Koniec 2022 roku bezwzględnie i nierozerwalnie związany jest z obowiązkami wobec Urzędów Skarbowych, pracowników oraz świadczeniobiorców. Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, ZUS wypłacający świadczenia emerytalne lub rentowe lub inne instytucje wypłacające swoje honoraria mają obowiązek do 31 stycznia 2023 roku sporządzić odpowiednio stosowne deklaracje końcoworoczne, tj. np.: PIT-11, PIT-8A, PIT-40/11A, itp. oraz deklaracje podsumowujące: PIT-4R, PIT-8AR. W dzisiejszym artykule omówimy niektóre z nich. Zaczynamy jednak od garści podstawowych informacji.

 

Deklaracje roczne PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-4R, inne – najważniejsze informacje dla płatnika

Spis treści

31 stycznia to bardzo ważna data dla płatników, gdyż:

 • 31 stycznia jest ostatnim dniem na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022r.;
 • w tym dniu upływa również termin na przesłanie: informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
 • organy rentowe sporządzają do końca stycznia PIT-40A/PIT-11A czyli roczne obliczenie podatku/informację o dochodach uzyskanych m.in. z emerytur i rent.

Deklaracje za 2022r. powinny zostać przygotowane na aktualnej wersji formularzy tj.: PIT-11(29), PIT-R(21), PIT-4R(12),PIT-8AR(12), PIT-8C(11). Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza.

PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C dla urzędu skarbowego należy sporządzić i wysłać wyłącznie elektronicznie.

Interaktywne wersje formularzy są dostępne na stronie www.podatki.gov.pl.

Formularze podpiszesz podpisem kwalifikowanym. Jeżeli jesteś osobą fizyczną to PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-8C możesz też podpisać danymi autoryzującymi.

Formularz PIT-11 w wersji 29. pozwala również na uwzględnienie tzw. ulgi dla młodych pracowników (tj. osób do 26 roku życia) i przeniesienie jej do usługi Twój e-PIT od 15 lutego br. 

 

Informacje dla pracowników do 28 lutego

Płatnicy (w tym pracodawcy i organy rentowe) mają czas do końca lutego na przesłanie informacji PIT-11, PIT-R oraz PIT-40A/PIT-11A osobom fizycznym. Ponieważ ostatni dzień lutego 2023r. nie przypada w sobotę to, zgodnie z Ordynacją podatkową, płatnicy mogą muszą zachować termin i przesłać te informacje do wtorku 28 lutego br.

Więcej informacji o sporządzaniu informacji przez płatników znajdziesz dalej w niniejszym artykule.

Druki formularzy elektronicznych dla płatników


PIT-11

INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY

 

Zatrudniając pracownika, należy mieć na uwadze liczne obowiązki, jakie wynikają z tego tytułu. Jednym z nich jest przygotowanie rocznych deklaracji PIT-11. 

PIT-11 jest formularzem, który zawiera informacje o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zleceniobiorców, jak i np. wykonawców dzieł. Kluczowym przy rocznym rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym, jest właściwe wypełnienie druków oraz ich terminowe dostarczenie do wyżej wymienionych instytucji.

Co to jest PIT

PIT, z języka angielskiego „Personal Income Tax”, jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to rodzaj podatku bezpośredniego. To znaczy, że podmiotem opodatkowania jest konkretna osoba fizyczna uzyskująca przychody z tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, dzieło czy kontraktu menedżerskiego.

Czym jest PIT-11

W pełnej nomenklaturze – informacją o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jest to dokument, jaki powinien wystawić pracodawca/zleceniodawca/ zamawiający dzieło, a następnie przekazać do:

 • Urzędu Skarbowego,
 • pracownika/zleceniobiorcy/wykonawcy dzieła.

PIT-11, jako dokument zawiera także informacje o tym, jakie osoba fizyczna osiągnęła w danym roku rozliczeniowym koszty uzyskania przychodu. Zawarte w nim są również dane o rozliczonych składkach na poczet ubezpieczeń ZUS.

W rocznej deklaracji podatkowej wykazywane są co do zasady, dochody opodatkowane wg odpowiedniej skali podatkowej:

 • I próg podatkowy (limit wynoszący 120 tys. zł) – 12% podatku,
 • II próg podatkowy (dochód w skali roku, przekraczający wyżej wymieniony limit) – 32% podatku.

Jakie obejmuje źródła dochodu

Roczna deklaracja podatkowa zawiera dane o dochodach uzyskiwanych z różnych źródeł, m.in. z:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenie,
 • umowy aktywizacyjnej,
 • umowy o dzieło,
 • praw autorskich,
 • pracy przypadającej podczas aresztowania tymczasowego,
 • działalności wykonywanej samodzielnie i społecznie,
 • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • świadczeń z FP i FGŚP.

Dla kogo PIT-11

Wspomniana deklaracja służy do wykazania wysokości dochodów uzyskanych przez pracownika w jednym miejscu pracy oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-11 przygotowywany jest nie tylko dla pracownika, ale również dla urzędu skarbowego, pod który pracownik ten podlega.

Prawidłowy numer PESEL/NIP

Płatnicy muszą wypełnić obowiązek wpisywania prawidłowego numeru PESEL/NIP osoby, dla której wysyłają informację (podatnika). Płatnicy są zobowiązani podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe.

Wpisanie prawidłowych danych PESEL/NIP osoby, dla której wysyłana jest informacja (podatnika) w dokumentach PIT jest obowiązkiem każdego płatnika wynikającym z ustawy. Wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999) jest nieprawidłowe i nie pozwoli na przesłanie informacji drogą elektroniczną.

Prawidłowe wpisanie numeru PESEL/NIP w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika. Umożliwi to:

 • wygenerowanie i udostępnienie osobie, dla której wysyłana jest informacja, zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, oraz skorzystanie z ulg i odliczeń, co może umożliwić zwrot nadpłaty podatku,
 • zalogowanie się osoby do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP.

Brak prawidłowego numeru PESEL/NIP w przekazanych formularzach podatkowych uniemożliwi skorzystanie z elektronicznej formy złożenia zeznania, a tym samym wywiązania się z obowiązków podatkowych w podatku PIT.

Coroczny obowiązek pracodawcy względem US

Do końca lutego każdego roku co do zasady każdy pracodawca zatrudniający w poprzednim roku pracownika – czy to na umowę o pracę, czy też zlecenie lub dzieło – musi doręczyć mu PIT-11. Natomiast do urzędu skarbowego deklarację należy dostarczyć w terminie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym. Należy bezwzględnie dopilnować tego ustawowego obowiązku.

Jeżeli za 2022r. składasz więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów pracownika i nie jest on korektą roku poprzedniego – nie uwzględnia się w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 podaje się tylko kolejny numer formularza, który składa się za 2022r. 

Jeżeli przesłany w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawiera kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie przesyła się PIT-11 po zakończeniu roku.

Pracodawca płatnikiem podatku dochodowego

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pracodawca jest zobowiązany do wyliczenia i odprowadzenia zaliczek z tytułu podatku dochodowego za zatrudnianych pracowników. Ponieważ to na nim spoczywa pobór podatku i odprowadzenie go do urzędu, staje się on płatnikiem, który w imieniu zatrudnionych osób opodatkowuje wypłacane im wynagrodzenie i okresowo uiszcza należność publicznoprawną w urzędzie skarbowym (właściwym dla pracodawcy – płatnika, a nie dla poszczególnych pracowników).

Terminy i forma przekazania informacji PIT-11

W terminie do 31 stycznia 2022r. płatnicy są zobowiązani zgodnie z przepisami przesłać wypełnione deklaracje w formie elektronicznej do US. Natomiast do końca lutego 2022r. pracodawcy przesyłają PIT do pracowników, zatem termin ten pozostał bez zmian.

