zatrudnieni członka rodziny w firmie

Zatrudnienie osoby współpracującej/członków rodziny

Zasady rozliczania członków rodziny zatrudnionych
w działalności gospodarczej

Korzystając w prowadzonej działalności z pomocy małżonka czy innego członka rodziny, zamieszkującego w jednym gospodarstwie domowym, przedsiębiorca powinien się liczyć z obowiązkami, jakie nakładają na niego przepisy w takiej sytuacji. Czy wiesz kim jest i jak powinna zostać rozliczona osoba współpracująca? Czy pomoc członka rodziny musi być odpłatna? Jakie składki ZUS należy opłacać za taką osobę? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.

 

Zatrudnienie osoby współpracującej/członków rodziny czyli ...

 

Kim jest osoba współpracująca?

Definicja osoby współpracującej została bardzo szczegółowo opisana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym aktem prawnym za osobę współpracującą uważa się:
• małżonka,
• dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
• rodziców,
• macochę i ojczyma,
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujących przy prowadzeniu działalności.

 

Ważne!
Za osoby współpracujące nie są uznawani brat ani siostra. Nie jest nią również członek rodziny zatrudniony w celu przygotowania zawodowego!

Bez względu na to, czy członek rodziny współpracuje w działalności na podstawie umowy o pracę, czy też pomaga nieodpłatnie, dla celów ZUS uważany jest za osobę współpracującą.

 

O statusie osoby współpracującej decydują trzy przesłanki, tj:
• bycie w kręgu osób wymienionych w przepisach;
• pozostawanie członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym;
• „współpraca” przy prowadzeniu działalności pozarolniczej.

Wszystkie wymienione wyżej okoliczności muszą występować łącznie.

 

Osoba współpracująca a opłacanie składek ZUS

Pomoc w prowadzeniu działalności osoby współpracującej wiąże się z obowiązkiem objęcia jej ubezpieczeniem ZUS. Pomagającego w działalności członka rodziny należałoby zatem zarejestrować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (osobę współpracującą należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia ZUS 05 11). Zasady opłacania składek osób współpracujących nie zawsze są jednak takie, jak w przypadku innych pracowników.

Przy zatrudnieniu osoby współpracującej:
• na umowę o pracę – składki ZUS opłacać należy w wymiarze jak za przedsiębiorcę;
• na umowę zlecenie – składki ZUS opłacać należy jak przy umowach zlecenie z innymi zleceniobiorcami. Składki zależą głównie od wysokości wynagrodzenia;
• na umowę o dzieło – jest wiele interpretacji w tej kwestii, jednak co do zasady od takiej umowy opłaca się składki ZUS w wymiarze jak za przedsiębiorcę;
• nieodpłatnie – składki ZUS opłaca się w wymiarze jak za przedsiębiorcę.

 

Osoba współpracująca zatrudniona nieodpłatnie

Obowiązek odprowadzenia składek ZUS za osobę współpracują wystąpi również wówczas, gdy członek rodziny nie pobiera wynagrodzenia za świadczoną pomoc. Nieodpłatna pomoc osoby (małżonka, dzieci, rodziców) zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym wywołuje również obowiązek odprowadzania za tę osobę składek ZUS. W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z tzw. umową dorozumianą, co oznacza, że została sporządzona ustnie i członkowie rodziny zgodzili się świadczyć nieodpłatną pomoc w działalności. W przypadku nieodpłatnej pomocy małżonka nie wystąpi opodatkowanie podatkiem od wynagrodzeń, ale składki ZUS, w wymiarze jaki obowiązuje osobę współpracującą, należy również w takim przypadku odprowadzać. Wysokość składki będzie taka, jak w przypadku składek przedsiębiorcy, z pominięciem możliwości korzystania z preferencyjnego ZUS. Osobę współpracującą świadczącą pracę bezumownie trzeba zgłosić do ZUS-u z kodem 05 11 na druku ZUS ZUA/ZZA. 

Podstawę naliczania składek społecznych dla osób współpracujących stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok. W 2022 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 5 922,00 zł, a 60% z tej kwoty to 3 553,20 zł. W 2023 roku wskaźnik ten został ustalony na poziomie 6 935,00 zł, a 60% tej kwoty stanowi 4 161,00 zł. 

Składka zdrowotna za osobę współpracującą wynosi:
• od stycznia do czerwca 2022 r. 559,89 zł,
• od lipca od grudnia 2022 r. 419,92 zł.

 

Ważne!
Polski Ład 2.0. wprowadził nową podstawę wymiaru składki zdrowotnej, którą stosuje się w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. W myśl art. 81 ust. 2ya ustawy zdrowotnej podstawę stanowi kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez GUS. Od stycznia do czerwca 2022 roku było to 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 

 

Dodatkowo w sytuacji, gdy małżonek, oprócz pomagania w działalności gospodarczej, jest zatrudniony przez inny podmiot, gdzie jego wynagrodzenie jest wyższe lub równe  minimalnemu (w 2022 r. to 3 010 zł; od stycznia 2023 r. będzie to 3 490 zł, a od lipca 2023 r. 3 600 zł) i odprowadzane są z tego tytułu składki ZUS, to w związku z pomaganiem
w działalności współmałżonka powinien podlegać jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Przedsiębiorca powinien co miesiąc przekazywać za osobę współpracującą odpowiednie formularze ZUS, a wraz z deklaracją DRA imienny raport ZUS RCA – o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.

 

Gdy osoba współpracująca świadczy pracę nieodpłatnie na rzecz właściciela firmy, nie ma on obowiązku składania do urzędu skarbowego deklaracji związanych z opodatkowaniem dochodu osoby współpracującej, czyli nie przekazuje się do urzędu skarbowego PIT-11 i PIT-4R lub PIT-8AR.

Warto pamiętać, że z nieodpłatnej pomocy członka rodziny powstaje przychód, jednak jest on zwolniony z opodatkowania. Dlatego też nie ma obowiązku wykazywania nieodpłatnej pomocy małżonka jako przychodu w działalności gospodarczej.

Co ważne, nie każda pomoc członka rodziny jest uznawana za współpracę i nie zawsze powstaje obowiązek odprowadzenia za taką osobę składek ZUS. Przyjmuje się, że nie jest współpracą:
• wykonywanie zwykłych obowiązków członków rodziny wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
• zastępstwo w sytuacjach awaryjnych;
• wydarzenie o charakterze incydentalnym, okazjonalnym;
• samo posiadanie pełnomocnictwa, w tym także notarialnego;
• działanie o charakterze wtórnym, niemające bezpośredniego związku z przedmiotem działalności.

 

Przykład
Pan Adam zgłosił małżonkę panią Marię jako pełnomocnika w jego działalności gospodarczej. Pani Maria na co dzień pracuje w innej firmie na podstawie umowy o pracę i nie pomaga mężowi w prowadzeniu biznesu. Czy należy ją zgłosić jako osobę współpracującą?
Okazjonalna pomoc małżonka pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, jaką świadczy on osobie prowadzącej działalność gospodarczą, nie wypełnia pojęcia „współpracy” w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jest to bowiem normalna realizacja obowiązków uregulowanych w art. 23 i 27 Kodeksu rodzinnego opiekuńczego.

 

W razie dużych wątpliwości w tym zakresie zaleca się bezpośredni kontakt z ZUS-em w celu ustalenia, czy dane zdarzenie rodzi obowiązek zgłoszenia osoby współpracującej, czy też nie.

 

Osoba współpracująca zatrudniona na podstawie umowy o pracę


Jak już zostało wspomniane, ubezpieczenie osób współpracujących, z którymi przedsiębiorca zawarł umowę o pracę, ustala się na takich samych zasadach,  jak ubezpieczenie przedsiębiorcy. Podstawy do naliczania składek społecznych za osobę współpracującą wyliczane są więc w ten sam sposób, co składki ZUS osoby prowadzącej działalność. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących na umowie o pracę jest taka sama jak dla osób świadczących prace bezumownie.

 

Jednak, na co należy zwrócić szczególną uwagę, pomagający członkowie rodziny nie mogą korzystać z preferencyjnych stawek ZUS. Oznacza to, że przedsiębiorca rozpoczynający działalność, opłacający mały ZUS, któremu pomaga małżonek, jest zobowiązany za małżonka odprowadzać składki w pełnej wysokości. Osobę współpracującą świadczącą pracę na
podstawie umowy o pracę należy zgłosić do ZUS-u z kodem 05 11 na druku ZUS ZUA/ZZA. Wysokość składek w tym przypadku wygląda podobnie jak u osoby współpracującej świadczącej pomoc bezumownie. Za taką osobę należy opłacać dodatkowo składkę na FGŚP (0,01%).

 

Ważne!
Osoba współpracująca nie może korzystać z preferencyjnych składek ZUS.


Składki ubezpieczeniowe za osobę współpracującą w całości finansuje i opłaca przedsiębiorca ze środków firmowych. Osoba współpracująca nie ponosi zatem w związku z zatrudnieniem żadnych kosztów.

 

Po podpisaniu umowy o pracę trzeba pamiętać, że wynagrodzenie takiej osoby musi być co najmniej na poziomie wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku (w 2022 r. to 3 010 zł; od stycznia 2023 r. będzie to 3 490 zł, a od lipca 2023 r. - 3 600 zł). Ponadto tak samo jak dla pozostałych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę konieczne jest m.in. prowadzenie akt osobowych, przeprowadzenie szkolenia BHP i badania lekarskiego. Osobie współpracującej przysługuje także urlop wypoczynkowy. Co istotne, taka osoba będzie miała po zakończeniu roku wystawiony PIT-11, w którym będą wykazane jej przychody, ale nie będzie tam wykazanych składek społecznych oraz zdrowotnych. Do końca stycznia następnego roku przedsiębiorca powinien złożyć deklarację PIT-4R, w której informuje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzenia osoby  współpracującej.


Natomiast tak samo jak za osobę współpracującą bezumownie, przedsiębiorca co miesiąc wraz z deklaracją DRA powinien przekazać imienny raport ZUS RCA z kodem 05 11.

 

Co ciekawe, jeżeli osoba współpracującą zawarła umowę o pracę ze spółką, a nie konkretnie z danym wspólnikiem, wówczas takiego członka rodziny nie uważa się za osobę współpracującą. Taką osobę zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS-ie jako pracownika, czyli z kodem 01 10.


Ślub z pracownikiem


Pracownikowi, który staje się osobą współpracującą i pozostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie rozliczać należy inaczej niż dotychczas. Jak już wspomniano, od wynagrodzenia osoby współpracującej nie pobiera się składek. W tym wypadku potrącona zostaje jedynie zaliczka na podatek dochodowy. Oznacza to, że po zakończeniu roku należy wystawić PIT-11 na standardowych zasadach.

 

Naliczanie wynagrodzenia za pracownika, który w trakcie miesiąca stał się osobą współpracującą, jest dość skomplikowane. Tu bowiem należałoby ustalić osobno podstawę za okres, kiedy członek rodziny był jeszcze pracownikiem, i osobno za okres, kiedy stał się osobą współpracującą.

 

Przedsiębiorca powinien zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zmianę tytułu do ubezpieczeń pracownika, który został osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności. W tym celu musi dokonać przerejestrowania małżonka w ZUS-ie z dniem zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie dwóch deklaracji. Pierwszą z nich jest deklaracja wyrejestrowująca z ubezpieczeń ZUS ZWUA. Tu jako kod tytułu wyrejestrowania należy podać 01 10. Natomiast drugą – deklaracja ZUS ZUA, na której przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń małżonka z kodem 05 11 przeznaczonym dla osób współpracujących.


Umowa o dzieło z osobą współpracującą


Co do zasady w przypadku umowy o dzieło, ZUS może uznać małżonka za osobę współpracującą, pod warunkiem jednak, że pozostaje on w jednym gospodarstwie domowym z zatrudniającym go przedsiębiorcą. Oznacza to, że na przedsiębiorcy ciąży obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za współmałżonka. Ich wysokość nie zależy od wynagrodzenia, są one ustalane podobnie jak w przypadku zawarcia umowy o pracę z osobą współpracującą, czyli podstawa jest taka sama jak u przedsiębiorców opłacających tak zwany duży ZUS. Należy pamiętać, że wobec współmałżonka nie można zastosować preferencyjnych składek ZUS.

 

Ważne!
Małżonek przedsiębiorcy, który zostanie zatrudniony na podstawie umowy o dzieło, może zostać uznany przez ZUS za osobę współpracującą, jeżeli małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.


Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy ZUS, uznaje że zawarcie umowy o dzieło z członkiem rodziny nie powoduje uznania jej za osobę współpracującą i taką umowę należy traktować jak zwykłą umowę o dzieło. Zwykle bywa tak, gdy dzieło ma postać jednostkowego zadania, a nie ciągłego zaangażowania członka rodziny. Wówczas co do zasady nie ma podstaw
do ponoszenia obciążeń składkowych, w tym z tytułu uznania wykonawcy za osobę współpracującą. Takie stanowisko przyjął ZUS i potwierdził to w piśmie z 28 marca 2014 roku (WPl/200000/43/323/2014). Uznał w nim, że umowa o dzieło zawarta między synem (przedsiębiorcą) a matką, której przedmiotem jest wykonanie (namalowanie) kilku obrazów przeznaczonych do sprzedaży w działalności firmy syna nie będzie rodzić obowiązku ubezpieczeń społecznych.

 

Zatrudnienie osoby współpracującej na umowę zlecenie

Nieco inaczej w przypadku odprowadzania składek ZUS za osobę współpracującą wygląda sytuacja, w której członek rodziny zatrudniany jest na umowę zlecenie, o określonej wysokości wynagrodzenia. Wówczas już nie podlega on ubezpieczeniom w wymiarze takim jak przedsiębiorca, ale w takim jak inni pracownicy – czyli wyliczanym głównie na podstawie wysokości wynagrodzenia. Zleceniobiorcę zgłasza się do ZUS-u z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 na druku ZUS ZUA lub ZZA. Wtedy członek rodziny podlega pod ubezpieczenia tak samo jak pozostali zleceniobiorcy – powinien być objęty ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi jako zleceniobiorca i obowiązkowe będą dla niego składki: emerytalna, rentowa, wypadkowa, zdrowotna. Składka chorobowa jest wówczas dobrowolna. Gdy taka osoba ma dodatkowo inny tytuł do ubezpieczeń, np. jest zatrudniona na umowę o pracę przez innego pracodawcę, a wynagrodzenie jest wyższe od minimalnej krajowej, to od wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z osobą współpracującą obligatoryjne będzie opłacanie wyłącznie składki zdrowotnej.

Przedsiębiorca w tym przypadku zobowiązany jest przekazać co miesiąc wraz deklaracją DRA imienny raport ZUS RCA z kodem 04 11. Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca sporządza PIT-11 oraz PIT-4R lub PIT-8AR.

Ponadto jeżeli rodzaj pracy i sposób jej wykonywania będzie wskazywać, że zamiast zlecenia strony powinny zawrzeć umowę o pracę, ZUS w trakcie kontroli może nakazać przemianowanie zatrudnienia na stosunek pracy. Oznacza to, że taki członek rodziny zostanie wtedy objęty ubezpieczeniami społecznymi jako osoba współpracująca. 

 

Wynagrodzenie osoby współpracującej, jako koszt podatkowy

W przypadku gdy w działalności przedsiębiorca zatrudnia osobę współpracującą należy pamiętać, że wynagrodzenie wypłacone osobie współpracującej obecnie może stanowić koszt podatkowy prowadzonej działalności. 

Kwota brutto wynagrodzenia zaliczana jest tu do kosztów działalności gospodarczej w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Natomiast składki osoby współpracującej wykazywane są i odliczane tak samo jak składki właściciela podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy z działalności za miesiąc, w którym zostały zapłacone.

 

Uwaga!
Art. 23 Ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
10) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 lub
z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w Ustawie z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich, z zastrzeżeniem pkt 55 i art. 22 ust. 6ba.

 

Zwolnienie chorobowe osoby współpracującej bezumownie i na podstawie umowy o pracę

Jeżeli osoba współpracująca przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz posiada wymagany 90-dniowy okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (tzw. okres wyczekiwania), będzie jej przysługiwało prawo do otrzymania zasiłku chorobowego. Wtedy nabywa prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy
spowodowanej chorobą. Płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS. W celu wypłaty zasiłku chorobowego należy przekazać do ZUS właściwego ze względu na siedzibę płatnika składek zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b.

Aby poprawnie rozliczyć zwolnienie chorobowe osoby współpracującej należy określić podstawę do tego naliczenia. Podstawę tę stanowi kwota będąca zarazem podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła niezdolność do pracy. Jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych, wówczas podstawę zasiłku chorobowego stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe z faktycznego okresu ubezpieczenia za pełne miesiące ubezpieczenia.


Zwolnienie chorobowe osoby współpracującej  rozliczane jest na podobnych zasadach jak zwolnienie osoby prowadzącej działalność. Za osobę współpracującą, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby i spełnia warunki do przyznania zasiłku, należy zmniejszyć standardową podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do okresu
niezdolności do pracy. Proporcjonalnego naliczenia podstawy dokonuje się poprzez podzielenie najniższej podstawy wymiaru składek przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu, następnie otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu, wartość wynikająca z wyliczenia stanowi podstawę wymiaru składek za miesiąc, w którym osoba współpracująca przebywała na zwolnieniu chorobowym.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić w pełnej wysokości, gdyż jest ona niepodzielna. 

 

Przykład
Pani Anna otrzymała zwolnienie lekarskie na okres od 17 do 21 października 2022 roku. Świadczy pomoc bezumownie w działalności swojego męża jako osoba współpracująca. Została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (w tym dobrowolnego chorobowego) oraz zdrowotnego od 1 czerwca 2022 roku. Ile będzie wynosiła podstawa składek społecznych za osobę współpracującą w miesiącu choroby?
Obliczenie wygląda następująco:
1. 3 553,20 zł / 31 dni = 114,62 zł
2. 114,62 zł x 5 dni = 573,10 zł
3. 3 553,20 zł - 573,10 zł = 2 980,10 zł
Składki społeczne za osobę współpracującą za październik 2022 roku zostaną naliczone od podstawy 2 980,10 zł.

 

Natomiast w przypadku osoby współpracującej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę jej wynagrodzenie powinno być pomniejszone za czas nieobecności.

 

Przedsiębiorcy korzystający z pomocy członków rodziny powinni zatem pamiętać o obowiązkach jakie na nich ciążą. Zobowiązani są bowiem z tego tytułu odprowadzać składki społeczne, a w przypadku gdy pomoc członka rodziny jest odpłatna – powinni również odprowadzać podatek od wynagrodzenia osoby współpracującej, jak za każdego innego pracownika.


stan prawny aktualny na dzień 21.11.2023r.

źródło: poradnikprzedsiębiorcy.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                           

 

           

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


PPK w 2023 roku - aktualizacja informacji

PPK w 2023 roku - aktualizacja informacji

PPK - Tak jest (dane aktualne)

Oszczędzać w PPK czy zrezygnować z wpłat – czas na ponowną decyzję

PPK to inaczej Pracownicze Plany Kapitałowe. PPK w 2023 roku podlegają swoistej aktualizacji informacji. Na czym to konkretnie polega?

Od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że pracownicy ci ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Pracodawcy powinni jednak zawczasu dobrze zastanowić się nad tym, jak będą prowadzić akcję informacyjną. Wszystko po to, aby uniknąć ewentualnego zarzutu nakłaniania do rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Z początkiem 2023 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK), dotyczące ponownego dokonywania wpłat za uczestnika PPK. Stało się tak na mocy art. 144 pkt 4 ustawy, który właśnie na dzień 1 stycznia 2023 r. wyznaczył moment wejścia w życie tych przepisów. Tego dnia upłyną bowiem cztery lata od momentu, kiedy ustawa o PPK zaczęła obowiązywać (tj. od 1 stycznia 2019 r.).

 


Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne

Chodzi o art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o PPK. Pierwszy z nich stanowi, że co cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający ma poinformować uczestnika PPK, który złożył podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w formie pisemnej, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika zgodnie z ust. 6. Ten z kolei przepis przewiduje, że co cztery lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 2 (czyli tego, który wcześniej złożył deklarację o rezygnacji), chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w ust. 2. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Co ważne, w myśl art. 23 ust. 1 tej ustawy, uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Do osoby zatrudnionej stosuje się odpowiednio przepisy art. 18(3a) par. 1-5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (czyli dotyczące zakazu dyskryminacji). Określony w tych przepisach obowiązek równego traktowania dotyczy osoby zatrudnionej także bez względu na to, czy jest ona, czy nie jest uczestnikiem PPK.

Z kolei zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.  

O złożeniu tej deklaracji podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia deklaracji, ma poinformować wybraną instytucję finansową (ust. 3). Pracodawca zaś, jak mówi ust. 4, nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.

 

Ważne: W terminie do końca lutego (w 2023 r. – do 28 lutego) podmioty zatrudniające obowiązane są poinformować osoby zatrudnione, które zrezygnowały z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych, że od kwietnia 2023 r. zostaną wznowione za nich wpłaty do PPK. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów zatrudniających z wyjątkiem tych, w których prowadzone jest PPE (czyli Pracownicze Programy Emerytalne), zwalniające z PPK.

 

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika - PL  [wzór druku]

Ulotka autozapis PPK 2023 - w języku PL

 

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika - ENG  [wzór druku]

Ulotka autozapis PPK 2023 - w języku ENG

 

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika - UKR  [wzór druku]

Ulotka autozapis PPK 2023 - w języku UKR


Rezygnacja z PPK. Potrzebna nowa deklaracja o odstąpieniu

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK), zatrudniani pracownicy, automatycznie, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się uczestnikami PPK. 1 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy, które nakładają na podmiot zatrudniający dokonywanie cyklicznego autozapisu pracowników do PPK, bez względu na to, kiedy dołączyli oni do programu.

Co cztery lata, począwszy od roku 2023, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający musi poinformować uczestnika PPK, który uprzednio złożył deklarację o rezygnacji z PPK, o ponownym zapisie do PPK i dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. W 2023 roku utracą ważność złożone wcześniej przez pracowników deklaracje o rezygnacji z PPK. Oznacza to zatem, że jeśli pracownik nie złoży ponownej deklaracji o rezygnacji z PPK, od 1 kwietnia 2023 roku podmiot zatrudniający dokona wpłat za uczestnika do PPK i uczestnik ten zostanie objęty programem PPK do momentu ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji. Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji jest skuteczna do ostatniego dnia lutego 2023 r. Rezygnację z oszczędzania w PPK składa się do pracodawcy. Nie może on naliczać i pobierać składek od momentu złożenia rezygnacji. 

 


Specjalny druk rezygnacji z uczestnictwa w PPK

Rezygnacja musi być złożona za pomocą przygotowanego przez Ministerstwo Finansów wzoru deklaracji o rezygnacji. Składa się ona z dwóch podstawowych części. Pierwsza część zawiera dane identyfikacyjne pracownika oraz jego pracodawcy. Druga część deklaracji ma istotniejsze znaczenie, zawiera bowiem szereg oświadczeń dotyczących rezygnacji z korzyści finansowych związanych z udziałem w PPK. Uczestnik rezygnujący z udziału w programie musi podpisać oświadczenia, dotyczące:

 • rezygnacji z wpłaty powitalnej;
 • rezygnacji z wpłat rocznych;
 • rezygnacji z wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Część zawierająca oświadczenia wymaga od pracownika złożenia odręcznego podpisu. Dochowanie tego warunku jest niezbędne do skutecznego wypisania się z uczestnictwa w PPK.

 

Deklaracja_o_rezygnacji_z_dokonywania_wplat_do_Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - aktualny druk

PPK w 2023 roku - aktualizacja informacji
PPK w 2023 roku - aktualizacja informacji

PPK - Tak było (dane archiwalne)

Zatrudniasz poniżej 20 osób? Od 1 stycznia 2021 r. masz obowiązek utworzyć PPK

Mikroprzedsiębiorcy to ostatnia grupa pracodawców, która musiała wdrożyć PPK. Co ten obowiązek oznaczał dla Ciebie w praktyce i czy można go było uniknąć? Sprawdź dane archiwalne, dotyczące tego konkretnego zagadnienia. Jeśli o tym nie pamiętałeś/aś lub jeszcze nie dokończyłeś/aś czas najwyższy w końcu się za to zabrać! Przypomnijmy zatem sobie jak to wszystko wyglądało w latach ubiegłych.

 

Pamiętaj! 
Jako pracodawca miałeś/aś obowiązek zawarcia umowy o: 
1.    zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r., 
2.    prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Co powinieneś wiedzieć przed wprowadzeniem PPK w swoim zakładzie pracy?

Przed wprowadzeniem PPK jako pracodawca musisz dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie podpisana umowa o zarządzanie PPK. 
Decyzję w tym zakresie powinieneś podjąć w porozumieniu z reprezentacją pracowników. Gdy nie uda się osiągnąć porozumienia w tej kwestii, na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy w zakresie zarządzania PPK, możesz podjąć decyzję o wyborze samodzielnie.
Instytucję wybierasz z listy https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html 

 

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracowników?

Co do zasady, do PPK będą zapisywani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Każdy z nich będzie mógł jednak złożyć oświadczenie, że rezygnuje z dokonywania wpłat na PPK. Jeśli tego nie zrobi, zostanie zapisany tam automatycznie. Takie oświadczenie musi mieć formę pisemną. Podlega ono co 4 lata odnowieniu. Jeśli po upływie tego okresu oświadczenie to nie zostanie ponownie złożone, to pracodawca zapisuje taką osobę zatrudnioną do oszczędzania w ramach PPK w wybranej wcześniej instytucji finansowej. Pracownicy w wieku od 55-70 lat również będą mogli przystąpić do PPK - powinni wyrazić na to oddzielną zgodę.

 

Uwaga!
Osoby w wieku powyżej 70 lat nie będą miały możliwości przystąpienia do PPK.

Kary za niewprowadzenie PPK

Jeśli nie będziesz odprowadzał składek do PPK, będzie Ci groziła kara. Może ona wynieść od 1000 do nawet 1.000.000 zł. Działania pracodawców w tym zakresie będą kontrolowane za pośrednictwem Państwowej Inspekcji Pracy.

Co jeśli wszyscy pracownicy złożą oświadczenie o rezygnacji z PPK?

Złożenie przez wszystkich pracowników oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w PPK nie zwalnia Cię z obowiązku wprowadzenia PPK.

 

Pamiętaj!
PPK oparte jest na zasadzie przymusowości dla pracodawców oraz dobrowolności dla pracowników.

 

Twój pracownik może zatem w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w PPK, jak i przystąpić do PPK. Powinien mieć możliwość ponownego przystąpienia do PPK konieczne jest zatem, żeby pracodawca wprowadził PPK, czyli zawarł umowę o zarządzanie PPK.

 

Uwaga na wyjątki!
PPK nie musisz wprowadzać, jeśli jesteś:
1.    podmiotem, który prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny,
2.    mikroprzedsiębiorcą (do 10 osób zatrudnionych): pod warunkiem, że wszystkie osoby zatrudnione w firmie złożą deklaracje o rezygnacji z odprowadzania składek do PPK,
3.    osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniającą pracowników lub zatrudniającą pracowników niezwiązanych z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą (np. zatrudnienie opiekunki do dziecka, czy zatrudnienie ogrodnika).

 

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie maksymalnie 10 pracowników, oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
Jeśli wszyscy Twoi pracownicy zrezygnują z uczestnictwa w PPK, na Tobie jako pracodawcy nie będą ciążyć obowiązki związane z odprowadzaniem składek. Nie możesz jednak zapominać, że w dalszym ciągu będą ciążyć na Tobie pozostałe obowiązki wynikające z ustawy o PPK.

 

Przykład
Nawet, jeśli wszyscy Twoi pracownicy złożyli oświadczenie o rezygnacji z PPK, to nadal będziesz musiał poinformować nowych pracowników, którzy uczestniczyli w PPK u poprzedniego pracodawcy, o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową (tj. transfer środków z PPK poprzedniego pracodawcy do PPK u Ciebie jako nowego pracodawcy), chyba że pracownik sprzeciwi się tej wypłacie.

 

Formularz rezygnacji z PPK - dotychczasowy druk (wzór nieaktualny)

 

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - dotychczasowy druk

 


PFR wzywa do zawarcia umowy o PPK – oto instrukcja, co należy zrobić

Od 18 listopada do końca grudnia 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przesyła wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

Wezwania trafią do prawie 650 tys. podmiotów.

Jeżeli Państwa Firma jest pracodawcą i nie figuruje w ewidencji PPK prowadzonej przez PFR, to znajdą się Państwo w kręgu podmiotów, do których PFR wyśle wezwanie do wyjaśnienia sytuacji.

 

Uwaga!
Wezwanie zostanie wysłane na Państwa profil informacyjny ZUS (PUE). Prosimy monitorować  korespondencję.
Na pismo należy udzielić odpowiedzi.

Jeśli nie posiadacie Państwo PUE ZUS, wezwanie zostanie wysłanie do Państwa pocztą.               

 

Wezwanie zawiera link przekierowujący bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), na której znajduje się specjalny formularz. Poprzez ten formularz należy udzielić odpowiedzi.

Wypełniając formularz, poinformujecie Państwo PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK lub też poinformujecie o przyczynie niezawarcia takiej umowy.

Dane do logowania: NIP i TOKEN znajdują się w wezwaniu.

Po otrzymaniu wezwania należy przede wszystkim, sprawdzić, czy macie Państwo obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Tylko trzy grupy podmiotów nie muszą tworzyć PPK. Są to:

 • mikroprzedsiębiorcy jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną - w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą,
 • podmioty, które - w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK - prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia.

Jeżeli Państwa Firma znajduje się we wskazanym katalogu, to informujemy, iż nie macie Państwo obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. O tym fakcie należy jednak poinformować PFR. Co do zasady, odpowiedź powinna być wysłana online.

Instrukcję postępowania PFR przedstawił w materiale filmowym. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem postępowania.

PFR nie wskazuje terminu, w którym należy odpowiedzieć na pismo. Sugerujemy, by uczynić to niezwłocznie. W przypadku braku odpowiedzi PFR zapowiada wysyłkę kolejnych wezwań oraz ewentualne kontrole ze strony właściwych organów.

Jeżeli państwa Firma nie znajduje się w katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązku zawarcia umowy, a do tej pory nie wywiązali się Państwo z tego obowiązku, to powinni Państwo jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK pozostaje 30 dni od otrzymania wezwania.

Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia tej umowy.

 


Zmiany w PPK – nowe terminy i nowe oświadczenia

Od 4 czerwca 2022r.. obowiązuje kilka zmian w ustawie z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Przede wszystkim dotyczą one możliwości – a nie obowiązku – objęcia umową o prowadzenie PPK już po 14 dniach od zatrudnienia. Zmieniły się też terminy na złożenie oświadczenia o innych umowach o prowadzenie PPK, którymi uczestnik PPK jest objęty. Nowością jest też obowiązek składania przez mikroprzedsiębiorców oświadczeń o spełnieniu warunków wyłączających spod ustawy o PPK.

PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie o PPK. Koncepcja PPK opiera się na zasadniczym obowiązku obsługi programu przez pracodawcę (a dokładniej – podmiot zatrudniający), przy pewnych jedynie wyjątkach przede wszystkim obejmujących mikroprzedsiębiorców, które to podmioty nie stosują wcale ustawy o PPK, o ile wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o nieprzystępowaniu do PPK (i dopóki deklaracja taka nie zostanie odwołana chociażby przez jedną z nich).

 

Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy

Przepisów ustawy o PPK nie stosuje się do:

 • mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
 • osoby fizycznej, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Nowelizacja wprowadziła regulację umożliwiającą weryfikację spełnienia warunków wyłączających. Dodany do jej art. 8 ust. 5c ustanawiający obowiązek złożenia przez podmioty korzystające z tego wyłączenia oświadczenia o spełnieniu warunków wyłączających.

 

Oświadczenie:

 • składane jest na wezwanie otrzymane przez dany podmiot z PFR (nie nałożono obowiązku przekazywania takiego oświadczenia bez wezwania),
 • nie wymaga udokumentowania, tzn. nie jest konieczne np. wykazanie poprzez dołączenie odpowiednich dokumentów spełnienia warunków uznania danego podmiotu za mikroprzedsiębiorcę i załączenia kopii deklaracji osób zatrudnionych o nieprzystępowaniu do PPK.

 

Objęcie umową o prowadzenie PPK

Dotychczasowe rozwiązanie wynikające z art. 16 ust. 1 ustawy o PPK wskazywało, że na rzecz i w imieniu konkretnej osoby zatrudnionej umowa o prowadzenie PPK zawierana była po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Okres zatrudnienia tworzony jest przy tym przez łączny okres bycia osobą zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK (czyli nie tylko zatrudnienia pracowniczego) z poprzednich 12 miesięcy. Wliczamy do niego również  okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez te podmioty.

Nie było możliwości objęcia danej osoby umową wcześniej, niż po upływie 3 miesiąca współpracy. Po zmianach, umowa zawierana jest zaś nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Ustanowiono zatem możliwość znacznie szybszego „wprowadzenia” danej osoby w PPK. Jest to przy tym po pierwsze uprawnienie, a nie obowiązek.

 

Przykład:

Nowo zatrudniony pracownik złożył wniosek o objęcie go umową o prowadzenie PPK od razu po 14 dniach od zatrudnienia.
Zmienione przepisy dały pracodawcy możliwość zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK już po 14 dniach od zatrudnienia, ale nie zobowiązały go do  tego w żadnym przypadku  - wniosek pracownika nie obliguje do zawarcia umowy w terminie wskazanym w tym wniosku.

 

Oświadczenie o zawartych umowach

Zmianie uległ również art. 19 ustawy o PPK, którego dotychczasowa treść była - niepotrzebnie całkowicie – dosyć skomplikowana.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudniającemu, a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających - podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK, oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.  Oświadczenie składane jest przez uczestnika PPK, czyli osobę już objętą umową o prowadzenie PPK, a nie przez osobę zatrudnioną (czyli w rozumieniu przepisów ustawy – osobę, która jeszcze nie jest uczestnikiem PPK).
Jeżeli podmiot zatrudniający nie otrzyma oświadczenia, nie podejmuje żadnych działań. Jeżeli otrzyma, ma niezwłocznie poinformować uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł ten podmiot zatrudniający. W ciągu 7 dni uczestnik może złożyć oświadczenie o braku zgody na tę wypłatę transferową.

