fbpx
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE 2023

Życzenia świąteczno-noworoczne 2023r.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

 

 

Serca najbliższych niech rozjaśnią grudniową noc,

aby w każdym z nas znalazło się miejsce

na miłość i spokój.

Niesione zewsząd życzenia niech

staną się źródłem radości i siły,

a tajemnica betlejemskiej stajenki pozwoli

z nadzieją spojrzeć w przyszłość.

Aby Nowy Rok był okazją do wyznaczenia kolejnych celów

i przyniósł pełną satysfakcję z ich realizacji.

 

 

W imieniu Zespołu "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ życzenia składa

 

Monika Jadwiga Maria Gaj

właściciel, Główna Księgowa

 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE 2023
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE 2023r. od "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 


 

PRZERWA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

 

Korzystając z okazji informujemy również, że Biuro "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ udaje się

na krótki urlop świąteczno-noworoczny, zatem

 

w dniach od 23 grudnia 2023r. do 7 stycznia 2024r.

Biuro będzie nieczynne.

Zapraszamy 8 stycznia 2024r.

 


stan prawny aktualny na dzień 21.12.2023r.

 

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                           

 

           

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


zatrudnieni członka rodziny w firmie

Zatrudnienie osoby współpracującej/członków rodziny

Zasady rozliczania członków rodziny zatrudnionych
w działalności gospodarczej

Korzystając w prowadzonej działalności z pomocy małżonka czy innego członka rodziny, zamieszkującego w jednym gospodarstwie domowym, przedsiębiorca powinien się liczyć z obowiązkami, jakie nakładają na niego przepisy w takiej sytuacji. Czy wiesz kim jest i jak powinna zostać rozliczona osoba współpracująca? Czy pomoc członka rodziny musi być odpłatna? Jakie składki ZUS należy opłacać za taką osobę? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.

 

Zatrudnienie osoby współpracującej/członków rodziny czyli ...

 

Kim jest osoba współpracująca?

Definicja osoby współpracującej została bardzo szczegółowo opisana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym aktem prawnym za osobę współpracującą uważa się:
• małżonka,
• dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
• rodziców,
• macochę i ojczyma,
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujących przy prowadzeniu działalności.

 

Ważne!
Za osoby współpracujące nie są uznawani brat ani siostra. Nie jest nią również członek rodziny zatrudniony w celu przygotowania zawodowego!

Bez względu na to, czy członek rodziny współpracuje w działalności na podstawie umowy o pracę, czy też pomaga nieodpłatnie, dla celów ZUS uważany jest za osobę współpracującą.

 

O statusie osoby współpracującej decydują trzy przesłanki, tj:
• bycie w kręgu osób wymienionych w przepisach;
• pozostawanie członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym;
• „współpraca” przy prowadzeniu działalności pozarolniczej.

Wszystkie wymienione wyżej okoliczności muszą występować łącznie.

 

Osoba współpracująca a opłacanie składek ZUS

Pomoc w prowadzeniu działalności osoby współpracującej wiąże się z obowiązkiem objęcia jej ubezpieczeniem ZUS. Pomagającego w działalności członka rodziny należałoby zatem zarejestrować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (osobę współpracującą należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia ZUS 05 11). Zasady opłacania składek osób współpracujących nie zawsze są jednak takie, jak w przypadku innych pracowników.

Przy zatrudnieniu osoby współpracującej:
• na umowę o pracę – składki ZUS opłacać należy w wymiarze jak za przedsiębiorcę;
• na umowę zlecenie – składki ZUS opłacać należy jak przy umowach zlecenie z innymi zleceniobiorcami. Składki zależą głównie od wysokości wynagrodzenia;
• na umowę o dzieło – jest wiele interpretacji w tej kwestii, jednak co do zasady od takiej umowy opłaca się składki ZUS w wymiarze jak za przedsiębiorcę;
• nieodpłatnie – składki ZUS opłaca się w wymiarze jak za przedsiębiorcę.

 

Osoba współpracująca zatrudniona nieodpłatnie

Obowiązek odprowadzenia składek ZUS za osobę współpracują wystąpi również wówczas, gdy członek rodziny nie pobiera wynagrodzenia za świadczoną pomoc. Nieodpłatna pomoc osoby (małżonka, dzieci, rodziców) zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym wywołuje również obowiązek odprowadzania za tę osobę składek ZUS. W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z tzw. umową dorozumianą, co oznacza, że została sporządzona ustnie i członkowie rodziny zgodzili się świadczyć nieodpłatną pomoc w działalności. W przypadku nieodpłatnej pomocy małżonka nie wystąpi opodatkowanie podatkiem od wynagrodzeń, ale składki ZUS, w wymiarze jaki obowiązuje osobę współpracującą, należy również w takim przypadku odprowadzać. Wysokość składki będzie taka, jak w przypadku składek przedsiębiorcy, z pominięciem możliwości korzystania z preferencyjnego ZUS. Osobę współpracującą świadczącą pracę bezumownie trzeba zgłosić do ZUS-u z kodem 05 11 na druku ZUS ZUA/ZZA. 

Podstawę naliczania składek społecznych dla osób współpracujących stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok. W 2022 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 5 922,00 zł, a 60% z tej kwoty to 3 553,20 zł. W 2023 roku wskaźnik ten został ustalony na poziomie 6 935,00 zł, a 60% tej kwoty stanowi 4 161,00 zł. 

Składka zdrowotna za osobę współpracującą wynosi:
• od stycznia do czerwca 2022 r. 559,89 zł,
• od lipca od grudnia 2022 r. 419,92 zł.

 

Ważne!
Polski Ład 2.0. wprowadził nową podstawę wymiaru składki zdrowotnej, którą stosuje się w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. W myśl art. 81 ust. 2ya ustawy zdrowotnej podstawę stanowi kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez GUS. Od stycznia do czerwca 2022 roku było to 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 

 

Dodatkowo w sytuacji, gdy małżonek, oprócz pomagania w działalności gospodarczej, jest zatrudniony przez inny podmiot, gdzie jego wynagrodzenie jest wyższe lub równe  minimalnemu (w 2022 r. to 3 010 zł; od stycznia 2023 r. będzie to 3 490 zł, a od lipca 2023 r. 3 600 zł) i odprowadzane są z tego tytułu składki ZUS, to w związku z pomaganiem
w działalności współmałżonka powinien podlegać jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Przedsiębiorca powinien co miesiąc przekazywać za osobę współpracującą odpowiednie formularze ZUS, a wraz z deklaracją DRA imienny raport ZUS RCA – o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.

 

Gdy osoba współpracująca świadczy pracę nieodpłatnie na rzecz właściciela firmy, nie ma on obowiązku składania do urzędu skarbowego deklaracji związanych z opodatkowaniem dochodu osoby współpracującej, czyli nie przekazuje się do urzędu skarbowego PIT-11 i PIT-4R lub PIT-8AR.

Warto pamiętać, że z nieodpłatnej pomocy członka rodziny powstaje przychód, jednak jest on zwolniony z opodatkowania. Dlatego też nie ma obowiązku wykazywania nieodpłatnej pomocy małżonka jako przychodu w działalności gospodarczej.

Co ważne, nie każda pomoc członka rodziny jest uznawana za współpracę i nie zawsze powstaje obowiązek odprowadzenia za taką osobę składek ZUS. Przyjmuje się, że nie jest współpracą:
• wykonywanie zwykłych obowiązków członków rodziny wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
• zastępstwo w sytuacjach awaryjnych;
• wydarzenie o charakterze incydentalnym, okazjonalnym;
• samo posiadanie pełnomocnictwa, w tym także notarialnego;
• działanie o charakterze wtórnym, niemające bezpośredniego związku z przedmiotem działalności.

 

Przykład
Pan Adam zgłosił małżonkę panią Marię jako pełnomocnika w jego działalności gospodarczej. Pani Maria na co dzień pracuje w innej firmie na podstawie umowy o pracę i nie pomaga mężowi w prowadzeniu biznesu. Czy należy ją zgłosić jako osobę współpracującą?
Okazjonalna pomoc małżonka pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, jaką świadczy on osobie prowadzącej działalność gospodarczą, nie wypełnia pojęcia „współpracy” w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jest to bowiem normalna realizacja obowiązków uregulowanych w art. 23 i 27 Kodeksu rodzinnego opiekuńczego.

 

W razie dużych wątpliwości w tym zakresie zaleca się bezpośredni kontakt z ZUS-em w celu ustalenia, czy dane zdarzenie rodzi obowiązek zgłoszenia osoby współpracującej, czy też nie.

 

Osoba współpracująca zatrudniona na podstawie umowy o pracę


Jak już zostało wspomniane, ubezpieczenie osób współpracujących, z którymi przedsiębiorca zawarł umowę o pracę, ustala się na takich samych zasadach,  jak ubezpieczenie przedsiębiorcy. Podstawy do naliczania składek społecznych za osobę współpracującą wyliczane są więc w ten sam sposób, co składki ZUS osoby prowadzącej działalność. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących na umowie o pracę jest taka sama jak dla osób świadczących prace bezumownie.

 

Jednak, na co należy zwrócić szczególną uwagę, pomagający członkowie rodziny nie mogą korzystać z preferencyjnych stawek ZUS. Oznacza to, że przedsiębiorca rozpoczynający działalność, opłacający mały ZUS, któremu pomaga małżonek, jest zobowiązany za małżonka odprowadzać składki w pełnej wysokości. Osobę współpracującą świadczącą pracę na
podstawie umowy o pracę należy zgłosić do ZUS-u z kodem 05 11 na druku ZUS ZUA/ZZA. Wysokość składek w tym przypadku wygląda podobnie jak u osoby współpracującej świadczącej pomoc bezumownie. Za taką osobę należy opłacać dodatkowo składkę na FGŚP (0,01%).

 

Ważne!
Osoba współpracująca nie może korzystać z preferencyjnych składek ZUS.


Składki ubezpieczeniowe za osobę współpracującą w całości finansuje i opłaca przedsiębiorca ze środków firmowych. Osoba współpracująca nie ponosi zatem w związku z zatrudnieniem żadnych kosztów.