Art. 42g – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Termin przesyłania rocznych obliczeń podatku i informacji urzędowi skarbowemu i płatnikowi Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:
1) urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
2) podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym”.

Deklarację PIT-11 powinni otrzymać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale także ci, którzy wykonują usługi w oparciu o umowę zlecenia, umowę o dzieło lub pobierają różnego rodzaju diety, zasiłki z tytułu ubezpieczenia społecznego, świadczenia z Funduszu Pracy czy stypendia naukowe.

Brak wykonania w terminie obowiązku przygotowania i wysłania deklaracji PIT-11 do podatnika może grozić nałożeniem grzywny na pracodawcę.

 

Przykład 1

Pracodawca firmy produkującej opakowania wielokrotnego użytku, z uwagi na braki kadrowe nie przygotował dla wszystkich swoich pracowników deklaracji PIT-11. Dwóch pracowników nie otrzymało terminowo powyższych deklaracji, dlatego też nie złożyli rocznego zeznania podatkowego PIT-37 za 2020r. Dopiero po wezwaniu z właściwego urzędu skarbowego do dostarczenia deklaracji PIT-37, pracownicy zaczęli wyjaśniać sprawę. Pracodawca dostarczył PIT-11 pracownikom, którzy na jego podstawie wypełnili i złożyli z opóźnieniem deklarację roczną. Pracownicy wielokrotnie musieli składać wyjaśnienia z zaistniałej sytuacji w urzędzie skarbowym. 

Wobec tego, należy zauważyć, że mimo iż pracodawca nie dochował ustawowego terminu do przygotowania deklaracji PIT-11, to na podatniku spoczywał obowiązek przesłania zeznania podatkowego we właściwym terminie (tj. do końca kwietnia 2021r.). Również na pracowniku spoczywał obowiązek złożenia wyjaśnienia braku wypełnionego przez pracodawcę formularza PIT-11, z uwagi np. na zaginięcie czy błędny adres wysyłki. Pracownik powinien ustalić to z pracodawcą i złożyć stosowne wyjaśnienia w urzędzie skarbowym.

 

Deklarację PIT-11 pracodawca zwykle sporządza w trzech egzemplarzach:

 • dla pracownika,
 • dla urzędu skarbowego właściwego dla pracownika-podatnika (według miejsca zamieszkania),
 • dla siebie – jako element dokumentacji kadrowo-księgowej.

Pracodawca, wystawiając PIT-11 ma obowiązek sporządzić go w wersji elektronicznej. PIT-11 przygotowany i dostarczony w wersji papierowej do siedziby Urzędu Skarbowego nie zostanie przez niego przyjęty i przetworzony. Wysyłka w wersji elektronicznej dotyczy również PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R oraz IFT-1/IFT-1R.

Płatnik, który jest osobą fizyczną, wysyłając roczną deklarację podatkową PIT-11 nie musi korzystać z bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Podstawą do przyjęcia e-dokumentu w US jest zestaw odpowiednich danych autoryzujących.

Pozostali płatnicy, w celu poprawnego złożenia e-PIT powinni nabyć bezpieczny podpis kwalifikowany.

Art. 45ba – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7 i 8, art. 35 podmioty obowiązane do poboru zaliczek ust. 10, art. 38 terminy przekazania zaliczek przez płatników ust. 1a i 1b, art. 39 przekazanie imiennych informacji urzędowi skarbowemu ust. 1–4, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 1a–4, art. 42a informacja o wysokości przychodów ust. 1 oraz art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej”.

Płatnicy mogą korzystać z różnych systemów finansowo-księgowych, które poprzez specjalne moduły czy aplikacje umożliwiają wysyłanie wypełnionych i podpisanych formularzy PIT-11 drogą elektroniczną, bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Termin sporządzenia i przesłania urzędowi skarbowemu informacji upływa 31 stycznia następującego po roku podatkowym. Ważne jest, że taką deklarację można wysłać jedynie w wersji elektronicznej. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziane są kary pieniężne. Aby ich uniknąć, można przekazać do urzędu skarbowego, tzw. czynny żal. Będzie on jednak skuteczny jedynie w sytuacji, gdy aparat skarbowy nie dopatrzył się braku tego zeznania.

Forma przekazania PIT-11 pracownikowi jest dowolna. Pracodawca może, więc przekazać formularz:

 • osobiście (w formie papierowej),
 • listownie (w formie papierowej),
 • elektronicznie.

Możliwość wysyłki tego dokumentu w wersji elektronicznej poprzez e-mail może zostać wykonana jednakże pod warunkiem zachowania urzędowego wzoru i wymaganych elementów, w tym podpisu płatnika (np. podpis elektroniczny). PIT -11 przekazywany jest pracownikowi do końca lutego po każdym roku podatkowym.

Roczna deklaracja podatkowa, jaką jest PIT-11, to bardzo ważny dokument. Jego wystawienie oraz dostarczenie, w odpowiednim terminie, do US i pracowników, jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi kara grzywny, którą orzeka sąd lub uprawniony urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym.

Do jakiego urzędu złożyć PIT-11

Deklarację PIT-11 przekazuje się do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania pracownika. Warto jednak pamiętać, że pracodawca, wystawiając PIT-11, ma obowiązek sporządzić go w wersji elektronicznej dostarczanej do wskazanego w informacji urzędu. Co ważne, wpisanie w PIT-11 błędnego urzędu skarbowego nie powoduje konieczności składania korekty. Dzieje się tak, ponieważ US, do którego trafił PIT-11, przekaże te informacje do właściwego dla podatnika urzędu.

Deklaracja PIT przez Internet

Pracodawcy przekazują PIT-11 do urzędów skarbowych w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów umożliwiło przesyłanie informacji przez Internet za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Dostarczając PIT przez Internet do celów dowodowych, wystarczy zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

PIT-11 dostarczony w wersji papierowej do urzędu skarbowego nie zostanie przez niego przyjęty.

Wysyłka PIT-11 na ostatnią chwilę

W przypadku wysyłki elektronicznej deklarację uznaje się za doręczoną, gdy zostaje ona potwierdzona poprzez urzędowe poświadczenie odbioru. Dlatego najpóźniej 31 stycznia 2022r. płatnik po wysłaniu PIT-11 powinien otrzymać zwrotnie urzędowe poświadczenie odbioru. Zwykle po złożeniu deklaracji przez Internet potwierdzenie jest automatycznie generowane przez system Ministerstwa Finansów. Jest to kod nazywany Urzędowym Poświadczeniem Odbioru. Gdy system ministerstwa jest przeciążony, wówczas na UPO można czekać kilka lub kilkanaście godzin. W takich przypadkach wysyłka PIT-11 rozpoczęta w ostatnich dniach stycznia mogła zostać zakończona po terminie. W związku z tym płatnik może być ukarany grzywną za złożenie deklaracji nieterminowo.

PIT online również dla pracownika

Powszechny rozwój systemów informatycznych przyczynił się również do elektronizacji systemów urzędów skarbowych. PIT-11 wygenerowany przez pracodawcę i dostarczony do US w formie papierowej nie zostanie przyjęty. Inaczej jest natomiast w przypadku przekazywania rocznych deklaracji podatkowych pracownikom.

Pracodawca ma możliwość wyboru w jakiej formie dostarczy PIT-11 do swoich pracowników. Deklaracja może zostać dostarczona do pracownika w sposób tradycyjny, tzn. pracodawca może osobiście wręczyć pracownikowi deklarację bądź może ją wysłać drogą pocztową. Jednakże deklarację PIT-11 pracodawca może przekazać zatrudnionym również w wersji elektronicznej – wysyłając je drogą mailową. Wynika to z faktu, iż przepisy podatkowe nie określają formy przekazania podatnikom informacji o uzyskanych przez nich dochodach i pobranych zaliczkach na druku PIT-11. W ten sposób przedsiębiorcy zyskują zarówno czas, jak i pieniądze, które musieliby wydać na koperty i znaczki pocztowe.

