PPK – Tak jest (dane aktualne)

Oszczędzać w PPK czy zrezygnować z wpłat – czas na ponowną decyzję

PPK to inaczej Pracownicze Plany Kapitałowe. PPK w 2023 roku podlegają swoistej aktualizacji informacji. Na czym to konkretnie polega?

Od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że pracownicy ci ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Pracodawcy powinni jednak zawczasu dobrze zastanowić się nad tym, jak będą prowadzić akcję informacyjną. Wszystko po to, aby uniknąć ewentualnego zarzutu nakłaniania do rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Z początkiem 2023 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK), dotyczące ponownego dokonywania wpłat za uczestnika PPK. Stało się tak na mocy art. 144 pkt 4 ustawy, który właśnie na dzień 1 stycznia 2023 r. wyznaczył moment wejścia w życie tych przepisów. Tego dnia upłyną bowiem cztery lata od momentu, kiedy ustawa o PPK zaczęła obowiązywać (tj. od 1 stycznia 2019 r.).

 


Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne

Chodzi o art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o PPK. Pierwszy z nich stanowi, że co cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający ma poinformować uczestnika PPK, który złożył podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w formie pisemnej, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika zgodnie z ust. 6. Ten z kolei przepis przewiduje, że co cztery lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 2 (czyli tego, który wcześniej złożył deklarację o rezygnacji), chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w ust. 2. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Co ważne, w myśl art. 23 ust. 1 tej ustawy, uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Do osoby zatrudnionej stosuje się odpowiednio przepisy art. 18(3a) par. 1-5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (czyli dotyczące zakazu dyskryminacji). Określony w tych przepisach obowiązek równego traktowania dotyczy osoby zatrudnionej także bez względu na to, czy jest ona, czy nie jest uczestnikiem PPK.

Z kolei zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.  

O złożeniu tej deklaracji podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia deklaracji, ma poinformować wybraną instytucję finansową (ust. 3). Pracodawca zaś, jak mówi ust. 4, nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.

 

Ważne: W terminie do końca lutego (w 2023 r. – do 28 lutego) podmioty zatrudniające obowiązane są poinformować osoby zatrudnione, które zrezygnowały z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych, że od kwietnia 2023 r. zostaną wznowione za nich wpłaty do PPK. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów zatrudniających z wyjątkiem tych, w których prowadzone jest PPE (czyli Pracownicze Programy Emerytalne), zwalniające z PPK.

 

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika – PL  [wzór druku]

Ulotka autozapis PPK 2023 – w języku PL

 

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika – ENG  [wzór druku]

Ulotka autozapis PPK 2023 – w języku ENG

 

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika – UKR  [wzór druku]

Ulotka autozapis PPK 2023 – w języku UKR


Rezygnacja z PPK. Potrzebna nowa deklaracja o odstąpieniu

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK), zatrudniani pracownicy, automatycznie, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się uczestnikami PPK. 1 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy, które nakładają na podmiot zatrudniający dokonywanie cyklicznego autozapisu pracowników do PPK, bez względu na to, kiedy dołączyli oni do programu.

Co cztery lata, począwszy od roku 2023, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający musi poinformować uczestnika PPK, który uprzednio złożył deklarację o rezygnacji z PPK, o ponownym zapisie do PPK i dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. W 2023 roku utracą ważność złożone wcześniej przez pracowników deklaracje o rezygnacji z PPK. Oznacza to zatem, że jeśli pracownik nie złoży ponownej deklaracji o rezygnacji z PPK, od 1 kwietnia 2023 roku podmiot zatrudniający dokona wpłat za uczestnika do PPK i uczestnik ten zostanie objęty programem PPK do momentu ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji. Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji jest skuteczna do ostatniego dnia lutego 2023 r. Rezygnację z oszczędzania w PPK składa się do pracodawcy. Nie może on naliczać i pobierać składek od momentu złożenia rezygnacji. 

 


Specjalny druk rezygnacji z uczestnictwa w PPK

Rezygnacja musi być złożona za pomocą przygotowanego przez Ministerstwo Finansów wzoru deklaracji o rezygnacji. Składa się ona z dwóch podstawowych części. Pierwsza część zawiera dane identyfikacyjne pracownika oraz jego pracodawcy. Druga część deklaracji ma istotniejsze znaczenie, zawiera bowiem szereg oświadczeń dotyczących rezygnacji z korzyści finansowych związanych z udziałem w PPK. Uczestnik rezygnujący z udziału w programie musi podpisać oświadczenia, dotyczące:

 • rezygnacji z wpłaty powitalnej;
 • rezygnacji z wpłat rocznych;
 • rezygnacji z wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Część zawierająca oświadczenia wymaga od pracownika złożenia odręcznego podpisu. Dochowanie tego warunku jest niezbędne do skutecznego wypisania się z uczestnictwa w PPK.