 

Pozostałe zmiany wprowadzone nowelizacją:

Główne zmiany w przepisach dotyczących PPK to:

 • uregulowanie trybu zwrotu nienależnych wpłat do PPK;
 • ujednolicenie terminów dokonywania wpłat do PPK i obowiązywania deklaracji składanych przez uczestników PPK;
 • nadanie płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne statusu podmiotu zatrudniającego - w przypadku, gdy pracodawca/zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON);
 • nadanie Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do ścigania wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

PPK - druki, formularze, ulotki, poradniki, przydatne linki

Moje PPK → https://www.mojeppk.pl/

Moje PPK kalkulator → https://www.mojeppk.pl/kalkulator

Moje PPK dla pracownika → https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

Moje PPK dla pracodawcy → https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html

Moje PPK pliki do pobrania → https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html

 

PPK - autozapis 2023 ulotka (PL)

PPK - autozapis 2023 ulotka (EN)

PPK - autozapis 2023 ulotka (UKR)

PPK w praktyce deklaracje, wnioski i os_wiadczenia w PPK

Poradnik-dla-kadr-i-plac

 

 


Podstawa prawna:

stan prawny aktualny na dzień 06.03.2023r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:

 

 


Deklaracje roczne pracownicze PIT-11, PIT 40A/11A, PIT-4R, inne za 2022 rok

Pity roczne pracownicze PIT-11, PIT 40A/11A, PIT-4R, inne za 2022 rok

Koniec 2022 roku bezwzględnie i nierozerwalnie związany jest z obowiązkami wobec Urzędów Skarbowych, pracowników oraz świadczeniobiorców. Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, ZUS wypłacający świadczenia emerytalne lub rentowe lub inne instytucje wypłacające swoje honoraria mają obowiązek do 31 stycznia 2023 roku sporządzić odpowiednio stosowne deklaracje końcoworoczne, tj. np.: PIT-11, PIT-8A, PIT-40/11A, itp. oraz deklaracje podsumowujące: PIT-4R, PIT-8AR. W dzisiejszym artykule omówimy niektóre z nich. Zaczynamy jednak od garści podstawowych informacji.

 

Deklaracje roczne PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-4R, inne – najważniejsze informacje dla płatnika

31 stycznia to bardzo ważna data dla płatników, gdyż:

 • 31 stycznia jest ostatnim dniem na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022r.;
 • w tym dniu upływa również termin na przesłanie: informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
 • organy rentowe sporządzają do końca stycznia PIT-40A/PIT-11A czyli roczne obliczenie podatku/informację o dochodach uzyskanych m.in. z emerytur i rent.

Deklaracje za 2022r. powinny zostać przygotowane na aktualnej wersji formularzy tj.: PIT-11(29), PIT-R(21), PIT-4R(12),PIT-8AR(12), PIT-8C(11). Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza.

PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C dla urzędu skarbowego należy sporządzić i wysłać wyłącznie elektronicznie.

Interaktywne wersje formularzy są dostępne na stronie www.podatki.gov.pl.

Formularze podpiszesz podpisem kwalifikowanym. Jeżeli jesteś osobą fizyczną to PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-8C możesz też podpisać danymi autoryzującymi.

Formularz PIT-11 w wersji 29. pozwala również na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (tj. osób do 26 roku życia) i przeniesienie jej do usługi Twój e-PIT od 15 lutego br. 

 

Informacje dla pracowników do 28 lutego

Płatnicy (w tym pracodawcy i organy rentowe) mają czas do końca lutego na przesłanie informacji PIT-11, PIT-R oraz PIT-40A/PIT-11A osobom fizycznym. Ponieważ ostatni dzień lutego 2023r. nie przypada w sobotę to, zgodnie z Ordynacją podatkową, płatnicy mogą muszą zachować termin i przesłać te informacje do wtorku 28 lutego br.

Więcej informacji o sporządzaniu informacji przez płatników znajdziesz dalej w niniejszym artykule.

Druki formularzy elektronicznych dla płatników


PIT-11

INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY

 

Zatrudniając pracownika, należy mieć na uwadze liczne obowiązki, jakie wynikają z tego tytułu. Jednym z nich jest przygotowanie rocznych deklaracji PIT-11. 

PIT-11 jest formularzem, który zawiera informacje o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zleceniobiorców, jak i np. wykonawców dzieł. Kluczowym przy rocznym rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym, jest właściwe wypełnienie druków oraz ich terminowe dostarczenie do wyżej wymienionych instytucji.

Co to jest PIT

PIT, z języka angielskiego „Personal Income Tax”, jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to rodzaj podatku bezpośredniego. To znaczy, że podmiotem opodatkowania jest konkretna osoba fizyczna uzyskująca przychody z tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, dzieło czy kontraktu menedżerskiego.

Czym jest PIT-11

W pełnej nomenklaturze – informacją o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jest to dokument, jaki powinien wystawić pracodawca/zleceniodawca/ zamawiający dzieło, a następnie przekazać do:

 • Urzędu Skarbowego,
 • pracownika/zleceniobiorcy/wykonawcy dzieła.

PIT-11, jako dokument zawiera także informacje o tym, jakie osoba fizyczna osiągnęła w danym roku rozliczeniowym koszty uzyskania przychodu. Zawarte w nim są również dane o rozliczonych składkach na poczet ubezpieczeń ZUS.

W rocznej deklaracji podatkowej wykazywane są co do zasady, dochody opodatkowane wg odpowiedniej skali podatkowej:

 • I próg podatkowy (limit wynoszący 120 tys. zł) – 12% podatku,
 • II próg podatkowy (dochód w skali roku, przekraczający wyżej wymieniony limit) – 32% podatku.

Jakie obejmuje źródła dochodu

Roczna deklaracja podatkowa zawiera dane o dochodach uzyskiwanych z różnych źródeł, m.in. z:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenie,
 • umowy aktywizacyjnej,
 • umowy o dzieło,
 • praw autorskich,
 • pracy przypadającej podczas aresztowania tymczasowego,
 • działalności wykonywanej samodzielnie i społecznie,
 • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • świadczeń z FP i FGŚP.

Dla kogo PIT-11

Wspomniana deklaracja służy do wykazania wysokości dochodów uzyskanych przez pracownika w jednym miejscu pracy oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-11 przygotowywany jest nie tylko dla pracownika, ale również dla urzędu skarbowego, pod który pracownik ten podlega.

Prawidłowy numer PESEL/NIP

Płatnicy muszą wypełnić obowiązek wpisywania prawidłowego numeru PESEL/NIP osoby, dla której wysyłają informację (podatnika). Płatnicy są zobowiązani podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe.

Wpisanie prawidłowych danych PESEL/NIP osoby, dla której wysyłana jest informacja (podatnika) w dokumentach PIT jest obowiązkiem każdego płatnika wynikającym z ustawy. Wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999) jest nieprawidłowe i nie pozwoli na przesłanie informacji drogą elektroniczną.

Prawidłowe wpisanie numeru PESEL/NIP w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika. Umożliwi to:

 • wygenerowanie i udostępnienie osobie, dla której wysyłana jest informacja, zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, oraz skorzystanie z ulg i odliczeń, co może umożliwić zwrot nadpłaty podatku,
 • zalogowanie się osoby do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP.

Brak prawidłowego numeru PESEL/NIP w przekazanych formularzach podatkowych uniemożliwi skorzystanie z elektronicznej formy złożenia zeznania, a tym samym wywiązania się z obowiązków podatkowych w podatku PIT.

Coroczny obowiązek pracodawcy względem US

Do końca lutego każdego roku co do zasady każdy pracodawca zatrudniający w poprzednim roku pracownika - czy to na umowę o pracę, czy też zlecenie lub dzieło - musi doręczyć mu PIT-11. Natomiast do urzędu skarbowego deklarację należy dostarczyć w terminie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym. Należy bezwzględnie dopilnować tego ustawowego obowiązku.

Jeżeli za 2022r. składasz więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów pracownika i nie jest on korektą roku poprzedniego – nie uwzględnia się w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 podaje się tylko kolejny numer formularza, który składa się za 2022r. 

Jeżeli przesłany w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawiera kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie przesyła się PIT-11 po zakończeniu roku.

Pracodawca płatnikiem podatku dochodowego

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pracodawca jest zobowiązany do wyliczenia i odprowadzenia zaliczek z tytułu podatku dochodowego za zatrudnianych pracowników. Ponieważ to na nim spoczywa pobór podatku i odprowadzenie go do urzędu, staje się on płatnikiem, który w imieniu zatrudnionych osób opodatkowuje wypłacane im wynagrodzenie i okresowo uiszcza należność publicznoprawną w urzędzie skarbowym (właściwym dla pracodawcy - płatnika, a nie dla poszczególnych pracowników).

Terminy i forma przekazania informacji PIT-11

W terminie do 31 stycznia 2022r. płatnicy są zobowiązani zgodnie z przepisami przesłać wypełnione deklaracje w formie elektronicznej do US. Natomiast do końca lutego 2022r. pracodawcy przesyłają PIT do pracowników, zatem termin ten pozostał bez zmian.

Art. 42g - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Termin przesyłania rocznych obliczeń podatku i informacji urzędowi skarbowemu i płatnikowi Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:
1) urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
2) podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym”.

Deklarację PIT-11 powinni otrzymać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale także ci, którzy wykonują usługi w oparciu o umowę zlecenia, umowę o dzieło lub pobierają różnego rodzaju diety, zasiłki z tytułu ubezpieczenia społecznego, świadczenia z Funduszu Pracy czy stypendia naukowe.

Brak wykonania w terminie obowiązku przygotowania i wysłania deklaracji PIT-11 do podatnika może grozić nałożeniem grzywny na pracodawcę.

 

Przykład 1

Pracodawca firmy produkującej opakowania wielokrotnego użytku, z uwagi na braki kadrowe nie przygotował dla wszystkich swoich pracowników deklaracji PIT-11. Dwóch pracowników nie otrzymało terminowo powyższych deklaracji, dlatego też nie złożyli rocznego zeznania podatkowego PIT-37 za 2020r. Dopiero po wezwaniu z właściwego urzędu skarbowego do dostarczenia deklaracji PIT-37, pracownicy zaczęli wyjaśniać sprawę. Pracodawca dostarczył PIT-11 pracownikom, którzy na jego podstawie wypełnili i złożyli z opóźnieniem deklarację roczną. Pracownicy wielokrotnie musieli składać wyjaśnienia z zaistniałej sytuacji w urzędzie skarbowym. 

Wobec tego, należy zauważyć, że mimo iż pracodawca nie dochował ustawowego terminu do przygotowania deklaracji PIT-11, to na podatniku spoczywał obowiązek przesłania zeznania podatkowego we właściwym terminie (tj. do końca kwietnia 2021r.). Również na pracowniku spoczywał obowiązek złożenia wyjaśnienia braku wypełnionego przez pracodawcę formularza PIT-11, z uwagi np. na zaginięcie czy błędny adres wysyłki. Pracownik powinien ustalić to z pracodawcą i złożyć stosowne wyjaśnienia w urzędzie skarbowym.

 

Deklarację PIT-11 pracodawca zwykle sporządza w trzech egzemplarzach:

 • dla pracownika,
 • dla urzędu skarbowego właściwego dla pracownika-podatnika (według miejsca zamieszkania),
 • dla siebie - jako element dokumentacji kadrowo-księgowej.

Pracodawca, wystawiając PIT-11 ma obowiązek sporządzić go w wersji elektronicznej. PIT-11 przygotowany i dostarczony w wersji papierowej do siedziby Urzędu Skarbowego nie zostanie przez niego przyjęty i przetworzony. Wysyłka w wersji elektronicznej dotyczy również PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R oraz IFT-1/IFT-1R.

Płatnik, który jest osobą fizyczną, wysyłając roczną deklarację podatkową PIT-11 nie musi korzystać z bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Podstawą do przyjęcia e-dokumentu w US jest zestaw odpowiednich danych autoryzujących.

Pozostali płatnicy, w celu poprawnego złożenia e-PIT powinni nabyć bezpieczny podpis kwalifikowany.

Art. 45ba - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7 i 8, art. 35 podmioty obowiązane do poboru zaliczek ust. 10, art. 38 terminy przekazania zaliczek przez płatników ust. 1a i 1b, art. 39 przekazanie imiennych informacji urzędowi skarbowemu ust. 1–4, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 1a–4, art. 42a informacja o wysokości przychodów ust. 1 oraz art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej”.

Płatnicy mogą korzystać z różnych systemów finansowo-księgowych, które poprzez specjalne moduły czy aplikacje umożliwiają wysyłanie wypełnionych i podpisanych formularzy PIT-11 drogą elektroniczną, bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Termin sporządzenia i przesłania urzędowi skarbowemu informacji upływa 31 stycznia następującego po roku podatkowym. Ważne jest, że taką deklarację można wysłać jedynie w wersji elektronicznej. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziane są kary pieniężne. Aby ich uniknąć, można przekazać do urzędu skarbowego, tzw. czynny żal. Będzie on jednak skuteczny jedynie w sytuacji, gdy aparat skarbowy nie dopatrzył się braku tego zeznania.

Forma przekazania PIT-11 pracownikowi jest dowolna. Pracodawca może, więc przekazać formularz:

 • osobiście (w formie papierowej),
 • listownie (w formie papierowej),
 • elektronicznie.

Możliwość wysyłki tego dokumentu w wersji elektronicznej poprzez e-mail może zostać wykonana jednakże pod warunkiem zachowania urzędowego wzoru i wymaganych elementów, w tym podpisu płatnika (np. podpis elektroniczny). PIT -11 przekazywany jest pracownikowi do końca lutego po każdym roku podatkowym.

Roczna deklaracja podatkowa, jaką jest PIT-11, to bardzo ważny dokument. Jego wystawienie oraz dostarczenie, w odpowiednim terminie, do US i pracowników, jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi kara grzywny, którą orzeka sąd lub uprawniony urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym.

Do jakiego urzędu złożyć PIT-11

Deklarację PIT-11 przekazuje się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika. Warto jednak pamiętać, że pracodawca, wystawiając PIT-11, ma obowiązek sporządzić go w wersji elektronicznej dostarczanej do wskazanego w informacji urzędu. Co ważne, wpisanie w PIT-11 błędnego urzędu skarbowego nie powoduje konieczności składania korekty. Dzieje się tak, ponieważ US, do którego trafił PIT-11, przekaże te informacje do właściwego dla podatnika urzędu.

Deklaracja PIT przez Internet

Pracodawcy przekazują PIT-11 do urzędów skarbowych w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów umożliwiło przesyłanie informacji przez Internet za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Dostarczając PIT przez Internet do celów dowodowych, wystarczy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

PIT-11 dostarczony w wersji papierowej do urzędu skarbowego nie zostanie przez niego przyjęty.

Wysyłka PIT-11 na ostatnią chwilę

W przypadku wysyłki elektronicznej deklarację uznaje się za doręczoną, gdy zostaje ona potwierdzona poprzez urzędowe poświadczenie odbioru. Dlatego najpóźniej 31 stycznia 2022r. płatnik po wysłaniu PIT-11 powinien otrzymać zwrotnie urzędowe poświadczenie odbioru. Zwykle po złożeniu deklaracji przez Internet potwierdzenie jest automatycznie generowane przez system Ministerstwa Finansów. Jest to kod nazywany Urzędowym Poświadczeniem Odbioru. Gdy system ministerstwa jest przeciążony, wówczas na UPO można czekać kilka lub kilkanaście godzin. W takich przypadkach wysyłka PIT-11 rozpoczęta w ostatnich dniach stycznia mogła zostać zakończona po terminie. W związku z tym płatnik może być ukarany grzywną za złożenie deklaracji nieterminowo.

PIT online również dla pracownika

Powszechny rozwój systemów informatycznych przyczynił się również do elektronizacji systemów urzędów skarbowych. PIT-11 wygenerowany przez pracodawcę i dostarczony do US w formie papierowej nie zostanie przyjęty. Inaczej jest natomiast w przypadku przekazywania rocznych deklaracji podatkowych pracownikom.

Pracodawca ma możliwość wyboru w jakiej formie dostarczy PIT-11 do swoich pracowników. Deklaracja może zostać dostarczona do pracownika w sposób tradycyjny, tzn. pracodawca może osobiście wręczyć pracownikowi deklarację bądź może ją wysłać drogą pocztową. Jednakże deklarację PIT-11 pracodawca może przekazać zatrudnionym również w wersji elektronicznej - wysyłając je drogą mailową. Wynika to z faktu, iż przepisy podatkowe nie określają formy przekazania podatnikom informacji o uzyskanych przez nich dochodach i pobranych zaliczkach na druku PIT-11. W ten sposób przedsiębiorcy zyskują zarówno czas, jak i pieniądze, które musieliby wydać na koperty i znaczki pocztowe.

Co do zasady, jeżeli pracownik wyrazi zgodę na przekazanie mu informacji PIT-11 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na wskazany przez niego adres e-mail, to pracodawca będzie mógł skorzystać z takiej możliwości. Należy jednak pamiętać, że aby prawidłowo przesłać roczne podsumowanie dochodów, należy m.in. przesłać plik:

 • w formie nieedytowalnej (formacie PDF),
 • zgodny ze wzorem z ustawy,
 • opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym).

Ponadto każdy przedsiębiorca decydujący się na przesłanie rocznych deklaracji podatkowych do swoich pracowników drogą mailową powinien zadbać o otrzymanie również potwierdzenia odbioru dokumentu przez adresata (w celach dowodowych). Uważa się także, że dobrą praktyką jest uzyskanie zgody na otrzymywanie PIT-11 drogą elektroniczną. 

Zwolnienie z obowiązku składania PIT-11

Pracodawca zatrudniający w ciągu danego roku rozliczeniowego osoby na podstawie umów zlecenie bądź umów o dzieło, których wynagrodzenie w sumie nie przekroczy kwoty 200 zł brutto, jest zwolniony z obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej PIT-11.

Za zleceniobiorców oraz wykonawców dzieła spełniających ww. warunki, pracodawca zobowiązany jest składać formularz PIT-8A. Wynika to z faktu, że za takie osoby powinien być odprowadzany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu. Przy rozliczaniu umów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu.

Zwolniony z obowiązku składania PIT-11 jest również przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemców-nierezydentów na podstawie umów cywilnoprawnych. Dla takich osób pracodawca zobowiązany jest wystawić IFT-1/IFT-1R.

 

Uwaga!
Istnieją wyjątki, w których pracodawca nie jest zobowiązany do złożenia PIT-11, pomimo iż zatrudniał pracowników. Zalicza się do nich zatrudnianie osób (niebędących pracownikami etatowymi) na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, dla których określona w umowie kwota należności (wynagrodzenia) ogółem nie jest wyższa niż 200 zł. Za takich bowiem pracowników pracodawca odprowadza tzw. zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu, deklarowany jako tzw. PIT-8A. Z tytułu zatrudniania pracowników na warunkach wyżej wskazanych pracodawca nie ma obowiązku sporządzania deklaracji PIT-11.

 

Błędy popełniane w deklaracji PIT-11

Brak podpisu

Obowiązkowym elementem deklaracji PIT-11 jest podpis osoby upoważnionej do obliczania i pobierania podatku, czyli właściciela firmy lub wskazanej przez pracodawcę księgowej/kadrowej. Brak podpisu powoduje, że deklaracja jest nieprawidłowa i uznaje się ją za niezłożoną. W przypadku, gdy urząd odnotuje brak podpisu, wzywa płatnika do uzupełnienia tego braku.

Podwyższone koszty

Jeżeli płatnik zatrudnia pracownika spoza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, powinien zakreślić kwadrat - “z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy”. Zwykle pracodawcy zapominają o tym i zaznaczają kwadrat 1, przyporządkowując wówczas standardowe koszty podstawowe, a nie podwyższone.

Dane podatnika

Pomyłki nierzadko występują również w danych pracownika. Należy więc pamiętać, by skontrolować wskazany identyfikator podatkowy z imieniem i nazwiskiem pracownika.

Wypłacone należności na przełomie roku

Należy pamiętać, że przychodem pracownika uwzględnionym w PIT-11 za dany rok będą środki postawione do dyspozycji w tym danym roku. Jeżeli więc za grudzień pracownik otrzymał wypłatę wynagrodzenia 10 stycznia, to wypłata ta będzie już wykazana na PIT-11 za kolejny rok. Przykładowo wynagrodzenie za grudzień 2022 przesłane 10 stycznia 2023 r. będzie wykazane w PIT-11 za 2023 rok.

Dlaczego dane podane w PIT-11 są istotne?

Formularz PIT-11, który pracodawca przekazuje pracownikowi, jest podstawą dokonania przez pracownika dalszych rozliczeń z urzędem skarbowym. Na podstawie otrzymanego PIT-11 pracownik wypełni swój roczny PIT (zwykle PIT-37) z tytułu podatku dochodowego.

Ulga bez PIT dla młodych

Ulga bez PIT dla młodych zwalnia osoby do 26 roku życia z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przywilej ten przysługuje młodym osobom uzyskującym przychody do poziomu równego 120 000 zł. Powyżej tego limitu dochody zostają objęte 12% podatkiem lub 32% w zależności od wysokości zarobków.

W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na to, co zostało określone mianem przychodu, a co dochodu. Kwota limitu przy zwolnieniu z PIT odnosi się do przychodu, natomiast po przekroczeniu tego limitu, obliczeń podatku dokonuje się, bazując na kwotach dochodu.

W PIT-11 za osobę do 26. roku życia należy wykazać zarówno przychody zwolnione z podatku jak i te, od których zostały pobrane zaliczki.

Podatek dochodowy

Na podstawie otrzymanej informacji PIT-11 pracownicy są w stanie dokonać prawidłowego rozliczenia rocznego uzyskanych przez siebie dochodów. Mają na to czas do 30 kwietnia, a więc ok. 2 miesięcy od dnia, w którym pracodawca ma obowiązek wydać dokument informujący o przychodach, kosztach i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy.

Informacja o wpłaconych zaliczkach dostarczona po terminie - czynny żal

Niestety zdarzają się sytuacje, w których pracodawca nie dotrzymuje ustawowo przewidzianego terminu przekazania informacji PIT-11, za co grozi mu kara grzywny określona przepisami kodeksu karnego skarbowego. Jest to nawet do 180 stawek dziennych grzywny.

W dotychczasowych kontaktach z urzędem skarbowym w przypadku nieterminowego złożenia dokumentów często wykorzystywano instytucję czynnego żalu, którą określa art. 16 kks:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Czynny żal polega na poinformowaniu (w formie pisemnej) organu podatkowego o popełnieniu przestępstwa skarbowego. Natomiast organ uwzględnia zgłoszenie w sytuacji, gdy nie jest on jeszcze w posiadaniu wiedzy o popełnieniu tego czynu zabronionego przez płatnika.

Gdy wysyłka możliwa była pocztą, organy skarbowe przez kilka pierwszych dni po upływie terminu uwzględniały czynny żal. Ze względu na czynności pocztowe deklaracje mogły trafić do urzędów po kilku dniach. Natomiast gdy PIT-11 był wysłany w ostatnim dniu terminu, uznawane było to za dochowanie terminu.

Obecnie deklaracje składane są wyłącznie elektronicznie, a wysłane informacje trafiają bezpośrednio na bramkę Ministerstwa Finansów. Dlatego urzędy skarbowe już w 1 lutego mają pełną informację na temat tego, kto nie złożył w terminie deklaracji. Zatem urząd skarbowy wie o popełnieniu czynu zabronionego i tym samym czynny żal może nie być przez organy podatkowe uznawany.

 

Uwaga!
Płatniku przypominamy o obowiązku wpisywania prawidłowego numeru PESEL/NIP osoby, dla której wysyłasz informację (podatnika).

Pamiętaj, że wpisanie prawidłowego numeru PESEL/NIP Twojego pracownika w informacji o jego przychodach jest Twoim obowiązkiem wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Od stycznia 2022r. nie ma możliwości przesłania drogą elektroniczną informacji PIT-11 za 2022r. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999).

Nieprawidłowe numery PESEL/NIP wpisywane przez płatników utrudniają, a często uniemożliwiają podatnikowi rozliczenie się z podatku za 2022 r. w usłudze Twój e-PIT.

Prawidłowy numer PESEL/NIP w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację podatnika. Umożliwia to:
 • wygenerowanie i udostępnienie osobie, dla której wysyłasz informację, zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, oraz skorzystanie z ulg i odliczeń, co może umożliwić zwrot nadpłaty podatku,
 • zalogowanie się osoby do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP.

 

Uprawnienia urzędu skarbowego w zakresie wypełnienia zeznania podatkowego

Od 1 stycznia 2019r. podatnicy mają możliwość skorzystania z rozliczenia PIT przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Wówczas wypełnieniem zeznania podatkowego zajmie się KAS, która elektronicznie udostępni na portalu podatkowym wypełnione formularze PIT-37 i PIT-38 dla podatników.

Zgodnie z art. 45cd ustawy o PIT 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 45 powyższej ustawy, jeżeli nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je odrzuci przed tym terminem. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego.

Powyższa forma rozliczenia została utworzona w szczególności dla podatników, którzy rozliczają się samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub tak jak rodzice samotnie wychowujący dziecko. Warto dodać, że podatnicy nie są zobowiązani do realizacji powyższej formy rozliczenia podatkowego i mogą wypełnić formularz PIT-37 czy PIT-38 samodzielnie.

KAS wypełni zeznania podatkowe, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane: przekazane przez podatnika w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym, dane znajdujące się w rejestrach urzędów skarbowych i innych rejestrach państwowych, np. ZUS czy PESEL.

Podsumowując, w związku z wejściem w 2019 roku w życie nowych przepisów - dodano nowy sposób wypełnienia i rozliczenia zeznań podatkowych, tj. skorzystanie z usług Krajowej Administracji Skarbowej. Podatnik nie musi składać wniosku w sprawie wypełnienia zeznania podatkowego przez KAS. Przygotowane zeznania podatkowe zostaną udostępnione podatnikom na portalu podatkowym, które następnie będą mogli zaakceptować lub nie. Ponadto przestają obowiązywać zasady przesyłania do urzędów skarbowych wersji papierowej deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R oraz IFT-1/IFT-1R, które muszą być wysyłane wyłącznie w wersji elektronicznej. Termin składania przez płatników, rocznych deklaracji podatkowych do urzędów, kończy się wraz z ostatnim dniem stycznia 2023 roku.

Druk PIT-11_(28)

Druk PIT-11_(29)


PIT-40A/11A

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY/INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO ZA ROK PODATKOWY

 

Rozliczenie PIT – informacja dla emerytów i rencistów

 • Od 15 lutego do 2 maja będzie można składać zeznania PIT za 2022r. np. w serwisie e-Urząd Skarbowy.
 • Przypominamy emerytom i rencistom, jak mogą przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 • Wskazujemy także jak najszybciej otrzymać zwrot podatku.

Osoby, które otrzymały z organu rentowego PIT-11A, mogą:

 • złożyć samodzielnie zeznanie roczne, albo
 • nic nie robić do 2 maja – wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2022r., automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty

Jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane albo złożone elektronicznie – najłatwiej w usłudze Twój e-PIT, dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl zwrot nadpłaty podatku trwa do 45. dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3. miesięcy.

Ważne!

Aby uzyskać zwrot nadpłaty, zgłoś swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego – możesz to zrobić w zeznaniu podatkowym lub na formularzu ZAP-3. Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej i jest aktualny, nie musisz nic robić.

Przekazanie 1,5% na rzecz OPP

Emeryci lub renciści, którzy otrzymali z organu rentowego PIT-40A i chcą przekazać 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), mogą wskazać wybrane OPP w oświadczeniu PIT-OP lub w zeznaniu podatkowym.

Emeryci i renciści, którzy otrzymali jeden PIT-40A i chcą, by wskazana w ubiegłym roku OPP otrzymała ich 1,5% podatku, również nie będą musieli nic robić.

Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A i chce przekazać 1,5% na tę samą organizację co w ubiegłym roku, nie musi nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za niego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli natomiast podatnik chce przekazać 1,5% podatku na rzecz innej OPP niż rok wcześniej, to wskazuje ją w zeznaniu, które składa do swojego urzędu skarbowego.

Ważne!
 • wskazana w ubiegłym roku OPP musi znajdować się w aktualnym Wykazie OPP,
 • gdy w systemie znajduje się zeznanie – niezależnie od tego, czy złożysz je sam, czy zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane przez KAS – nie składaj PIT-OP.

Uwaga!
 • Płatnicy powinni wysłać drogą elektroniczną PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022r. w aktualnych wersjach formularzy.
 • Przesyłane informacje powinny zawierać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika.
Płatniku pamiętaj, żeby za 2022 rok wysłać drogą elektroniczną:
 • PIT-11 - tylko w wersji 29,
 • PIT-40A/11A - tylko w wersji 21.
Tylko najnowsze wersje formularzy umożliwiają ich wypełnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami (informacje PIT-11(28) przesłane przed publikacją PIT-11(29) nie wymagają korekty).

Informacje te możesz przygotować na formularzu dostępnym na stronie podatki.gov.pl w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników.

Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza.

Druk PIT-40A11A_(21)


PIT-OP

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU LUB WYCOFANIU ZGODY NA PRZEKAZANIE CZĘŚCI PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Druk PIT-OP_(2)


PIT-4R

DEKLARACJA ROCZNA O ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY

PIT-4R - rozliczenie pobranych zaliczek za pracowników

Każdy pracodawca jest zobowiązany do naliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy za pracowników, a następnie do przekazywania ich do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto w obowiązku płatnika leży również sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R. Komu i w jakim terminie należy przekazać PIT-4R? Odpowiadamy poniżej.

Czym jest PIT-4R?

PIT-4R jest deklaracją roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnik, czyli przedsiębiorca wykazuje w niej zaliczki na podatek należne za poszczególne miesiące, a pobierane za podatników (pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieła itp.).

Gdzie składać PIT-4R za zatrudnionych pracowników

PIT-4R to deklaracja będąca zbiorczym zestawieniem podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek, pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym. Druk PIT-4R jest wypełniany za rok poprzedni. Płatnicy mają czas na złożenie deklaracji do US za rok 2022 do 31 stycznia 2023 roku.

Kto ma obowiązek wystawienia PIT-4R

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-4R dotyczy wynagrodzeń, które wynikają z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, a także sytuacji, w których płatnik zatrudnił uczniów lub studentów na płatną praktykę, od której pobrał zaliczkę na podatek dochodowy.

Komu należy przekazać PIT-4R?

Przedsiębiorca przekazuje deklarację PIT-4R jedynie do urzędu skarbowego. Nie przedkłada jej zatrudnionym w danym roku osobom. Wskazane jest, aby jeden egzemplarz wypełnionego druku za dany rok podatkowy, płatnik pozostawił w swojej dokumentacji.

Co istotne, PIT-4R należy przekazać również w przypadku, gdy zaliczki na podatek dochodowy osiągnęły zerowe kwoty np. w związku z niskimi dochodami pracowników oraz gdy w roku podatkowym, za który jest sporządzana deklaracja, wystąpiły zaliczki, natomiast przedsiębiorca nie zatrudniał w jego trakcie żadnych pracowników.

Terminy związane z PIT-4R

Deklarację PIT-4R zwykle składa się do urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym. Natomiast w sytuacji, gdy umowa z pracownikiem zakończy się przed końcem stycznia, PIT-4R przekazuje się w terminie standardowym.

Jedynie w przypadku, gdy płatnik zaprzestanie działalności przed końcem stycznia roku podatkowego następującego po danym roku, deklarację PIT-4R przekazuje się w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Obowiązek wcześniejszego złożenia PIT-4R nie powstanie w sytuacji, gdy w trakcie roku zostaną zwolnieni wszyscy zatrudnieni, ani gdy działalność zostanie zawieszona.

Druki PIT-4R płatnik sporządza wyłącznie elektronicznie i wysyła je do końca stycznia do urzędu skarbowego.

Złożenie deklaracji po terminie jest wykroczeniem skarbowym. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym sankcja za taki czyn może przybrać formę grzywny lub nawet kary pozbawienia wolności.

Urząd skarbowy, do którego należy złożyć PIT-4R

PIT-4R wysyła się w formie elektronicznej do bramek ministerstwa finansów. Jednak w druku należy wskazać odpowiedni urząd skarbowy właściwy ze względu na:

 1. miejsce zamieszkania płatnika, jeśli jest osobą fizyczną,
 2. miejsce siedziby płatnika,
 3. miejsce prowadzenia działalności płatnika, gdy płatnik nie jest osobą fizyczną i jeżeli płatnik nie posiada siedziby.

Gdy w trakcie roku lub już po jego zakończeniu, ale przed 31 stycznia kolejnego roku, dojdzie do zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby (miejsca prowadzenia działalności) płatnika wówczas PIT-4R składany jest do US właściwego na pierwszy dzień ostatniego miesiąca, za który składana jest ta deklaracja.

Co ważne, płatnik składa PIT-4R tylko do urzędu skarbowego. Nie ma obowiązku wysyłania go do pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy lub ucznia zatrudnionego na podstawie umowy o praktykę absolwencką.

Płatnik będący osobą fizyczną składa PIT-4R do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania.
Płatnik, który nie jest osobą fizyczną – według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności (gdy nie posiada siedziby).

W jakiej formie złożyć PIT-4R?

Płatnicy mają obowiązek przekazywania deklaracji PIT-4R do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma możliwości złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w formie papierowej, osobiście bądź przekazem pocztowym. Deklaracja PIT-4R składana do urzędu powinna zostać opatrzona podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi płatnika, do których należą: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL/NIP oraz wysokość przychodu.

Wynagrodzenie płatnika

Płatnik ma prawo odjąć (potrącić) własne wynagrodzenie od zaliczek na podatek. Jest ono należne z tytułu terminowego wpłacania oraz prawidłowego obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczek na podatek za zatrudnione osoby. Wynagrodzenie płatnika to 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników. Kwota wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników. Natomiast w druku PIT-4R płatnik wyszczególnia potrącane wynagrodzenie w podziale na poszczególne miesiące roku.

 

Przykład 2

Pracodawca pobrał w styczniu zaliczkę na podatek pracowników w kwocie 9000 zł. Za terminowe wpłacanie podatków może obniżyć wartość przelewu na rzecz organu skarbowego o 0,3% tej kwoty, czyli o 27 zł (9000 x 0,3%). To znaczy, że do urzędu skarbowego przekazuje on kwotę 8973 zł (9000 zł - 27 zł).

W sytuacji, gdy płatnik pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, ma on obowiązek dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego, razem z odsetkami za zwłokę.

PIT-4R złożony po terminie

Za niezłożenie deklaracji PIT-4R lub złożenie jej po terminie są przewidziane sankcje. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, lub obu tym karom łącznie.

Co istotne, przedsiębiorca może uniknąć konsekwencji za nieterminowe złożenie deklaracji PIT-4R poprzez przekazanie do urzędu skarbowego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, czyli tak zwanego czynnego żalu. Dokument ten płatnik może sporządzić na piśmie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) bądź w formie elektronicznej, przy czym taka forma złożenia deklaracji nie będzie honorowana. Należy pamiętać, że zwolnienie z odpowiedzialności nie jest obligatoryjne, gdyż urząd skarbowy może nie uznać czynnego żalu, a co za tym idzie, podatnik zostanie pociągnięty do konsekwencji.

PIT-4R - jak go wypełnić, by nie popełnić błędów

Nie każdy wie, jak wypełnić PIT-4R. Deklarację tę składa się do US w celu dostarczenia informacji o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz urzędu przez płatnika (pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklaracji, o której mowa, nie trzeba przedkładać pracownikowi. Stan wykazany w PIT-4R powinien zgadzać się z faktyczną sumą wpłaconych zaliczek do urzędu skarbowego. Deklarację złożyć należy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który zaliczki były pobierane i odprowadzane. Jak wypełnić PIT-4R? Odpowiadamy poniżej.

Jak wypełnić PIT-4R

Gdy płatnik dokonuje naliczenia i poboru podatku wielu pracownikom, w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT–4R), należy wykazać sumy pobranych zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego. Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej kwoty podstawy zaliczki na podatek oraz same zaliczki przesyłane do urzędu skarbowego podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych (końcówkę kwoty podstawy opodatkowania wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).

Deklarację należy złożyć także w przypadku, gdy:

 • kwota zaliczek na podatek wyszła zerowa (ze względu na niskie dochody oraz kwotę składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne),
 • w danym roku lub miesiącu podatnik nie zatrudniał nikogo, lecz w pierwszym miesiącu wystąpiły jeszcze zaliczki.

Przykład 3

W przedsiębiorstwie MALIA wypłata wynagrodzenia następuje do 10 dnia miesiąca następnego. Wynagrodzenie pracownika za grudzień 2022r. zostało wypłacone 10 stycznia 2023r. Pracodawca odprowadza więc podatek dochodowy za pracownika za styczeń (płatnik ma obowiązek odprowadzić podatek do urzędu skarbowego do 10 lutego).

Właściciel firmy MALIA wykazuje pobraną zaliczkę w deklaracji PIT-4R za 2023 rok. Nawet jeżeli od stycznia 2023r. pracownik już nie jest zatrudniony w firmie.

Deklaracji nie trzeba wypełniać i składać, jeśli:

 • podatnik nie dokonywał żadnych wypłat rodzących obowiązek poboru zaliczek,
 • podatnik nie zatrudnia nikogo (opłaca składki wyłącznie za siebie).

Część A. Miejsce i cel składania deklaracji

PIT-4R powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla:

 • miejsca zamieszkania płatnika – osoby fizycznej (w tym prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą albo
 • miejsca siedziby płatnika, albo
 • miejsca prowadzenia działalności płatnika (gdy płatnik nie posiada siedziby).

W polu 6. wykazuje się cel złożenia PIT-4R:

 1. złożenie informacji,
 2. korekta informacji – wariant nr 2 należy zastosować w przypadku złożenia deklaracji po raz kolejny za ten sam okres rozliczeniowy.

W przypadku zaznaczenia w polu 6 jako cel złożenia formularza korekta deklaracji należy w polu 7 wybrać rodzaj korekty:

 1. korekta deklaracji, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej,
 2. korekta deklaracji składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a ordynacji podatkowej.

Część B. Dane identyfikacyjne płatnika

Płatnik niebędący osobą fizyczną (np. spółka z.o.o.) w poz. 8 zaznacza 1. wariant oraz w poz. 9 podaj pełną nazwę.
Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, zaznacza w poz. 8 wariant 2., a następnie w poz. 9 podaje dane identyfikacyjne: nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.

Część C. Wykaz należnych zaliczek

W części C. PIT-4R wpisujemy zaliczki pomniejszone o podlegającą odliczeniu składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Wiersz 1.

W wierszu 1. należy podać sumę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych od nich zaliczek (pomniejszonych o składki na ubezpieczenie zdrowotne), z podziałem na poszczególne miesiące. Pola 10-33 dotyczą m.in. przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W liczbie podatników (pracowników) nie uwzględnia się:

 • podatników, którzy uzyskali w danym miesiącu jedynie przychody zwolnione od podatku lub nie otrzymali w danym miesiącu wynagrodzenia (przebywali cały miesiąc na urlopie bezpłatnym),
 • zaliczki obliczonej od przychodów, która wynosi „0”,
 • zaliczek, w sprawie których zastosowano zwolnienie płatnika z obowiązku ich poboru (art. 22 § 2 ordynacji podatkowej).

Wykazać należy natomiast:

 • byłego pracownika, któremu po ustaniu stosunku pracy wypłacono np. premię (wszystkie zaliczki, od których płatnik zobowiązany był pobrać zaliczki),
 • kwotę zaliczek, których pobór został ograniczony (art. 32 ust. 2 ustawy).

Wiersz 2.

W wierszu 2. PIT-4R wykazuje się należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego obliczone przez:

 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną – od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • organy rentowe – od wypłacanych bezpośrednio emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy,
 • uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady prace oraz inne jednostki administracyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów,
 • organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
 • wojewódzkie urzędy pracy – od świadczeń wypłacanych z FGŚP,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
 • oddziały Agencji Mienia Wojskowego – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką lub staż uczniowski – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub odbywania stażu uczniowskiego.

Wiersz 3.

W wierszu 3. PIT-4R wykazać należy sumę przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych, w szczególności:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę,
 • przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych,
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
  • przedsiębiorstwa w spadku – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów,
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wiersz 4.

W wierszu 4. należy wykazać zaliczki z umowy aktywizacyjnej oraz wszelkich innych tytułów, które rozliczane są w formie zaliczkowej.

Wiersz 5.

W wierszu 5. należy wykazać sumę pobranych zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego w wierszach 1-4 (np. 70=16+34+46+58).

Wiersz 6.

W wierszu 6. PIT-4R wykazywane są kwoty zaliczek na podatek, których pobór został ograniczony na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy. Zgodnie ze wspomnianym wcześniej przepisem, jeśli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Pracodawca, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczki za dany miesiąc, w przypadku, gdy niemożliwe jest określenie części tych świadczeń przypadających na jeden miesiąc, a doliczenie całej kwoty w miesiącu ich uzyskania wiązałoby się z powstaniem niewspółmiernej zaliczki w stosunku do wypłaty pieniężnej. Kwotę ograniczenia należy wykazać w wierszu 6 w miesiącu dokonania ograniczenia.

Wiersz 7.

Zaliczki przypadające na dany miesiąc w związku z wcześniejszym ograniczeniem poboru.

Wiersz 8.

Służy do wykazywania dodatkowo pobranego podatku wynikającego z rozliczenia za rok ubiegły.

Wiersz 9.

Wypełniają płatnicy przekazujący zaliczki na podatek dochodowy na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy na fundusz aktywności.

W poz. 110-121 PIT-4R wpisujemy zaliczki pobrane w danych miesiącach. Wypełniają je płatnicy będący:

 • zakładami pracy chronionej:
  • za miesiące od początku roku do miesiąca (włącznie), w którym dochód podatnika od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, przekazują:
   • w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   • w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa wyżej, przekazują na zasadach ogólnych do urzędu skarbowego,
 • zakładami aktywności zawodowej:
  • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, przekazują na zakładowy fundusz aktywności zawodowej,
  • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa powyżej, przekazują na zasadach określonych dla pozostałych płatników.

 

W przypadku płatników, którzy utracili status zakładu pracy chronionej zatrudniających osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów określonych wyżej oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:

 • za miesiące od początku roku do miesiąca (włącznie), w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, przekazują w wysokości:
  • 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30%,
  • 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35%,
  • 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40%,
  • 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40%,
  • a w pozostałej części na zasadach ogólnych do urzędu skarbowego,
 • za miesiące następne kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują na zasadach ogólnych do urzędu skarbowego.

Wiersz 10.

Wykazuje się w nim pobrany podatek do przekazania do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące roku podatkowego. Od sumy kwot za poszczególne miesiące z wierszy 5., 7. i 8. należy odpowiednio odjąć sumę kwot z wierszy 6, 9 (np. 134=70+94+106-92-110). Jeśli różnica jest ujemna, wpisujemy 0.

Wiersz 11.

W wierszu 11. PIT-4R wpisujemy wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Płatnikom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tego tytułu, na mocy przepisów Ordynacji podatkowej (art. 28).

Wiersz 12.

Wykazywane są tutaj kwoty należne do wpłaty na rzecz urzędu skarbowego za poszczególne miesiące. Od kwoty za poszczególne miesiące z wiersza 10 należy odpowiednio odjąć kwoty z wiersza 111. (np.146=122-134). Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Część D. Wyjaśnienie dotyczące wpłat

W tej części PIT-4R wyjaśniane są różnice pomiędzy podatkiem pobranym a wpłaconym za dany okres. Płatnik opisuje pomyłki we wpłatach lub w naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Część D.2 jest nowym fragmentem w którym zaznacza się miesiące, w których doszło do przesunięcia terminu przekazania zaliczki na podatek, z której płatnik skorzystał na podstawie obowiązujących przepisów.

Część E. Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/ pełnomocnika płatnika

W części E. należy podać imię, nazwisko oraz podpis lub nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym płatnika lub osoby wyznaczonej/pełnomocnika do obliczenia i pobrania podatku.

PIT-4R złożone po terminie

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników powinni pamiętać o terminowym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków ciążących na nich jako na pracodawcach. Jednym z nich jest odprowadzanie podatku dochodowego za zatrudnionych pracowników do urzędu skarbowego oraz sporządzenie rocznej deklaracji PIT-4R.

Kim jest płatnik?

W nomenklaturze podatkowej wykorzystywane są dwa podstawowe pojęcia:

 • płatnik oraz
 • podatnik.

Płatnik jest to podmiot, na który został nałożony obowiązek dokonywania wyliczeń oraz pobierania na ich podstawie podatku od wynagrodzeń podatników. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobligowany jest do terminowego przekazywania pobranych zaliczek na rzecz podatku dochodowego od wynagrodzeń podatników urzędowi skarbowemu.

Płatnikiem jest więc podmiot, który pośredniczy pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym w kwestii rozliczenia zobowiązań z tytułu osiąganych przychodów.

Płatnik przekazuje zaliczki pobrane na rzecz podatku dochodowego za osobę trzecią. Płatnikiem nie jest osoba, która dokonuje opłat sama za siebie np. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku, gdy podatnik rozlicza się bezpośrednio z urzędem skarbowym, nie składa on PIT-4R.

Kto zobowiązany jest pobierać zaliczki na rzecz podatku dochodowego oraz składać PIT-4R

W zależności od tego, z jakiego tytułu były odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy, zobowiązane do złożenia PIT-4R mogą być:

 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne określone w ustawie,
 • organy rentowe,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe,
 • organy zatrudnienia,
 • FGŚP,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne,
 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
 • centrum integracji społecznej,
 • gospodarstwa domowe zatrudniające osoby do pomocy,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • komornik sądowy albo podmiot lub podmiot zastępczy.

Dokładne zależności, mające wpływ na obowiązek wystawienia deklaracji PIT-4R, zostały zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaliczki okresowe na podatek za pracowników

W ciągu trwania roku podatkowego przedsiębiorca zatrudniający pracowników, czy to na umowę o pracę, czy na podstawie umów cywilnoprawnych, co miesiąc powinien opłacać zaliczki na podatek dochodowy za tych pracowników. Wielkość odprowadzanych zaliczek zależy głównie od wysokości wynagrodzenia osoby zatrudnionej. Termin opłacenia zaliczki za dany miesiąc upływa 20 dnia kolejnego miesiąca. Nie ma wymogu składania comiesięcznych deklaracji, jednak należy pamiętać, że na koniec roku przypadnie obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R.

W ciągu roku płatnik odprowadza za pracowników wyliczone zaliczki na podatek dochodowy. Nie ma obowiązku sporządzania deklaracji okresowych w tym zakresie. Na podstawie miesięcznych wyliczeń tworzy się zbiorczą roczną deklarację o pobranych zaliczkach (PIT 4R), którą należy przekazać do US.

Zeznanie roczne PIT-4R

Informację o należnych zaliczkach na podatek dochodowy za dane miesiące wykazuje się w deklaracji rocznej PIT-4R. Wyłącznie jedną deklarację PIT-4R (niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników), należy złożyć do urzędu skarbowego. W dokumencie tym trzeba uwzględnić sumę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych za nich zaliczek.

Przykład 4

Pan Artur przez wiele lat prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. W tym roku zdecydował się podjąć współpracę z nową osobą na podstawie umowy o pracę. W okresie rozliczeń zobowiązań podatkowych rocznych, w przeciwieństwie do lat poprzednich, pierwszy raz musiał wygenerować oraz dostarczyć do odpowiedniej instytucji deklarację PIT-4R. Obowiązek ten wyniknął z faktu, iż pan Artur zatrudnił w trakcie roku pracownika, w którego to imieniu, jako pracodawca, przekazywał zaliczki na podatek dochodowy do US.

W deklaracji tej należy wpisać w poszczególnych miesiącach sumę należnych za dany miesiąc zaliczek od wszystkich pracowników. Osoba zdająca deklarację PIT-4R powinna pamiętać o podziale zaliczek na źródła ich występowania.

Przykład 5

Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, za wynagrodzenie listopadowe, pobrano w grudniu. Kwotę zaliczki należy przekazać do US, co do zasady, maksymalnie do 20 stycznia. Zaliczkę tę deklaruje się w PIT-4R, jako zaliczkę należną za grudzień.

Termin złożenia deklaracji PIT-4R

Deklarację PIT-4R za dany rok składa się w urzędzie skarbowym najpóźniej 31 stycznia roku następnego.

Jeśli płatnik zaprzestanie prowadzić działalność gospodarczą przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 art. 42g u.p.d.o.f., w takim przypadku obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji, przypada najpóźniej na dzień zaprzestania prowadzenia działalności.

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym terminie.

PIT-4R za 2022 rok należy złożyć maksymalnie do 31 stycznia 2023 roku.

Forma złożenia deklaracji PIT-4R

Deklarację PIT-4R należy przekazać do US w postaci elektronicznej. Elektroniczny PIT-4R powinien zostać potwierdzony podpisem kwalifikowanym lub w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – danymi autoryzacyjnymi. Obecnie zorganizowany system uniemożliwia składanie tego typu deklaracji w formie papierowej.

Deklaracja PIT-4R złożona po terminie

Złożenie deklaracji po ustawowym terminie, choćby dzień po terminie, jest wykroczeniem skarbowym, za które grozi kara grzywny. Zgodnie z ustawą Kodeks karny skarbowy sankcja za taki czyn może przybrać formę grzywny lub nawet formę kary pozbawienia wolności.

Art. 54. § 1 - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
„Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

Wysokość stawki dziennej określa właściwy w tej sprawie sąd.

Art. 23. § 1 - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
„Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720”.

Czynny żal sposobem na uniknięcie sankcji za niezłożenie PIT-4R w terminie

Kary za niezłożenie deklaracji w terminie wyznaczonym ustawą, można uniknąć, powołując się na instytucję czynnego żalu. Oznacza to dobrowolne oświadczenie płatnika o popełnieniu przestępstwa, złożone jeszcze przed wezwaniem z urzędu skarbowego do wyjaśnień w sprawie popełnionego czynu. Rozwiązanie to umożliwia odstąpienie przez organy skarbowe od karania sprawcy popełniającego czyn zabroniony w postaci niezłożenia deklaracji w terminie.

Deklaracja PIT-4R wyłącznie w wersji elektronicznej

Pracodawca zatrudniając pracowników przyjmuje na siebie odpowiedzialność m.in. za odprowadzanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. PIT-4) naliczanych w stosunku do każdej z zatrudnianych osób. Staje się on tym samym płatnikiem podatku dochodowego odprowadzanego w imieniu pracowników, w związku z tym jest zobowiązany do rozliczania rocznego na deklaracji PIT-4R.

Rozliczenie podatku dochodowego za pracowników

Zaliczki za pracowników są płatne do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Informację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracodawca (płatnik) przekazuje do urzędu skarbowego na formularzu PIT-4R.

Ostateczne wykazanie należnych zaliczek na deklaracji PIT-4R za dany rok następuje najpóźniej w dniu 31 stycznia roku następującego po tym, za który zaliczki były opłacane.

PIT-4R wyłącznie przez Internet

Już od paru lat na stronie Ministerstwa Finansów udostępnia się serwis e-deklaracje, który umożliwiają przesyłanie rozliczeń PIT online. Z roku na rok opracowywane są nowe rozwiązania, które pozwalają na coraz szerszy zakres danych przesyłanych przez Internet. Od 2019 roku wszyscy pracodawcy powinni przekazywać PIT-4R wyłącznie w formie elektronicznej. Aktualnie deklaracje przekazywane w wersji papierowej nie będą przyjmowane przez urząd skarbowy.

Deklaracja PIT-4R przekazywana za pośrednictwem Internetu przez płatnika będącego osobą fizyczną, nie musi być podpisana podpisem elektronicznym. Przy wysyłce deklaracji wystarczy podać dane autoryzujące płatnika (imię, nazwisko, numer NIP/PESEL, data urodzenia, wysokość wykazanego przychodu).

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji PIT-4R

Przedsiębiorca, który nie sporządza deklaracji PIT-4R samodzielnie, a za pośrednictwem biura rachunkowego, może skorzystać z podpisu elektronicznego innej osoby, np. księgowej z biura rachunkowego, wyznaczając ją na pełnomocnika do składania deklaracji. W tym celu należy w urzędzie skarbowym złożyć formularz UPL-1.

Urzędowe poświadczenie odbioru przy składaniu PIT-4R

Ponieważ złożenie deklaracji w terminie jest obowiązkiem płatnika, istotne jest posiadanie potwierdzenia, że deklaracja rzeczywiście znalazła się w urzędzie. Potwierdzeniem złożenia deklaracji online jest urzędowe poświadczenie UPO - potwierdzające, że zweryfikowany pod względem formalnym formularz trafił do urzędu skarbowego.

Druk PIT-4R_(12)


PIT-8AR

DEKLARACJA ROCZNA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM

Co to za deklaracja i jak ją wypełnić

PIT-8AR podobnie jak PIT-4R jest to deklaracja roczna, którą płatnicy sporządzają i przekazują do właściwego urzędu skarbowego. Deklaracja dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i nie składa się jej, jeżeli podatnik nie dokonywał żadnych wypłat pociągających za sobą obowiązek pobrania tego typu zaliczek.

Do kiedy złożyć deklarację PIT-8AR?

PIT-8AR należy złożyć w formie elektronicznej do:

 • 31 stycznia następującego po roku podatkowym lub
 • dnia zaprzestania działalności gospodarczej, jeżeli nastąpiło to w trakcie roku podatkowego.

Jak wypełnić PIT-8AR

W 2023 roku składa się deklarację dotyczącą zaliczek pobranych w 2022 roku, korzystając z wersji 12 tej deklaracji.

Część A.

W części A deklaracji wpisuje się informacje na temat urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania/siedziby/miejsca prowadzenia działalności płatnika. Wprowadza się także dane o celu złożenia formularza (złożenie deklaracji/korekta deklaracji). Natomiast w przypadku składania korekty deklaracji należy także uzupełnić jej rodzaj.

Część B.

Część B dotyczy informacji na temat płatnika. W tej sekcji określa się, czy płatnik jest osobą fizyczną, czy też innym podmiotem, oraz podaje się jego nazwę lub jego imię, nazwisko i datę urodzenia (w przypadku osoby fizycznej).

Część C.

Cześć C deklaracji zawiera 36 wierszy, gdzie należy wpisać każdorazowo w ujęciu miesięcznym wysokości kwot pobranych zryczałtowanego podatku dochodowego w zależności od źródła pochodzenia przychodu.

Wiersz 1. zawiera informacje na temat należność osób zagranicznych. Wiersz 2. to miejsce na wpisanie wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową. Świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami wpisuje się w wierszu 3. Natomiast w wierszu 4. uzupełnia się świadczenia pieniężne otrzymane przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy.

 

W wierszu 5. wpisuje się sumę świadczeń otrzymanych od banków, w 6. należności z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy z umów zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Natomiast w wierszu 7. gromadzenie oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym. Jednorazowe odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacone żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej wpisuje się w wierszu 8, a kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w 9.

 

W wierszu 10. wpisuje się odszkodowanie przyznawane na podstawie zakazu o konkurencji, a w 11. odprawy lub odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia. Odsetki od pożyczek wykazuje się w wierszu 12, natomiast w wierszu 13, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych. Wiersz 14. to miejsce na odsetki lub inne przychody od środków zgromadzonych na rachunku podatnika.

 

Wiersz 15. to miejsce na wykazanie dywidend, a 16. to miejsce na dochód z udziałów w funduszach kapitałowych. Dochód z tytułu umów ubezpieczania wykazywany jest w polu 17., a kwoty wypłacane po śmierci członka OFE we wierszu 18. Wiersz 19. to miejsce na dochód członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji.

 

W wierszu 20. wykazuje się przychody z tytuł zbycia prawa do poboru akcji. W 21. kwoty wypłacone przez OFE w związku ze śmiercią współmałżonka, a w 22. przez ZUS. Wiesz 23. to dochód oszczędzającego na IKE z tytułu zwrotu zgromadzonych środków. W wierszu 24. jest wykazywany dochód pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu zgromadzonych środków.

 

W kolejnych wierszach od 25. do 31. należy wykazać dochody uzyskane w związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Wiersz 32. to miejsce na wpisanie dochodu z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku.

 

W wierszu 33. należy wpisać należności niewymienione w wierszach 1.-32. Wiersz. 34. to suma pobranego zryczałtowanego podatku z wierszy 1.-33. Wiersz 35. to miejsce na wpisanie wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczanie i opłacanie w terminie podatku dochodowego. W wierszu 36. od kwot za poszczególne miesiące z wiersza 34. należy odjąć kwoty z wiersza 35.

Część D.

Część D wypełnia płatnik, w celu wykazania informacji o przesunięciu terminu przekazania podatku. W  tej części należy zaznaczyć kwadrat oznaczający miesiąc podatkowy kiedy zgodnie z obowiązującymi przepisami, doszło do przesunięcia terminu przekazania podatku.

Część E.

W tej części przewidziane zostało miejsce na podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku, lub pełnomocnika.

Jak podpisać i przesłać formularze

Wszystkie formularze możesz podpisać podpisem kwalifikowanym. Dodatkowo – o ile jesteś osobą fizyczną – formularze PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR podpiszesz danymi autoryzującymi.

Formularze możesz przesłać za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, modułu finansowo-księgowego lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).

Więcej informacji na ten temat, a także informacje jak udzielić pełnomocnictwa i co w sytuacji, kiedy pracownik jest obcokrajowcem, znajdziesz na podatki.gov.pl w zakładce pit/dla-pracodawcy-platnika.


Podsumowanie dla pracodawcy - płatnika

Jeżeli w 2022r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR), dalej zwane formularzami.

 

Jak i do kiedy przygotować formularze

PIT-11, PIT-R oraz PIT 4R, PIT 8AR sporządź na właściwych wzorach formularzy:

 • PIT-11(29)
 • PIT-R(21)
 • PIT-4R(12)
 • PIT-8AR(12)

Znajdziesz je na stronie e-deklaracje-pit/dla-platnikow. Oznaczenie wersji potwierdzisz w prawym dolnym rogu formularza

Jeżeli za 2022r. składasz więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów twojego pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie uwzględniaj w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 podaj tylko kolejny numer formularza, który składasz za 2022r. (w polu nr 5 PIT-11).

PIT-11, PIT-R oraz PIT-4R, PIT-8AR sporządź do 31 stycznia 2023r.

 

Do kiedy przesłać formularze

PIT-11 i PIT-R wyślij:

 • do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2023r.,
 • osobie fizycznej do 28 lutego 2023r.

PIT-4R i PIT-8AR wyślij wyłącznie do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2023r.

 

Pamiętaj!
Wskazane terminy nie dotyczą ciebie, jeżeli kończysz prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności.PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządzasz i wysyłasz wyłącznie elektronicznie.

Formularze możesz podpisać

 • podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze
 • danymi autoryzującymi – formularze: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, o ile jesteś osobą fizyczną

Formularze możesz przesłać za pomocą

    • Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów

Aby to zrobić:

   • wejdź na stronę e-Deklaracje
   • pobierz odpowiedni formularz dotyczący wybranego przez ciebie podatku
   • wypełnij formularz
   • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
   • wyślij
    • Modułu finansowo-księgowego

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) możesz wysyłać formularze drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane formularze.

Aby to zrobić:

   • pobierz właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML
   • wypełnij formularz
   • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
   • wyślij dokument ze swojej aplikacji
    • Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

Aby to zrobić:

   • uruchom odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia  dostępną w zakładce - Dokumentacja IT
   • wypełnij formularz
   • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
   • wyślij dokument do UBD

W ten sposób możesz przesłać jednocześnie do 20 tys. deklaracji.

Korekty formularzy nie możesz złożyć za pomocą bramki UBD. Wyślesz ją tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

Więcej informacji o UBD znajdziesz w zakładce Uniwersalna Bramka Dokumentów.

 

Jak udzielić pełnomocnictwa

Jeśli nie chcesz przesyłać informacji osobiście, może to za ciebie zrobić twój pełnomocnik.

Wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP lub złóż w e-Urzędzie Skarbowym

Jedno pełnomocnictwo pozwoli ci złożyć formularze we wszystkich urzędach skarbowych.

Informacje o pełnomocnictwach oraz aktualne formularze znajdziesz w zakładce Pełnomocnictwa.

 

Wypełniasz formularz - wpisz poprawny PESEL lub NIP

Pamiętaj, że wpisanie prawidłowych danych NIP / PESEL podatnika (twojego pracownika) w dokumentach PIT jest obowiązkiem płatnika. Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999).

Rzetelne wpisanie tych danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (twojego pracownika), a co za tym idzie na:

 • wygenerowanie i udostępnienie podatnikowi (twojemu pracownikowi) jego zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl,
 • zalogowanie się przez podatnika (twojego pracownika) do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP,
 • złożenie zeznania podatkowego przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl,
 • skorzystanie z ulg i odliczeń, co może skutkować zwrotem nadpłaty podatku.

Brak właściwego identyfikatora podatkowego w przekazywanych formularzach podatkowych uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (twojemu pracownikowi) wywiązanie się z nałożonych na niego obowiązków podatkowych w podatku PIT.

 

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, jak uzyska PESEL lub NIP

Dla podatnika (twojego pracownika), który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT oraz płatnikiem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Podatnik (twój pracownik) może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:

 • organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
 • organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,
 • Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl, również w języku angielskim i ukraińskim.

W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

stan prawny aktualny na dzień 24.01.2023r.

źródło: podatki.gov.pl

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:Nowy formularz PIT-2 – zasady składania przez pracowników

Nowy formularz PIT-2 – zasady składania przez pracowników w 2023 roku

Nowy formularz PIT-2 – zasady składania przez pracowników

 

Formularz PIT-2, czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, przez wiele lat funkcjonował w zasadzie takiej samej formie. Składali go wyłącznie pracownicy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W formularzu tym wskazywały one swego pracodawcę jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Miały prawo do rozliczania tej kwoty wtedy, gdy nie dotyczyła ich żadna z czterech sytuacji, wymienionych w tym formularzu, tj. m.in. nie otrzymywali emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymywali je, ale jednocześnie złożyli wniosek o pobieranie zaliczki bez jej zmniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 

PIT-2 ogólne informacje

Formularz PIT-2 obowiązywał do odwołania, czyli, jeśli nie doszło do żadnych zmian w zakresie złożonych oświadczeń, wówczas pracownik nie musiał składać go na kolejny rok podatkowy. Taka zasada zostaje zachowana w dalszym ciągu, przy czym należy mieć na uwadze to, że od 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie art. 1 pkt 20 ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, nowelizujący postanowienia ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym zmieniony zostaje art. 32 ust. 3 ustawy o PIT, który dotychczas stanowił podstawę prawną składania PIT-2. W efekcie PIT-2, który będzie obowiązywał w wersji numer 9, mogą złożyć nie tylko pracownicy, jak do było w dotychczasowych wersjach, ale podatnicy, czyli osoby zatrudnione zarówno na umowę o pracę, jak również umowę zlecenia lub na umowę o dzieło, które chcą, aby płatnik podatku, przy naliczaniu podatku od wynagrodzenia:

 • stosował kwotę wolną od podatku,
 • uwzględniał ulgi podatkowe tj.: ulgę na powrót, dla rodzin 4+, dla seniorów,
 • nie uwzględniał ulgi dla młodych.

 

Ważne!
Podatnicy uzyskujący przychody z umowy o pracę, którzy w poprzednich latach złożyli PIT-2 swemu pracodawcy i nie chcą w tym zakresie żadnych zmian, nie muszą tego formularza ponownie składać.

 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób uzyskujących przychody z umów zlecenia i o dzieło. One mają możliwość złożenia PIT-2 po raz pierwszy. Warto w tym miejscu wskazać, że jeśli nawet by tego nie uczyniły, kwota wolna od podatku im nie przepadnie, gdyż zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym.

W każdym wypadku kwota zmniejszająca podatek, z której może skorzystać podatnik, wynosi 3.600 zł rocznie. Ostatecznie jest rozliczana w zeznaniu rocznym, przy czym poprzez złożenie PIT-2 podatnik może wskazać, że chce, aby była ona rozliczana już w trakcie roku podatkowego. Może również wskazać sposób, w jaki ma to nastąpić i z jakich ulg związanych z rozliczaniem kwoty wolnej chce skorzystać.

 

Sposób składania PIT-2

PIT-2, zgodnie z treścią art. 31a ust. 1 ustawy o PIT, może być złożony na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenia i wnioski, mające wpływ na obliczenie zaliczki.

 

Termin złożenia PIT-2 i konieczność uwzględnienia wniosku podatnika

Podatnik ma prawo złożenia formularza PIT-2 w dowolnym momencie w roku podatkowym, przy czym, zgodnie z art. 31a ust. 5 ustawy o PIT, jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Jedynie w odniesieniu do płatników wypłacających renty lub emerytury – wniosek jest uwzględniany najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

 

Obowiązek wycofania PIT-2

Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Następuje to w drodze złożenia nowego oświadczenia lub wniosku.

 

Sposób wypełnienia formularza

W poz. 1 należy wpisać swój PESEL (osoby, które nie prowadzą jednocześnie działalności gospodarczej) lub swój NIP (osoby, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą).

Część C - wypełnia osoba, który jest zatrudniona w oparciu o umowę:

 • o pracę,
 • zlecenia,
 • o dzieło

i jednocześnie chce korzystać z kwoty wolnej od podatku z tytułu uzyskiwania dochodów z ww. aktywności zawodowych. W części tej należy wskazać, jaką część ulgi ma stosować płatnik, czyli pracodawca/zleceniodawca/zlecający wykonanie dzieła, wyliczając miesięczną zaliczkę na podatek z tytułu wypłacanego wynagrodzenia. Ulga za cały rok wynosi 3600 zł (300 zł miesięcznie) i może być rozliczana u jednego, dwóch lub trzech płatników.

 

→ 1/12 zaznacza podatnik, który jest zatrudniony w ramach tylko jednej umowy, lub w ramach kilku umów, ale chce tylko rozliczać całą kwotę wolną od podatku tylko u jednego płatnika (czyli 300 zł miesięcznie).

→ 1/24 zaznacza podatnik, który jest zatrudniony w ramach co najmniej dwóch umów i chce rozliczać kwotę wolną od podatku u dwóch płatników (czyli po 150 zł miesięcznie u każdego z nich).

→ 1/36 zaznacza podatnik, który jest zatrudniony w ramach przynajmniej trzech umów i chce rozliczać kwotę wolną od podatku u trzech płatników jednocześnie (czyli po 100 zł miesięcznie u każdego z nich).

 

Ważne!

Łączne odliczenie kwoty wolnej od podatku nie może przekroczyć kwoty 300 zł miesięcznie.

 

Część D - wypełnia osoba, która ma przyznane prawo do renty lub emerytury.

Kwota wolna 300 zł miesięcznie uwzględniana jest z urzędu przez organ rentowy, ale podatnik ma prawo złożenia oświadczenia, by była ona rozliczana przez organ rentowy w inny sposób, tj.:

 • po 150 zł,
 • po 100 zł.

 

Część E - wypełniają podatnicy, którzy spełniają warunek do korzystania z rozliczania się jako samotny rodzic lub chcą rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

 

Część F – wypełniają podatnicy, którzy chcą stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów. Możliwość ta dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, które zamieszkują poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

 

Część G - wypełniają podatnicy, którzy chcą skorzystać z niżej wymienionych ulg:

 • ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152),
 • ulga dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153),
 • ulga dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154).

 

Część H – wypełniają podatnicy do 26 roku życia, którzy chcą zrezygnować z ulgi dla młodych oraz podatników, którzy chcą zrezygnować z pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

 

Część I -  wypełniają podatnicy wykonujący pracę twórczą, w której mają prawo do 50 proc. kosztów uzyskania przychodów.

 

Część J – wypełniają podatnicy, którzy przewidują, że w danym roku podatkowym suma jej dochodów nie przekroczy 30 000 zł i w związku z tym wnioskują o niepobieranie miesięcznych zaliczek na podatek.

 

Nowy formularz PIT-2 – druk do wypełnienia

SWBR przygotował dla Państwa druk, który za naszym pośrednictwem trafia w Państwa ręce. Druk posiada 5 stron i tylko w takiej formie stanowi komplet - pierwsze dwie strony to instrukcja wypełnienia, natomiast trzy kolejne strony to prawidłowy, nowy druk. Wszystkie strony należy pobrać, wskazane wypełnić i złożyć gotowy dokument jak najszybciej w swoim biurze rachunkowym. Zachęcamy do skorzystania z tego udogodnienia.

 

PIT-2 nowy druk + instrukcja wypełnienia z SWBR do pobrania

 

 

Nowy formularz PIT-2 – pozostałe instrukcje i przewodniki tematyczne

Pozostawiamy do Państwa dyspozycji również inne opracowania. Warto się z nimi zapoznać i wdrożyć w swojej firmie.

 

 1. Ministerstwo Finansów

  Ministertswo Finansów → Objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r. dot. oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku

 2. HR na Szpilkach - Akademia Monika Smulewicz

  HR na Szpilkach - Akademia Monika Smulewicz → PIT-2 Krok po kroku

   

 3. Samir Kayyali - Doradztwo Podatkowe

Samir Kayyali - Doradztwo Podatkowe → PIT-2 w roku 2023

 


Podstawa prawna:

stan prawny aktualny na dzień 10.01.2023r.

źródło: taxalert.lex.pl

źródło: swbr.pl

źródło: gov.pl

źródło: akademia.monikasmulewicz.pl

źródło: samirkayyali.pl

 

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                             

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:

 


Dobra Kadrowa to podstawa

OFERTA 2022 - Kadry/Płace/Rozliczenia pracownicze

Kim jest Kadrowa? 

To niezastąpiona osoba potrzebna w każdej firmie zatrudniającej pracowników. Zajmuje się wszystkimi działaniami związanymi z pracownikami, a jest tego bardzo dużo. Począwszy od stworzenia akt osobowych, sporządzania umów o pracę, sprawdzaniem kwalifikacji, po tworzenie list obecności, sprawdzanie ewidencji czasu pracy, itp. Dba, żeby każdy pracownik otrzymał odpowiednie wynagrodzenie w terminie, prawidłowo rozlicza i przyznaje urlopy, wystawia zaświadczenia, świadectwa pracy, pośredniczy w komunikacji z ZUSem i Urzędem Skarbowym, do których wysyła raporty, deklaracje, pity, rozliczenia. Pilnuje, żeby pracownicy mieli aktualne szkolenia BHP i badania lekarskie… Lista obowiązków jest bardzo długa – trzeba się tu wykazać znajomością przepisów prawa pracy, kodeksu cywilnego i wielu innych regulacji ZUS i Urzędu Skarbowego. Trzeba także na bieżąco śledzić ciągle zmieniające się przepisy i potrafić je trafnie interpretować. 

 

Dobra Kadrowa to podstawa dobrej firmy

Posiadanie zaufanej osoby do tego zakresu obowiązków jest kluczowe dla Twojej firmy. Przede wszystkim masz pewność, że zatrudnienie pracownika/ów przebiega prawidłowo, że wszystkie warunki zostały spełnione zgodnie z literą prawa. Oszczędzasz także swój czas i czas swojej firmy. Śpisz spokojnie wiedząc, że wszystkie sprawy związane z zatrudnieniem pracowników są dopilnowane i zrobione na czas.

 

Skontaktuj się z nami! Wspólnie uzgodnimy zakres obowiązków i potrzeby Twojej firmy oraz dokonamy indywidualnej wyceny usługi!

 

Ceny usług kadrowych zaczynają się od 150 PLN

 

OFERTA 2022 - Kadry/Płace/Rozliczenia pracownicze
OFERTA 2022 - Kadry/Płace/Rozliczenia pracownicze

 

Będę Wam pomocna na każdym etapie podejmowania decyzji.

Oszczędzisz czas, nerwy, stres i pieniądze. Uporządkuję Twoje sprawy, wprowadzę ład, skład i logikę w Twoje dokumenty.

Życie to sztuka wyborów, wybierz mądrze.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Zostaw Nam swoją opinię:

opinie w GOOGLE


nowy druk PIT-2 → Nowy Ład 2022

Nowy druk PIT-2 (Nowy Ład 2022) + dane archiwalne

Nowy druk PIT-2 → Nowy Ład 2022

 

Ministerstwo Finansów, w świetle ostatnich wydarzeń, zaprezentowało nowy wzór PIT-2 (OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA DLA CELÓW OBLICZANIA MIESIĘCZNYCH ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH), w wersji 7. 

 

Zmiany w zaprezentowanym druku są raczej kosmetyczne, polegające na dostosowaniu go do aktualnych przepisów. Oświadczenie to należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.

Oświadczenie PIT-2 złożone w 2021 r. lub latach wcześniejszych zachowuje aktualność w 2022 r., o ile nie uległ zmianie stan faktyczny z niego wynikający. PIT-2 zachowuje aktualność pomimo, że w 2022 r. zmianie uległa wysokość kwoty zmniejszającej.

 


PIT-2 co to takiego?

PIT-2 to nic innego jak oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Oświadczenie to składa się płatnikowi (zakładowi pracy) przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Do jego złożenia uprawnieni są pracownicy, tj. osoby pozostające w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Po otrzymaniu PIT-2 płatnik obliczoną zaliczkę na podatek pomniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof.

 


1. PIT-2 w 2022 r. (wersja nr 7) - aktualna

okres obowiązywania:  od  01.01.2022          

druk PIT-2(7) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r. - dotyczy formularzy składanych od 10.01.2022 r.

DRUK PIT-2_(7) - DO POBRANIA WERSJA PDF

DRUK PIT-2_(7) - DO POBRANIA WERSJA INTERAKTYWNA

 


2. PIT-2 w 2020, 2021 r. (wersja nr 6) - dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2020 do  31.12.2021          druk PIT-2(6) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

DRUK PIT-2_(6)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9.12.2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


3. PIT-2 w 2019 r. (wersja nr 5) - dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2019 do  31.12.2019          druk PIT-2(5) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.

DRUK PIT-2_(5)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.11.2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


4. PIT-2 w 2018 r. (wersja nr 5) - dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2018 do  31.12.2018          druk PIT-2(5) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.

DRUK PIT-2_(5)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7.12.2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


5. PIT-2 w 2017 r. (wersja nr 5) - dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  12.01.2017 do  31.12.2017          druk PIT-2(5) stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

DRUK PIT-2_(5)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


6. PIT-2 w 2016 r. (wersja nr 4) - dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2016 do  11.01.2017          druk PIT-2(4) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r.

DRUK PIT-2_(4)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


7. PIT-2 w 2015 r. (wersja nr 4) - dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2015 do  31.12.2015          druk PIT-2(4) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2014 r.

DRUK PIT-2_(4)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.11.2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 


8. PIT-2 w 2013, 2014 r. (wersja nr 4) - dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  26.09.2013 do  31.12.2014          druk PIT-2(4) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 r.

DRUK PIT-2_(4)

 

 


9. PIT-2 w 2012 r. (wersja nr 3) - dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.01.2012 do  25.09.2013          druk PIT-2(3) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011 r.

DRUK PIT-2_(3)

 

 


10. PIT-2 w 2011 r. (wersja nr 2) - dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  12.02.2011 do  31.12.2011          druk PIT-2(2) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011 r.

DRUK PIT-2_(2)

 

 


11. PIT-2 w 2008, 2009, 2010 r. (wersja nr 2) - dane archiwalne

okres obowiązywania:  od  01.05.2008 do  11.02.2011          druk PIT-2(2) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2008 r.

DRUK PIT-2_(2)

 

 


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9.12.2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

stan prawny na dzień 12.01.2022 r.

źródło: gofin.pl

 


Zatrudnienie pracownika krok po kroku - poradnik 2022 rok

Zatrudnienie pracownika krok po kroku - poradnik 2022 rok

Zatrudnienie pracownika krok po kroku - poradnik 2022 rok

 

Zatrudnienie pracownika w firmie to bardzo odpowiedzialna decyzja, dlatego należy się do niej odpowiednio przygotować.

Przedstawimy kolejno najważniejsze etapy, które ułatwią Państwu przejść ten proces.

 


ETAP

Jeśli znaleźli Państwo odpowiednią osobę należy sporządzić dokumentację kadrową:

1. W pierwszej kolejności należy pozyskać od przyszłego pracownika dane osobowe do sporządzenia dokumentacji kadrowej – do tego służy kwestionariusz osobowy dla pracownika

pobierz kwestionariusz osobowy dla pracownika

2. Następnie musicie Państwo dopilnować, żeby kandydat na pracownika przed przystąpieniem do pracy wykonał badania lekarskie – w tym celu wystawiają Państwo kandydatowi skierowanie na badania lekarskie

pobierz skierowanie na badania lekarskie

Koszty badań lekarskich zawsze pokrywa pracodawca, otrzymane zaświadczenie o zdolności podjęcia pracy przechowujemy w aktach osobowych w części B.

3. Następnie należy przygotować umowę o pracę – jeśli umowę o pracę przygotowuje biuro rachunkowe należy wypełnić i przekazać do niego druk zlecenia zatrudnienia pracownika

pobierz druk zlecenia zatrudnienia pracownika

4. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy pracownik musi zostać przeszkolony z bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - wzór karty szkolenia wstępnego BHP

pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

 

Od tej ogólnej zasady istnieje jeden wyjątek – mianowicie szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które już zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

Ponadto pracodawca jest obowiązany:

 • zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz
 • wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

Ustawowym obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie szkoleń BHP dla pracowników - muszą się one odbywać w ich godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy. Do szkoleń obowiązkowych należą:

 • szkolenie wstępne organizowane przy zatrudnieniu nowego pracownika, zawierające podstawowe informacje na temat zasad BHP oraz z instruktarzu stanowiskowego,
 • szkolenia okresowe.

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie spraw BHP w swojej firmie na własną rękę, musi pamiętać, że konieczne jest spełnienie warunków określonych w przepisach.

 

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Zatrudnienie pracownika krok po kroku - poradnik 2022 rok


ETAP II

Na pracodawcy spoczywa obowiązek utworzenia i prowadzenia dokumentów każdego pracownika, czyli akt osobowych. Od 2019 r. powinny one się składać się z czterech części:

 • część A – tu znajdują się dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • część B – zawiera dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia,
 • część C – w której gromadzi się dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby,
 • część D – miejsce na przechowywanie dokumentów związanych z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonych w innych przepisach.

Kompletując dokumentacją pracowniczą, należy pozyskać od pracownika dodatkowe dokumenty i oświadczenia, m.in.:

 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
 • kopię dyplomu ukończenia ostatniej szkoły,
 • oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodów, jeśli miejscowość zamieszkania pracownika jest inna niż siedziba pracodawcy

pobierz oświadczenie o KUP

 • informację o równym traktowaniu

pobierz informację o równym traktowaniu

 • informację o warunkach zatrudnienia

pobierz informację o warunkach zatrudnienia

 • klauzulę do przetwarzania danych RODO

pobierz klauzulę do przetwarzania danych RODO

 • oświadczenie o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich

pobierz oświadczenie o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich

 • wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczeń

pobierz wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczeń

 • PIT-2

pobierz PIT-2

 • oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia gotówką lub na rachunek bankowy

pobierz oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia gotówką lub na rachunek bankowy 

 

Od 1 stycznia 2019 r. skrócił się czas przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat. Dotyczy to przede wszystkim pracowników, którzy rozpoczęli pracę od 2019 r. Ich dokumentację przechowują Państwo teraz przez skrócony okres 10 lat. Jest on liczony od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

 

 


ETAP III

Zgłoszenie pracownika do ZUS w terminie 7 dni od podpisania umowy o pracę.

 

Z reguły tym etapem zajmuje się już Państwa biuro rachunkowe, natomiast muszą Państwo pamiętać, że 7 dni to bardzo mało, w związku z tym informację o zatrudnieniu pracownika należy przesyłać do swojego biura rachunkowego niezwłocznie, żeby umożliwić kadrom terminową realizację zgłoszenia.

 

Warto również wiedzieć, że brak dochowania terminu zgłoszenia pracownika do ZUS jest zagrożony karą nawet w wysokości 5000 zł.

 

UWAGA!!!
Pracodawca, który:
• nie prowadzi dokumentacji pracowniczej,
• nie przechowuje dokumentacji pracowniczej,
• pozostawia dokumentację pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem
podlega karze grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny (Dz.U. Nr 180, poz. 1860),
 • ustawa z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
źródło: taxalert.lex.pl

 


Wynagrodzenia w styczniu 2022 roku naliczamy wg nowych zasad

Wynagrodzenia w styczniu 2022 roku wg nowych zasad

Wynagrodzenia w styczniu 2022 roku wg nowych zasad

Jak co roku, w styczniu, zaczynamy wynagrodzeniowe wyliczanki. Na początku każdego roku mierzymy się ze zmianami, różnymi zasadami wyliczeń wynagrodzeń, które są wymagające i niejednokrotnie mocno niedoprecyzowane. W tym konkretnym okresie rozpoznajemy trzy różne momenty, w których musimy zastosować 3 różne schematy wyliczeń wynagrodzeń. W dużym uproszczeniu, co do zasady, naliczamy je w następujący sposób:

 • wynagrodzenia mca grudnia wypłacane w mcu grudniu naliczamy wg zasad z mca grudniu danego roku i stosujemy wskaźniki obowiązujące w mcu grudniu danego roku;
 • wynagrodzenia mca grudnia wypłacane w mcu styczniu naliczamy wg zasad z mca grudnia danego roku i stosujemy wskaźniki obowiązujące w mcu styczniu kolejnego roku;
 • wynagrodzenia mca stycznia wypłacane w mcu styczniu naliczamy wg zasad z mca stycznia danego roku i stosujemy wskaźniki obowiązujące w mcu styczniu danego roku.

Te płacowe łamigłówki przysparzają kadrowym nie lada problemów, szczególnie na przełomie roku i w obliczu radykalnych zmian, jakie towarzyszą nam w roku obecnym. Polski Ład wprowadza szereg nowych zmian we wskaźnikach, wprowadza nowe ulgi i zasady, dokładając do tego zmiany w wyliczeniach składek ZUS. Łącznie stanowi to ogromną logistyczną krzyżówkę, z którą mierzymy się w obecnej chwili. Poskładajmy zatem te puzzle w jedną całość.

 

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2022 roku

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

 

Ważne! Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 3010 zł. 

 

Pracodawca w celu ustalenia czy pracownik uzyskał w miesiącu co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, do obliczenia wysokości wynagrodzenia powinien przyjąć przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, w tym m.in.:

 • wynagrodzenie zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej;
 • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe;
 • dodatki - np. za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy;
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, za urlop dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju nie zawinionego przez pracownika;
 • wyrównanie do wysokości kwoty najniższego wynagrodzenia;
 • ekwiwalenty pieniężne za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy;
 • świadczenia odszkodowawcze w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia.

 

Obliczając wysokość wynagrodzenia pracownika, nie należy uwzględniać:

 • nagrody jubileuszowej;
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
 • dodatku za staż pracy.

 

Ważne! Od 1 stycznia 2022 r. do kwoty 19,70 zł wzrośnie minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

 

Przypominając, wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, a także innych umów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Dotyczy to umów zlecenia oraz innych umów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu wykonywanych przez:

 • osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 • osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami.

 

Wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej:

 • dokonuje się w formie pieniężnej.
 • co najmniej raz w miesiącu - w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc.

 

Pamiętaj!

Przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne, podmiot, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, ma obowiązek przechowywania:

 • dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
 • dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

 

Umowy o dzieło, a 50% kosztów uzyskania przychodu - kiedy stosować?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% osiągniętego przychodu. Dotyczy to również umowy o dzieło.

 

Na czym to polega? Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Przykład

Zostaje zawarta umowa o dzieło, w ramach której twórca dzieła za przeniesienie prawa wzoru przemysłowego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10.000 zł.

W takiej sytuacji istnieje możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%, tj. 5000 zł.

Co to oznacza? Podatek będzie liczony od kwoty dochodu, czyli 5000 zł.

 

Kiedy zatem można stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?

Autorskie koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% mają zastosowanie do:

1) zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;

2) opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;

3) korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Dotyczy to przychodów osiąganych z:

 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • produkcji audialnej i audiowizualnej,
 • działalności publicystycznej,
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej,
 • działalności konserwatorskiej,
 • prawa zależnego do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Koszty z punktu 3 oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

 

Czy jest zatem jakiś limit, do którego można stosować koszty w wysokości 50%?

Owszem, a mianowicie w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% nie mogą przekroczyć kwoty 85.528 zł.

 

Uwaga!
Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej przyjmuje się je w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

 

Czy zakład pracy ma obowiązek stosować koszty uzyskania przychodu 50%?

Zakład pracy nie stosuje 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek, jeżeli otrzymał pisemne oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania. Następuje to w miesiącu otrzymania oświadczenia lub od następnego miesiąca, jeżeli pracodawca nie miał możliwości pobrania zaliczki bez zastosowania tych kosztów.

Tym samym, jeśli np. w ramach umów o dzieło czy umów zlecenia realizowane są zlecenia dla różnych odbiorców, wykonujący dzieło, czy też zlecenie może złożyć oświadczenie, iż nie chce, aby jeden z wypłacających świadczenie stosował koszty 50%, aby nie przekroczyć limitu dopuszczalnego i potem mieć dopłatę w zeznaniu rocznym.

 

Ważne!
Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. 

 

Wynagrodzenia w styczniu 2022 roku naliczamy po nowemu

Polski Ład już na początku roku będzie spędzał sen z powiek przedsiębiorcom zatrudniających pracowników. Należy pamiętać, że każde wynagrodzenie wypłacane po 1 stycznia 2022, musi być obliczone według nowych zasad.

W przypadku pracowników oznacza to 3 zmiany:

 1. brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
 2. konieczność policzenia tzw. „ulgi dla klasy średniej”, która ma na celu złagodzenie obciążeń podatkowych dla określonych grup zatrudnionych,
 3. uwzględnienie nowej skali podatkowej, obowiązującej od przyszłego roku.

 

Uwaga!
Nie wiemy czy programy kadrowo-płacowe będą gotowe na zmiany. Warto zatem zapamiętać sposób liczenia wypłat.

Przeanalizujemy na przykładzie jak wyliczyć kwotę wypłaty netto przy założonej kwocie brutto na umowie. Załóżmy, że pracownik zarabia 10.000 zł brutto.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

W pierwszej kolejności z wynagrodzenia brutto potrąca się składki:

emerytalną 9,76% - w naszym przykładzie to 976 zł,
rentową 1,50%, czyli 150 zł,
chorobową 2,45% - co daje 245 zł.
Suma składek społecznych to 1371 zł.

 

Składka zdrowotna

W kolejnym kroku potrąca się składkę zdrowotną w wysokości 9%. Podstawą wyliczenia składki zdrowotnej jest przychód pomniejszony o składki społeczne. W naszym przykładzie to kwota:

10.000 zł - 1371 zł = 8629 zł

Składka zdrowotna wyniesie 9% x 8629 zł = 771,61 zł.

Podstawą opodatkowania jest przychód pomniejszony o składki społeczne, koszty uzyskania przychodu oraz ulgę dla klasy średniej.

 

Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł lub 300 zł - w zależności od tego, czy pracownik mieszka w innej miejscowości niż siedziba zakładu pracy oraz czy złożył stosowne oświadczenie pracodawcy. My do wyliczeń przyjmiemy 250 zł.

 

Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej wyliczana jest według skomplikowanego wzoru:

1. (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł, lub

2. (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11.141 zł

gdzie „A” oznacza przychód.

W naszym przykładzie przychód wynosi 10.000 zł, zatem korzystamy ze wzoru numer 2:

(10.000 zł x (-7,35%) + 819,08 zł) / 0,17 = 494,59 zł

Ulga dla klasy średniej wynosi 494,59 zł. 

 

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania wynosi zatem:

10.000 zł - 1371 zł - 250 zł - 494,59 zł = 7884,41 zł.

Jednak zgodnie z zasadą zapisaną w Ordynacji Podatkowej, podstawę opodatkowania zaokrągla się matematycznie do pełnych złotych. W naszym przykładzie podstawa opodatkowania wynosi ostatecznie 7884 zł.

 

Podatek

Czas wyliczyć podatek dochodowy PIT. Według ustawy wynosi on 17%. Jeśli pracownik złożył swojemu pracodawcy odpowiednie oświadczenie (PIT-2), to wyliczony podatek pomniejsza się o kwotę będącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Skala podatkowa od 2022 r. określa kwotę wolną na poziomie 5100 zł, zatem w danym miesiącu wyliczony podatek pomniejsza się o 5100 zł x 1/12 = 425 zł.

Podatek wynosi:

7884 zł x 17% - 425 zł = 915,28 zł.

Po zaokrągleniu podatek wynosi ostatecznie 915 zł.

 

Wynagrodzenie netto

Jeżeli pracownik zrezygnował z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), to w tym momencie możemy ustalić kwotę jego wypłaty „do ręki”. Będzie to przychód brutto pomniejszony o składki społeczne, składkę zdrowotną oraz podatek PIT.

W naszym przykładzie będzie to kwota:

10.000 zł - 1371 zł - 776,61 zł - 915 zł = 6937,39 zł

 

Wynagrodzenie pracownika, który nie należy do PPK wynosi 6937,39 zł.    

W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że kalkulator umieszczony na stronach rządowych błędnie podaje minimalnie różną kwotę.

 

PPK

Jeśli pracownik nie zrezygnował z PPK, to jego wynagrodzenie będzie różne od wyliczonego powyżej. Z wyliczonego wynagrodzenia zostanie jeszcze odjęta składka PPK pracownika, domyślnie wynosząca 2%, oraz podatek od składki PPK pracodawcy wpłaconej w danym miesiącu do danego TFI, domyślnie wynoszącej 1,5%. Policzmy to.

Wpłata pracownika w wysokości 2% przychodu wynosi 200 zł.

Wpłata pracodawcy w wysokości 1,5% przychodu wynosi 150 zł. 17% podatku z tej kwoty daje 26 zł.

Z wyliczonego wynagrodzenia do ręki zostanie zatem dodatkowo strącona kwota 226 zł, a pracownik ostatecznie otrzyma 6711,39 zł.

 

Wynagrodzenie pracownika, który należy do PPK wynosi 6711,39 zł.        

 


Podstawa prawna:

 • art. 1 ust.1a-1b, art. 6, art. 8 ust.1, art. 8a, art. 8c ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207),
 • rozporządzenie z 14.09.2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1690),
 • art. 22. ust. 9 pkt 3 ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.),
 • art. 27 i art. 32 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) - w brzmieniu na dzień 1.01.2022 r.,
 • art. 16 i art. 22 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.),
 • art. 79 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) - w brzmieniu na dzień 1.01.2022 r.,
 • art. 63 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.),
 • art. 26 i art. 27 ustawy z 4.10.2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

Stan prawny aktualny na dzień 25.11.2021 r.

źródło: taxalert.lex.pl

https://manufakturakonin.pl/oferta/kadry-place-rozliczenia-pracownicze/


ulgi i zwolnienia podatkowe w wynagrodzeniach od 2022 roku

Wynagrodzenia w 2022 roku - ulgi i zwolnienia podatkowe

Wynagrodzenia w 2022 roku - ulgi i zwolnienia podatkowe

Od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadza nowe ulgi i zwolnienia podatkowe, które będą miały wpływ na kalkulacje wynagrodzeń.

 

Na sposób obliczania wynagrodzeń w 2022 r. wpływ będą miały nie tylko zmiany w skali podatkowej, czy brak odliczenia składki zdrowotnej, ale również nowe ulgi i zwolnienia. Przygotowując się do wypłaty wynagrodzeń na nowych zasadach należy poinformować pracowników o możliwości złożenia przez nich stosownych wniosków i oświadczeń, tj:

 

Wraz ze wzorami wniosków i oświadczeń warto również wysłać do pracowników informacje wyjaśniające zasady ich stosowania. Poniżej lista takich zmian.

 

Informacja dla pracowników w 2022 roku

Ulga dla klasy średniej

Od 1.01.2022 r. płatnik będzie pomniejszał dochód pracowników o kwotę ulgi dla klasy średniej, jeśli podatnik (pracownik) uzyskał w danym zakładzie pracy przychody:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11.141 zł,
 • które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej – z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione to pracodawca ma obowiązek zastosowania ulgi dla klasy średniej. Jednak pracownik może złożyć sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników. Wniosek pracownik będzie składał odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

Przykład

W styczniu 2022 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 6000 zł. Poza wynagrodzeniem pracownik nie otrzymał innych świadczeń stanowiących przychód ze stosunku pracy. Pracownik nie złożył pracodawcy wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi.

Kwota ulgi dla pracownika wyniesie 198 zł, zgodnie z obliczeniem:

(6000 zł x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17

Płatnik (pracodawca) przed obliczeniem zaliczki na podatek pomniejszy dochód do opodatkowania uzyskany w styczniu o kwotę 119,41 zł.

 

Ulga dla klasy średniej nie będzie stosowana przez płatnika przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek, jeśli przychody uzyskane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy będą niższe od kwoty 5701 zł. W przypadku takiej wysokości przychodów, pomimo likwidacji prawa do zmniejszenia zaliczki na podatek o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru tej składki), pracownik nie otrzyma niższego wynagrodzenia. Jest to związane z wyższą kwotą wolną od podatku.

 

Ulga dla pracowników stosowana będzie przy obliczaniu zaliczek na podatek oraz w rozliczeniu rocznym. Fakt, że pracodawca zastosował ulgę dla pracowników ustalając miesięczny dochód do opodatkowania nie oznacza, że w każdym przypadku ulga będzie zastosowana przy rozliczeniu rocznym.

 

W skali całego roku kwota ulgi będzie mogła być zastosowana, jeśli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, oraz
 • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne,

podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej (z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku) wyniesie co najmniej 68.412 zł i nie przekroczy kwoty 133.692 zł.

 

Mogą zdarzyć się przypadki, że pracodawca w trakcie roku podatkowego zastosował ulgę przy ustaleniu dochodu do opodatkowania, ale pracownik nie będzie miał prawa do zastosowania ulgi w rozliczeniu rocznym i w konsekwencji, jeśli nie ma prawa do innych ulg, będzie zobowiązany dopłacić podatek.

 

Taka sytuacja może zdarzyć się w przypadku gdy:

 1. pomimo iż miesięczne przychody ze stosunku pracy mieszczą się w granicach od 5701 zł do 11.141 zł:
 • w trakcie roku pracownik uzyska prawo np. do zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i przychód roczny ze stosunku pracy będzie niższy od kwoty 68.412 zł,
 • w trakcie roku pracownik uzyska prawo do dodatkowej premii, której wysokość może spowodować, że roczne przychody przekroczą kwotę 133.692 zł,
 • pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców i łączne roczne przychody przekroczą kwotę 133.692 zł,
 • pracownik uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej i łączne roczne przychody przekroczą kwotę 133.692 zł;
 1. tylko w niektórych miesiącach roku pracownik uzyskuje przychód ze stosunku pracy w wysokości co najmniej 5701 zł z uwagi na prawo np. do premii kwartalnej, ale przychód roczny ze stosunku pracy będzie niższy od kwoty 68.412 zł.

 

W przedstawionych przypadkach, aby uniknąć dopłaty podatku pracownik może złożyć pisemny wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników. Wniosek pracownik może złożyć w dowolnym momencie roku podatkowego.

 

Przykład

Pracownica w ciąży od stycznia do mają w każdym miesiącu uzyskała przychód w wysokości 6000 zł. W każdym z tych miesięcy pracodawca zastosował ulgę dla pracowników ustalając podstawę obliczenia zaliczki na podatek.

Od czerwca pracownica uzyskała prawo do wynagrodzenie chorobowego, a następnie zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego.

Suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów ze stosunku pracy wyniosła 35.177,40 zł. W trakcie roku pracownica nie uzyskała dodatkowych przychodów ze stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W rozliczeniu rocznym ulga nie będzie stosowana ponieważ suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów ze stosunku pracy będzie niższa od kwoty 68.412 zł.

 

Ulga dla klasy średniej nie będzie stosowana do przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście tj. przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego, także w przypadku gdy umowy te pracownik zawiera z własnym pracodawcą. Jeśli pracownik poza przychodami ze stosunku pracy uzyskuje także przychody z tytułu np. umowy zlecenia do przychodów uprawniających do ulgi nie będą zaliczane przychody z umowy zlecenia.

Prawo do złożenia wniosku o niestosowanie KUP

Od 2022 r. pracownik ma możliwość złożenia pisemnego wniosku o pobór zaliczek bez stosowania kosztów uzyskania przychodów (250 zł). Wniosek należy składać co roku.

Płatnik nie stosuje kosztów uzyskania przychodów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

 

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów pozwoli uniknąć dopłaty podatku, jeśli pracownik zatrudniony jest u kilku pracodawców jednocześnie. W takim przypadku, każdy pracodawca obliczając zaliczkę na podatek ma obowiązek stosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 250 zł lub podwyższonych w wysokości 300 zł (jeśli pracownik złożył oświadczenie, że jego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie uzyskuje dodatku za rozłąkę). W rozliczeniu rocznym łączna kwota zastosowanych KUP zostaje ograniczona do kwoty 4500 zł za rok podatkowy lub 5400 zł w przypadku gdy miejsce zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Jeśli pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek stosuje podwyższone koszty uzyskania przychodów, pracownik przed złożeniem wniosku o pobór zaliczek bez stosowania kosztów uzyskania przychodów, powinien złożyć wniosek o rezygnację ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

 

Przykład

Pracownik w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. był zatrudniony u dwóch pracodawców. Każdy pracodawca przy obliczaniu zaliczki stosował podstawowe koszty uzyskania przychodów, co oznacza że w 2022 r. zastosowane w trakcie roku koszty uzyskania przychodów wyniosły 6000 zł zgodnie z obliczeniem:

(250 zł x 12 miesięcy) + (250 zł x 12 miesięcy) = 6000 zł

W rozliczeniu rocznym zastosowane za rok podatkowy koszty uzyskania przychodów nie będą mogły przekroczyć kwoty 4500 zł.

 

Podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł

Obliczoną zaliczkę na podatek płatnik będzie zmniejszał o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która od 2022 r, będzie wynosiła 425 zł miesięcznie (5100 x 1/12) – do końca 2021 r. była to kwota 43,76 zł miesięcznie.

Kwota zmniejszająca podatek może być stosowana przy obliczaniu zaliczki na podatek przez płatnika tylko w przypadku, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2. Oświadczenie zachowuje ważność w kolejnych latach, jeśli informacje przekazane w oświadczeniu nie uległy zmianie.

Uwaga!

Jeśli pracownik złożył już pracodawcy oświadczenie PIT-2 przed 2022 r. nie musi składać ponownie oświadczenia PIT-2 w 2022 r., jeśli informacja przekazana w oświadczeniu nie uległa zmianie.

W oświadczeniu pracownik stwierdza, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy opodatkowanych według skali podatkowej,
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,   
 • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

 

Jeśli przynajmniej jeden z tych warunków nie został spełniony (pracownik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, otrzymuje emeryturę) pracownik nie powinien składać oświadczenia PIT-2.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w kilku zakładach pracy PIT-2 powinien złożyć tylko jednemu wybranemu pracodawcy.

Jeśli pracownik pomimo spełniania warunków do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek, nie złożył PIT-2 lub złożył, ale po pierwszej wypłacie wynagrodzenia w roku podatkowym, pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek w danym roku podatkowym nie będzie stosował kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek, natomiast pracownik w rozliczeniu rocznym będzie mógł zastosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5100 zł.

 

Nowelizacja katalogu zwolnień

Od 2022 r. do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną dodane nowe zwolnienia od podatku, z których będzie mógł skorzystać podatnik, uzyskujący przychody:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych według skali podatkowej, podatkiem liniowym, z której opłaca się podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej albo opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Ulga na powrót

Jeżeli osoba powróciła do Polski i przeniosła tu swoją rezydencję podatkową to może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Zwolnienie może być stosowane przez 4 kolejno po sobie następujące lata podatkowe, licząc od początku roku, w którym pracownik przeniósł miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

Zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że:

 1. po powrocie wszystkie przychody podlegają opodatkowaniu w Polsce, oraz
 2. osoba, która powróciła do Polski mieszkała poza terytorium Polski przez co najmniej 3 lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok powrotu, oraz
 3. posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż RP państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub miała miejsce zamieszkania:
  • nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 lat w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, (…), lub
  • w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających 3 lata kalendarzowe w których nie mieszkałeś w Polsce,

oraz

 1. posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Aby skorzystać ze zwolnienia pracownik powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków jej stosowania. W oświadczeniu, które jest potwierdzeniem, że pracownik spełnia warunki do stosowania zwolnienia należy dodatkowo wskazać rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika (pracodawcę).

 

Ulga dla rodzin 4+

Jeżeli pracownik wychowuje co najmniej 4 dzieci może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania przychodów w wysokości do 85.528 zł.

Aby skorzystać z tego zwolnienia należy w danym roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

 • wykonywać władzę rodzicielską,
 • pełnić funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub
 • sprawować funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a
 • w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywać ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawować funkcję rodziny zastępczej.

Zwolnienie przysługuje w stosunku do dzieci:

 1. małoletnich,
 2. pełnoletnich, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:
 • nie uzyskały przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem, z wyjątkiem przychodów z najmu opodatkowanych tym podatkiem,
 • nie podlegały opodatkowaniu,
 • na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, z tytułu zbycia udziałów i instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych z podatku (ulga dla młodych; ulga dla powracających z zagranicy), w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Aby skorzystać ze zwolnienia pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o spełnieniu warunków jej stosowania.

 

Zwolnienie dla pracujących emerytów

Jeżeli pracownik jest w wieku emerytalnym, ale nadal pracuje to może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Zwolnieniu podlegają przychody otrzymane przez podatnika:

 • po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety,
 • po ukończeniu 65. roku życia w przypadku mężczyzny,

pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym oraz mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

 • emerytury lub renty rodzinnej,
 • świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy;
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Aby skorzystać ze zwolnienia pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o spełnieniu warunków jej stosowania.

Uwaga!

Jeśli pracownik korzysta z kilku zwolnień (PIT zero dla młodych, ulga na powrót, zwolnienie na 4 dzieci, zwolnienie dla emerytów) suma przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85.528 zł.

Składanie oświadczeń

Płatnik (pracodawca), który otrzyma oświadczenie zastosuje zwolnienie:

 • najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie,
 • nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika.

W każdym momencie pracownik może powiadomić pracodawcę o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia np. o utracie prawa do zwolnienia. W takim przypadku płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.

W przypadku oświadczeń składanych w celu zastosowania nowych zwolnień od podatku w przepisach nie wskazano, że składa się je odrębnie dla każdego roku podatkowego. Płatnik, który otrzyma zwolnienie stosuje je nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika. W przypadku ulgi na powrót zwolnienie będzie jednak można stosować przez okres nie dłuższy niż 4 kolejno po sobie następujące lata podatkowe.

Uwaga!

Powyższe oświadczenia pracownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wspólne opodatkowanie z małżonkiem

W nowym roku pracownik, podobnie jak w latach poprzednich będzie mógł złożyć pracodawcy oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem.

Oświadczenie może złożyć pracownik, jeśli jego małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów, a w przypadku gdy przewidywane dochody pracownika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, także w przypadku gdy małżonek pracownika uzyskuje dochody które nie przekroczą kwoty 120.000 zł.

Oświadczenie to upoważnia pracodawcę do zastosowania

 • 17% stawki podatku za wszystkie miesiące roku podatkowego i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek (425 zł) – w przypadku dochody pracownika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (120.000 zł), a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów,
 • 17% stawki podatku za wszystkie miesiące roku podatkowego – gdy dochody pracownika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody małżonka nie przekroczą pierwszego przedziału skali podatkowej (120.000 zł).

Od nowego roku pracownik nie będzie mógł rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko – nie będzie zatem składał oświadczenia w tej sprawie pracodawcy. Od 2022 r. dla osób samotnie wychowujących dzieci została przewidziana nowa ulga.

 


 

Podstawa prawna

art. 21 ust. 1 pkt 148art. 21 ust. 1 pkt 152-154art. 21 ust. 39art. 21 ust. 43-44art. 22 ust. 2art. 22 ust. 9 pkt 1-3art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. bart. 26 ust. 1 pkt 2aart. 32 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128) – stan prawny wersja obowiązująca od 1.01.2022 r.

Stan prawny aktualny na dzień 15.12.2021 r.

źródło: taxalert.lex.pl


Najlepsza księgowa w Koninie, biuro rachunkowe, kadry, płace dotacje unijne

Apel księgowej...

Drodzy Państwo 

Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych i innych. Mnogość spraw, ciągła zmiana przepisów, zmiana terminów rozliczeń związanych z tym obowiązków przysparza nam - księgowym mnóstwo kłopotów i pochłania cenny czas. Niemniej za każdym razem, ze swojej strony, dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie Państwa sprawy wykonać rzetelnie, profesjonalnie i sprawnie. Mając to na uwadze prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. 

Dokumenty dostarczane do Biura kierowane są do rozliczeń według kolejności ich dostarczenia. Nie załatwiamy spraw od tzw. “ręki“ zatem jeśli potrzebujesz pomocy księgowej zgłoś swoją sprawę odpowiednio wcześniej, aby móc w terminie wywiązać się ze swoich obowiązków. 

Pamiętaj! 

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, odpowiedniego rozeznania tematu i czasu na prawidłową analizę oraz jej wykonanie. Ponaglanie różnymi środkami komunikacji nie przyspiesza biegu realizacji zlecenia, a wręcz przeciwnie - skutecznie je opóźnia. Zatem, jeśli chcesz mieć dobrze, szybko i sprawnie załatwioną sprawę - pomyśl o tym wcześniej. 

 

Monika Jadwiga Maria Gaj 

Twoja Księgowa