Co do zasady, jeżeli pracownik wyrazi zgodę na przekazanie mu informacji PIT-11 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na wskazany przez niego adres e-mail, to pracodawca będzie mógł skorzystać z takiej możliwości. Należy jednak pamiętać, że aby prawidłowo przesłać roczne podsumowanie dochodów, należy m.in. przesłać plik:

 • w formie nieedytowalnej (formacie PDF),
 • zgodny ze wzorem z ustawy,
 • opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym).

Ponadto każdy przedsiębiorca decydujący się na przesłanie rocznych deklaracji podatkowych do swoich pracowników drogą mailową powinien zadbać o otrzymanie również potwierdzenia odbioru dokumentu przez adresata (w celach dowodowych). Uważa się także, że dobrą praktyką jest uzyskanie zgody na otrzymywanie PIT-11 drogą elektroniczną. 

Zwolnienie z obowiązku składania PIT-11

Pracodawca zatrudniający w ciągu danego roku rozliczeniowego osoby na podstawie umów zlecenie bądź umów o dzieło, których wynagrodzenie w sumie nie przekroczy kwoty 200 zł brutto, jest zwolniony z obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej PIT-11.

Za zleceniobiorców oraz wykonawców dzieła spełniających ww. warunki, pracodawca zobowiązany jest składać formularz PIT-8A. Wynika to z faktu, że za takie osoby powinien być odprowadzany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu. Przy rozliczaniu umów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu.

Zwolniony z obowiązku składania PIT-11 jest również przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemców-nierezydentów na podstawie umów cywilnoprawnych. Dla takich osób pracodawca zobowiązany jest wystawić IFT-1/IFT-1R.

 

Uwaga!
Istnieją wyjątki, w których pracodawca nie jest zobowiązany do złożenia PIT-11, pomimo iż zatrudniał pracowników. Zalicza się do nich zatrudnianie osób (niebędących pracownikami etatowymi) na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, dla których określona w umowie kwota należności (wynagrodzenia) ogółem nie jest wyższa niż 200 zł. Za takich bowiem pracowników pracodawca odprowadza tzw. zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu, deklarowany jako tzw. PIT-8A. Z tytułu zatrudniania pracowników na warunkach wyżej wskazanych pracodawca nie ma obowiązku sporządzania deklaracji PIT-11.

 

Błędy popełniane w deklaracji PIT-11

Brak podpisu

Obowiązkowym elementem deklaracji PIT-11 jest podpis osoby upoważnionej do obliczania i pobierania podatku, czyli właściciela firmy lub wskazanej przez pracodawcę księgowej/kadrowej. Brak podpisu powoduje, że deklaracja jest nieprawidłowa i uznaje się ją za niezłożoną. W przypadku, gdy urząd odnotuje brak podpisu, wzywa płatnika do uzupełnienia tego braku.

Podwyższone koszty

Jeżeli płatnik zatrudnia pracownika spoza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, powinien zakreślić kwadrat – “z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy”. Zwykle pracodawcy zapominają o tym i zaznaczają kwadrat 1, przyporządkowując wówczas standardowe koszty podstawowe, a nie podwyższone.

Dane podatnika

Pomyłki nierzadko występują również w danych pracownika. Należy więc pamiętać, by skontrolować wskazany identyfikator podatkowy z imieniem i nazwiskiem pracownika.

Wypłacone należności na przełomie roku

Należy pamiętać, że przychodem pracownika uwzględnionym w PIT-11 za dany rok będą środki postawione do dyspozycji w tym danym roku. Jeżeli więc za grudzień pracownik otrzymał wypłatę wynagrodzenia 10 stycznia, to wypłata ta będzie już wykazana na PIT-11 za kolejny rok. Przykładowo wynagrodzenie za grudzień 2022 przesłane 10 stycznia 2023 r. będzie wykazane w PIT-11 za 2023 rok.

Dlaczego dane podane w PIT-11 są istotne?

Formularz PIT-11, który pracodawca przekazuje pracownikowi, jest podstawą dokonania przez pracownika dalszych rozliczeń z urzędem skarbowym. Na podstawie otrzymanego PIT-11 pracownik wypełni swój roczny PIT (zwykle PIT-37) z tytułu podatku dochodowego.

Ulga bez PIT dla młodych

Ulga bez PIT dla młodych zwalnia osoby do 26 roku życia z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przywilej ten przysługuje młodym osobom uzyskującym przychody do poziomu równego 120 000 zł. Powyżej tego limitu dochody zostają objęte 12% podatkiem lub 32% w zależności od wysokości zarobków.

W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na to, co zostało określone mianem przychodu, a co dochodu. Kwota limitu przy zwolnieniu z PIT odnosi się do przychodu, natomiast po przekroczeniu tego limitu, obliczeń podatku dokonuje się, bazując na kwotach dochodu.

W PIT-11 za osobę do 26. roku życia należy wykazać zarówno przychody zwolnione z podatku jak i te, od których zostały pobrane zaliczki.

Podatek dochodowy

Na podstawie otrzymanej informacji PIT-11 pracownicy są w stanie dokonać prawidłowego rozliczenia rocznego uzyskanych przez siebie dochodów. Mają na to czas do 30 kwietnia, a więc ok. 2 miesięcy od dnia, w którym pracodawca ma obowiązek wydać dokument informujący o przychodach, kosztach i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy.

Informacja o wpłaconych zaliczkach dostarczona po terminie – czynny żal

Niestety zdarzają się sytuacje, w których pracodawca nie dotrzymuje ustawowo przewidzianego terminu przekazania informacji PIT-11, za co grozi mu kara grzywny określona przepisami kodeksu karnego skarbowego. Jest to nawet do 180 stawek dziennych grzywny.

W dotychczasowych kontaktach z urzędem skarbowym w przypadku nieterminowego złożenia dokumentów często wykorzystywano instytucję czynnego żalu, którą określa art. 16 kks:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Czynny żal polega na poinformowaniu (w formie pisemnej) organu podatkowego o popełnieniu przestępstwa skarbowego. Natomiast organ uwzględnia zgłoszenie w sytuacji, gdy nie jest on jeszcze w posiadaniu wiedzy o popełnieniu tego czynu zabronionego przez płatnika.

Gdy wysyłka możliwa była pocztą, organy skarbowe przez kilka pierwszych dni po upływie terminu uwzględniały czynny żal. Ze względu na czynności pocztowe deklaracje mogły trafić do urzędów po kilku dniach. Natomiast gdy PIT-11 był wysłany w ostatnim dniu terminu, uznawane było to za dochowanie terminu.

Obecnie deklaracje składane są wyłącznie elektronicznie, a wysłane informacje trafiają bezpośrednio na bramkę Ministerstwa Finansów. Dlatego urzędy skarbowe już w 1 lutego mają pełną informację na temat tego, kto nie złożył w terminie deklaracji. Zatem urząd skarbowy wie o popełnieniu czynu zabronionego i tym samym czynny żal może nie być przez organy podatkowe uznawany.

 

Uwaga!
Płatniku przypominamy o obowiązku wpisywania prawidłowego numeru PESEL/NIP osoby, dla której wysyłasz informację (podatnika).

Pamiętaj, że wpisanie prawidłowego numeru PESEL/NIP Twojego pracownika w informacji o jego przychodach jest Twoim obowiązkiem wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Od stycznia 2022r. nie ma możliwości przesłania drogą elektroniczną informacji PIT-11 za 2022r. z wpisanym ciągiem tych samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999).

Nieprawidłowe numery PESEL/NIP wpisywane przez płatników utrudniają, a często uniemożliwiają podatnikowi rozliczenie się z podatku za 2022 r. w usłudze Twój e-PIT.

Prawidłowy numer PESEL/NIP w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację podatnika. Umożliwia to:
 • wygenerowanie i udostępnienie osobie, dla której wysyłasz informację, zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, oraz skorzystanie z ulg i odliczeń, co może umożliwić zwrot nadpłaty podatku,
 • zalogowanie się osoby do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP.

 

Uprawnienia urzędu skarbowego w zakresie wypełnienia zeznania podatkowego

Od 1 stycznia 2019r. podatnicy mają możliwość skorzystania z rozliczenia PIT przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Wówczas wypełnieniem zeznania podatkowego zajmie się KAS, która elektronicznie udostępni na portalu podatkowym wypełnione formularze PIT-37 i PIT-38 dla podatników.

Zgodnie z art. 45cd ustawy o PIT 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania. Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji. Podatnik składa zeznanie na zasadach określonych w art. 45 powyższej ustawy, jeżeli nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je odrzuci przed tym terminem. Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego.

Powyższa forma rozliczenia została utworzona w szczególności dla podatników, którzy rozliczają się samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub tak jak rodzice samotnie wychowujący dziecko. Warto dodać, że podatnicy nie są zobowiązani do realizacji powyższej formy rozliczenia podatkowego i mogą wypełnić formularz PIT-37 czy PIT-38 samodzielnie.

KAS wypełni zeznania podatkowe, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane: przekazane przez podatnika w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym, dane znajdujące się w rejestrach urzędów skarbowych i innych rejestrach państwowych, np. ZUS czy PESEL.

Podsumowując, w związku z wejściem w 2019 roku w życie nowych przepisów – dodano nowy sposób wypełnienia i rozliczenia zeznań podatkowych, tj. skorzystanie z usług Krajowej Administracji Skarbowej. Podatnik nie musi składać wniosku w sprawie wypełnienia zeznania podatkowego przez KAS. Przygotowane zeznania podatkowe zostaną udostępnione podatnikom na portalu podatkowym, które następnie będą mogli zaakceptować lub nie. Ponadto przestają obowiązywać zasady przesyłania do urzędów skarbowych wersji papierowej deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R oraz IFT-1/IFT-1R, które muszą być wysyłane wyłącznie w wersji elektronicznej. Termin składania przez płatników, rocznych deklaracji podatkowych do urzędów, kończy się wraz z ostatnim dniem stycznia 2023 roku.

Druk PIT-11_(28)

Druk PIT-11_(29)


PIT-40A/11A

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY/INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO ZA ROK PODATKOWY

 

Rozliczenie PIT – informacja dla emerytów i rencistów

 • Od 15 lutego do 2 maja będzie można składać zeznania PIT za 2022r. np. w serwisie e-Urząd Skarbowy.
 • Przypominamy emerytom i rencistom, jak mogą przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 • Wskazujemy także jak najszybciej otrzymać zwrot podatku.

Osoby, które otrzymały z organu rentowego PIT-11A, mogą:

 • złożyć samodzielnie zeznanie roczne, albo
 • nic nie robić do 2 maja – wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2022r., automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty

Jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane albo złożone elektronicznie – najłatwiej w usłudze Twój e-PIT, dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl zwrot nadpłaty podatku trwa do 45. dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3. miesięcy.

Ważne!

Aby uzyskać zwrot nadpłaty, zgłoś swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego – możesz to zrobić w zeznaniu podatkowym lub na formularzu ZAP-3. Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej i jest aktualny, nie musisz nic robić.

Przekazanie 1,5% na rzecz OPP

Emeryci lub renciści, którzy otrzymali z organu rentowego PIT-40A i chcą przekazać 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), mogą wskazać wybrane OPP w oświadczeniu PIT-OP lub w zeznaniu podatkowym.

Emeryci i renciści, którzy otrzymali jeden PIT-40A i chcą, by wskazana w ubiegłym roku OPP otrzymała ich 1,5% podatku, również nie będą musieli nic robić.

Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A i chce przekazać 1,5% na tę samą organizację co w ubiegłym roku, nie musi nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za niego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli natomiast podatnik chce przekazać 1,5% podatku na rzecz innej OPP niż rok wcześniej, to wskazuje ją w zeznaniu, które składa do swojego urzędu skarbowego.

Ważne!
 • wskazana w ubiegłym roku OPP musi znajdować się w aktualnym Wykazie OPP,
 • gdy w systemie znajduje się zeznanie – niezależnie od tego, czy złożysz je sam, czy zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane przez KAS – nie składaj PIT-OP.

Uwaga!
 • Płatnicy powinni wysłać drogą elektroniczną PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022r. w aktualnych wersjach formularzy.
 • Przesyłane informacje powinny zawierać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika.
Płatniku pamiętaj, żeby za 2022 rok wysłać drogą elektroniczną:
 • PIT-11 - tylko w wersji 29,
 • PIT-40A/11A - tylko w wersji 21.
Tylko najnowsze wersje formularzy umożliwiają ich wypełnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami (informacje PIT-11(28) przesłane przed publikacją PIT-11(29) nie wymagają korekty).

Informacje te możesz przygotować na formularzu dostępnym na stronie podatki.gov.pl w zakładce Formularze elektroniczne dla płatników.

Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza.

Druk PIT-40A11A_(21)


PIT-OP

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU LUB WYCOFANIU ZGODY NA PRZEKAZANIE CZĘŚCI PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Druk PIT-OP_(2)


PIT-4R

DEKLARACJA ROCZNA O ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY

PIT-4R – rozliczenie pobranych zaliczek za pracowników

Każdy pracodawca jest zobowiązany do naliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy za pracowników, a następnie do przekazywania ich do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto w obowiązku płatnika leży również sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R. Komu i w jakim terminie należy przekazać PIT-4R? Odpowiadamy poniżej.

Czym jest PIT-4R?

PIT-4R jest deklaracją roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnik, czyli przedsiębiorca wykazuje w niej zaliczki na podatek należne za poszczególne miesiące, a pobierane za podatników (pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieła itp.).

Gdzie składać PIT-4R za zatrudnionych pracowników

PIT-4R to deklaracja będąca zbiorczym zestawieniem podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek, pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym. Druk PIT-4R jest wypełniany za rok poprzedni. Płatnicy mają czas na złożenie deklaracji do US za rok 2022 do 31 stycznia 2023 roku.

Kto ma obowiązek wystawienia PIT-4R

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-4R dotyczy wynagrodzeń, które wynikają z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, a także sytuacji, w których płatnik zatrudnił uczniów lub studentów na płatną praktykę, od której pobrał zaliczkę na podatek dochodowy.

Komu należy przekazać PIT-4R?

Przedsiębiorca przekazuje deklarację PIT-4R jedynie do urzędu skarbowego. Nie przedkłada jej zatrudnionym w danym roku osobom. Wskazane jest, aby jeden egzemplarz wypełnionego druku za dany rok podatkowy, płatnik pozostawił w swojej dokumentacji.

Co istotne, PIT-4R należy przekazać również w przypadku, gdy zaliczki na podatek dochodowy osiągnęły zerowe kwoty np. w związku z niskimi dochodami pracowników oraz gdy w roku podatkowym, za który jest sporządzana deklaracja, wystąpiły zaliczki, natomiast przedsiębiorca nie zatrudniał w jego trakcie żadnych pracowników.

Terminy związane z PIT-4R

Deklarację PIT-4R zwykle składa się do urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym. Natomiast w sytuacji, gdy umowa z pracownikiem zakończy się przed końcem stycznia, PIT-4R przekazuje się w terminie standardowym.

Jedynie w przypadku, gdy płatnik zaprzestanie działalności przed końcem stycznia roku podatkowego następującego po danym roku, deklarację PIT-4R przekazuje się w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Obowiązek wcześniejszego złożenia PIT-4R nie powstanie w sytuacji, gdy w trakcie roku zostaną zwolnieni wszyscy zatrudnieni, ani gdy działalność zostanie zawieszona.