 

Deklaracja_o_rezygnacji_z_dokonywania_wplat_do_Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – aktualny druk

PPK w 2023 roku - aktualizacja informacji
PPK w 2023 roku – aktualizacja informacji

PPK – Tak było (dane archiwalne)

Zatrudniasz poniżej 20 osób? Od 1 stycznia 2021 r. masz obowiązek utworzyć PPK

Mikroprzedsiębiorcy to ostatnia grupa pracodawców, która musiała wdrożyć PPK. Co ten obowiązek oznaczał dla Ciebie w praktyce i czy można go było uniknąć? Sprawdź dane archiwalne, dotyczące tego konkretnego zagadnienia. Jeśli o tym nie pamiętałeś/aś lub jeszcze nie dokończyłeś/aś czas najwyższy w końcu się za to zabrać! Przypomnijmy zatem sobie jak to wszystko wyglądało w latach ubiegłych.

 

Pamiętaj! 
Jako pracodawca miałeś/aś obowiązek zawarcia umowy o: 
1.    zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r., 
2.    prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Co powinieneś wiedzieć przed wprowadzeniem PPK w swoim zakładzie pracy?

Przed wprowadzeniem PPK jako pracodawca musisz dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie podpisana umowa o zarządzanie PPK. 
Decyzję w tym zakresie powinieneś podjąć w porozumieniu z reprezentacją pracowników. Gdy nie uda się osiągnąć porozumienia w tej kwestii, na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy w zakresie zarządzania PPK, możesz podjąć decyzję o wyborze samodzielnie.
Instytucję wybierasz z listy https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html 

 

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracowników?

Co do zasady, do PPK będą zapisywani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Każdy z nich będzie mógł jednak złożyć oświadczenie, że rezygnuje z dokonywania wpłat na PPK. Jeśli tego nie zrobi, zostanie zapisany tam automatycznie. Takie oświadczenie musi mieć formę pisemną. Podlega ono co 4 lata odnowieniu. Jeśli po upływie tego okresu oświadczenie to nie zostanie ponownie złożone, to pracodawca zapisuje taką osobę zatrudnioną do oszczędzania w ramach PPK w wybranej wcześniej instytucji finansowej. Pracownicy w wieku od 55-70 lat również będą mogli przystąpić do PPK – powinni wyrazić na to oddzielną zgodę.

 

Uwaga!
Osoby w wieku powyżej 70 lat nie będą miały możliwości przystąpienia do PPK.

Kary za niewprowadzenie PPK

Jeśli nie będziesz odprowadzał składek do PPK, będzie Ci groziła kara. Może ona wynieść od 1000 do nawet 1.000.000 zł. Działania pracodawców w tym zakresie będą kontrolowane za pośrednictwem Państwowej Inspekcji Pracy.

Co jeśli wszyscy pracownicy złożą oświadczenie o rezygnacji z PPK?

Złożenie przez wszystkich pracowników oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w PPK nie zwalnia Cię z obowiązku wprowadzenia PPK.

 

Pamiętaj!
PPK oparte jest na zasadzie przymusowości dla pracodawców oraz dobrowolności dla pracowników.

 

Twój pracownik może zatem w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w PPK, jak i przystąpić do PPK. Powinien mieć możliwość ponownego przystąpienia do PPK konieczne jest zatem, żeby pracodawca wprowadził PPK, czyli zawarł umowę o zarządzanie PPK.

 

Uwaga na wyjątki!
PPK nie musisz wprowadzać, jeśli jesteś:
1.    podmiotem, który prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny,
2.    mikroprzedsiębiorcą (do 10 osób zatrudnionych): pod warunkiem, że wszystkie osoby zatrudnione w firmie złożą deklaracje o rezygnacji z odprowadzania składek do PPK,
3.    osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniającą pracowników lub zatrudniającą pracowników niezwiązanych z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą (np. zatrudnienie opiekunki do dziecka, czy zatrudnienie ogrodnika).