 

Po podpisaniu umowy o pracę trzeba pamiętać, że wynagrodzenie takiej osoby musi być co najmniej na poziomie wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku (w 2022 r. to 3 010 zł; od stycznia 2023 r. będzie to 3 490 zł, a od lipca 2023 r. - 3 600 zł). Ponadto tak samo jak dla pozostałych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę konieczne jest m.in. prowadzenie akt osobowych, przeprowadzenie szkolenia BHP i badania lekarskiego. Osobie współpracującej przysługuje także urlop wypoczynkowy. Co istotne, taka osoba będzie miała po zakończeniu roku wystawiony PIT-11, w którym będą wykazane jej przychody, ale nie będzie tam wykazanych składek społecznych oraz zdrowotnych. Do końca stycznia następnego roku przedsiębiorca powinien złożyć deklarację PIT-4R, w której informuje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzenia osoby  współpracującej.


Natomiast tak samo jak za osobę współpracującą bezumownie, przedsiębiorca co miesiąc wraz z deklaracją DRA powinien przekazać imienny raport ZUS RCA z kodem 05 11.

 

Co ciekawe, jeżeli osoba współpracującą zawarła umowę o pracę ze spółką, a nie konkretnie z danym wspólnikiem, wówczas takiego członka rodziny nie uważa się za osobę współpracującą. Taką osobę zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS-ie jako pracownika, czyli z kodem 01 10.


Ślub z pracownikiem


Pracownikowi, który staje się osobą współpracującą i pozostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie rozliczać należy inaczej niż dotychczas. Jak już wspomniano, od wynagrodzenia osoby współpracującej nie pobiera się składek. W tym wypadku potrącona zostaje jedynie zaliczka na podatek dochodowy. Oznacza to, że po zakończeniu roku należy wystawić PIT-11 na standardowych zasadach.

 

Naliczanie wynagrodzenia za pracownika, który w trakcie miesiąca stał się osobą współpracującą, jest dość skomplikowane. Tu bowiem należałoby ustalić osobno podstawę za okres, kiedy członek rodziny był jeszcze pracownikiem, i osobno za okres, kiedy stał się osobą współpracującą.

 

Przedsiębiorca powinien zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zmianę tytułu do ubezpieczeń pracownika, który został osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności. W tym celu musi dokonać przerejestrowania małżonka w ZUS-ie z dniem zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie dwóch deklaracji. Pierwszą z nich jest deklaracja wyrejestrowująca z ubezpieczeń ZUS ZWUA. Tu jako kod tytułu wyrejestrowania należy podać 01 10. Natomiast drugą – deklaracja ZUS ZUA, na której przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń małżonka z kodem 05 11 przeznaczonym dla osób współpracujących.


Umowa o dzieło z osobą współpracującą


Co do zasady w przypadku umowy o dzieło, ZUS może uznać małżonka za osobę współpracującą, pod warunkiem jednak, że pozostaje on w jednym gospodarstwie domowym z zatrudniającym go przedsiębiorcą. Oznacza to, że na przedsiębiorcy ciąży obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za współmałżonka. Ich wysokość nie zależy od wynagrodzenia, są one ustalane podobnie jak w przypadku zawarcia umowy o pracę z osobą współpracującą, czyli podstawa jest taka sama jak u przedsiębiorców opłacających tak zwany duży ZUS. Należy pamiętać, że wobec współmałżonka nie można zastosować preferencyjnych składek ZUS.

 

Ważne!
Małżonek przedsiębiorcy, który zostanie zatrudniony na podstawie umowy o dzieło, może zostać uznany przez ZUS za osobę współpracującą, jeżeli małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.


Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy ZUS, uznaje że zawarcie umowy o dzieło z członkiem rodziny nie powoduje uznania jej za osobę współpracującą i taką umowę należy traktować jak zwykłą umowę o dzieło. Zwykle bywa tak, gdy dzieło ma postać jednostkowego zadania, a nie ciągłego zaangażowania członka rodziny. Wówczas co do zasady nie ma podstaw
do ponoszenia obciążeń składkowych, w tym z tytułu uznania wykonawcy za osobę współpracującą. Takie stanowisko przyjął ZUS i potwierdził to w piśmie z 28 marca 2014 roku (WPl/200000/43/323/2014). Uznał w nim, że umowa o dzieło zawarta między synem (przedsiębiorcą) a matką, której przedmiotem jest wykonanie (namalowanie) kilku obrazów przeznaczonych do sprzedaży w działalności firmy syna nie będzie rodzić obowiązku ubezpieczeń społecznych.

 

Zatrudnienie osoby współpracującej na umowę zlecenie

Nieco inaczej w przypadku odprowadzania składek ZUS za osobę współpracującą wygląda sytuacja, w której członek rodziny zatrudniany jest na umowę zlecenie, o określonej wysokości wynagrodzenia. Wówczas już nie podlega on ubezpieczeniom w wymiarze takim jak przedsiębiorca, ale w takim jak inni pracownicy – czyli wyliczanym głównie na podstawie wysokości wynagrodzenia. Zleceniobiorcę zgłasza się do ZUS-u z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 na druku ZUS ZUA lub ZZA. Wtedy członek rodziny podlega pod ubezpieczenia tak samo jak pozostali zleceniobiorcy – powinien być objęty ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi jako zleceniobiorca i obowiązkowe będą dla niego składki: emerytalna, rentowa, wypadkowa, zdrowotna. Składka chorobowa jest wówczas dobrowolna. Gdy taka osoba ma dodatkowo inny tytuł do ubezpieczeń, np. jest zatrudniona na umowę o pracę przez innego pracodawcę, a wynagrodzenie jest wyższe od minimalnej krajowej, to od wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z osobą współpracującą obligatoryjne będzie opłacanie wyłącznie składki zdrowotnej.

Przedsiębiorca w tym przypadku zobowiązany jest przekazać co miesiąc wraz deklaracją DRA imienny raport ZUS RCA z kodem 04 11. Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca sporządza PIT-11 oraz PIT-4R lub PIT-8AR.

Ponadto jeżeli rodzaj pracy i sposób jej wykonywania będzie wskazywać, że zamiast zlecenia strony powinny zawrzeć umowę o pracę, ZUS w trakcie kontroli może nakazać przemianowanie zatrudnienia na stosunek pracy. Oznacza to, że taki członek rodziny zostanie wtedy objęty ubezpieczeniami społecznymi jako osoba współpracująca. 

 

Wynagrodzenie osoby współpracującej, jako koszt podatkowy

W przypadku gdy w działalności przedsiębiorca zatrudnia osobę współpracującą należy pamiętać, że wynagrodzenie wypłacone osobie współpracującej obecnie może stanowić koszt podatkowy prowadzonej działalności. 

Kwota brutto wynagrodzenia zaliczana jest tu do kosztów działalności gospodarczej w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Natomiast składki osoby współpracującej wykazywane są i odliczane tak samo jak składki właściciela podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy z działalności za miesiąc, w którym zostały zapłacone.

 

Uwaga!
Art. 23 Ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
10) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 lub
z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w Ustawie z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich, z zastrzeżeniem pkt 55 i art. 22 ust. 6ba.

 

Zwolnienie chorobowe osoby współpracującej bezumownie i na podstawie umowy o pracę

Jeżeli osoba współpracująca przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz posiada wymagany 90-dniowy okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (tzw. okres wyczekiwania), będzie jej przysługiwało prawo do otrzymania zasiłku chorobowego. Wtedy nabywa prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy
spowodowanej chorobą. Płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS. W celu wypłaty zasiłku chorobowego należy przekazać do ZUS właściwego ze względu na siedzibę płatnika składek zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b.

Aby poprawnie rozliczyć zwolnienie chorobowe osoby współpracującej należy określić podstawę do tego naliczenia. Podstawę tę stanowi kwota będąca zarazem podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła niezdolność do pracy. Jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych, wówczas podstawę zasiłku chorobowego stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe z faktycznego okresu ubezpieczenia za pełne miesiące ubezpieczenia.


Zwolnienie chorobowe osoby współpracującej  rozliczane jest na podobnych zasadach jak zwolnienie osoby prowadzącej działalność. Za osobę współpracującą, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby i spełnia warunki do przyznania zasiłku, należy zmniejszyć standardową podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie do okresu
niezdolności do pracy. Proporcjonalnego naliczenia podstawy dokonuje się poprzez podzielenie najniższej podstawy wymiaru składek przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu, następnie otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu, wartość wynikająca z wyliczenia stanowi podstawę wymiaru składek za miesiąc, w którym osoba współpracująca przebywała na zwolnieniu chorobowym.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić w pełnej wysokości, gdyż jest ona niepodzielna. 

 

Przykład
Pani Anna otrzymała zwolnienie lekarskie na okres od 17 do 21 października 2022 roku. Świadczy pomoc bezumownie w działalności swojego męża jako osoba współpracująca. Została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (w tym dobrowolnego chorobowego) oraz zdrowotnego od 1 czerwca 2022 roku. Ile będzie wynosiła podstawa składek społecznych za osobę współpracującą w miesiącu choroby?
Obliczenie wygląda następująco:
1. 3 553,20 zł / 31 dni = 114,62 zł
2. 114,62 zł x 5 dni = 573,10 zł
3. 3 553,20 zł - 573,10 zł = 2 980,10 zł
Składki społeczne za osobę współpracującą za październik 2022 roku zostaną naliczone od podstawy 2 980,10 zł.

 

Natomiast w przypadku osoby współpracującej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę jej wynagrodzenie powinno być pomniejszone za czas nieobecności.

 

Przedsiębiorcy korzystający z pomocy członków rodziny powinni zatem pamiętać o obowiązkach jakie na nich ciążą. Zobowiązani są bowiem z tego tytułu odprowadzać składki społeczne, a w przypadku gdy pomoc członka rodziny jest odpłatna – powinni również odprowadzać podatek od wynagrodzenia osoby współpracującej, jak za każdego innego pracownika.


stan prawny aktualny na dzień 21.11.2023r.

źródło: poradnikprzedsiębiorcy.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                           

 

           

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


Poradnik - Jak wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów

Jak wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów?

Elektroniczny obieg dokumentów (ang. Electronic Document Workflow lub Electronic Document Management System - EDMS) do systemu informatycznego, to system, który umożliwia organizacjom udostępnianie, przesyłanie, zarządzanie zarówno dokumentami jak i przepływem informacji oraz procesami biznesowymi w formie elektronicznej. Ten rodzaj systemu ma na celu zastąpienie, papierowych rozwiązań dokumentacyjnych, bardziej efektywnymi i zautomatyzowanymi rozwiązaniami.

 

System ten wykorzystuje technologie elektroniczne do tworzenia, przetwarzania, przechowywania i udostępniania dokumentów w organizacji. Głównym przedmiotem zainteresowania dokumentami jest zastąpienie papierowych systemów pracy w cyfrowe rozwiązania, podnieść współodpowiedzialność za efektywność, wprowadzić oszczędności czasu i kontroli nad dokumentami.  Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów do każdej organizacji wymaga starannego i odpowiedniego jej przygotowania, zakresowego wprowadzenia zespołu wraz z uwzględnieniem i wykorzystaniem potrzeb oraz zapotrzebowania danej firmy. 

 

Podstawowe elementy elektronicznego obiegu dokumentów obejmują:

 1. Tworzenie dokumentów: elektroniczne narzędzia umożliwiające tworzenie dokumentów w formie cyfrowej. Może być opublikowany tekst, grafika, multimedia, itp.
 2. Przetwarzanie dokumentów: elektroniczne narzędzie umożliwiające przesyłanie elektronicznych dokumentów, takie jak edycja, podpisywanie, przypisywanie metadanych i inne operacje.
 3. Udostępnianie dokumentów: elektroniczne obiegi dokumentów udostępniane na rozpowszechnianie dokumentów za pomocą różnych platform, dzięki którym pracownicy mogą udostępniać, bez konieczności stosowania przenoszenia dokumentów.
 4. Zatwierdzanie i podpisywanie: elektroniczne obiegi dokumentów umożliwiające elektroniczne potwierdzenie dokumentów oraz korzystanie z podpisów elektronicznych, co przyspiesza działanie biznesowe.
 5. Archiwizacja: elektroniczny obieg dokumentów umożliwia udostępnianie dokumentów w postaci cyfrowej, co ułatwia zarządzanie danymi źródłowymi i archiwizacją.
 6. Przechowywanie: dokumenty są wykorzystywane w formie elektronicznej, zwykle na serwerze lub w chmurze, co ułatwia dostęp z różnych miejsc i urządzeń.
 7. Zarządzanie wersjami: systemy włączania zmian w dokumentach, zarządzanie wersjami oraz przywracanie wersji, jeśli jest to konieczne.
 8. Udostępnianie i kolaboracja: elektroniczne obiegi dokumentów ułatwiające pracę nad dokumentami. Wielu użytkowników może jednocześnie pracować nad jednym dokumentem, a system śledzi zmiany i aktualizacje wersji.
 9. Kontrola dostępu: podłączenie bezpieczeństwa danych poprzez to, kto ma dostęp do dokumentów, a także jakie prawa mają użytkownicy (tylko odczyt lub też edycja).
 10. Przepływ pracy procesu: elektroniczne obiegi dokumentów umożliwiające zdefiniowanie i zarządzanie procesami przepływu pracy, czyli następujące działania, które muszą być wykonane w określonym dokumencie.
 11. Wyszukiwanie: skuteczne narzędzie, proste wyszukiwanie, szybkie odnajdowanie wyników wyszukiwania dokumentów.
 12. Integracja z innymi systemami: elektroniczne obiegi mogą być powiązane z innymi systemami w organizacji, dokumentami takimi jak systemy ERP (Enterprise Resource Planning) czy CRM (Customer Relationship Management).

 

Efekty działania, zasięgi oraz korzyści, jakie płyną z wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów są ogromne. Obejmują swoim zakresem kontrolę czasu i zasobów, kontrolę nad procesem dokumentacyjnym oraz współpracę między pracownikami. Ponadto taki system może pomóc w spełnieniu kwestii bezpieczeństwa i zgodności z częstotliwością.

Systemy zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów (EDMS) udostępniają funkcje, które bezsprzecznie kontrolują pojawienie się zmian, wprowadzają automatyzację oprogramowania oraz integracje z innymi systemami, zapewniają bezpieczeństwo i prawo dostępu do dokumentów.

 

Zdecydowanie rekomendujemy wprowadzanie takich technologicznych rozwiązań. Proces usprawniania pracy, zarówno dla siebie jak i dla swoich pracowników pozwala zaoszczędzić bezcenny czas i zoptymalizować koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jako Biuro Rachunkowe doświadczamy tego na co dzień i chcemy dziś zwrócić na to i Twoją uwagę. W tym celu prezentujemy zestaw infografik, które w kilku krokach pokażą, w jaki sposób skutecznie wdrożyć taki system elektronicznego obiegu dokumentów w Twojej firmie.

 

Zaczynamy :)

 


 

stan prawny aktualny na dzień 20.11.2023r.

źródło: ricoh.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                           

 

           

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


VAT w handlu międzynarodowym - świadczenie i nabycie usług

VAT w handlu międzynarodowym – świadczenie i nabycie usług

USŁUGI TRANSGRANICZNE

Dzisiaj zawracamy Twoją uwagę w kierunku świadczenia i nabycia usług transgranicznych oraz związanego z tym VATu w handlu międzynarodowym. Sprawdź, kto rozlicza VAT od usług transgranicznych i jakie znaczenie ma miejsce świadczenia usług.

 

Jak ustalić miejsce świadczenia usług

Żeby prawidłowo rozliczyć VAT w zakresie usług transgranicznych, musisz ustalić miejsce świadczenia usług. To od niego zależy, w którym państwie jest płacony podatek.

 • Przy eksporcie usług do kraju poza Unią Europejską usługa nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce – miejscem świadczenia usługi jest kraj nabywcy, nabywca zapłaci VAT w swoim kraju.
 • Przy świadczeniu usług na rzecz kontrahenta z UE usługa nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce – miejscem świadczenia usługi jest kraj nabywcy, a nabywca zapłaci VAT w swoim kraju.
 • Przy imporcie usług spoza UE lub nabyciu usług z innego kraju Unii Europejskiej usługa podlega co do zasady opodatkowaniu VAT w Polsce.

 

Pamiętaj!

Miejsce faktycznego wykonania usługi nie musi być miejscem świadczenia usługi w rozumieniu ustawy o VAT.

 

Zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym podatnik, który kupuje usługę (jest usługobiorcą), posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Jednocześnie zasada uszczegółowiająca wskazuje, że jeśli usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika nabywającego usługę, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

PrzykładPan Artur prowadzi działalność gospodarczą z siedzibą i miejscem jej prowadzenia w Polsce. Swoje usługi reklamuje na portalu internetowym. Za usługi reklamowe otrzymuje fakturę bez VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie”, wystawioną przez podmiot zarejestrowany w innym kraju UE. Pan Artur jest zobowiązany do naliczenia i zapłaty podatku VAT w Polsce, gdyż miejscem świadczenia usługi jest Polska. Jednak w praktyce czynność ta będzie neutralna podatkowo, gdyż w deklaracji VAT wykaże podatek VAT naliczony tej samej wysokości co VAT należny. 

Jednocześnie przepisy przewidują szereg wyjątków od zasady, że miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym podatnik kupujący usługę (usługobiorca) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Dotyczą one:

 • usług związanych z nieruchomościami, w tym usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania (na przykład w hotelach czy w ośrodkach wczasowych), usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego – miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości
 • usług transportu pasażerów – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości
 • usług transportu towaru na rzecz przedsiębiorcy polskiego (przedsiębiorcy posiadającego w Polsce siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku braku takiej siedziby działalności lub stałego miejsca prowadzenia działalności – posiadającego na terytorium Polski stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu), jeżeli transport jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej – miejscem świadczenia usług jest terytorium znajdujące się poza Unią Europejską
 • usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy – miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają
 • usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym usług świadczonych przez organizatorów usług w wyżej wymienionych dziedzinach na rzecz podmiotów niebędących podatnikami – miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym ta działalność jest faktycznie wykonywana
 • usług restauracyjnych i cateringowych – miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi te są faktycznie wykonywane
 • usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu (nieprzerwanie przez okres do 30 dni, a w przypadku jednostek pływających – do 90 dni) – w tym przypadku miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym te środki transportu są oddawane do dyspozycji usługobiorcy
 • usług turystycznych – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a gdy ich nie posiada – miejsce, w którym posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

PrzykładPani Julia prowadzi działalność gospodarczą polegającą na szkoleniach językowych. W Polsce zorganizowała szkolenie z podstaw komunikowania się w języku polskim dla pracowników firmy mającej siedzibę na Ukrainie. Ponieważ nie są to usługi wstępu na imprezy edukacyjne, miejscem świadczenia takich usług będzie miejsce siedziby usługobiorcy, czyli Ukraina. 
PrzykładPani Justyna jest rzeczoznawcą majątkowym. Na zlecenie holenderskiej spółki dokonała wyceny nieruchomości położonej w Holandii. Usługa będzie opodatkowana w miejscu położenia nieruchomości, czyli w Holandii. 

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne to usługi świadczone drogą elektroniczną.

 

Do tej kategorii należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Przykładami usług elektronicznych jest dostawa oprogramowania, dostęp do baz danych, pobieranie aplikacji lub muzyki czy gry online.

 

Zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT jest jej stałe miejsce zamieszkania.

 

W przypadku świadczenia usług elektronicznych na rzecz polskich konsumentów miejscem świadczenia będzie więc Polska.

 

Natomiast w przypadku świadczenia usług elektronicznych przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz konsumenta z innego kraju, przedsiębiorca powinien zarejestrować się dla celów podatku VAT w kraju konsumenta i uregulować podatek VAT zgodnie z przepisami tego kraju.

 

Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • usługi elektroniczne są świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE innym niż terytorium państwa członkowskiego, w którym usługodawca ma siedzibę
 • całkowita wartość usług elektronicznych, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 tys. euro (przy czym w przypadku usługodawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej tylko na terytorium Polski kwota nie przekroczyła 42 tys. zł).

 

Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, to miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami będzie miejsce, w którym usługodawca (polski przedsiębiorca) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Polski przedsiębiorca będzie mógł zatem rozliczać VAT od świadczenia usług elektronicznych na rzecz konsumentów z UE w Polsce.

 

Jeżeli podatnik nie spełnia opisanych wyżej warunków, to może rozliczać podatek należny od świadczonych usług elektronicznych na rzecz konsumentów z UE korzystając z systemu VAT OSS (One Stop Shop).

 

Przeczytaj o OSS Jak rozliczać VAT od sprzedaży towarów i usług konsumentom z UE | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiebiorcy

 

W przypadku wykonywania usług elektronicznych na rzecz konsumentów z krajów spoza Unii Europejskiej zastosowanie znajdzie zasada ogólna, czyli miejscem opodatkowania jest kraj siedziby, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nabywcy usług elektronicznych.

 

Usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT, posiadających stałe miejsce zamieszkania w kraju trzecim (poza terytorium Unii Europejskiej) nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

 

Obowiązek rejestracji VAT-UE

Zanim zaczniesz świadczyć usługi dla unijnych kontrahentów lub nabywać od nich usługi, musisz zarejestrować się do celów VAT-UE. Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych.

Przeczytaj, jak zarejestrować się do celów VAT-UE.

 

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, zarejestruj się jako podatnik VAT-UE jeszcze przed dokonaniem:

 • nabycia usług, dla których Polska jest miejscem świadczenia usługi
 • świadczenia usług, dla których miejscem świadczenia jest inny kraj UE.

 

Jeśli jesteś zwolnionym podatnikiem VAT, powinieneś zarejestrować się jako podatnik VAT-UE, gdy:

 • nabywasz usługi od kontrahenta z Unii Europejskiej, dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy (Polska). Musisz wówczas zarejestrować się na potrzeby VAT-UE oraz rozliczyć VAT z danej transakcji
 • świadczysz usługi na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej, dla których miejscem rozliczenia jest kraj nabywcy tej usługi, czyli inny niż Polska kraj unijny.

 

Do rejestracji służy formularz VAT-R (ten sam, na którym rejestrujesz się do VAT). Jeżeli masz już status czynnego podatnika VAT dla transakcji krajowych, dokonujesz tylko odpowiedniej aktualizacji zgłoszenia VAT-R. Potwierdzenie nadania numeru VAT-UE otrzymasz na formularzu VAT-5UE.

 

Od tego momentu dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych masz obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej, poprzedzonym kodem PL.

 

Uwaga!

Musisz zweryfikować status zagranicznego kontrahenta. Jeśli nie jest podatnikiem VAT-UE, to usługi będą opodatkowane w Polsce (a nie w kraju UE jak w przypadku świadczenia usług dla podatników). Do weryfikacji służy system VIES.

 

Sprawdź:

 

VAT w handlu międzynarodowym - świadczenie i nabycie usług
VAT w handlu międzynarodowym - świadczenie i nabycie usług

 

Jak rozliczyć import usług

Import usług ma miejsce wówczas, gdy:

 • dostawcą usługi jest podmiot, który nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności
 • odbiorcą usługi (usługobiorcą) jest przedsiębiorca, który posiada siedzibę działalności gospodarczej lub też stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium Polski.

 

Import usług spoza Unii Europejskiej (podobnie jak nabycie usług z krajów UE) jest opodatkowany VAT w Polsce. Do rozliczenia VAT z tytułu importu usług jest zobowiązany usługobiorca, a więc polski przedsiębiorca.

 

PrzykładPani Ewa prowadzi działalność gospodarczą w branży odzieżowej, zarejestrowaną w Polsce i z siedzibą w Polsce. Zamówiła w ukraińskiej firmie konsultingowej opracowanie dotyczące rynku odzieży na Ukrainie. Miejscem świadczenia usługi jest Polska, gdzie Pani Ewa ma siedzibę działalności gospodarczej. Usługa była świadczona przez podmiot nieposiadający w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności. To oznacza, że Pani Ewa w Polsce rozliczy VAT od importu usług. 

Do ceny nabycia usługi doliczysz polską stawkę podatku należnego (do zapłaty). Jednocześnie, jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT i import usługi jest związany z działalnością opodatkowaną VAT, przysługuje ci odliczenie podatku naliczonego (do zwrotu) w tej samej kwocie.

 

Transakcja jest więc neutralna pod względem VAT.

 

Podatnik zwolniony z VAT, który został zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego, nie może odliczyć VAT od tej transakcji. Podatek VAT jest wówczas kosztem w podatku dochodowym.

 

Ceną nabycia jest wszystko to, co zapłacisz usługodawcy wraz z kosztami dodatkowymi takimi jak prowizje, koszty transportu i ubezpieczenia oraz podatkami, cłami i innymi należnościami o podobnym charakterze, ale bez udzielonych obniżek cen, rabatów, upustów.

 

Jeśli cena jest wyrażona w walucie obcej, to musisz ją przeliczyć na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Dniem powstania obowiązku podatkowego jest dzień wykonania usługi lub dzień dokonania zapłaty, jeśli była wcześniejsza niż wykonanie usługi.

 

Od 1 stycznia 2021 r. podatnik VAT może wybrać do przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania VAT określonych w walucie obcej zasady stosowane do rozliczenia przychodu uzyskanego w walucie obcej w podatku dochodowym obowiązujące tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

 

Terminy odliczenia VAT z tytułu importu

Warunkiem odliczenia VAT z tytułu importu jest wykazanie kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej.

Najprościej jest rozliczyć podatek należny i naliczony w jednej deklaracji.

 

Ważne!

Do września 2021 roku warunkiem odliczenia VAT od importu usług było wykazanie podatku należnego od tej transakcji w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ten warunek jednak został usunięty i podatek naliczony można obecnie wykazać wraz z podatkiem należnym.

 

PrzykładPani Alicja nabyła w lutym usługę od zagranicznego kontrahenta. W deklaracji VAT za luty powinna wykazać podatek należny (do zapłaty). Może również od razu wykazać podatek naliczony (do zwrotu). 

Problem pojawia się, gdy podatek należny nie został rozliczony w terminie. Wówczas podatek należny trzeba wykazać poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Aby odliczyć podatek naliczony, czas na złożenie korekty podatku należnego wynosi 3 miesiące od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy.

 

PrzykładPan Paweł nabył w lutym usługę objętą importem. W deklaracji VAT za luty nie wykazał podatku należnego. W takiej sytuacji musi złożyć korektę deklaracji VAT za luty w celu wykazania VAT należnego, żeby mieć prawo do odliczenia VAT naliczonego. 

Jeśli natomiast podatek należny wykazałeś w terminie, ale zapomniałeś pomniejszyć go o podatek naliczony, możesz obniżyć kwotę VAT należnego na bieżąco za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jeśli zrobisz to później, powinieneś skorygować deklarację za okres, w którym powstało prawo do odliczenia (na korektę masz 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego).

 

Nabycie usług wykazujesz w deklaracjach:

 • JPK_V7M lub JPK_V7K – jeśli jesteś podatnikiem VAT czynnym
 • VAT-8 – jeśli jesteś podatnikiem VAT zwolnionym, ale jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT-UE
 • VAT-9M – jeśli jesteś podatnikiem VAT zwolnionym, niezarejestrowanym jako podatnik VAT-UE.

 

Jak rozliczyć eksport usług

Eksport usług to świadczenie usług przez polskiego podatnika VAT na rzecz zagranicznego kontrahenta z siedzibą w innym kraju niż Polska, kiedy miejscem opodatkowania usługi jest terytorium państwa, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

VAT rozlicza zagraniczny nabywca w swoim kraju – miejscu świadczenia usługi.

Dla polskiego usługodawcy jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu.

 

PrzykładPan Michał prowadzi w Polsce działalność gospodarczą w zakresie badań rynku i doradztwa gospodarczego. Wykonał badania rynku samochodów na rzecz firmy zarejestrowanej w USA. Miejscem świadczenia usługi są Stany Zjednoczone, ponieważ usługobiorcą jest podmiot z siedzibą w USA. Usługa ta nie będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu VAT. 

Polski przedsiębiorca powinien udokumentować wykonanie usługi, wystawiając fakturę bez kwoty VAT należnego, z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Może wówczas odliczyć VAT od poniesionych w Polsce wydatków związanych ze świadczeniem tej usługi. Jednak prawo do odliczenia przysługuje mu wtedy, gdy podlegają one w Polsce opodatkowaniu VAT.

 

Przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję dla celów podatku VAT oraz wykazać wartość usługi w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K, mimo że usługa nie podlega opodatkowaniu. Jeśli jednak świadczy usługę na rzecz zagranicznego kontrahenta, która w Polsce jest zwolniona z VAT (na przykład szkoleniową), nie powinien jej wykazywać w deklaracji.

 

Podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą składać żadnych deklaracji w zakresie eksportu usług.

 

Dla celów dowodowych należy także dysponować dokumentami poświadczającymi fakt świadczenia usługi poza Polską i Unią Europejską. W szczególności – bankowym dowodem zapłaty i umową oraz ewentualnie dodatkowymi uzgodnieniami zawartymi z zagranicznym kontrahentem.

 

W przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Od 1 stycznia 2021 r. podatnik VAT może wybrać do przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania VAT określonych w walucie obcej zasady stosowane do rozliczenia przychodu uzyskanego w walucie obcej w podatku dochodowym obowiązujące tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

 

Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług polega na sprzedaży usług przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz podatnika mającego swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności czy też stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej.

 

Ustawa o VAT, z nielicznymi wyjątkami, identycznie określa miejsce świadczenia usług w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak i transakcji z krajami spoza Unii Europejskiej.

 

Jeśli świadczysz usługi na rzecz kontrahenta z UE, usługa nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Nabywca zapłaci VAT w swoim kraju. Wystawiasz fakturę bez VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie” – mechanizm polega na tym, że to nie świadczący usługę, ale nabywca staje się podatnikiem i to on jest zobligowany do rozliczenia podatku.

 

Przy wystawianiu faktury pamiętaj, że:

 • faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług nie zawiera:
  • stawki podatku
  • wartości sprzedaży netto
  • kwoty podatku
 • faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług powinna zawierać:
  • adnotację „odwrotne obciążenie”
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL
  • numer, za pomocą którego nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod państwa członkowskiego.

Fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce wykonanie usługi.

 

PrzykładPan Łukasz zawarł umowę o świadczenie usług ze spółką A, posiadającą siedzibę w Belgii, niemającą stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Na podstawie tej umowy świadczy usługi zarządzania na rzecz firmy B, mającej siedzibę w Polsce. Jednak świadczone przez niego usługi należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług na rzecz spółki A, z którą zawarł umowę. Nie podlegają one opodatkowywaniu podatkiem VAT w Polsce, ale w Belgii, czyli kraju siedziby zleceniodawcy. Pan Łukasz wystawia faktury bez stawki i kwoty podatku, z adnotacją „odwrotne obciążenie”. 

Informacja podsumowująca VAT-UE

Mimo iż usługi świadczone na rzecz unijnych kontrahentów nie są opodatkowane w Polsce, należy je wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE.

 

Uwaga!

W deklaracji podsumowującej wykazujesz świadczenie usług na rzecz kontrahenta z UE, które są opodatkowane w kraju siedziby nabywcy. Nie wykazujesz nabycia usług od kontrahenta z UE, które są opodatkowane w Polsce.

 

Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje wzór informacji podsumowującej VAT-UE określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

 

Formularz elektroniczny znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Informacje podsumowujące o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE) muszą być składane za okresy miesięczne, nawet jeśli rozliczasz się z VAT kwartalnie. Można je składać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji.

 

Informację podsumowującą VAT-UE wysyłasz jedynie w przypadku wystąpienia transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nie ma obowiązku składania informacji „zerowych” w przypadku braku takich transakcji.

 

Podatek z tytułu transakcji wspólnotowych – jeśli wystąpi – opłacasz w tym samym terminie co w przypadku transakcji krajowych – do 25. dnia następnego miesiąca albo 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale (przy rozliczeniu kwartalnym).

 

Jesteś polskim przedsiębiorcą zajmującym się świadczeniem usług w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii? Masz problem z rozliczeniem podatku VAT wynikający z faktu, że urząd w innym kraju nie przestrzega praw przysługujących tobie lub twojej firmie? Zgłoś swoją sprawę do Centrum SOLVIT Polska i uzyskaj bezpłatną pomoc. 

Kwartalnik Doradca Podatkowy nr 3

Kwartalnik Doradca Podatkowy 2023r.

W 2023 roku ukazały się już 3 numery kwartalnika Doradca Podatkowy. Magazyn ten w całości poświęcony jest zagadnieniom podatkowym, związanym z aktualnym tematem, jakim jest KSeF. Oprócz tego znajduje się tu szereg innych, cennych informacji z dziedziny doradztwa podatkowego, które warto przeczytać.

 

Doradztwo podatkowe znajduje się w podstawowej ofercie Naszego Biura Rachunkowego - "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ. Mając na co dzień do czynienia z prawem podatkowym i jego zawiłościami doskonale wiemy, jak trudno jest się w tym wszystkim zorientować. Postanowiliśmy zatem rozpocząć cykl publikacji poświęcony tym zagadnieniom. Przybliżając je z punktu widzenia doradców podatkowych, ujmujemy dany temat szerzej, pełniej, szczegółowiej. Liczymy, że cykl ten przypadnie Państwu do gustu i na stałe zagości na Naszym blogu.

 

Dziś publikacja numeru 3, jaki ukazał się w roku 2023. Dodatkowo dorzucamy również wszystkie pozostałe, archiwalne numery, jakie pojawiły się na rynku od początku jego powstania. Znajdziecie je w linkach poniżej.

 

Życzymy przyjemnej lektury :)

 

Kwartalnik Doradca Podatkowy 2023r.

 

 

Kwartalnik Doradca Podatkowy 2023r. - numery archiwalne

Kwartalnik  Doradca Podatkowy  3 2023

Kwartalnik_Doradca_Podatkowy_2_2023

Kwartalnik_Doradca_Podatkowy_1_2023

 

Kwartalnik Doradca Podatkowy 2022r. - numery archiwalne

Kwartalnik_Doradca_Podatkowy_2_2022

Kwartalnik_Doradca_Podatkowy_2022_wydanie specjalne POLSKI ŁAD

 

Kwartalnik Doradca Podatkowy 2021r. - numery archiwalne

Kwartalnik_Doradca_Podatkowy_3_2021

Kwartalnik_Doradca_Podatkowy_2_2021

Kwartalnik_Doradca_Podatkowy_1_2021_wydanie specjalne

 

Kwartalnik Doradca Podatkowy 2020r. - numery archiwalne

Kwartalnik_Doradca_Podatkowy_4_2020

Kwartalnik_Doradca_Podatkowy_3_2020

Kwartalnik_Doradca_Podatkowy_2_2020

Kwartalnik_Doradca_Podatkowy_1_2020

 


 

stan prawny aktualny na dzień 18.11.2023r.

źródło: kidp.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                           

 

                                             

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


Weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy 2023

Weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy 2023

Weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy

 

Jak weryfikować kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy?

Przy wyborze kontrahentów do współpracy wszyscy przedsiębiorcy, w tym klienci biur rachunkowych, powinni wykazać się należytą starannością. Przedsiębiorcy zobowiązani są do weryfikacji kontrahenta, z którym rozpoczynają współpracę. Takiego sprawdzenia powinien dokonać każdy przedsiębiorca, już na etapie nawiązywania współpracy z danym kontrahentem, a nie dopiero pracownik biura rachunkowego w momencie, kiedy otrzyma dokumenty do zaksięgowania.

 

Zaniechanie identyfikacji może zrodzić negatywne konsekwencje podatkowe. Przed podjęciem współpracy przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy podmiot, z którym zamierza współpracować faktycznie istnieje, czy jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): w rejestrze przedsiębiorców (w przypadku np. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), czy w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy dany rodzaj działalności, którą prowadzi nasz kontrahent, nie wymaga koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Reglamentacja działalności gospodarczej oznacza bowiem, że przedsiębiorca nie ma pełnej swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności.

 

Biała lista podatników VAT

Bardzo ważna jest identyfikacja kontrahentów w obszarze podatku od towarów i usług. Narzędziem do sprawdzania podatników jest biała lista podatników VAT. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

 

Wykaz zawiera dane podmiotów, w tym numery rachunków rozliczeniowych, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym oraz potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR. Korzystając z białej listy podatników VAT, można uzyskać informację, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

 

Podatnicy nie mogą uwzględniać w kosztach podatkowych wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji jest dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie. 

 

Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 tys. zł, które realizują pomiędzy sobą przedsiębiorcy. Przepisy przewidują również sankcję w postaci objęcia nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy, w części VAT proporcjonalnie przypadającej na realizowaną transakcję. Nabywca może uniknąć negatywnych skutków, jeżeli złoży odpowiednio zawiadomienie o zapłacie na rachunek kontrahenta nieznajdujący się w dniu zlecenia przelewu na białej liście lub płatność zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Korzystanie z białej listy nie jest obowiązkowe, ale zapłata kontrahentowi na rachunek bankowy, który nie znajduje się na białej liście podatników VAT czy brak zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego, może zostać uznane za brak zachowania należytej staranności. Biała lista jest więc narzędziem pomocnym w identyfikacji kontrahentów w obszarze podatku od towarów i usług.

 

Czasem ważny też VAT UE

Jeśli przedsiębiorca, klient biura rachunkowego współpracuje z kontrahentami z Unii Europejskiej, dla zachowania możliwości zastosowania stawki VAT 0 proc. dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy, obowiązkowa jest identyfikacja posiadania przez kontrahenta numeru VAT UE. Za pomocą unijnego internetowego narzędzia VIES można sprawdzić, czy dany przedsiębiorca jest zarejestrowany jako prowadzący handel w obrębie Unii Europejskiej. Wyniki wyszukiwania wyświetlają się na dwa sposoby: informacja o VAT UE istnieje (numer aktywny) lub nie istnieje (numer nieaktywny). Jeżeli kontrahent twierdzi, że zarejestrował się do celów transakcji wewnątrzunijnych, ale nie potwierdza tego weryfikacja online za pomocą VIES, należy zażądać weryfikacji w krajowych organach administracji.

 

Weryfikacja jeszcze przed rozpoczęciem współpracy

Wszystkie czynności w zakresie weryfikacji powinny być podjęte już na etapie nawiązywania współpracy z kontrahentem, podpisywania umowy, wystawiania/otrzymywania faktur. Weryfikacja dokonana przez pracownika biura rachunkowego na późniejszym etapie może wiązać się z przykrymi konsekwencjami: brak możliwości odliczenia VAT naliczonego, brak możliwości zastosowania stawki preferencyjnej w VAT czy z dodatkowymi sankcjami.

 

Na rynku dostępne są również autorskie narzędzia do automatycznej weryfikacji przyszłych i obecnych kontrahentów.

 

Jak weryfikować kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy?
Weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy

 

Informacje i wyszukiwarki:

 


Podstawa prawna:

stan prawny aktualny na dzień 17.11.2023r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


KSeF czyli e-Faktury w 2023 roku

KSeF 2024 - przygotowania czas ... start!

KSeF - przygotowania czas ... start!

Do Krajowego Systemu e-Faktur przygotowania trzeba zacząć już teraz

Krajowy System e-Faktur to nowe narzędzie umożliwiające sprzedawcom wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie, nabywcom odbiór tych faktur, a organom podatkowym bezpośredni dostęp do faktur wystawionych w systemie. Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., przy czym przewidziano wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT, dla nich KSeF będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.

Według założeń Ministerstwa Finansów, wdrożenie KSeF zoptymalizuje fakturowanie, obieg dokumentów i wykorzystywane przez przedsiębiorców systemy fakturowe, jednolity standard e-faktury uprości dokumentowanie transakcji, przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację tych dokumentów.

 

Przedsiębiorcy natomiast muszą przygotować się na wdrożenie nowego mechanizmu, w ramach którego należy:

 • zidentyfikowanie zachodzących w jednostce procesów związanych z fakturowaniem (powiązania pomiędzy modułami finansowo-księgowym, magazynowym, sprzedażowym, w stosowanym dotychczas oprogramowaniu);
 • sprawdzenie możliwości współdziałania stosowanego oprogramowania z e-fakturowaniem w ramach KSeF (zakup dodatkowych modułów / ewentualnie zakup nowego oprogramowania);
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za e-fakturowanie w ramach KSeF, opracowanie zakresu obowiązków, przygotowanie harmonogram prac;
 • zorganizowanie szkolenia wewnątrz jednostki przygotowującego pracowników do wprowadzanych zmian;
 • nadanie / rozpoznanie pierwotnych uprawnień do korzystania z KSeF. W przypadku podatników, którzy są osobami fizycznymi pierwotne uprawnienie o charakterze właścicielskim jest przypisane do osoby będącej podatnikiem automatycznie. Osoba taka nie musi nic zgłaszać. Może korzystać z systemu autoryzując się Podpisem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadkach szczególnych, gdy osoba posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, który nie zawiera w sobie NIP i PESEL, istnieje możliwość zgłoszenia tzw. odcisku palca podpisu za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA, w celu przypisania podpisu do danego podatnika. Zmiana czy odnowienie podpisu, na kolejny niezawierający NIP i PESEL wymagać będzie kolejnego zawiadomienia.
  • W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi, którzy posiadają elektroniczną pieczęć kwalifikowaną zawierającą NIP, istnieje możliwość korzystania z KSeF na podstawie pierwotnych uprawnień właścicielskich bez zgłaszania w urzędzie skarbowym.
  • W pozostałych przypadkach podatnik niebędący osobą fizyczną w celu korzystania z KSeF, musi za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA wskazać osobę fizyczną uprawnioną w imieniu podatnika do korzystania z KSeF. Osoba ta będzie miała także możliwość nadawania dalszych uprawnień drogą elektroniczną w ramach KSeF.
 • rozpoznanie konieczności nadania uprawnień innej osobie do wystawiania faktur w imieniu podatnika. W celu umożliwienia wystawienia faktury w imieniu podmiotu lub innej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy udzielić dedykowanego w tym zakresie uprawnienia do wystawiania faktur;
 • rozpoczęcie testowania KSeF przed 1 lipca 2024 r. w celu rozpoznania i eliminacji ewentualnych błędów. Przedsiębiorcy już od 1 stycznia 2022 r. mogą wystawiać e-faktury poprzez KSeF.

 

Wdrożenie KSeF. Ważna informacja Ministerstwa Finansów

19 czerwca 2023 r. na stronie www.gov.pl Ministerstwo Finansów zamieściło informację dotyczącą przyjętej przez Sejm ustawy wdrażającej KSeF (Krajowy System e-Faktur). Jak wiemy, obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Jak czytamy w informacji, główne założenia ustawy to:

 • przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.,
 • wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.,
 • faktury z kas rejestrujących będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.,
 • paragon fiskalny z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.,
 • faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF,
 • bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF,
 • wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS,
 • kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na złote zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF,
 • w przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline,
 • doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline,
 • w okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących,
 • liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.,
 • likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

 

 

Ważne! 

Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mogą wystawiać faktury poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

 

 

Ustawa przewiduje także wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji - WIT (wiążąca informacja taryfowa), WIP (wiążąca informacja o pochodzeniu), WIA (wiążąca informacja akcyzowa) oraz WIS (wiążąca informacja stawkowa) - poprzez rozbudowę i dostosowanie funkcjonujących już systemów informatycznych KAS (e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC).

Rozwiązania bazują na rozszerzeniu potencjału już funkcjonujących narzędzi KAS i nie wymagają technologicznego wdrożenia u podatników. Jak informuje Ministerstwo Finansów, projekt nie wymaga dodatkowych wdrożeń u przedsiębiorców, nie ogranicza również dostępu do instrumentów takich jak WIS, WIA, WIT i WIP.

 

Krajowy System e-Faktur z podpisem prezydenta

7 sierpnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza obowiązkowe korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur przez podatników od 1 lipca 2024 roku. Małe i średnie firmy zwolnione z VAT będą miały obowiązek korzystania z KSeF od 1 stycznia 2025 roku.

Krajowy System e-Faktur jest ogólnopolskim systemem teleinformatycznym, umożliwiającym wystawianie e-faktur. Jego celem jest stworzenie podatnikom możliwości wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych, które są jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych oraz dostępnych już faktur elektronicznych.

Krajowy System e-Faktur funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. – od tego dnia podatnicy mogą dobrowolnie z niego korzystać. Ministerstwo Finansów podkreśla, że wdrożenie systemu uprości fakturowanie, usprawniając jednocześnie obieg dokumentów. Dzięki jednolitemu standardowi e-faktury dokumentowanie transakcji będzie prostsze oraz bardziej zautomatyzowane, co powinno wpłynąć na obniżenie kosztów przez podatników oraz przyspieszenie całego procesu fakturowania.

Główne założenia ustawy

Do głównych założeń ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF zalicza się przede wszystkim:

 • obowiązkowe korzystanie z systemu przez podatników od 1 lipca 2024 r. przy jednoczesnym odroczeniu tego terminu dla małych i średnich przedsiębiorców zwolnionych z VAT do 1 stycznia 2025 r.,
 • faktury konsumenckie oraz bilety spełniające funkcje faktur (w tym paragony z autostrad) a także faktury wystawiane w procedurach OSS oraz IOSS będą wyłączone z KSeF,
 • w przypadku awarii po stronie podatnika przewidziana jest możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza systemem i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu jej w trybie offline,
 • sankcje zostały złagodzone w porównaniu z pierwotnymi założeniami, natomiast ich obowiązywanie zostało odroczone do 1 stycznia 2025 r. – tym samym daje to podatnikom czas na zapoznanie się z działaniem systemu oraz dostosowaniem firmy bez ponoszenia konsekwencji z powodu błędów,
 • faktury z kas rejestrujących mogą być wystawiane w dotychczasowej formie do końca 2024 roku,
 • również do końca 2024 roku paragon fiskalny z NIP będzie uznawany za fakturę uproszczoną.

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur to nie tylko nowe obowiązki dla podatników. Ustawa przewiduje szereg korzyści, w tym podatkowych oraz związanych z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Przede wszystkim podatnicy korzystający z KSeF będą mogli uzyskać zwrot podatku od towarów i usług w skróconym terminie 40 dni, zamiast standardowych 60. Ministerstwo Finansów podkreśla, że ta zmiana wpłynie korzystanie na płynność finansową firm – w krótszym czasie będą one dysponować nierzadko wysokimi środkami pieniężnymi, które będą mogły ponownie wrócić do obrotu gospodarczego bądź zainwestowane. Równie istotny dla podatników będzie fakt, że nie będą zmuszeni do wystawiania duplikatów faktur – w KSeF dokumenty będą przechowywane przez 10 lat, w związku z czym kontrahenci w każdym momencie będą mieli dostęp do faktury. Przy tym warto wspomnieć jeszcze o jednej korzyści – podatnicy nie będą obowiązani do ponoszenia kosztów archiwizacji dokumentów, co też wpłynie na poprawę sytuacji finansowej zwłaszcza dużych firm, w przypadku których roczna ilość dokumentów jest nierzadko bardzo znaczna.

Inną korzyścią jest zdjęcie z podatników obowiązku przesyłania na żądanie organów jednolitego pliku kontrolnego dla faktur – organy podatkowe będą miały stały dostęp do wystawianych faktur, w związku z czym nie będzie już konieczności przesyłania JPK_FA. Dodatkowo Ministerstwo podkreśla, że szybsze procesowanie dokumentów to niższe koszty dla podatników. Korzyścią będzie również fakt, że podatnicy na bieżąco będą dysponować informacjami z wystawionych faktur, co ma duży wpływ na zarządzanie firmą.

Wprowadzenie obowiązkowego KSeF oznacza dla podatników konieczność dostosowania swoich systemów księgowych oraz ogólne przygotowanie organizacyjne. Niejednokrotnie podkreślane jest, by firmy zaczęły korzystać z systemu wcześniej, gdy ewentualne błędy czy pomyłki nie będą jeszcze karane. Chociaż ustawa zakłada odroczenie nakładania kar o pół roku (od 1 stycznia 2025 r.), może okazać się, że ten okres i tak jest niewystarczający do dokładnej analizy funkcjonowania systemu – dlatego warto potestować go wcześniej, gdy brak jest z tego tytułu negatywnych konsekwencji dla podatników.

 

KSeF czyli e-Faktury w 2023 roku
KSeF czyli e-Faktury w 2023 roku

 

Nowa wersja e-faktury w KSeF

Od 1 lipca 2024 roku podatnicy będą mieli obowiązek korzystania przy wystawianiu faktur z Krajowego Systemu e-Faktur. Obecnie faktury ustrukturyzowane stanowią jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, podobnie jak faktury tradycyjne (papierowe) czy używane już od dłuższego czasu przez podatników faktury elektroniczne. Po rozpoczęciu obowiązywanie obowiązkowego KSeF faktury ustrukturyzowane staną się codziennością dla większości podatników.

Faktura ustrukturyzowana jest to inaczej faktura elektroniczna posiadająca ustrukturyzowany format XML zamiast formatu PDF. Powinna ona zawierać obowiązkowe, wynikające z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, elementy faktury. Wzór takiej faktury (tzw. struktura logiczna) został określony i udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Dotychczas obowiązującym wzorem była struktura logiczna FA(1). Od 1 września 2023 roku zastąpiła ją struktura logiczna FA(2), co oznacza, że od tego dnia nawet w przypadku fakultatywnego (przed 1 lipca 2024 r.) korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur podatnik musi korzystać z nowej struktury logicznej – nie jest możliwe posługiwanie się wzorem obowiązującym poprzednio.

Nowa wersja e-Faktury składa się z trzech segmentów: z danych obowiązkowych, niezbędnych oraz fakultatywnych. Pierwsze z nich – obowiązkowe – jak wskazuje nazwa, są konieczne do wypełnienia, ponieważ bez tego dokument nie będzie miał mocy prawnej (nie spełni wymagań, jakie są obowiązkowe do uznania dokumentu za fakturę dokumentującą rzeczywistą transakcję gospodarczą). Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że e-Faktura wymaga uwzględnienia oznaczeń negatywnych, wskazujących na brak wystąpienia pewnych okoliczności. W przypadku faktur papierowych nie jest to wymagane, jednak KSeF w tym zakresie ustanawia obowiązek zawarcia takich informacji. Niewypełnienie wszystkich danych obowiązkowych spowoduje brak możliwości wysłania dokumentu do KSeF.

Kolejnymi danymi, jakie powinny być ujęte w fakturze wystawianej w Krajowym Systemie e-Faktur, są dane niezbędne. Chodzi o dane, które powinny być uzupełnione w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, przykładowo obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z przepisami. Co warto zaznaczyć, niedopełnienie obowiązku uzupełnienia tych danych nie powoduje, że faktura nie zostanie przyjęta przez KSeF (jak będzie w przypadku błędów w danych obowiązkowych). Jednak w momencie analizy faktury przez kontrahenta, gdy zauważy on brak informacji, które są obowiązkowe na fakturze, może się okazać, że konieczne będzie skorygowanie wystawionej faktury.

Ostatnim z segmentów, na jakie – można powiedzieć – jest „podzielona” faktura ustrukturyzowana, są dane fakultatywne. Zgodnie z nazwą, ich umieszczenie na fakturze nie przesądza o prawidłowości wystawienia faktury czy zgodności z przepisami prawa – mogą to być np. informacje dotyczące samochodu (w przypadku faktury za ratę leasingu samochodu, jak m.in. numer VIN auta, model, marka, kolor), ale również informacje grzecznościowe, jak podziękowanie za zakupy, zaproszenie do dalszej współpracy, życzenia świąteczne. Dane fakultatywne zajmują prawie 50 proc. całej struktury faktury, a ich wypełnienie nie wpływa na poprawność wystawienia dokumentu.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur niesie ze sobą szereg korzyści. Na stronie internetowej resortu wskazuje się kilka z nich, m.in.:

 • wdrożenie KSeF pozwala na optymalizację procesów fakturowych, obiegu dokumentów i wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych;
 • ustrukturyzowane dane to nowy standard, który powoduje automatyzację fakturowania oraz archiwizacji dokumentów – firmy odczują korzystnie brak konieczności zatrudniania zewnętrznych firm do archiwizacji dokumentów, co wiąże się nierzadko z wysokimi kosztami;
 • szybsza procesowanie dokumentów to również niższe koszty – firmy na bieżąco będą dysponować dokumentami, co pozwoli na lepsze zarządzanie firmą (m.in. w zakresie płynności finansowej);
 • korzystanie z KSeF to likwidacja konieczności przepisywania danych z dokumentu papierowego do programu księgowego, co zmniejsza ryzyko błędów.

 

KSeF - zaktualizowana wersja wzoru struktury FA(2)

Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl w zakładce Aktualności / Wiadomości przedstawiło informację o opublikowaniu 29 czerwca 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP (numer wzoru 2023/06/29/12648) zaktualizowanego wzoru struktury logicznej FA(2).

Zaktualizowana struktura logiczna FA(2) została opracowana w oparciu o:

 • opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych,
 • postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT.

W komunikacie przedstawiono również harmonogram dalszych działań związanych z publikacją nowej struktury logicznej FA(2):

 • w lipcu 2023 r. zostanie udostępnione środowisko testowe dostosowane do struktury logicznej wraz z dokumentacją,
 • 1 września 2023 r. zostanie udostępnione środowisko produkcyjne.

Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą obwiązywały równocześnie obie wersje – obecnie obowiązująca struktura logiczna FA(1) oraz nowa struktura logiczna FA(2).

Wzór zaktualizowanej struktury dostępny jest na stronie podatki.gov.pl w sekcji KSeF Struktury dokumentów XML.

 

Nasze Biuro pracuje już w systemie KSeF. Póki co widzimy same zalety tego rozwiązania, aczkolwiek niewykluczone, że pojawią się kwestie problematyczne, zarówno te merytoryczne jak i techniczne. To jest pewne jednakże na ten moment jesteśmy zadowoleni, polecamy jednak zabrać się za wdrożenia zdecydowanie wcześniej. Nie odkładajcie tego na ostatni moment, ponieważ Księgowa/Księgowy (jeśli się tego podejmie) nie będzie w stanie technicznie wszystkich Was wesprzeć w procesie wdrożeniowym jednocześnie w tym samym czasie. Nie zapominajmy również, że czas na to przeznaczony będzie mocno okrojony z uwagi na bieżące obowiązki jak i te końcoworoczne, tj. np.: zeznania roczne, sprawozdania finansowe, korekty roczne składek ZUS. Na rynku obecnie są dostępne szkolenia zakresowe zatem warto pomyśleć o tym teraz!

Zdecydowanie rekomendujemy to rozwiązanie!

 


Podstawa prawna:

ustawa z 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Przepisy nie zostały jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw)

stan prawny aktualny na dzień 17.11.2023r.

źródło: taxalert.lex.pl

https://www.podatki.gov.pl/ksef/pytania-i-odpowiedzi-ksef/

https://www.gov.pl/web/finanse/krajowy-system-e-faktur-ksef-przyjety-przez-sejm

https://www.gov.pl/web/finanse/ksef---zaktualizowana-wersja-wzoru-struktury-fa2

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:

 


KKP I Forum Kobiet Nauki i Biznesu

Forum Kobiet Nauki i Biznesu - Poznań 2023r.

Forum Kobiet Nauki i Biznesu

6 października 2023r. w Poznaniu odbyło się pierwsze Forum Kobiet Nauki i Biznesu połączone z czwartą edycją Dnia Przedsiębiorczych Kobiet!
Jest to cykliczna, całodzienna konferencja dla przedsiębiorczyń oraz kobiet działających w nauce. Organizatorem wydarzenia był Klub Kobiet Przedsiębiorczych oraz Politechnika Poznańska. Spotkaliśmy się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w bardzo dostojnym gronie. Wśród zaszczytnego grona prelegentek znalazły się znakomite osobowości nauki i biznesu. Wśród znamienitych gości natomiast znalazła się moja osoba wraz z moją firmą "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ.
Prelegentkami tegorocznego Forum Kobiet Nauki i Biznesu było ponad 20 kobiet ze świata nauki i biznesu, które podzieliły się z uczestniczkami swoją wiedzą i doświadczeniem. Były nimi:


Forum Kobiet Nauki i Biznesu było bardzo pouczającym i wartościowym spotkaniem kobiet wielu dziedzin życia, kobiet niezależnych, silnych, nietuzinkowych, ciepłych i szalenie sympatycznych. Zarówno na scenie jak i w kuluarach rozmowom o Nas, kobietach, nie było końca. Wszystkie dochodziłyśmy do jednakowych wniosków, a mianowicie do tego, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w większości dyscyplin naukowych oraz w biznesie, a prawne i administracyjne mechanizmy wsparcia są niewystarczające. Mamy świadomość, że musimy zastąpić istniejące uprzedzenia bardziej równymi, inkluzywnymi i uczciwymi podejściami.


Forum Kobiet Nauki i Biznesu - cele i zadania

 

Celem tegorocznego Forum Kobiet Nauki i Biznesu było:
→ dążenie do równości,
→ łagodzenie barier w rekrutacji,
→ zatrzymywanie i rozwój kariery badaczek oraz przedsiębiorczyń,
→ eliminowanie braku równowagi w procesach decyzyjnych i kadrach zarządzających,
→ poszerzanie horyzontów,
→ wzmacnianie potencjału w badaniach naukowych oraz wniesienie wkładu w innowacyjne, konkurencyjne i dobrze prosperujące społeczeństwo europejskie.
Zadaniem Forum Kobiet Nauki i Biznesu jest przede wszystkim łączenie nauki i biznesu, bowiem w dzisiejszych czasach żadna z tych dziedzin nie rozwija się samodzielnie. Polegamy na poszerzaniu horyzontów, dyskusji, wymianie myśli i poglądów w szacunku. Skupiamy się na takich zagadnieniach jak sytuacja geopolityczna i ekonomiczna, społeczne uwarunkowania biznesu, zrównoważony rozwój, nauka i technologia, przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa, równouprawnienie.


Program Forum Kobiet Nauki i Biznesu przedstawiał się następująco:
8:30 - 9:00 Rejestracja
9:00 - 9:15 Powitanie gości
9:15 - 10:30 Know-how - nauka i technologia w praktyce
Prowadząca: dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP – Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa i networking
11:00 - 12:00 Społeczne uwarunkowania biznesu
Prowadząca: dr Liliana Szczuka-Dorna, prof. PP, Dyrektor Centrum Języków i Komunikacji
12:00 - 13:00 Biznes w zrównoważonym środowisku ESG – szansą na nowoczesną gospodarkę
Prowadząca: Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Fundusz Rozwoju
13:00 - 14:00 Lunch i networking
14:00 - 14:30 Mini recital (Agnieszka „Kova” Kowalczyk i MIDNIGHT MYSTIQUE)
14:30 - 15:30 Bizneswoman – kobieta przedsiębiorcza XXI wieku, czyli kto
Prowadząca: mec. Zofia Chołody Prezeska Fundacji Klubu Kobiet Przedsiębiorczych
15:30 - 16:00 Podsumowanie

 

 


Forum Kobiet Nauki i Biznesu - panele i prelegentki

Forum Kobiet Nauki i Biznesu rozpoczął panel dyskusyjny "Know-how - nauka i technologia w praktyce".
Gościliśmy znakomite osobowości nauki i biznesu:
- prof. dr hab Bogumiła Kaniewska - Rektor UAM
- dr hab inż. Agnieszka Misztal prof. PP, Prorektor ds studenckich i kształcenia PP
- prof. dr hab. Hanna Bogucka, Dyrektor Instytutu Radiokomunikacji PP
- Stefanie Hegels, Prezeska Zarządu Volkswagen Poznań
Panel poprowadziła prof. dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek - Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
O czym mówiono?


Drugi panel dyskusyjny był tematem niezwykle ważnym. O społecznych uwarunkowaniach biznesu rozmawiały:
- Hanna Banaszak, wokalistka i artystka
- prof. dr hab Agnieszka Cybal Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
- Barbara Kwapiszewska, Dyrektor Wielkopolskiego Urzędu Pracy
- Jadwiga Kander, międzynarodowy Coach ICC
- Aleksandra Danel, Wiceprezeska Zarządu Solar Company S.A.
Panel poprowadziła: dr Liliana Szczuka-Dorna, prof. PP, Dyrektor Centrum Języków i Komunikacji.
O czym mówiono?


Jeśli mówimy o biznesie, myślimy także o środowisku! W trzecim panelu dyskusyjnym poruszyłyśmy kwestie związane z biznesem w zrównoważonym środowisku, jako szansie na nowoczesną gospodarkę. Rozmawiały:
- Karolina Roszyk, Członek Zarządu Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
- dr hab. Dominika Narożna, prof. UAM, Członek Zarządu Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
- Maria Magdalena Kwiatkiewicz, założycielka YES, przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki YES
- Anna Skrzyniarz, Wiceprezeska Zarządu Adams Sp. z o.o.
Panel poprowadziła: Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Fundusz Rozwoju
O czym mówiono?


W ostatnim, czwartym panelu, podjęłyśmy próbę stworzenia definicji kobiety przedsiębiorczej XXI wieku.
W panelu wzięły udział:
- Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego
- dr hab. Alicja Hadryś, prof. UE
- Anna Andre, Andre Abrasive Articles Sp. z o.o. Sp. k.
- Tatiana Sokołowska, Radna do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Panel poprowadziła mec. Zofia Chołody, Prezeska Fundacji Klubu Kobiet Przedsiębiorczych.
O czym mówiono?


Forum Kobiet Nauki i Biznesu - organizatorzy

 

Organizatorem tegorocznego Forum Kobiet Nauki i Biznesu byli:


 

Forum Kobiet Nauki i Biznesu - social media

 

Wśród znamienitych gości była Pani Premier Ewa Kopacz, która podkreśliła swój udział w tym wydarzeniu. Na swoim profilu napisała:


Pani Paulina Stochniałek - Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego również podzieliła się swoją opinią w social mediach. Napisała:

Poznański Park Naukowo-Technologiczny zamieścił taki oto wpis na swoim profilu:                 


Wielkopolski Fundusz Rozwoju, wielki obecny tego wydarzenia, w taki sposób ujął swoje tegoroczne uczestnictwo w forum:


Sukces po poznańsku także był uczestnikiem spotkania i również wyraził swoje uznanie dla tego wydarzenia w swoich social mediach. Joanna Małecka, Redaktor Naczelna prowadząca to spotkanie, napisała:


Forum Kobiet Nauki i Biznesu - galeria zdjęć

Klub Kobiet Przedsiębiorczych

 

Sukces po poznańsku

 

"MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

KLUB KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH
... bo kiedy kobiety wspierają kobiety, dzieją się niesamowite rzeczy.

stan prawny aktualny na dzień 09.10.2023r.