Druki PIT-4R płatnik sporządza wyłącznie elektronicznie i wysyła je do końca stycznia do urzędu skarbowego.

Złożenie deklaracji po terminie jest wykroczeniem skarbowym. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym sankcja za taki czyn może przybrać formę grzywny lub nawet kary pozbawienia wolności.

Urząd skarbowy, do którego należy złożyć PIT-4R

PIT-4R wysyła się w formie elektronicznej do bramek ministerstwa finansów. Jednak w druku należy wskazać odpowiedni urząd skarbowy właściwy ze względu na:

 1. miejsce zamieszkania płatnika, jeśli jest osobą fizyczną,
 2. miejsce siedziby płatnika,
 3. miejsce prowadzenia działalności płatnika, gdy płatnik nie jest osobą fizyczną i jeżeli płatnik nie posiada siedziby.

Gdy w trakcie roku lub już po jego zakończeniu, ale przed 31 stycznia kolejnego roku, dojdzie do zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby (miejsca prowadzenia działalności) płatnika wówczas PIT-4R składany jest do US właściwego na pierwszy dzień ostatniego miesiąca, za który składana jest ta deklaracja.

Co ważne, płatnik składa PIT-4R tylko do urzędu skarbowego. Nie ma obowiązku wysyłania go do pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy lub ucznia zatrudnionego na podstawie umowy o praktykę absolwencką.

Płatnik będący osobą fizyczną składa PIT-4R do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania.
Płatnik, który nie jest osobą fizyczną – według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności (gdy nie posiada siedziby).

W jakiej formie złożyć PIT-4R?

Płatnicy mają obowiązek przekazywania deklaracji PIT-4R do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma możliwości złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w formie papierowej, osobiście bądź przekazem pocztowym. Deklaracja PIT-4R składana do urzędu powinna zostać opatrzona podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi płatnika, do których należą: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL/NIP oraz wysokość przychodu.

Wynagrodzenie płatnika

Płatnik ma prawo odjąć (potrącić) własne wynagrodzenie od zaliczek na podatek. Jest ono należne z tytułu terminowego wpłacania oraz prawidłowego obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczek na podatek za zatrudnione osoby. Wynagrodzenie płatnika to 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników. Kwota wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników. Natomiast w druku PIT-4R płatnik wyszczególnia potrącane wynagrodzenie w podziale na poszczególne miesiące roku.

 

Przykład 2

Pracodawca pobrał w styczniu zaliczkę na podatek pracowników w kwocie 9000 zł. Za terminowe wpłacanie podatków może obniżyć wartość przelewu na rzecz organu skarbowego o 0,3% tej kwoty, czyli o 27 zł (9000 x 0,3%). To znaczy, że do urzędu skarbowego przekazuje on kwotę 8973 zł (9000 zł – 27 zł).

W sytuacji, gdy płatnik pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, ma on obowiązek dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego, razem z odsetkami za zwłokę.

PIT-4R złożony po terminie

Za niezłożenie deklaracji PIT-4R lub złożenie jej po terminie są przewidziane sankcje. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, lub obu tym karom łącznie.

Co istotne, przedsiębiorca może uniknąć konsekwencji za nieterminowe złożenie deklaracji PIT-4R poprzez przekazanie do urzędu skarbowego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, czyli tak zwanego czynnego żalu. Dokument ten płatnik może sporządzić na piśmie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) bądź w formie elektronicznej, przy czym taka forma złożenia deklaracji nie będzie honorowana. Należy pamiętać, że zwolnienie z odpowiedzialności nie jest obligatoryjne, gdyż urząd skarbowy może nie uznać czynnego żalu, a co za tym idzie, podatnik zostanie pociągnięty do konsekwencji.

PIT-4R – jak go wypełnić, by nie popełnić błędów

Nie każdy wie, jak wypełnić PIT-4R. Deklarację tę składa się do US w celu dostarczenia informacji o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz urzędu przez płatnika (pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklaracji, o której mowa, nie trzeba przedkładać pracownikowi. Stan wykazany w PIT-4R powinien zgadzać się z faktyczną sumą wpłaconych zaliczek do urzędu skarbowego. Deklarację złożyć należy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który zaliczki były pobierane i odprowadzane. Jak wypełnić PIT-4R? Odpowiadamy poniżej.

Jak wypełnić PIT-4R

Gdy płatnik dokonuje naliczenia i poboru podatku wielu pracownikom, w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT–4R), należy wykazać sumy pobranych zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego. Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej kwoty podstawy zaliczki na podatek oraz same zaliczki przesyłane do urzędu skarbowego podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych (końcówkę kwoty podstawy opodatkowania wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).

Deklarację należy złożyć także w przypadku, gdy:

 • kwota zaliczek na podatek wyszła zerowa (ze względu na niskie dochody oraz kwotę składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne),
 • w danym roku lub miesiącu podatnik nie zatrudniał nikogo, lecz w pierwszym miesiącu wystąpiły jeszcze zaliczki.

Przykład 3

W przedsiębiorstwie MALIA wypłata wynagrodzenia następuje do 10 dnia miesiąca następnego. Wynagrodzenie pracownika za grudzień 2022r. zostało wypłacone 10 stycznia 2023r. Pracodawca odprowadza więc podatek dochodowy za pracownika za styczeń (płatnik ma obowiązek odprowadzić podatek do urzędu skarbowego do 10 lutego).

Właściciel firmy MALIA wykazuje pobraną zaliczkę w deklaracji PIT-4R za 2023 rok. Nawet jeżeli od stycznia 2023r. pracownik już nie jest zatrudniony w firmie.

Deklaracji nie trzeba wypełniać i składać, jeśli:

 • podatnik nie dokonywał żadnych wypłat rodzących obowiązek poboru zaliczek,
 • podatnik nie zatrudnia nikogo (opłaca składki wyłącznie za siebie).

Część A. Miejsce i cel składania deklaracji

PIT-4R powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla:

 • miejsca zamieszkania płatnika – osoby fizycznej (w tym prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą albo
 • miejsca siedziby płatnika, albo
 • miejsca prowadzenia działalności płatnika (gdy płatnik nie posiada siedziby).

W polu 6. wykazuje się cel złożenia PIT-4R:

 1. złożenie informacji,
 2. korekta informacji – wariant nr 2 należy zastosować w przypadku złożenia deklaracji po raz kolejny za ten sam okres rozliczeniowy.

W przypadku zaznaczenia w polu 6 jako cel złożenia formularza korekta deklaracji należy w polu 7 wybrać rodzaj korekty:

 1. korekta deklaracji, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej,
 2. korekta deklaracji składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b § 1a ordynacji podatkowej.

Część B. Dane identyfikacyjne płatnika

Płatnik niebędący osobą fizyczną (np. spółka z.o.o.) w poz. 8 zaznacza 1. wariant oraz w poz. 9 podaj pełną nazwę.
Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, zaznacza w poz. 8 wariant 2., a następnie w poz. 9 podaje dane identyfikacyjne: nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.

Część C. Wykaz należnych zaliczek

W części C. PIT-4R wpisujemy zaliczki pomniejszone o podlegającą odliczeniu składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Wiersz 1.

W wierszu 1. należy podać sumę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych od nich zaliczek (pomniejszonych o składki na ubezpieczenie zdrowotne), z podziałem na poszczególne miesiące. Pola 10-33 dotyczą m.in. przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W liczbie podatników (pracowników) nie uwzględnia się:

 • podatników, którzy uzyskali w danym miesiącu jedynie przychody zwolnione od podatku lub nie otrzymali w danym miesiącu wynagrodzenia (przebywali cały miesiąc na urlopie bezpłatnym),
 • zaliczki obliczonej od przychodów, która wynosi „0”,
 • zaliczek, w sprawie których zastosowano zwolnienie płatnika z obowiązku ich poboru (art. 22 § 2 ordynacji podatkowej).

Wykazać należy natomiast:

 • byłego pracownika, któremu po ustaniu stosunku pracy wypłacono np. premię (wszystkie zaliczki, od których płatnik zobowiązany był pobrać zaliczki),
 • kwotę zaliczek, których pobór został ograniczony (art. 32 ust. 2 ustawy).

Wiersz 2.

W wierszu 2. PIT-4R wykazuje się należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego obliczone przez:

 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną – od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • organy rentowe – od wypłacanych bezpośrednio emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy,
 • uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłady prace oraz inne jednostki administracyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów,
 • organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
 • wojewódzkie urzędy pracy – od świadczeń wypłacanych z FGŚP,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
 • oddziały Agencji Mienia Wojskowego – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką lub staż uczniowski – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub odbywania stażu uczniowskiego.

Wiersz 3.

W wierszu 3. PIT-4R wykazać należy sumę przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych, w szczególności:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę,
 • przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych,
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
  • przedsiębiorstwa w spadku – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów,
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wiersz 4.

W wierszu 4. należy wykazać zaliczki z umowy aktywizacyjnej oraz wszelkich innych tytułów, które rozliczane są w formie zaliczkowej.

Wiersz 5.

W wierszu 5. należy wykazać sumę pobranych zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego w wierszach 1-4 (np. 70=16+34+46+58).

Wiersz 6.

W wierszu 6. PIT-4R wykazywane są kwoty zaliczek na podatek, których pobór został ograniczony na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy. Zgodnie ze wspomnianym wcześniej przepisem, jeśli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Pracodawca, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczki za dany miesiąc, w przypadku, gdy niemożliwe jest określenie części tych świadczeń przypadających na jeden miesiąc, a doliczenie całej kwoty w miesiącu ich uzyskania wiązałoby się z powstaniem niewspółmiernej zaliczki w stosunku do wypłaty pieniężnej. Kwotę ograniczenia należy wykazać w wierszu 6 w miesiącu dokonania ograniczenia.

Wiersz 7.

Zaliczki przypadające na dany miesiąc w związku z wcześniejszym ograniczeniem poboru.

Wiersz 8.

Służy do wykazywania dodatkowo pobranego podatku wynikającego z rozliczenia za rok ubiegły.

Wiersz 9.

Wypełniają płatnicy przekazujący zaliczki na podatek dochodowy na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy na fundusz aktywności.

W poz. 110-121 PIT-4R wpisujemy zaliczki pobrane w danych miesiącach. Wypełniają je płatnicy będący:

 • zakładami pracy chronionej:
  • za miesiące od początku roku do miesiąca (włącznie), w którym dochód podatnika od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, przekazują:
   • w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   • w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa wyżej, przekazują na zasadach ogólnych do urzędu skarbowego,
 • zakładami aktywności zawodowej:
  • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, przekazują na zakładowy fundusz aktywności zawodowej,
  • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa powyżej, przekazują na zasadach określonych dla pozostałych płatników.

 

W przypadku płatników, którzy utracili status zakładu pracy chronionej zatrudniających osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów określonych wyżej oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:

 • za miesiące od początku roku do miesiąca (włącznie), w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, przekazują w wysokości:
  • 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30%,
  • 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35%,
  • 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40%,
  • 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40%,
  • a w pozostałej części na zasadach ogólnych do urzędu skarbowego,
 • za miesiące następne kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują na zasadach ogólnych do urzędu skarbowego.

Wiersz 10.

Wykazuje się w nim pobrany podatek do przekazania do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące roku podatkowego. Od sumy kwot za poszczególne miesiące z wierszy 5., 7. i 8. należy odpowiednio odjąć sumę kwot z wierszy 6, 9 (np. 134=70+94+106-92-110). Jeśli różnica jest ujemna, wpisujemy 0.

Wiersz 11.

W wierszu 11. PIT-4R wpisujemy wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Płatnikom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tego tytułu, na mocy przepisów Ordynacji podatkowej (art. 28).

Wiersz 12.

Wykazywane są tutaj kwoty należne do wpłaty na rzecz urzędu skarbowego za poszczególne miesiące. Od kwoty za poszczególne miesiące z wiersza 10 należy odpowiednio odjąć kwoty z wiersza 111. (np.146=122-134). Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Część D. Wyjaśnienie dotyczące wpłat

W tej części PIT-4R wyjaśniane są różnice pomiędzy podatkiem pobranym a wpłaconym za dany okres. Płatnik opisuje pomyłki we wpłatach lub w naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Część D.2 jest nowym fragmentem w którym zaznacza się miesiące, w których doszło do przesunięcia terminu przekazania zaliczki na podatek, z której płatnik skorzystał na podstawie obowiązujących przepisów.

Część E. Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/ pełnomocnika płatnika

W części E. należy podać imię, nazwisko oraz podpis lub nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym płatnika lub osoby wyznaczonej/pełnomocnika do obliczenia i pobrania podatku.

PIT-4R złożone po terminie

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników powinni pamiętać o terminowym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków ciążących na nich jako na pracodawcach. Jednym z nich jest odprowadzanie podatku dochodowego za zatrudnionych pracowników do urzędu skarbowego oraz sporządzenie rocznej deklaracji PIT-4R.

Kim jest płatnik?

W nomenklaturze podatkowej wykorzystywane są dwa podstawowe pojęcia:

 • płatnik oraz
 • podatnik.

Płatnik jest to podmiot, na który został nałożony obowiązek dokonywania wyliczeń oraz pobierania na ich podstawie podatku od wynagrodzeń podatników. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobligowany jest do terminowego przekazywania pobranych zaliczek na rzecz podatku dochodowego od wynagrodzeń podatników urzędowi skarbowemu.

Płatnikiem jest więc podmiot, który pośredniczy pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym w kwestii rozliczenia zobowiązań z tytułu osiąganych przychodów.

Płatnik przekazuje zaliczki pobrane na rzecz podatku dochodowego za osobę trzecią. Płatnikiem nie jest osoba, która dokonuje opłat sama za siebie np. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku, gdy podatnik rozlicza się bezpośrednio z urzędem skarbowym, nie składa on PIT-4R.

Kto zobowiązany jest pobierać zaliczki na rzecz podatku dochodowego oraz składać PIT-4R

W zależności od tego, z jakiego tytułu były odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy, zobowiązane do złożenia PIT-4R mogą być:

 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne określone w ustawie,
 • organy rentowe,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe,
 • organy zatrudnienia,
 • FGŚP,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne,
 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
 • centrum integracji społecznej,
 • gospodarstwa domowe zatrudniające osoby do pomocy,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • komornik sądowy albo podmiot lub podmiot zastępczy.

Dokładne zależności, mające wpływ na obowiązek wystawienia deklaracji PIT-4R, zostały zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaliczki okresowe na podatek za pracowników

W ciągu trwania roku podatkowego przedsiębiorca zatrudniający pracowników, czy to na umowę o pracę, czy na podstawie umów cywilnoprawnych, co miesiąc powinien opłacać zaliczki na podatek dochodowy za tych pracowników. Wielkość odprowadzanych zaliczek zależy głównie od wysokości wynagrodzenia osoby zatrudnionej. Termin opłacenia zaliczki za dany miesiąc upływa 20 dnia kolejnego miesiąca. Nie ma wymogu składania comiesięcznych deklaracji, jednak należy pamiętać, że na koniec roku przypadnie obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT-4R.

W ciągu roku płatnik odprowadza za pracowników wyliczone zaliczki na podatek dochodowy. Nie ma obowiązku sporządzania deklaracji okresowych w tym zakresie. Na podstawie miesięcznych wyliczeń tworzy się zbiorczą roczną deklarację o pobranych zaliczkach (PIT 4R), którą należy przekazać do US.