 

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie maksymalnie 10 pracowników, oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
Jeśli wszyscy Twoi pracownicy zrezygnują z uczestnictwa w PPK, na Tobie jako pracodawcy nie będą ciążyć obowiązki związane z odprowadzaniem składek. Nie możesz jednak zapominać, że w dalszym ciągu będą ciążyć na Tobie pozostałe obowiązki wynikające z ustawy o PPK.

 

Przykład
Nawet, jeśli wszyscy Twoi pracownicy złożyli oświadczenie o rezygnacji z PPK, to nadal będziesz musiał poinformować nowych pracowników, którzy uczestniczyli w PPK u poprzedniego pracodawcy, o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową (tj. transfer środków z PPK poprzedniego pracodawcy do PPK u Ciebie jako nowego pracodawcy), chyba że pracownik sprzeciwi się tej wypłacie.

 

Formularz rezygnacji z PPK – dotychczasowy druk (wzór nieaktualny)

 

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – dotychczasowy druk

 


PFR wzywa do zawarcia umowy o PPK – oto instrukcja, co należy zrobić

Od 18 listopada do końca grudnia 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przesyła wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

Wezwania trafią do prawie 650 tys. podmiotów.

Jeżeli Państwa Firma jest pracodawcą i nie figuruje w ewidencji PPK prowadzonej przez PFR, to znajdą się Państwo w kręgu podmiotów, do których PFR wyśle wezwanie do wyjaśnienia sytuacji.

 

Uwaga!
Wezwanie zostanie wysłane na Państwa profil informacyjny ZUS (PUE). Prosimy monitorować  korespondencję.
Na pismo należy udzielić odpowiedzi.

Jeśli nie posiadacie Państwo PUE ZUS, wezwanie zostanie wysłanie do Państwa pocztą.               

 

Wezwanie zawiera link przekierowujący bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), na której znajduje się specjalny formularz. Poprzez ten formularz należy udzielić odpowiedzi.

Wypełniając formularz, poinformujecie Państwo PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK lub też poinformujecie o przyczynie niezawarcia takiej umowy.

Dane do logowania: NIP i TOKEN znajdują się w wezwaniu.

Po otrzymaniu wezwania należy przede wszystkim, sprawdzić, czy macie Państwo obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Tylko trzy grupy podmiotów nie muszą tworzyć PPK. Są to:

 • mikroprzedsiębiorcy jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną – w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą,
 • podmioty, które – w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK – prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia.

Jeżeli Państwa Firma znajduje się we wskazanym katalogu, to informujemy, iż nie macie Państwo obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. O tym fakcie należy jednak poinformować PFR. Co do zasady, odpowiedź powinna być wysłana online.

Instrukcję postępowania PFR przedstawił w materiale filmowym. Prosimy o zapoznanie się ze sposobem postępowania.

PFR nie wskazuje terminu, w którym należy odpowiedzieć na pismo. Sugerujemy, by uczynić to niezwłocznie. W przypadku braku odpowiedzi PFR zapowiada wysyłkę kolejnych wezwań oraz ewentualne kontrole ze strony właściwych organów.

Jeżeli państwa Firma nie znajduje się w katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązku zawarcia umowy, a do tej pory nie wywiązali się Państwo z tego obowiązku, to powinni Państwo jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK pozostaje 30 dni od otrzymania wezwania.

Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia tej umowy.

 


Zmiany w PPK – nowe terminy i nowe oświadczenia

Od 4 czerwca 2022r.. obowiązuje kilka zmian w ustawie z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Przede wszystkim dotyczą one możliwości – a nie obowiązku – objęcia umową o prowadzenie PPK już po 14 dniach od zatrudnienia. Zmieniły się też terminy na złożenie oświadczenia o innych umowach o prowadzenie PPK, którymi uczestnik PPK jest objęty. Nowością jest też obowiązek składania przez mikroprzedsiębiorców oświadczeń o spełnieniu warunków wyłączających spod ustawy o PPK.

PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie o PPK. Koncepcja PPK opiera się na zasadniczym obowiązku obsługi programu przez pracodawcę (a dokładniej – podmiot zatrudniający), przy pewnych jedynie wyjątkach przede wszystkim obejmujących mikroprzedsiębiorców, które to podmioty nie stosują wcale ustawy o PPK, o ile wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o nieprzystępowaniu do PPK (i dopóki deklaracja taka nie zostanie odwołana chociażby przez jedną z nich).

 

Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy

Przepisów ustawy o PPK nie stosuje się do:

 • mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
 • osoby fizycznej, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Nowelizacja wprowadziła regulację umożliwiającą weryfikację spełnienia warunków wyłączających. Dodany do jej art. 8 ust. 5c ustanawiający obowiązek złożenia przez podmioty korzystające z tego wyłączenia oświadczenia o spełnieniu warunków wyłączających.

 

Oświadczenie:

 • składane jest na wezwanie otrzymane przez dany podmiot z PFR (nie nałożono obowiązku przekazywania takiego oświadczenia bez wezwania),
 • nie wymaga udokumentowania, tzn. nie jest konieczne np. wykazanie poprzez dołączenie odpowiednich dokumentów spełnienia warunków uznania danego podmiotu za mikroprzedsiębiorcę i załączenia kopii deklaracji osób zatrudnionych o nieprzystępowaniu do PPK.

 

Objęcie umową o prowadzenie PPK

Dotychczasowe rozwiązanie wynikające z art. 16 ust. 1 ustawy o PPK wskazywało, że na rzecz i w imieniu konkretnej osoby zatrudnionej umowa o prowadzenie PPK zawierana była po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Okres zatrudnienia tworzony jest przy tym przez łączny okres bycia osobą zatrudniona w rozumieniu ustawy o PPK (czyli nie tylko zatrudnienia pracowniczego) z poprzednich 12 miesięcy. Wliczamy do niego również  okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez te podmioty.

Nie było możliwości objęcia danej osoby umową wcześniej, niż po upływie 3 miesiąca współpracy. Po zmianach, umowa zawierana jest zaś nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Ustanowiono zatem możliwość znacznie szybszego „wprowadzenia” danej osoby w PPK. Jest to przy tym po pierwsze uprawnienie, a nie obowiązek.

 

Przykład:

Nowo zatrudniony pracownik złożył wniosek o objęcie go umową o prowadzenie PPK od razu po 14 dniach od zatrudnienia.
Zmienione przepisy dały pracodawcy możliwość zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK już po 14 dniach od zatrudnienia, ale nie zobowiązały go do  tego w żadnym przypadku  – wniosek pracownika nie obliguje do zawarcia umowy w terminie wskazanym w tym wniosku.

 

Oświadczenie o zawartych umowach

Zmianie uległ również art. 19 ustawy o PPK, którego dotychczasowa treść była – niepotrzebnie całkowicie – dosyć skomplikowana.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudniającemu, a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających – podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK, oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy.  Oświadczenie składane jest przez uczestnika PPK, czyli osobę już objętą umową o prowadzenie PPK, a nie przez osobę zatrudnioną (czyli w rozumieniu przepisów ustawy – osobę, która jeszcze nie jest uczestnikiem PPK).
Jeżeli podmiot zatrudniający nie otrzyma oświadczenia, nie podejmuje żadnych działań. Jeżeli otrzyma, ma niezwłocznie poinformować uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł ten podmiot zatrudniający. W ciągu 7 dni uczestnik może złożyć oświadczenie o braku zgody na tę wypłatę transferową.

 

Pozostałe zmiany wprowadzone nowelizacją:

Główne zmiany w przepisach dotyczących PPK to:

 • uregulowanie trybu zwrotu nienależnych wpłat do PPK;
 • ujednolicenie terminów dokonywania wpłat do PPK i obowiązywania deklaracji składanych przez uczestników PPK;
 • nadanie płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne statusu podmiotu zatrudniającego – w przypadku, gdy pracodawca/zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON);
 • nadanie Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do ścigania wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

PPK – druki, formularze, ulotki, poradniki, przydatne linki

Moje PPK → https://www.mojeppk.pl/

Moje PPK kalkulator → https://www.mojeppk.pl/kalkulator

Moje PPK dla pracownika → https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html

Moje PPK dla pracodawcy → https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html

Moje PPK pliki do pobrania → https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html

 

PPK – autozapis 2023 ulotka (PL)

PPK – autozapis 2023 ulotka (EN)

PPK – autozapis 2023 ulotka (UKR)

PPK w praktyce deklaracje, wnioski i os_wiadczenia w PPK

Poradnik-dla-kadr-i-plac

 

 


Podstawa prawna:

stan prawny aktualny na dzień 06.03.2023r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura: