Staramy się nieustannie rozwijać i szkolić, wnosić nową, pozytywną jakość w swoje zawodowe życie i życie Naszych Klientów

Jesteśmy Biurem Rachunkowym z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, poważną firmą, mającą na uwadze dobro Naszych Klientów. To oznacza, że w Naszym codziennym życiu stawiamy zarówno na rozwój osobisty jak i zawodowy. Osiągamy Nasze cele poprzez uczestnictwa we wszystkich dostępnych szkoleniach, kursach, konferencjach, konsultacjach, spotkaniach branżowych i innych. Podnoszenie kwalifikacji jest dla Nas czymś oczywistym, czymś bardzo istotnym, bardzo ważnym elementem rozwoju, do którego przywiązujemy ogromną wagę. Dzięki temu nieustannie podnosimy jakość świadczonych przez Nas usług, budujemy markę i prestiż firmy, cieszymy się ogromnym zaufaniem Naszych Klientów.

Jesteśmy kadrą wysoko wykwalifikowaną, świadomą swojego zawodu i odpowiedzialności, jaką z sobą niesie, co czyni nas liderami na rynku. Jesteśmy Biurem certyfikowanym przez najważniejsze instytucje księgowe, tj. SKwP, KIBR, SWBR oraz C.I.K., potwierdzone odpowiednimi dokumentami, firmą Godną Zaufania, laureatami ORŁÓW RACHUNKOWOŚCI. Jesteśmy zauważani na rynku, doceniani, wyróżniani i nagradzani. Cieszymy się ogromnie z tego faktu.

Jesteśmy w gronie certyfikowanych Najlepszych Biur Rachunkowych w Polsce

Certyfiakty

Najważniejszymi Naszymi certyfikatami są:

Centrum Informacji Księgowej

Centrum Informacji Księgowej – w dniu 30 maja 2014 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wymieniona ustawa wprowadziła deregulację zawodu księgowego, czego skutkiem było zaprzestaniem wydawania Certyfikatu Księgowego przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzona deregulacja oraz brak certyfikacji zawodu wzbudziła obawy rynku co do jakości świadczonych usług. Centrum Informacji Księgowej wyszło tym obawom naprzeciw wprowadzając w 2015 r. egzamin dla osób wykonujących lub chcących wykonywać zawód księgowego. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia kandydata do otrzymania Certyfikatu Księgowego C.I.K. dla osób chcących wykonywać zawód księgowego. Oprócz egzaminu dla księgowych, C.I.K. od 2011 r. weryfikuje biura rachunkowe pod kątem następujących kryteriów: Certyfikat Księgowy/Świadectwo Kwalifikacyjne MF/Lista KIDP/Rejestr Biegłych Rewidentów – min. 1 os. Aktualne ubezpieczenie OC na prowadzenie usług księgowych. Brak zaległości finansowych – informacja w BIG. Nienaganna opinia – weryfikowana na podstawie otrzymywanych opinii przez C.I.K. Praca na licencjonowanych programach księgowych. Doświadczenie w prowadzeniu usług księgowych lub wykonywaniu zawodu księgowego – min. 2 lata – właściciel lub pracownik. Biuro spełniające powyższe kryteria może przystąpić do Programu C.I.K., który uprawnia do otrzymania Certyfikatu Centrum Informacji Księgowej dla biura rachunkowego. Biura Rachunkowe uczestniczące w Programie C.I.K. otrzymują Certyfikat Centrum Informacji Księgowej oraz wpis na Listę Certyfikowanych Biur Rachunkowych, promowaną przez C.I.K. wśród przedsiębiorców poszukujących profesjonalnych usług księgowych. Wybierając certyfikowane usługi księgowe wybierasz księgową, księgowego lub biuro rachunkowe, świadczących usługi w sposób profesjonalny, zwiększając tym bezpieczeństwo prowadzonego biznesu.

Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Krajowa Izba Biur Rachunkowych jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych, a także usług kadrowo-płacowych w zakresie ich działalności usługowej.
Misją Krajowej Izby Biur Rachunkowych jest:
• reprezentowanie i obrona interesów Członków Izby,
• wsparcie i rozwój Członków,
• podnoszenie kwalifikacji w sektorze biur rachunkowych,
• szerzenie oraz dbanie o wysoki standard prowadzenia działalności gospodarczej, jakim jest biuro rachunkowe,
• rozwijanie kontaktów biznesowych oraz integracja środowiska,
• kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców,
• kształtowanie postaw etyki w biznesie oraz zasad odpowiedzialności społecznej,
• propagowanie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych.
Krajowa Izba Biur Rachunkowych, stworzona z myślą o właścicielach biur rachunkowych.
„W pojedynkę możemy zrobić tak mało, razem możemy zrobić tak wiele.”
Helen Keller
• Podwyższenie rangi zawodu, zwiększenie prestiżu.
• Silna pozycja biur rachunkowych na rynku.
• Wysoka świadomość klienta o usługach prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych

Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych powstało w 2015 roku i jest oddolną, ogólnopolską inicjatywą, która zrodziła się jako odpowiedź na częste problemy polskich przedsiębiorców. Należą do nich niejasności związane z interpretacją przepisów podatkowych i nieustanne zmiany w prawie. Ten problem dotyczy szczególnie księgowych, którzy w swoim życiu zawodowym muszą codziennie podejmować decyzje, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie tysięcy polskich firm. Wobec tego, aby wzajemnie się wspierać członkowie Stowarzyszenia, którymi są osoby prowadzące biura rachunkowe, postanowili połączyć swoje siły. Dzięki temu poprzez współpracę i rozwój chcemy zapewniać naszym klientom najwyższy możliwy poziom usług księgowych. W tym celu wymieniamy się doświadczeniami i wiedzą, prowadzimy szkolenia skierowane do członków stowarzyszenia, a także wypracowujemy wspólne standardy zawodowe, które pozwalają nam unikać niepotrzebnych błędów. Ponadto Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych propaguje zasady etyki w księgowości i dba o uczciwość w biznesie. Dopełnieniem tych działań są prace na rzecz podnoszenia jakości polskiego prawa i starania zmierzające do wypracowywania dobrych wzorców współpracy pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Wszystkie te wymienione cele i przyświecające im ideały są misją jaką postawiliśmy sobie zawiązując naszą organizację. Wierzymy, że dzięki temu przedsiębiorcy, którzy powierzą swoje sprawy księgowe biurom rachunkowym członkom Stowarzyszenia będą mogli spokojnie poświęcić się rozwijaniu firmy i nie martwić niepotrzebnie o sprawy, które nie są przedmiotem ich działalności.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się rachunkowością bądź dziedzinami pokrewnymi – w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego. Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP został założony w 1930 roku i jest jednym z 26 oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przez 80. lat karty historii zapisane są różnymi ważnymi wydarzeniami i postaciami. To Nasz Oddział od początku istnienia uważany był za lidera, tak w zakresie organizacji działalności statutowej, jak i szkoleniowej. O aktywnej i skutecznej działalności Oddziału w Poznaniu pisano już w okresie międzywojennym XX wieku w Pamiętniku XXV.lecia Związku Księgowych w Polsce: „największą żywotność wykazuje Oddział poznański, który na rynku tamtejszym potrafił już sobie wyrobić duży autorytet”. Obecnie zrzeszamy blisko 2.000 osób w 8 oddziałach terenowych z siedzibami w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Poznaniu, Turku.

Ponadto jesteśmy:

Członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

z ramienia SWBR

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców; występuje do właściwych organów władzy publicznej o zmianę przepisów, które są szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorczości lub o wprowadzenie takich, które poprawią i usprawnią funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce; działa na rzecz wprowadzenia w życie zapisów Konstytucji Biznesu; występuje do właściwych organów władzy publicznej o interpretacje przepisów, wyjaśnienia prawne; informuje właściwe organy nadzoru lub kontroli o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej; występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego względem urzędników; wnosi skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego; informuje właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski; bierze udział w pracach nad projektami ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP; zwraca się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosi skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczy w postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi.

Posiadamy certyfikat:

Firma Godna Zaufania

Certyfikat „Firma Godna Zaufania” przyznawany jest przedsiębiorcom cechującym się nienaganną opinią wśród klientów i kontrahentów. Certyfikat Firma Godna Zaufania istnieje na polskim rynku od 2013 roku. Projekt został zainicjowany przez rybnicką firmę CBOK Sp. z o.o. Sp. k. po ówczesnym zaobserwowaniu, że wszechobecny Internet i szybko rozwijająca się technologia ingeruje i wyraźnie zmienia istniejące modele biznesowe, a tym samym zachowania i reakcje konsumentów. Najnowsza technika powoduje, że klienci mają dostęp do szerokiej informacji na temat praktycznie każdego produktu, usługi, przedsiębiorstwa czy instytucji. Świadomi konsumenci poszukują wiadomości na temat firm, z których ofert korzystają. Często chcą wiedzieć, czy dana organizacja jest wiarygodna. W tym celu posiadacze mobilnych urządzeń spędzają dużą część swojego czasu w sieci – czytając na temat interesujących ich instytucji. W wyniku tych informacji, spółka z Rybnika wpadła na pomysł umożliwienia zarówno klientom, jak i przedsiębiorcom nawiązania wspólnego dialogu. Po przeprowadzeniu odpowiednich ekspertyz, stworzona została innowacyjna i autorska metodologia badań, która pozwoliła – na podstawie utworzonego algorytmu – na określenie tzw. Współczynnika Opinii. Firma CBOK Sp. z o.o. Sp. k. na swój koszt przeprowadza badanie danego podmiotu gospodarczego w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie, które zostało utworzone przez rybnicką spółkę według wspomnianego wcześniej algorytmu. Aktualnie żadna inna instytucja nie prowadzi analiz korzystając z tego typu metodologii. W zaledwie ponad rok, Certyfikat Firma Godna Zaufania stał się bardzo popularnym i szanowanym przez przedsiębiorców oraz klientów wyróżnieniem. Jest jednym z najpopularniejszych certyfikatów wydawanych w Polsce. Certyfikat Firma Godna Zaufania to dokument świadczący o nieposzlakowanym wizerunku firmy w sieci. Mogą otrzymać go jedynie przedsiębiorstwa, które nie posiadają na swoim koncie negatywnych opinii. Poniekąd jest on również wykładnikiem satysfakcji klientów.

oraz jesteśmy laureatami plebiscytu

ORŁY RACHUNKOWOŚCI

Plebiscyt Orły Rachunkowości wyłania tych przedsiębiorców, którzy wyróżniają się najwyższą jakością świadczonych usług na polskim rynku. Kapitułą oceniającą są sami Klienci dzielący się swoją opinią na portalach społecznościowych i innych stronach. Aby wyłonić wyłącznie najlepszych z branży na rynku, przebadano prawie 52 tysiące firm. Już w pierwszym etapie odrzucono ponad 48.5 tysiąca z nich. Potwierdza to świetną pozycję Państwa firmy na tle konkurencji, ale również sympatię i zaufanie Klientów, które zaskarbili sobie Państwo swoją codzienną pracą. Aby uzyskać jak najrzetelniejszy obraz weryfikowanych przedsiębiorstw, sprawdzono ponad 5 milionów stron internetowych. Badanie przeprowadzono na podstawie opinii Klientów, wyrażanych w ocenach, pozostawionych na takich portalach jak: Google Maps, Facebook, ZUMI, Nowoczesna Firma i wiele innych. Weryfikacja tak ogromnej ilości źródeł pozwoliła dotrzeć do ponad 477 tysięcy ocen Klientów. Udział w plebiscycie był oczywiście darmowy, a co więcej – żadna z firm nie miała możliwości wpływu na wyniki czy wcześniejszego przygotowania się do poddania weryfikacji.

W tej klasyfikacji otrzymaliśmy 8.6 punktów, co na tle innych firm w kraju stanowi znakomity wynik. Tym samym pozwoliło to na zdobycie tytułu: Laureat Srebrnych ORŁÓW. Ważnym faktem jest to, że wyróżnienie to zostało przyznane wąskiemu gronu. Jedynie firmy o najwyższych ocenach w kraju mogą się nim poszczycić. Jesteśmy dumni z tak znakomitego wyniku! Warto tutaj wspomnieć, że Plebiscyty Branżowe ORŁY są promowane w mediach, a strony internetowe Orłów – gdzie znajduje się również informacja o tym wyjątkowym wyróżnieniu — miesięcznie odwiedza około 60 000 osób. Lista Laureatów jest dostępna pod adresem: www.orlyrachunkowosci.pl.

Należy tutaj zaznaczyć, że podczas pierwszego ogłoszenia wyników plebiscytu wyróżnienia były przyznawane lokalnie, a każda z lokalizacji posiadała osobną listę Laureatów. W drugim etapie wyłoniono najlepszych z najlepszych z całego kraju — bez podziału na miejscowości. Elitarne grono, w którym znalazła się Nasza firma, stanowią przedsiębiorcy o najwyższych ocenach w Polsce!

Już po raz drugi mieliśmy przyjemność uzyskać świetny wynik w zestawieniu plebiscytu na ogólnopolskim etapie. Jednocześnie nie mamy wątpliwości, że jest on wynikiem wyłącznie Naszej ciężkiej pracy, którą doceniają Nasi Klienci. Otrzymaliśmy specjalne oznaczenie, które zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Znalazło się ono również przy nazwie Państwa firmy na stronie internetowej www.orlyrachunkowosci.pl. Informuje ono o przynależności do grupy Laureatów na szczeblu ogólnokrajowym. Otrzymaliśmy również ekskluzywną statuetkę z przytwierdzoną do podstawy tabliczką, na której wygrawerowane zostały nazwa firmy oraz uzyskane miano – Laureat Srebrnych ORŁÓW. Postawiona w widocznym miejscu pozwala Nam przekazać informację o osiągnięciu sukcesu szerszemu gronu oraz wyrazić wdzięczność za oddane oceny. Natomiast na ozdobnym dyplomie w kolorze złota zamieszczono szczegółowe informacje, podkreślające prestiż płynący z wyróżnienia na skalę krajową. Otrzymaliśmy także loga, uprawniające Nas do pełnego dysponowania nimi w dowolny sposób. Umieściliśmy je na swoich materiałach firmowych zaznaczając renomę i niesłabnącą pozycję.

Dyplomy

Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wykonywania swoich zawodowych obowiązków o czym świadczą uzyskiwane na całym etapie kształcenia zawodowego dyplomy, tj.:

Oprócz księgowych certyfikatów posiadamy cały szereg dyplomów zawodowych, tj.:

Dyplomy branżowe

Staramy się nieustannie szkolić i rozwijać. Wnosić nową, pozytywną jakość w swoje zawodowe życie i życie Klientów o czym świadczą zdobyte certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy ukończenia szkoleń zamieszczonych niżej. Są to szkolenia stricte branżowe, księgowe i podatkowe z różnych zakresów, podnoszące Naszą wiedzę z codziennych podatkowo-księgowo-kadrowych obowiązków i wszelkich zmian obowiązującego prawa, tego podatkowego i nie tylko.

Referencje

Wszystkie opinie o Nas możecie przeczytać na poniższych stronach:

Uzyskaliśmy najlepszy wynik – jesteśmy nr 1 w cały kraju i województwie. Jesteśmy z tego dumni!

Uzyskujemy coraz lepsze wyniki. Opinie NASZYCH KLIENTÓW są bardzo ważne, nobilitują Nas do dalszej, ciężkiej pracy.

Pracujemy w social mediach na dwóch stronach FB oraz na Google, Linkedin, Instagramie, Twitterze oraz TikToku. Sprawdźcie Nas klikając we wszystkie niżej zamieszczone linki bo …

Obsługa w języku migowym (PJM)