Zeznanie roczne PIT-4R

Informację o należnych zaliczkach na podatek dochodowy za dane miesiące wykazuje się w deklaracji rocznej PIT-4R. Wyłącznie jedną deklarację PIT-4R (niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników), należy złożyć do urzędu skarbowego. W dokumencie tym trzeba uwzględnić sumę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych za nich zaliczek.

Przykład 4

Pan Artur przez wiele lat prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. W tym roku zdecydował się podjąć współpracę z nową osobą na podstawie umowy o pracę. W okresie rozliczeń zobowiązań podatkowych rocznych, w przeciwieństwie do lat poprzednich, pierwszy raz musiał wygenerować oraz dostarczyć do odpowiedniej instytucji deklarację PIT-4R. Obowiązek ten wyniknął z faktu, iż pan Artur zatrudnił w trakcie roku pracownika, w którego to imieniu, jako pracodawca, przekazywał zaliczki na podatek dochodowy do US.

W deklaracji tej należy wpisać w poszczególnych miesiącach sumę należnych za dany miesiąc zaliczek od wszystkich pracowników. Osoba zdająca deklarację PIT-4R powinna pamiętać o podziale zaliczek na źródła ich występowania.

Przykład 5

Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, za wynagrodzenie listopadowe, pobrano w grudniu. Kwotę zaliczki należy przekazać do US, co do zasady, maksymalnie do 20 stycznia. Zaliczkę tę deklaruje się w PIT-4R, jako zaliczkę należną za grudzień.

Termin złożenia deklaracji PIT-4R

Deklarację PIT-4R za dany rok składa się w urzędzie skarbowym najpóźniej 31 stycznia roku następnego.

Jeśli płatnik zaprzestanie prowadzić działalność gospodarczą przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 art. 42g u.p.d.o.f., w takim przypadku obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji, przypada najpóźniej na dzień zaprzestania prowadzenia działalności.

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym terminie.

PIT-4R za 2022 rok należy złożyć maksymalnie do 31 stycznia 2023 roku.

Forma złożenia deklaracji PIT-4R

Deklarację PIT-4R należy przekazać do US w postaci elektronicznej. Elektroniczny PIT-4R powinien zostać potwierdzony podpisem kwalifikowanym lub w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – danymi autoryzacyjnymi. Obecnie zorganizowany system uniemożliwia składanie tego typu deklaracji w formie papierowej.

Deklaracja PIT-4R złożona po terminie

Złożenie deklaracji po ustawowym terminie, choćby dzień po terminie, jest wykroczeniem skarbowym, za które grozi kara grzywny. Zgodnie z ustawą Kodeks karny skarbowy sankcja za taki czyn może przybrać formę grzywny lub nawet formę kary pozbawienia wolności.

Art. 54. § 1 – Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
„Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

Wysokość stawki dziennej określa właściwy w tej sprawie sąd.

Art. 23. § 1 – Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
„Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720”.

Czynny żal sposobem na uniknięcie sankcji za niezłożenie PIT-4R w terminie

Kary za niezłożenie deklaracji w terminie wyznaczonym ustawą, można uniknąć, powołując się na instytucję czynnego żalu. Oznacza to dobrowolne oświadczenie płatnika o popełnieniu przestępstwa, złożone jeszcze przed wezwaniem z urzędu skarbowego do wyjaśnień w sprawie popełnionego czynu. Rozwiązanie to umożliwia odstąpienie przez organy skarbowe od karania sprawcy popełniającego czyn zabroniony w postaci niezłożenia deklaracji w terminie.

Deklaracja PIT-4R wyłącznie w wersji elektronicznej

Pracodawca zatrudniając pracowników przyjmuje na siebie odpowiedzialność m.in. za odprowadzanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. PIT-4) naliczanych w stosunku do każdej z zatrudnianych osób. Staje się on tym samym płatnikiem podatku dochodowego odprowadzanego w imieniu pracowników, w związku z tym jest zobowiązany do rozliczania rocznego na deklaracji PIT-4R.

Rozliczenie podatku dochodowego za pracowników

Zaliczki za pracowników są płatne do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Informację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pracodawca (płatnik) przekazuje do urzędu skarbowego na formularzu PIT-4R.

Ostateczne wykazanie należnych zaliczek na deklaracji PIT-4R za dany rok następuje najpóźniej w dniu 31 stycznia roku następującego po tym, za który zaliczki były opłacane.

PIT-4R wyłącznie przez Internet

Już od paru lat na stronie Ministerstwa Finansów udostępnia się serwis e-deklaracje, który umożliwiają przesyłanie rozliczeń PIT online. Z roku na rok opracowywane są nowe rozwiązania, które pozwalają na coraz szerszy zakres danych przesyłanych przez Internet. Od 2019 roku wszyscy pracodawcy powinni przekazywać PIT-4R wyłącznie w formie elektronicznej. Aktualnie deklaracje przekazywane w wersji papierowej nie będą przyjmowane przez urząd skarbowy.

Deklaracja PIT-4R przekazywana za pośrednictwem Internetu przez płatnika będącego osobą fizyczną, nie musi być podpisana podpisem elektronicznym. Przy wysyłce deklaracji wystarczy podać dane autoryzujące płatnika (imię, nazwisko, numer NIP/PESEL, data urodzenia, wysokość wykazanego przychodu).

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji PIT-4R

Przedsiębiorca, który nie sporządza deklaracji PIT-4R samodzielnie, a za pośrednictwem biura rachunkowego, może skorzystać z podpisu elektronicznego innej osoby, np. księgowej z biura rachunkowego, wyznaczając ją na pełnomocnika do składania deklaracji. W tym celu należy w urzędzie skarbowym złożyć formularz UPL-1.

Urzędowe poświadczenie odbioru przy składaniu PIT-4R

Ponieważ złożenie deklaracji w terminie jest obowiązkiem płatnika, istotne jest posiadanie potwierdzenia, że deklaracja rzeczywiście znalazła się w urzędzie. Potwierdzeniem złożenia deklaracji online jest urzędowe poświadczenie UPO – potwierdzające, że zweryfikowany pod względem formalnym formularz trafił do urzędu skarbowego.

Druk PIT-4R_(12)


PIT-8AR

DEKLARACJA ROCZNA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM

Co to za deklaracja i jak ją wypełnić

PIT-8AR podobnie jak PIT-4R jest to deklaracja roczna, którą płatnicy sporządzają i przekazują do właściwego urzędu skarbowego. Deklaracja dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i nie składa się jej, jeżeli podatnik nie dokonywał żadnych wypłat pociągających za sobą obowiązek pobrania tego typu zaliczek.

Do kiedy złożyć deklarację PIT-8AR?

PIT-8AR należy złożyć w formie elektronicznej do:

 • 31 stycznia następującego po roku podatkowym lub
 • dnia zaprzestania działalności gospodarczej, jeżeli nastąpiło to w trakcie roku podatkowego.

Jak wypełnić PIT-8AR

W 2023 roku składa się deklarację dotyczącą zaliczek pobranych w 2022 roku, korzystając z wersji 12 tej deklaracji.

Część A.

W części A deklaracji wpisuje się informacje na temat urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania/siedziby/miejsca prowadzenia działalności płatnika. Wprowadza się także dane o celu złożenia formularza (złożenie deklaracji/korekta deklaracji). Natomiast w przypadku składania korekty deklaracji należy także uzupełnić jej rodzaj.

Część B.

Część B dotyczy informacji na temat płatnika. W tej sekcji określa się, czy płatnik jest osobą fizyczną, czy też innym podmiotem, oraz podaje się jego nazwę lub jego imię, nazwisko i datę urodzenia (w przypadku osoby fizycznej).

Część C.

Cześć C deklaracji zawiera 36 wierszy, gdzie należy wpisać każdorazowo w ujęciu miesięcznym wysokości kwot pobranych zryczałtowanego podatku dochodowego w zależności od źródła pochodzenia przychodu.