źródło: facebook.com/KlubKobietPrzedsiebiorczych

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


Najlepszy dzień ever - 9 czerwca Dzień Twojej Księgowej

9 czerwca - Dzień Księgowej / Księgowego

9 czerwca - Dzień Księgowej / Księgowego

W tak ważnym dla Nas dniu chcemy podkreślić wagę i rangę tego zawodu, Naszego zawodu. Oczywiście Wielu z Was może się z tym nie zgodzić, macie takie prawo. Jednakże My chcemy Wam uzmysłowić jedną prostą prawdę - Drodzy Moi, bez Nas nie ma Was. Dlaczego? Otóż wyobraźcie sobie świat bez księgowych, kadrowych i innych zawodów branżowych. W tym świecie nie byłoby wówczas:

 1. wyliczonych i wpłaconych podatków,
 2. wyliczonych i wpłaconych składek ZUS,
 3. wyliczonych i wypłaconych wynagrodzeń, świadczeń, wsparć, itp.

A teraz wyobraźcie sobie konsekwencje braku tych trzech prostych, dla niektórych trywialnych, zupełnie niepotrzebnych punktów. Bo przecież Księgowa / Księgowy to zło konieczne, to zbyteczny zawód, osoba, której zupełnie nie potrzebujesz, bo przecież wiesz lepiej, znasz się doskonalej, robisz to szybciej, liczysz dokładniej. 

 

Hmmm... Doprawdy? Jesteś o tym przekonany? Faktycznie radzisz sobie sam i nie masz żadnych problemów, żadnych wątpliwości, żadnych pytań?

 

Nie sądzę.

 

Każdy z Nas, aby dobrze wykonać zakres swojej pracy, musi poznać jej zasady. Zdobyte wieloletnie doświadczenie zawodowe jest w tej materii rzeczą nie do przecenienia. A doświadczenie zdobywa się latami. Podobnie rzecz się ma z przedstawicielami tego zawodu. Księgowa / Księgowy to potocznie mówiąc szara administracja rządu, każdego rządu bez wyjątku (i nie mylmy tego z "szarą strefą"). Dbamy o Nasz wspólny interes, o podatki, o terminowości, dbamy o sprawy różne, trudne, wymagające ogromnej wiedzy i skupienia. Stoimy na posterunku i za wszelką cenę trzymamy rękę na pulsie. Dla kogo? Dla Ciebie, Drogi Przedsiębiorco!

 

Widzisz to?

Dostrzegasz różnicę?

Dostrzegasz konsekwencje braku tych ludzi, braku Twojej Księgowej / Twojego Księgowego w Twoim otoczeniu?

Widzisz, jak ważnymi trybikami są w systemie, jak ważni są w Twojej firmie? 

 

 

A zatem Moi Drodzy, szanujmy swoich Księgowych, doceniajmy ich wkład i zaangażowanie w Wasze sprawy i nie utrudniajmy im życia, które i tak jest już dość skomplikowane.

 


 

9 czerwca w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

Dzisiaj i My, Księgowi "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ obchodzimy swoje święto. Pragniemy zatem Drodzy

 

Koleżanki i Koledzy,

w tym szczególnym dniu życzyć Nam cierpliwości społecznej do wszystkich i wszystkiego ...

 

Wszystkiego najlepszego ?

Wszystkiego dobrego ?

 

Jesteśmy fenomenem tych czasów ‼️

Jesteśmy Simply The Best ????

 

#manufakturakonin #twojaksięgowość #kampaniaksięgowa #radzimysobie #twojaksięgowa #twojaeksięgowa #księgowa #wstrefierelaksu #księgowawpodróży

Najlepszy dzień ever - 9 czerwca Dzień Twojej Księgowej

 


 

Życzenia Księgowym składają również:

 

Księgowa w krainie czarów - dr Nelli Artienwicz

Przestrzeń rozwojowa dla księgowych: neurobilansowanie, asertywność, komunikacja, work-life balance

życzenia na 9 czerwca od NELLI
ŻYCZENIA NA 9 CZERWCA

stan prawny aktualny na dzień 09.06.2023r.

źródło: facebook.com/art.n.witch

źródło: facebook.com/profile.php?id=100080338221893

źródło: facebook.com/samirkayyalipl

źródło: facebook.com/swbrpl

źródło: facebook.com/KrajowaIzbaBiurRachunkowych

źródło: facebook.com/skwp.poznan

źródło: facebook.com/Sukcespopoznansku

źródło: facebook.com/ksiegowebazgroly

źródło: facebook.com/akademialtca

źródło: facebook.com/smolarekbizpl

źródło: facebook.com/anna.kedzierska.adamczyk

źródło: instagram.com/symfonia.oprogramowanie

źródło: facebook.com/magda.danaj

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:

 


Konsekwencje nieterminowego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego w 2023 roku

Konsekwencje nieterminowego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego w 2023 roku

Czy nieterminowe przekazywanie dokumentów do biura rachunkowego ma swoje konsekwencje?

Oczywiście, że tak. I to nie małe. Co się zatem dzieje w takich przypadkach? Jakiego rodzaju konsekwencje grożą podatnikowi za niedochowanie terminów zawartych w umowach z Biurem Rachunkowym? Kto za to bezpośrednio odpowiada? Wyjaśnijmy te zależności.

 

Zapisy w umowach a stan faktyczny

Niektórzy klienci przekazują dokumenty z opóźnieniem. Bardzo często robią to dzień przed ustawowym terminem do złożenia np. deklaracji, JPK_VAT czy uregulowania zobowiązania wobec budżetu. Zdarza się, że dokumenty są przekazywane również po upływie terminu do złożenia deklaracji czy zapłaty zobowiązania podatkowego. Opóźnienia w dostarczaniu dokumentacji prowadzą do dezorganizacji pracy w każdym Biurze Rachunkowym bez wyjątku i niepotrzebnych napięć w relacjach Biuro – Klient. 

Takie opóźnienia mogą również, w wyniku szybkiej, błędnej dekretacji czy niewłaściwej oceny dokumentów w świetle prawa podatkowego, doprowadzić do błędów w dokonywanych zapisach księgowych. To w konsekwencji doprowadzić może do ustalenia niewłaściwej wysokości zaliczek na podatek dochodowy, błędnych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczeń dokumentacji pracowniczej i ustalenia w nieprawidłowej wysokości zobowiązań z tytułu ubezpieczeń.

 

praca w biurze rachunkowym

 

Zatem konsekwencje są bardzo poważne, wyniki zaniedbań mogą nieść za sobą potężne kary finansowe dlatego bezwzględnie nie należy bagatelizować swoich podstawowych obowiązków wynikających z zawartych umów z Biurem Rachunkowym. Każdy Klient bowiem, w swojej umowie na usługowe prowadzenie księgowości, ma jasno określoną datę, do której winien przekazać swoje dokumenty do Biura Rachunkowego. To pozwala stronom zachować terminowość rozliczeń i płatności, zabezpiecza czas na ewentualne poprawki, korekty, wyjaśnienia kłopotliwych sytuacji i pozostawia przestrzeń na niespodziewane zdarzenia losowe.

Księgi rachunkowe muszą być nie tylko rzetelne

Określone podmioty zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Księgi rachunkowe uznaje się za:

 • rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty,
 • prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych,
 • sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych,
 • prowadzone bieżąco, jeżeli m.in. pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.

 

Każda transakcja musi być zaksięgowana

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Zazwyczaj okresem sprawozdawczym jest miesiąc, a więc klient powinien dostarczać dokumenty do biura rachunkowego, do momentu zamknięcia ksiąg za dany okres sprawozdawczy - miesiąc. Dostarczenie dokumentów do biura po zamknięciu miesiąca doprowadza do sytuacji, w której należy ująć je w księgach w miesiącu następnym, ale w zakresie rozliczeń podatkowych należy sporządzić ewentualne korekty.

 

Ważne!

 To kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości przejmie inna osoba czy przedsiębiorstwo usługowo prowadzące księgi.

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określone  podmioty są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

 

kalendarz podatnika

 

W razie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe zapisy muszą być dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie dowodów, przekazywanych przez podatnika zgodnie z postanowieniami umowy, w czasie zapewniającym prawidłowe terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jak wskazują przepisy rozporządzenia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia, według ustalonego wzoru księgi i zgodnie z objaśnieniami do wzoru księgi. Księgę uważa się za rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Księgę uznaje się za rzetelną m.in. gdy: niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5 proc. przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym organ podatkowy stwierdził te błędy, lub błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny. Opóźnienia w zakresie dostarczania dokumentów uniemożliwiają więc właściwe prowadzenie księgi.

 

Konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług (VAT)

Nieterminowe dostarczenie dokumentów do biura rachunkowego powoduje również konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług. Jeżeli klient dostarczy faktury kosztowe, z wykazanym vat naliczonym, ze znacznym opóźnieniem (już po ustawowych terminach możliwości rozliczenia vat naliczonego), to biuro będzie mogło tylko sporządzić korekty JPK_VAT (nie później jednak niż w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego). Podobnie w przypadku opóźnienia w dostarczaniu do biura faktur sprzedaży, po okresie w którym powstał dla transakcji obowiązek podatkowy, również będzie już tylko możliwa korekta JPK_VAT i pojawi się konieczność zapłaty odsetek za zwłokę.

Konsekwencjami późnego dostarczania dokumentów mogą być więc nie tylko frustracje ze strony pracowników biura rachunkowego, ale dodatkowe płatności dla biura za sporządzenie korekt deklaracji, zeznań, dopłaty do podatków czy odsetki od zaległości budżetowych.

 

Ważne!


 Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, karze podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę. Ważne jest, aby to podatnik dbał o terminowe dostarczanie dokumentów do biura rachunkowego, ponieważ to on, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, odpowiada za swoje rozliczenia całym swoim majątkiem.


Jak to wygląda w Naszym Biurze Rachunkowym?

Konsekwencje nieterminowego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego w 2023 roku


Podstawa prawna:

stan prawny aktualny na dzień 05.06.2023r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:

 


Privacy Preference Center