Wiersz 1. zawiera informacje na temat należność osób zagranicznych. Wiersz 2. to miejsce na wpisanie wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową. Świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami wpisuje się w wierszu 3. Natomiast w wierszu 4. uzupełnia się świadczenia pieniężne otrzymane przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy.

 

W wierszu 5. wpisuje się sumę świadczeń otrzymanych od banków, w 6. należności z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy z umów zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Natomiast w wierszu 7. gromadzenie oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym. Jednorazowe odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacone żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej wpisuje się w wierszu 8, a kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w 9.

 

W wierszu 10. wpisuje się odszkodowanie przyznawane na podstawie zakazu o konkurencji, a w 11. odprawy lub odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia. Odsetki od pożyczek wykazuje się w wierszu 12, natomiast w wierszu 13, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych. Wiersz 14. to miejsce na odsetki lub inne przychody od środków zgromadzonych na rachunku podatnika.

 

Wiersz 15. to miejsce na wykazanie dywidend, a 16. to miejsce na dochód z udziałów w funduszach kapitałowych. Dochód z tytułu umów ubezpieczania wykazywany jest w polu 17., a kwoty wypłacane po śmierci członka OFE we wierszu 18. Wiersz 19. to miejsce na dochód członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji.

 

W wierszu 20. wykazuje się przychody z tytuł zbycia prawa do poboru akcji. W 21. kwoty wypłacone przez OFE w związku ze śmiercią współmałżonka, a w 22. przez ZUS. Wiesz 23. to dochód oszczędzającego na IKE z tytułu zwrotu zgromadzonych środków. W wierszu 24. jest wykazywany dochód pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu zgromadzonych środków.

 

W kolejnych wierszach od 25. do 31. należy wykazać dochody uzyskane w związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Wiersz 32. to miejsce na wpisanie dochodu z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku.

 

W wierszu 33. należy wpisać należności niewymienione w wierszach 1.-32. Wiersz. 34. to suma pobranego zryczałtowanego podatku z wierszy 1.-33. Wiersz 35. to miejsce na wpisanie wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczanie i opłacanie w terminie podatku dochodowego. W wierszu 36. od kwot za poszczególne miesiące z wiersza 34. należy odjąć kwoty z wiersza 35.

Część D.

Część D wypełnia płatnik, w celu wykazania informacji o przesunięciu terminu przekazania podatku. W  tej części należy zaznaczyć kwadrat oznaczający miesiąc podatkowy kiedy zgodnie z obowiązującymi przepisami, doszło do przesunięcia terminu przekazania podatku.

Część E.

W tej części przewidziane zostało miejsce na podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku, lub pełnomocnika.

Jak podpisać i przesłać formularze

Wszystkie formularze możesz podpisać podpisem kwalifikowanym. Dodatkowo – o ile jesteś osobą fizyczną – formularze PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR podpiszesz danymi autoryzującymi.

Formularze możesz przesłać za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, modułu finansowo-księgowego lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).

Więcej informacji na ten temat, a także informacje jak udzielić pełnomocnictwa i co w sytuacji, kiedy pracownik jest obcokrajowcem, znajdziesz na podatki.gov.pl w zakładce pit/dla-pracodawcy-platnika.


Podsumowanie dla pracodawcy – płatnika

Jeżeli w 2022r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR), dalej zwane formularzami.

 

Jak i do kiedy przygotować formularze

PIT-11, PIT-R oraz PIT 4R, PIT 8AR sporządź na właściwych wzorach formularzy:

 • PIT-11(29)
 • PIT-R(21)
 • PIT-4R(12)
 • PIT-8AR(12)

Znajdziesz je na stronie e-deklaracje-pit/dla-platnikow. Oznaczenie wersji potwierdzisz w prawym dolnym rogu formularza

Jeżeli za 2022r. składasz więcej niż jeden PIT-11 – który dotyczy przychodów twojego pracownika i nie jest korektą poprzedniego – nie uwzględniaj w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 podaj tylko kolejny numer formularza, który składasz za 2022r. (w polu nr 5 PIT-11).

PIT-11, PIT-R oraz PIT-4R, PIT-8AR sporządź do 31 stycznia 2023r.

 

Do kiedy przesłać formularze

PIT-11 i PIT-R wyślij:

 • do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2023r.,
 • osobie fizycznej do 28 lutego 2023r.

PIT-4R i PIT-8AR wyślij wyłącznie do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2023r.

 

Pamiętaj!
Wskazane terminy nie dotyczą ciebie, jeżeli kończysz prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności.PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządzasz i wysyłasz wyłącznie elektronicznie.

Formularze możesz podpisać

 • podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze
 • danymi autoryzującymi – formularze: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, o ile jesteś osobą fizyczną

Formularze możesz przesłać za pomocą

    • Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów

Aby to zrobić:

   • wejdź na stronę e-Deklaracje
   • pobierz odpowiedni formularz dotyczący wybranego przez ciebie podatku
   • wypełnij formularz
   • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
   • wyślij
    • Modułu finansowo-księgowego

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) możesz wysyłać formularze drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane formularze.

Aby to zrobić:

   • pobierz właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML
   • wypełnij formularz
   • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
   • wyślij dokument ze swojej aplikacji
    • Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

Aby to zrobić:

   • uruchom odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia – Wyjścia  dostępną w zakładce – Dokumentacja IT
   • wypełnij formularz
   • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi
   • wyślij dokument do UBD

W ten sposób możesz przesłać jednocześnie do 20 tys. deklaracji.

Korekty formularzy nie możesz złożyć za pomocą bramki UBD. Wyślesz ją tylko jako pojedynczy dokument do systemu e-Deklaracje.

Więcej informacji o UBD znajdziesz w zakładce Uniwersalna Bramka Dokumentów.

 

Jak udzielić pełnomocnictwa

Jeśli nie chcesz przesyłać informacji osobiście, może to za ciebie zrobić twój pełnomocnik.

Wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP lub złóż w e-Urzędzie Skarbowym

Jedno pełnomocnictwo pozwoli ci złożyć formularze we wszystkich urzędach skarbowych.

Informacje o pełnomocnictwach oraz aktualne formularze znajdziesz w zakładce Pełnomocnictwa.

 

Wypełniasz formularz – wpisz poprawny PESEL lub NIP

Pamiętaj, że wpisanie prawidłowych danych NIP / PESEL podatnika (twojego pracownika) w dokumentach PIT jest obowiązkiem płatnika. Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999).

Rzetelne wpisanie tych danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (twojego pracownika), a co za tym idzie na:

 • wygenerowanie i udostępnienie podatnikowi (twojemu pracownikowi) jego zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl,
 • zalogowanie się przez podatnika (twojego pracownika) do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP,
 • złożenie zeznania podatkowego przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl,
 • skorzystanie z ulg i odliczeń, co może skutkować zwrotem nadpłaty podatku.

Brak właściwego identyfikatora podatkowego w przekazywanych formularzach podatkowych uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (twojemu pracownikowi) wywiązanie się z nałożonych na niego obowiązków podatkowych w podatku PIT.

 

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, jak uzyska PESEL lub NIP

Dla podatnika (twojego pracownika), który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT oraz płatnikiem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Podatnik (twój pracownik) może złożyć wniosek o jego nadanie do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Jeżeli twój pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL (dla cudzoziemca) jest:

 • organ gminy, właściwy dla miejsca zameldowania podatnika (pracownika),
 • organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy, jeśli podatnik (pracownik) nie może się zameldować,
 • Urząd Dzielnicy Warszawa – Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy podatnik (pracownik) jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl, również w języku angielskim i ukraińskim.

W przypadku odmowy podatnik (twój pracownik) może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 jest dostępny na podatki.gov.pl.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

stan prawny aktualny na dzień 24.01.2023r.

źródło: podatki.gov.pl

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura: