Weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy 2023

Weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy 2023

Weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy

 

Jak weryfikować kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy?

Przy wyborze kontrahentów do współpracy wszyscy przedsiębiorcy, w tym klienci biur rachunkowych, powinni wykazać się należytą starannością. Przedsiębiorcy zobowiązani są do weryfikacji kontrahenta, z którym rozpoczynają współpracę. Takiego sprawdzenia powinien dokonać każdy przedsiębiorca, już na etapie nawiązywania współpracy z danym kontrahentem, a nie dopiero pracownik biura rachunkowego w momencie, kiedy otrzyma dokumenty do zaksięgowania.

 

Zaniechanie identyfikacji może zrodzić negatywne konsekwencje podatkowe. Przed podjęciem współpracy przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy podmiot, z którym zamierza współpracować faktycznie istnieje, czy jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): w rejestrze przedsiębiorców (w przypadku np. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), czy w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy dany rodzaj działalności, którą prowadzi nasz kontrahent, nie wymaga koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Reglamentacja działalności gospodarczej oznacza bowiem, że przedsiębiorca nie ma pełnej swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności.

 

Biała lista podatników VAT

Bardzo ważna jest identyfikacja kontrahentów w obszarze podatku od towarów i usług. Narzędziem do sprawdzania podatników jest biała lista podatników VAT. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

 

Wykaz zawiera dane podmiotów, w tym numery rachunków rozliczeniowych, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym oraz potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR. Korzystając z białej listy podatników VAT, można uzyskać informację, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

 

Podatnicy nie mogą uwzględniać w kosztach podatkowych wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji jest dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie. 

 

Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 tys. zł, które realizują pomiędzy sobą przedsiębiorcy. Przepisy przewidują również sankcję w postaci objęcia nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy, w części VAT proporcjonalnie przypadającej na realizowaną transakcję. Nabywca może uniknąć negatywnych skutków, jeżeli złoży odpowiednio zawiadomienie o zapłacie na rachunek kontrahenta nieznajdujący się w dniu zlecenia przelewu na białej liście lub płatność zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Korzystanie z białej listy nie jest obowiązkowe, ale zapłata kontrahentowi na rachunek bankowy, który nie znajduje się na białej liście podatników VAT czy brak zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego, może zostać uznane za brak zachowania należytej staranności. Biała lista jest więc narzędziem pomocnym w identyfikacji kontrahentów w obszarze podatku od towarów i usług.

 

Czasem ważny też VAT UE

Jeśli przedsiębiorca, klient biura rachunkowego współpracuje z kontrahentami z Unii Europejskiej, dla zachowania możliwości zastosowania stawki VAT 0 proc. dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy, obowiązkowa jest identyfikacja posiadania przez kontrahenta numeru VAT UE. Za pomocą unijnego internetowego narzędzia VIES można sprawdzić, czy dany przedsiębiorca jest zarejestrowany jako prowadzący handel w obrębie Unii Europejskiej. Wyniki wyszukiwania wyświetlają się na dwa sposoby: informacja o VAT UE istnieje (numer aktywny) lub nie istnieje (numer nieaktywny). Jeżeli kontrahent twierdzi, że zarejestrował się do celów transakcji wewnątrzunijnych, ale nie potwierdza tego weryfikacja online za pomocą VIES, należy zażądać weryfikacji w krajowych organach administracji.

 

Weryfikacja jeszcze przed rozpoczęciem współpracy

Wszystkie czynności w zakresie weryfikacji powinny być podjęte już na etapie nawiązywania współpracy z kontrahentem, podpisywania umowy, wystawiania/otrzymywania faktur. Weryfikacja dokonana przez pracownika biura rachunkowego na późniejszym etapie może wiązać się z przykrymi konsekwencjami: brak możliwości odliczenia VAT naliczonego, brak możliwości zastosowania stawki preferencyjnej w VAT czy z dodatkowymi sankcjami.

 

Na rynku dostępne są również autorskie narzędzia do automatycznej weryfikacji przyszłych i obecnych kontrahentów.

 

Jak weryfikować kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy?
Weryfikacja kontrahenta przed rozpoczęciem i w trakcie współpracy

 

Informacje i wyszukiwarki:

 


Podstawa prawna:

stan prawny aktualny na dzień 17.11.2023r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


Konsekwencje nieterminowego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego w 2023 roku

Konsekwencje nieterminowego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego w 2023 roku

Czy nieterminowe przekazywanie dokumentów do biura rachunkowego ma swoje konsekwencje?

Oczywiście, że tak. I to nie małe. Co się zatem dzieje w takich przypadkach? Jakiego rodzaju konsekwencje grożą podatnikowi za niedochowanie terminów zawartych w umowach z Biurem Rachunkowym? Kto za to bezpośrednio odpowiada? Wyjaśnijmy te zależności.

 

Zapisy w umowach a stan faktyczny

Niektórzy klienci przekazują dokumenty z opóźnieniem. Bardzo często robią to dzień przed ustawowym terminem do złożenia np. deklaracji, JPK_VAT czy uregulowania zobowiązania wobec budżetu. Zdarza się, że dokumenty są przekazywane również po upływie terminu do złożenia deklaracji czy zapłaty zobowiązania podatkowego. Opóźnienia w dostarczaniu dokumentacji prowadzą do dezorganizacji pracy w każdym Biurze Rachunkowym bez wyjątku i niepotrzebnych napięć w relacjach Biuro – Klient. 

Takie opóźnienia mogą również, w wyniku szybkiej, błędnej dekretacji czy niewłaściwej oceny dokumentów w świetle prawa podatkowego, doprowadzić do błędów w dokonywanych zapisach księgowych. To w konsekwencji doprowadzić może do ustalenia niewłaściwej wysokości zaliczek na podatek dochodowy, błędnych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczeń dokumentacji pracowniczej i ustalenia w nieprawidłowej wysokości zobowiązań z tytułu ubezpieczeń.

 

praca w biurze rachunkowym

 

Zatem konsekwencje są bardzo poważne, wyniki zaniedbań mogą nieść za sobą potężne kary finansowe dlatego bezwzględnie nie należy bagatelizować swoich podstawowych obowiązków wynikających z zawartych umów z Biurem Rachunkowym. Każdy Klient bowiem, w swojej umowie na usługowe prowadzenie księgowości, ma jasno określoną datę, do której winien przekazać swoje dokumenty do Biura Rachunkowego. To pozwala stronom zachować terminowość rozliczeń i płatności, zabezpiecza czas na ewentualne poprawki, korekty, wyjaśnienia kłopotliwych sytuacji i pozostawia przestrzeń na niespodziewane zdarzenia losowe.

Księgi rachunkowe muszą być nie tylko rzetelne

Określone podmioty zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Księgi rachunkowe uznaje się za:

 • rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty,
 • prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych,
 • sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych,
 • prowadzone bieżąco, jeżeli m.in. pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.

 

Każda transakcja musi być zaksięgowana

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Zazwyczaj okresem sprawozdawczym jest miesiąc, a więc klient powinien dostarczać dokumenty do biura rachunkowego, do momentu zamknięcia ksiąg za dany okres sprawozdawczy - miesiąc. Dostarczenie dokumentów do biura po zamknięciu miesiąca doprowadza do sytuacji, w której należy ująć je w księgach w miesiącu następnym, ale w zakresie rozliczeń podatkowych należy sporządzić ewentualne korekty.

 

Ważne!

 To kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości przejmie inna osoba czy przedsiębiorstwo usługowo prowadzące księgi.

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określone  podmioty są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

 

kalendarz podatnika

 

W razie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe zapisy muszą być dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie dowodów, przekazywanych przez podatnika zgodnie z postanowieniami umowy, w czasie zapewniającym prawidłowe terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jak wskazują przepisy rozporządzenia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia, według ustalonego wzoru księgi i zgodnie z objaśnieniami do wzoru księgi. Księgę uważa się za rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Księgę uznaje się za rzetelną m.in. gdy: niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5 proc. przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym organ podatkowy stwierdził te błędy, lub błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny. Opóźnienia w zakresie dostarczania dokumentów uniemożliwiają więc właściwe prowadzenie księgi.

 

Konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług (VAT)

Nieterminowe dostarczenie dokumentów do biura rachunkowego powoduje również konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług. Jeżeli klient dostarczy faktury kosztowe, z wykazanym vat naliczonym, ze znacznym opóźnieniem (już po ustawowych terminach możliwości rozliczenia vat naliczonego), to biuro będzie mogło tylko sporządzić korekty JPK_VAT (nie później jednak niż w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego). Podobnie w przypadku opóźnienia w dostarczaniu do biura faktur sprzedaży, po okresie w którym powstał dla transakcji obowiązek podatkowy, również będzie już tylko możliwa korekta JPK_VAT i pojawi się konieczność zapłaty odsetek za zwłokę.

Konsekwencjami późnego dostarczania dokumentów mogą być więc nie tylko frustracje ze strony pracowników biura rachunkowego, ale dodatkowe płatności dla biura za sporządzenie korekt deklaracji, zeznań, dopłaty do podatków czy odsetki od zaległości budżetowych.

 

Ważne!


 Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, karze podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę. Ważne jest, aby to podatnik dbał o terminowe dostarczanie dokumentów do biura rachunkowego, ponieważ to on, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, odpowiada za swoje rozliczenia całym swoim majątkiem.


Jak to wygląda w Naszym Biurze Rachunkowym?

Konsekwencje nieterminowego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego w 2023 roku


Podstawa prawna:

stan prawny aktualny na dzień 05.06.2023r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:

 


Konto na PUE ZUS w 2023

Konto na PUE ZUS w 2023

Podstawowe informacje dotyczące PUE ZUS w 2023 roku

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych online, bez konieczności wychodzenia z domu. Jednym z jego najważniejszych elementów jest portal PUE, dzięki któremu załatwisz większość spraw przez internet.

 

Kiedy mogę skorzystać z PUE

Jeżeli:

 • ukończyłeś 13 lat,
 • założysz konto na PUE i
 • potwierdzisz swoją tożsamość.

Szczegółowe informacje znajdziesz w ulotce Krok po kroku. Rejestracja, logowanie i ustawienia profilu.

 

Co mogę dzięki PUE

 • przejrzeć dane zgromadzone w ZUS,
 • przekazać dokumenty ubezpieczeniowe,
 • składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi,
 • zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS,
 • umawiać się na wizyty w jednostce ZUS.

 

Jeśli jesteś osobą ubezpieczoną (np. pracownikiem)

Możesz sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS, masz również dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego oraz do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich.

Szczegółowe informacje w ulotce Krok po kroku. Profil ubezpieczonego.

 

Jeśli jesteś płatnikiem składek (np. przedsiębiorcą)

Na PUE ZUS przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu przydatnych funkcji w zakresie rozliczeń z ZUS, spraw pracowniczych czy niezbędnych zaświadczeń. To duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy kontaktują się z ZUS. Dlatego warto mieć swój profil na PUE ZUS.

 

UWAGA!
Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

PUE ZUS dla przedsiębiorcy – pozostałe informacje

Na PUE ZUS przedsiębiorcy mają dostęp do wielu przydatnych informacji. Dostępne są m.in:

 • informacje o saldzie bieżącym oraz saldzie miesięcznym, które pokazują stan opłaconych składek do ZUS,
 • informacje o należnych do opłacenia składkach oraz o dokonanych wpłatach,
 • informacja roczna dla płatnika składek,
 • deklaracje rozliczeniowe, które płatnik wysłał do ZUS,
 • lista osób zgłoszonych do ubezpieczeń,
 • lista pracowników na zwolnieniu lekarskim.

 

PUE ZUS dla przedsiębiorcy – wnioski

Na PUE ZUS przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilkudziesięciu różnych formularzy wniosków, w zależności od zagadnienia, z jakim zgłaszają się do ZUS. Mogą m.in. przekazać elektronicznie do ZUS wnioski o:

 • wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek,
 • rozliczenie konta,
 • kontrolę, czy zaświadczenie lekarskie dla pracownika zostało wystawione prawidłowo,
 • potwierdzenie ubezpieczeń, związane z przepisami unijnymi dotyczące zabezpieczenia społecznego,
 • udzielenie pełnomocnictwa.

 

PUE ZUS dla przedsiębiorcy – potwierdzenia z danymi

Wiele instytucji – np. banki czy instytucje przyznające różnego typu dotacje - wymaga od firm potwierdzania stanu faktycznego, np. w zakresie rozliczeń z zobowiązań dotyczących składek na ubezpieczenia.

Na PUE ZUS można samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie do instytucji, która wymaga takich danych. Dokument jest potwierdzony kwalifikowaną pieczęcią ZUS. Można go zapisać w postaci elektronicznej (plik PDF, XML) lub wysłać na dowolny adres e-mail. Pracownik instytucji, do której przekazany zostanie dokument, może sprawdzić jego autentyczność w wyszukiwarce.

W taki sposób można np. utworzyć dokument z informacją o saldzie i rozliczeniu za ostatnie 12 miesięcy czy o liczbie ubezpieczonych we wskazanym okresie.

 

PUE ZUS dla przedsiębiorcy – zwolnienie lekarskie (e-ZLA)

Na PUE ZUS płatnik składek ma:

 • dostęp do zaświadczeń lekarskich swoich pracowników,
 • możliwość wystawienia zaświadczenia płatnika składek do celów zasiłkowych,
 • możliwość zamawiania raportów dotyczących e-ZLA, w tym raportów cyklicznych i raportów przekazywanych do oprogramowania kadrowo-płacowego,
 • możliwość otrzymywania powiadomienia o nowych zwolnieniach swoich pracowników na SMS lub e-mail.

 

PUE ZUS dla przedsiębiorcy – umowy o dzieło

Od stycznia 2021r. należy informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Taki obowiązek ma m.in. płatnik składek, który zleca wykonanie dzieła (zawiera umowę z wykonawcą dzieła).

Na PUE ZUS płatnik może zgłosić lub wprowadzić korektę dokumentu RUD za pomocą kreatora, który ułatwia wypełnienie i umożliwia import listy wykonawców oraz umów.

Jednorazowo w zgłoszeniu lub korekcie można wykazać umowy dla 50 wykonawców.

Możliwe są również korekta przekazanego wcześniej zgłoszenia lub jego wycofanie – jeśli zaszły ku temu przesłanki. Przekazane informacje widoczne są w rejestrze umów o dzieło.

 

PUE ZUS dla przedsiębiorcy – aplikacja ePłatnik

Na PUE ZUS przedsiębiorcy mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Jest to narzędzie dla małych i średnich przedsiębiorców (do 100 ubezpieczonych), łatwe w obsłudze dzięki zastosowaniu kreatorów, które krok po kroku prowadzą użytkownika przez kolejne etapy wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Główne funkcje ePłatnika to:

 • wypełnianie i przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych przez internet,
 • wypełnianie dokumentów z wykorzystaniem danych bezpośrednio z systemu ZUS,
 • weryfikacja online i blokada wysłania do ZUS błędnych dokumentów.

 

Jeśli jesteś świadczeniobiorcą (np. emerytem, rencistą, itd.)

 • Masz dostęp m.in. do formularza PIT 11A, czyli informacji o dochodach uzyskanych od ZUS lub do formularza PIT 40A, czyli rocznego obliczenia podatku przez ZUS.
 • Możesz zarezerwować wizytę. PUE podpowie adres jednostki ZUS zgodnej z Twoim adresem zamieszkania.
 • Możesz też złożyć wniosek o zmianę swoich danych.

Więcej na temat dostępu do formularzy PIT oraz rezerwacji wizyty w jednostce ZUS znajdziesz w ulotce Krok po kroku. Dostęp do formularza PIT/rezerwacja wizyty.

Więcej na temat wniosku o zmianę danych świadczeniobiorcy znajdziesz w ulotce Krok po kroku. Wniosek o zmianę danych świadczeniobiorcy.

PUE udostępnia również tzw. profile profesjonalistów: lekarza i komornika.

 

Ważne!
Aby móc wysyłać przez PUE wnioski, pisma i dokumenty (w tym dokumenty ubezpieczeniowe) musisz mieć profil zaufany ePUAP bądź podpis elektroniczny (potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym). W razie wątpliwości przy zakładaniu profilu na PUE można skorzystać z pomocy pracowników ZUS, a także z informacji w broszurze udostępnionej przez ZUS zawierającą instrukcję zakładania profilu informacyjnego.

Dodatkowe usługi

W ramach PUE ZUS  możesz skorzystać również z:

 1. Centrum Obsługi Telefonicznej (COT– tel. 22 560 16 00) - infolinii, która umożliwia:
 • bez autoryzacji – osobom, które nie mają konta na PUE – uzyskanie informacji ogólnych,
 • po autoryzacji  – osobom, które mają konto na PUE:
  • otrzymywanie informacji o danych zapisanych na kontach w ZUS,
  • składanie wniosków i reklamacji,
  • rezerwowanie wizyt w wybranej placówce ZUS.
Uwaga!
Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje od konsultantów COT, podaj login i numer PIN, który otrzymałeś podczas aktywacji kanału dostępu do COT (możesz to zrobić w „Panelu ogólnym” w zakładce „Ustawienia”).
 1. systemu kierowania ruchem klientów we wszystkich placówkach ZUS, dzięki któremu możesz m.in. zaplanować termin swojej wizyty w ZUS i zmniejszyć czas oczekiwania.

 

Obowiązek założenia profilu PUE ZUS dla płatników składek

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS [1] . Umożliwi to załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie.

 

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Do 30 grudnia 2022 r. wszyscy płatnicy składek (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) powinni mieć konto na PUE ZUS. Płatnicy składek mają czas do 30 grudnia 2022 r. aby założyć takie konto osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS.

 

Jeżeli płatnik składek samodzielnie nie założył profilu na PUE ZUS, ale upoważnił (udzielił pełnomocnictwa) do swojej roli płatnika inną osobę (np. księgową lub pracownika biura rachunkowego), to znaczy, że płatnik ma już swój profil na PUE ZUS. Jeśli osoba upoważniona przez płatnika, np. księgowa, ma dostęp do jego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to w takim przypadku ZUS przyjmuje, że płatnik spełnił obowiązek posiadania profilu na PUE i nie ma potrzeby zakładania innego konta – potwierdza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego założenia konta nie warto odkładać na ostatnią chwilę. Aby zachęcić płatników składek do zrobienia tego w 2022 roku, ZUS prowadził kampanię informacyjną, której celem była pomoc w założeniu profilu do końca roku jak największej liczbie osób. Płatnicy składek mogli spodziewać się kontaktu telefonicznego, mailowego lub listownego ze strony ZUS. Wsparcie było i jest nadal udzielane klientom również bezpośrednio we wszystkich placówkach ZUS, w trakcie e-wizyty w ZUS oraz na infolinii pod numerem Centrum Obsługi Telefonicznej.

 

Ważne
Od 1 stycznia 2023 roku każdy przedsiębiorca będzie miał obowiązek posiadać konto na PUE ZUS, bez względu na to czy zatrudnia pracowników czy nie. Jeśli przedsiębiorca nie założy samodzielnie profilu na PUE ZUS, to w terminie do 31 stycznia 2023 roku ZUS dokona tego samodzielnie, za przedsiębiorcę.

 

Jak płatnik - osoba fizyczna/osoba prawna - może upoważnić inną osobę do swojego profilu płatnika na PUE ZUS?

Aby upoważnić inną osobę do swojego profilu płatnika na PUE ZUS, trzeba dla niej złożyć pełnomocnictwo w ZUS. Można przekazać je w formie elektronicznej – przez PUE ZUS na odpowiednim formularzu (PEL) lub w formie papierowej do placówki ZUS (pocztą lub osobiście) - najlepiej skorzystać z gotowego formularza PEL "Pełnomocnictwo".

 

Na formularzu – w sekcji Zakres pełnomocnictwa - trzeba zaznaczyć pole „do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)” oraz wpisać datę, od której osoba upoważniona ma mieć dostęp do profilu płatnika na PUE ZUS. Można też podać datę końca nadanego upoważnienia. Następnie należy zaznaczyć, że pełnomocnictwo jest udzielane do roli płatnik składek.

 

Jeśli płatnikiem składek jest spółka, która ma wielu przedstawicieli, którzy zgodnie z KRS wspólnie muszą udzielać pełnomocnictwa, to do formularza PEL należy dołączyć  załącznik PEL-Z. Załącznik musi być podpisany przez wszystkich przedstawicieli. Pełnomocnictwo składane elektronicznie można podpisać: profilem zaufanym (PZ ePUAP), podpisem osobistym (e-dowodem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Q&A o PUE ZUS → FAQ - obowiązkowy profil

Materiał wideo → "Profil na PUE ZUS obowiązkowy dla przedsiębiorców"

 

Jak założyć konto na PUE ZUS?

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. 

 

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

 

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

 

Aby założyć profil na PUE ZUS trzeba

 • wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony);
 • wybrać, dla kogo zakładany jest profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, trzeba wpisać NIP;
 • wybrać sposób rejestracji:

- za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),

- za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

- za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl),

- za pomocą formularza rejestracji;

 • przy rejestracji za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS;
 • przy rejestracji za pomocą formularza rejestracji (przycisk [DO REJESTRACJI]), trzeba wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

 

Konto na PUE ZUS ma obecnie założone 10,8 mln osób. Osoby, które zdecydują się na założenie konta na portalu PUE ZUS, nie zawsze są zobowiązane do osobistej wizyty w ZUS. Z tego obowiązku będą zwolnione osoby, które mają profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Sposoby rejestracji na portalu informacyjnym

 

Założenie profilu przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Jednym ze sposobów założenia profilu PUE jest wykorzystanie do tego celu login.gov.pl, w którym można użyć np. profilu zaufanego, e-dowodu. Ten sposób rejestracji na portalu informacyjnym został przeznaczony dla osób posiadających aktywny profil zaufany na portalu ePUAP. Nie wymaga on dodatkowej wizyty w ZUS.

Warto dodać, że profil zaufany (PZ) umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i można go uzyskać bez wychodzenia z domu poprzez stronę www.gov.pl

 

Z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu
Ten typ rejestracji został przeznaczony dla osób dysponujących podpisem elektronicznym. Założenie profilu informacyjnego w taki sposób również odbywa się drogą elektroniczną i nie wymaga dodatkowej wizyty w ZUS.

 

Z wykorzystaniem bankowości internetowej
Sposób rejestracji przeznaczony dla użytkowników bankowości elektronicznej. Co istotne, nie każdy bank umożliwia tego typu rejestrację. Na ten moment zapisu za pośrednictwem konta bankowego mogą dokonać klienci:
• PKO Banku Polskiego (iPKO, Inteligo),
• BOŚ Banku,
• Millennium,
• Citi handlowego,
• ING Banku Śląskiego.
W przypadku bankowości elektronicznej również nie jest konieczne wychodzenie z domu, aby założyć z powodzeniem profil PUE ZUS.  Aktualnie ZUS zawarł porozumienie w zakresie wykorzystywania serwisów transakcyjnych banku w procesie zakładania profilu na PUE ZUS tylko z wybranymi bankami. W przypadku braku możliwości rejestracji przy użyciu bankowości elektronicznej użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem.

 

Przez założenie profilu niezaufanego
Ostatnią metodą jest założenie profilu niezaufanego. Rejestracja przez profil niezaufany wiąże się z ograniczonym dostępem do portalu i brakiem możliwości zalogowania się do swojego konta. Korzystanie ze wszystkich funkcji wymaga bowiem posiadania profilu zaufanego. Dlatego po utworzeniu profilu płatnik (jako osoba fizyczna) powinien w ciągu 7 dni udać się z dokumentem tożsamości do placówki ZUS w celu potwierdzenia swojej tożsamości okazując dowód lub paszport. Pracownik ZUS na podstawie okazanego dokumentu tożsamości potwierdzi autentyczność wprowadzonych danych (zaufa profil), wyszuka role i przypisze je do profilu.

 

Co ważne, aby uzyskać dostęp do funkcjonalności portalu przeznaczonych dla płatnika składek, należy do jednostki ZUS dostarczyć pisemne pełnomocnictwo wydane przez płatnika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba zakładająca profil jest jednocześnie płatnikiem tzn. prowadzi własną działalność pozarolniczą, wtedy pracownik ZUS na podstawie numeru NIP przypisze rolę płatnika do profilu.

 

Niedopełnienie tej formalności spowoduje usunięcie założonego profilu i procedurę trzeba będzie przejść ponownie.

 

Ważne!
PUE ZUS od 2023 roku jest obowiązkowe, ale nie ma to jednak wpływu na to, w jaki sposób będą wysyłane deklaracje do ZUS. Jeśli płatnik składek korzysta z programu zintegrowanego z ZUS to w zakresie wysyłki DRA nic się dla niego nie zmienia!
Choć posiadanie profilu PUE ZUS od 2023 roku jest obowiązkowe, to w kwestii samej wysyłki deklaracji ZUS nic się nie zmienia. Nadal płatnicy użytkujący zintegrowane z ZUS programy mogą wysyłać deklaracje bezpośrednio z systemu. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku założenia profilu na PUE ZUS.

Podstawa prawna:

[1] Obowiązek założenia konta na PUE ZUS wynika ze zmian w prawie (art. 1 pkt 15 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1621)

stan prawny aktualny na dzień 08.01.2023r.

źródło: zus.pl

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w link, a znajdziesz Nas na Facebooku:


 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


Wsteczna zmiana formy opodatkowania za 2022 rok

Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok ze skutkiem wstecznym

Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok z mocą wsteczną

W związku z kolejną wersją Polskiego Ładu wielu przedsiębiorców, którzy w 2022 roku dokonali zmiany formy opodatkowania, ma obecnie wątpliwości, czy decyzja ta była słuszna. Ustawodawca wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, wprowadzając opcję zmiany formy opodatkowania za 2022 rok. Sprawdźmy, na jakich zasadach możliwa jest owa zmiana formy
opodatkowania po jego zakończeniu z mocą wsteczną.

 

Zmiana formy opodatkowania – zasady ogólne

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT termin na zmianę formy opodatkowania przypada do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyska pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Jeżeli pierwszy przychód zostanie uzyskany w grudniu, wówczas termin ten skraca się do końca grudnia.

W celu zmiany formy opodatkowania należy dokonać aktualizacji formularza CEIDG-1, wybierając właściwą opcję w części 15. „Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego”. Formularz może zostać złożony zarówno w formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy, jak i elektronicznie poprzez stronę biznes.gov.pl.

Wyjątkiem od powyższej reguły są podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej – na zmianę formy opodatkowania mają oni czas do 20 stycznia.

 

Ważne!
Przed wejściem w życie Polskiego Ładu 2.0 zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie jest możliwa, jeśli ww. terminy zostały przekroczone.

 

Zmiana formy opodatkowania a Polski Ład 2.0

Obowiązujący od 2022 roku Polski Ład w głównej mierze był czynnikiem decydującym w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania. Wielu przedsiębiorców po modyfikacjach, jakie wprowadziła reforma, zdecydowało się zmienić formę opodatkowania na 2022 rok. Nowelizacja Polskiego Ładu, obniża stawkę podatku w I progu podatkowym z 17% do 12% (dla skali podatkowej) oraz wprowadza zmiany na gruncie odliczeń składki zdrowotnej (dla ryczałtu i podatku liniowego). Zmiany te powodują, że część przedsiębiorców,  którzy zdecydowali się przejść np. na ryczałt od 2022 roku, poniesie straty finansowe ze względu na zawyżone zobowiązania podatkowe, ponieważ na początku wybór ryczałtu spowodowany był w dużej mierze niższą stawką podatku (np. 12% w przypadku programistów), która po zmianach zrówna się ze skalą podatkową. Natomiast będąc na ryczałcie, ponoszone koszty nie pomniejszają podstawy opodatkowania, jak ma to miejsce w przypadku skali podatkowej.

 

Ważne!
Po rozmowach z przedsiębiorcami, doradcami podatkowymi i księgowymi ustawodawca wprowadza możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania. W konsultacjach społecznych brali również udział dostawcy systemów księgowych.

 

Zmiana formy opodatkowania po zakończonym roku

Ustawodawca w ramach Polskiego Ładu 2.0 umożliwia również przejście na skalę podatkową w 2022 roku podatnikom, którzy wybrali jako formę opodatkowania podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy z tej możliwości mogą skorzystać dopiero po zakończonym roku. 

 

Ważne!
Zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego czy z ryczałtu na skalę podatkową za 2022 rok podatnicy dokonają dopiero w zeznaniu rocznym za 2022 rok. W tym celu przedsiębiorcy będą składać zeznanie PIT-36 pomimo tego, że w trakcie 2022 roku płacili zaliczki na podatku liniowym. Zaliczki nie podlegają przeliczeniu. Dodatkowo, zmiany formy opodatkowania za 2022 rok po zakończonym roku nie dokonuje się poprzez aktualizację CEIDG-1. Zgłoszenie dokonywane będzie poprzez specjalne oznaczenie na druku PIT-36.

 

Przykład
Pan Łukasz w 2022 roku prowadził działalność opodatkowaną podatkiem liniowym. Uzyskał dochód w kwocie 100 000 zł i zapłacił zaliczki zgodnie z 19% podatkiem w kwocie 19 000 zł. Za 2022 rok pan Łukasz złożył zeznanie roczne PIT-36 informując urząd o zmianie formy opodatkowania za 2022 rok na skalę podatkową. Czy pan Łukasz otrzyma zwrot nadpłaconego podatku za 2022 rok?

Tak, w zeznaniu rocznym pan Łukasz wykazuje zaliczki zgodnie z opodatkowaniem podatkiem liniowym. Podatek dochodowy obliczony wg skali podatkowej za 2022 rok wynosi 8 400 zł. Oznacza to, że w zeznaniu PIT-36 różnica między zapłaconymi zaliczkami podatku a faktyczną kwotą podatku w wysokości 10 600 zł będzie nadpłatą podatku, którą urząd zwróci panu Łukaszowi.

 

Wsteczna zmiana formy opodatkowania za 2022 rok
Wsteczna zmiana formy opodatkowania za 2022 rok

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy wprowadzającej Polski Ład 2.0, jeżeli podatnik złoży za 2022 rok zeznanie na formularzu PIT-36L (właściwy dla podatku liniowego) to nie będzie mógł już zmienić formy opodatkowania za 2022 rok na skalę podatkową. Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku po zakończonym roku jest dostępna również dla podatników, którzy stosowali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast analogicznie jak w przypadku podatku liniowego, jeżeli po zakończonym 2022 roku złożą zeznanie roczne PIT-28 (właściwe dla ryczałtu) to nie będą mogli zmienić formy opodatkowania na skalę podatkową za 2022 rok.

 

Ważne!
Jeżeli podatnik zdecyduje się przejść na skalę w 2022 roku po zakończonym roku to nowa forma opodatkowania dotyczyć odpowiednio dochodu (w przypadku podatku liniowego) lub przychodu (w przypadku ryczałtu) od stycznia 2022 roku.

 

Przykład
Pan Aleksander w 2022 roku prowadził działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Po zakończonym roku zdecydował się na zmianę formy opodatkowania na skalę podatkową. Czy pan Aleksander będzie mógł uwzględnić w obliczeniu dochodu, koszty które ponosił będąc na ryczałcie?

Tak, z racji tego, że zmiana formy opodatkowania za 2022 rok po zakończonym roku obejmuje dochód (przychody – koszty) uzyskany od stycznia 2022 roku pan Aleksander może ująć w kalkulacji dochodu wszystkie przychody i koszty jakie wystąpiły w 2022 roku. Dodatkowo, na dzień 1 stycznia 2022 roku i 31 grudnia 2022 roku ma obowiązek sporządzić remanent i uzupełnić zapisy w KPiR od początku 2022 roku.

 

Ważne!
Decydując się na zmianę formy opodatkowania po zakończonym roku z ryczałtu na skalę podatkowa podatnik ma obowiązek:
 • sporządzić remanent na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2022 roku,
 • zaprowadzić KPiR od 1 stycznia 2022 roku a więc uzupełnić zapisy, aby księga była prowadzona rzetelnie i niewadliwie,
 • złożyć zeznanie roczne PIT-36 za 2022 rok,
 • przechowywać dokumenty kosztowe, które mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Jeżeli w 2023 roku podatnik będzie chciał kontynuować rozliczenie na zasadach ogólnych to musi dokonać aktualizacji formularza CEIDG-1 w obowiązującym dotychczas terminie czyli do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód w 2023 roku.

 

Ważne!
Polski Ład 2.0 od lipca 2022 roku wprowadził prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłaconą składkę zdrowotną. Przedsiębiorcy mogą ująć składkę zdrowotną: 
 • jako koszt uzyskania przychodu – tylko ci którzy stosują podatek liniowy i tylko do wysokości 8 700 zł w skali roku lub 
 • uwzględnić ją w wyliczaniu zaliczki na podatek – zarówno na podatku liniowym jak i ryczałcie do wysokości odpowiednich limitów.

 

Decydując się na przejście z podatku liniowego na skalę podatkową po zakończonym 2022 roku podatnik, który od lipca ujmował składkę zdrowotną w kosztach będzie zobowiązany do jej wyksięgowania. Ma to związek z tym, że ustawodawca nie dał prawa do ujmowania w kosztach podatkowych ani odliczania w zaliczce na podatek zapłaconej składki zdrowotnej. Polski Ład 2.0. wprowadza możliwość zmiany formy opodatkowania również w przypadku podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej ale uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego. Mogą oni po zakończonym 2022 roku zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową. Wyboru formy opodatkowania w 2022 roku będą dokonywać dopiero w zeznaniu rocznym składając formularz PIT-36.


Stan prawny aktualny na dzień 05.01.2023r.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w link, a znajdziesz Nas na Facebooku:


 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


Jak prawidłowo skompletować dokumentację do biura rachunkowego w 2022 roku

Kompletujemy dokumenty do biura rachunkowego w 2022

Kompletujemy dokumenty do biura rachunkowego w 2022 roku

Po raz kolejny zbliża się okres rozliczeniowy i po raz kolejny Nasze Biuro będzie miało przyjemność pracować  z Państwa dokumentami księgowymi.

Przypominamy, podpowiadamy, zwracamy Państwa uwagę na dokumenty, jakie należy przekazać do biura rachunkowego, aby Państwa księgi były rzetelne.

 

Księgi rzetelne to księgi prowadzone zgodnie ze stanem rzeczywistym. 

 

Zatem księga rzetelna, to taka księga, której zapisy odzwierciedlają stan faktyczny jaki ma miejsce w Państwa Firmach. To takie księgi, które zawierają zapisy dotyczące wszystkich transakcji, jakie miały miejsce w okresie rozliczeniowym.

 

Jak prawidłowo skompletować dokumentację do biura rachunkowego

 


Komplet dokumentów przekazany do biura rachunkowego - to zatem, punkt wyjścia dla rzetelności ksiąg

 

Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. 

W sytuacji gdy księga będzie nierzetelna podatnikowi grożą sankcje karne z kodeksu karnego skarbowego za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. 

 

Najlepsza Księgowa - Księgowa Konin - Twoja Księgowa w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Kompletujemy dokumenty do biura rachunkowego w 2022 roku

 


Jakie dokumenty należy przygotować, skompletować  i przekazać do biura rachunkowego w 2022 roku?

 

Do biura dostarczamy dokumenty sprzedaży, czyli:

 • faktury sprzedaży (w tym zaliczkowe, końcowe, faktury do paragonów, oraz faktury anulowane),
 • raporty z kas fiskalnych,
 • paragony dotyczące uznanych reklamacji, zwrotów towarów, pomyłek, itp.,
 • ewidencję sprzedaży bezrachunkowej lub dowody wewnętrzne sprzedaży (w sytuacji, gdy sprzedaż nie jest dokumentowana za pomocą kasy fiskalnej).

 

Przychodem do zaksięgowania są także nieodpłatne świadczenia np. użytkowanie ruchomości czy nieruchomości na podstawie umowy użyczenia (w pewnych przypadkach są to czynności objęte zwolnieniem) a także otrzymane kary umowne i odszkodowania. Informacje w tym zakresie bezwzględnie muszą być przekazywane do biura rachunkowego.

 

Najlepsze Biuro Rachunkowe → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Najlepsze Biuro Rachunkowe → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

Do biura dostarczamy dokumenty potwierdzające poniesione wydatki tj.

 • faktury zakupu towarów (zarówno towarów handlowych, jak i materiałów podstawowych i pomocniczych) - dokumenty te muszą być opatrzone datą i podpisem osoby, która je przyjęła;
 • FV za paliwo, które bezwzględnie muszą zawierać numer rejestracyjny pojazdu. Jeżeli takiego numeru brak w fakturze, to należy go wpisać odręcznie;
 • wszystkie wyciągi bankowe firmowe (w tym z rachunków oszczędnościowych);
 • listy płac i rachunki do umów zleceń (podpisane przez pracownika/zleceniobiorcę, gdy wypłata wynagrodzenia jest w gotówce);
 • oraz wszelkie inne faktury/dokumenty, jakie potwierdzają nabycie towarów i usług poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

 

Proszę pamiętać, o stałych kosztach, jakie Państwo ponoszą. Do najczęściej ponoszonych wydatków należą: usługi księgowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty leasingowe, czynsze najmu, opłaty za media (energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, opłaty za śmieci), itp.

 

Kosztem podatkowym są także wydatki poniesione na zakup wyposażenia oraz koszty remontów i serwisowania firmowych maszyn, urządzeń czy nieruchomości.

 

Najlepsza Księgowa w Najlepszym Biurze Rachunkowym → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Najlepsza Księgowa w Najlepszym Biurze Rachunkowym → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

Ważnym aspektem prowadzonej działalności gospodarczej są wydatki poniesione na szeroko rozumiane ubezpieczenia, np. ubezpieczenie OC z racji rodzaju wykonywanej działalności, czy ubezpieczenia składników majątku. Podstawą do dokonania zapisu księgowego jest polisa ubezpieczeniowa.

 

Zwracamy Państwa uwagę, iż księgowaniu podlegają zdarzenia związane, zarówno z nabyciem środków trwałych, jak i z ich wykreśleniem (sprzedaż, wycofanie na cele prywatne) czy zaprzestaniem ich użytkowania (likwidacja, złomowanie, itp.). Proszę zatem, przekazywać do biura rachunkowego nie tylko faktury zakupu środków trwałych, ale też i informacje o fakcie zaprzestania ich użytkowania.

 

Prosimy też o przekazywanie list obecności pracowników i ewidencji godzin wykonywanego zlecenia przez zleceniobiorców, stanowią one, bowiem podstawę do naliczenia wynagrodzeń  w sposób prawidłowy.

 

Ważne dla czynnych podatników podatku VAT!

Wszystkie faktury dostarczane do biura muszą być podpisane tj. powinny zawierać datę odbioru dokumentu i podpis. Datę odbioru i podpis należy wpisać odręcznie w dowolnym miejscu. Powyższe dotyczy także dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej – proszę zeskanować tylko dokumenty podpisane i opatrzone datą odbioru.

 

Przypominamy o konieczności terminowego dostarczania dokumentów księgowych do biura rachunkowego!!! 

 

Kalendarium Przedsiębiorcy w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Kalendarium Przedsiębiorcy w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 


Podstawa prawna:

 • art. 53 § 22 i art. 61 § 1 ustawy z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 408),
 • § 15 ust. 1 oraz załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2544),
 • art. 86 ust. 10b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685).

źródło: taxalert.lex.pl

 

Kliknij w link, a znajdziesz Nas na Facebooku:


 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


oferta 2022 na pozostałe usługi biura rachunkowego

OFERTA 2022 - Tłumaczenia przysięgłe/zwykłe, leasing, ubezpieczenia, patenty, usługi prawne i doradztwo podatkowe, archiwum, usługi małej poligrafii, inne

Prezentujemy pozostały zakres usług, jakie świadczymy w ramach swojego Biura Rachunkowego.

OFERTA 2022 - Tłumaczenia przysięgłe/zwykłe, leasing, ubezpieczenia, patenty, usługi prawne i doradztwo podatkowe, archiwum, usługi małej poligrafii, inne

 

 

Tłumaczenia

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe dokumentów urzędowych, tj.: dokumenty samochodowe – konieczne do rejestracji pojazdu w kraju, akty małżeństwa, urodzenia i zgonu, umowy o pracę, zaświadczenia o podjęciu zatrudnienia za granicą, zaświadczenia o zarobkach, zagraniczne „PITY” i inne.


Leasing

Kompleksowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania funduszy na zakup środków trwałych dla przedsiębiorstw. Szeroka gama produktów, tj.: leasing, leasing na kilometry, linia leasingowa, leasing konsumencki, pożyczka leasingowa i inne.


Ubezpieczenia

Oferta ubezpieczeniowa dopasowana do potrzeb każdego klienta. W zakresie:
OC zawodowe, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe i inne.


Patenty

Zastrzeganie znaków towarowych. Ochrona marki w urzędzie patentowym. Weryfikujemy, zgłaszamy, chronimy.
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji ze specjalistą.


Usługi prawne i doradztwo podatkowe

Porady prawne i doradztwo podatkowe dla osób fizycznych i przedsiębiorców m.in.: z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, podatków, ochrony danych osobowych i innych.


Archiwum

Usługa archiwum dla klientów biura rachunkowego Manufaktura.Konin-Twoja Księgowość


Tłumaczenia, leasing, ubezpieczenia, patenty, usługi prawne i doradztwo podatkowe, archiwum


Dodatkowo proponujemy usługi małej poligrafii:

 • ksero

 • wydruki

 • bindowanie

 • laminowanie

 • skanowanie

 • usługi introligatorskie

 • serwis pisarski (usługa: zredagowania, napisania lub przepisania dokumentu)

 • wysyłanie mailem/ zgrywanie na nośniki

 • niszczenie dokumentów

 • usługa internetowa

 • usługa archiwum (wyłącznie dla klientów biura rachunkowego)

Przyjmujemy zlecenia do realizacji z opisem, w formacie pdf, na maila – info@manufakturakonin.pl

Specjalna oferta dla klientów biura rachunkowego Manufaktura.Konin-Twoja Księgowość – preferencyjne ceny usług

 

OFERTA 2022 - Tłumaczenia przysięgłe/zwykłe, leasing, ubezpieczenia, patenty, usługi prawne i doradztwo podatkowe, archiwum, usługi małej poligrafii, inne
OFERTA 2022 - Tłumaczenia przysięgłe/zwykłe, leasing, ubezpieczenia, patenty, usługi prawne i doradztwo podatkowe, archiwum, usługi małej poligrafii, inne

 

Będę Wam pomocna na każdym etapie podejmowania decyzji. Oszczędzisz czas, nerwy, stres i pieniądze.

Uporządkuję Twoje sprawy, wprowadzę ład, skład i logikę w Twoje dokumenty.

Życie to sztuka wyborów, wybierz mądrze.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

MOJE REFERENCJE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

Zostaw Nam swoją opinię:

opinie w GOOGLE


zmiany w zawodzie księgowego?

Zmiany w zawodzie księgowego?

Zmiany w zawodzie księgowego?

 

W 2014 roku, na mocy ustawy, zawód Księgowego został zderegulowany wraz z ponad 200 innymi zawodami. Dziś, jak bumerang, znów powraca ten temat. W naszym środowisku zawodowym kolejny raz rozważamy ponowną regulację zawodu księgowego. Ale czy słusznie? Czy zmiany w zawodzie księgowego są konieczne? Czy są one uzasadnione? Jakich możemy spodziewać się konsekwencji ponownej regulacji? Komu ma ona służyć? Jaki będzie jej skutek? Jakie przyniesie efekty? Kto na tym skorzysta? Jakie będą nowe warunki regulacji? Ile biur rachunkowych spełni wymogi? Ile biur zniknie z rynku? Kto przejmie ten rynek? Kto docelowo ma w tym swój interes?

 

Te i wiele, wiele innych kwestii, pojawiło się w procesie analizy pytań, jakie zadało Ministerstwo Finansów w ramach przeprowadzonych w tym zakresie prekonsultacji. Do wyrażenia swojej opinii Ministerstwo Finansów zaprosiło całe Nasze środowisko zawodowe. Wzięliśmy w nim czynny udział z ramienia: SWBR, KIBR i innych instytucji. My, zawodowi Księgowi, zmierzyliśmy się z kolejnym wyzwaniem, jakie znów stanęło na naszej zawodowej drodze. Przemyśleliśmy ten temat, szczegółowo go przeanalizowaliśmy, zastanowiliśmy się nad Naszą przyszłością i odpowiedzieliśmy na pytania. Poniżej prezentujemy Nasze oficjalne stanowiska w tej sprawie.

 

Stanowisko SWBR

 

 

Stanowisko KIBR

 


Publikacja: 16.10.2022r.

źródło: SWBR, KIBR

 

Zostaw Nam swoją opinię:

opinie w GOOGLE


Jak założyć własną działalność gospodarczą? Instrukcja 2022

Jak założyć działalność gospodarczą? Instrukcja 2022

Zakładamy działalność gospodarczą

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia firmy. Jak ją założyć? Jak założyć działalność gospodarczą? Instrukcja, którą tutaj zamieszczamy, pozwoli na samodzielne przejście przez etap rejestracji firmy. Zatem do dzieła.

 

Instrukcja 2022 - krok 1: zaplanowanie własnej firmy

Każda osoba, która chciałaby założyć własną firmę, musi rozpocząć od jej zaplanowania. Pomysł z założenia powinien być gruntownie przemyślany i przeanalizowany pod wieloma kątami. Ten pierwszy etap jest wbrew pozorom najważniejszym, ponieważ to od tego, w jaki sposób dokładnie przemyślimy front działań, zależy dalsze powodzenie biznesu.

Na tym etapie powstaje:

 • pomysł na biznes,
 • nazwa firmy - jako profesjonaliści w branży zawsze sugerujemy, aby były to nazwy proste, stosunkowo krótkie i nazbyt nie rozbudowane, nośne, łatwe w wymowie i w zapisie, charakteryzujące branżę lub profil działalności, budujące markę, tak, aby potencjalny Klient mógł od razu i bez kłopotu zidentyfikować i powiązać firmę z daną branżą. To niezwykle istotna rzecz, która jest zbyt często bagatelizowana,
 • wybór PKD - to skrót oznaczający Polską Klasyfikacje Działalności. Kod PKD to pięcioznakowy symbol, określający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy przyszły przedsiębiorca w momencie zakładania firmy musi wybrać przynajmniej jeden kod PKD, aby sprofilować działalność oraz poinformować urzędy, jakie czynności w jej ramach będą wykonywane. Obecnie obowiązujące kody PKD ustalone są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Sprawdzenia kodów PKD można dokonać poprzez stronę CEIDG w wyszukiwarce, poprzez stronę Biznes.gov.pl lub wyszukiwarce GOOGLE np. klasyfikacje GOFIN. Kody PKD są ściśle powiązane z oznaczeniami z klasyfikacji PKWIU.

 

Jak założyć działalność gospodarczą? Instrukcja
Jak założyć działalność gospodarczą? Instrukcja

Instrukcja 2022 - krok 2: zaplanowanie formy opodatkowania

Kolejnym etapem jest przejście do kwestii podatkowych. Tutaj bezwzględnie dokonujemy:

 • wyboru formy opodatkowania - decyzja o wyborze formy opodatkowania na dany rok jest jedną z kluczowych i najważniejszych decyzji, podejmowanych przez osoby fizyczne rozpoczynające oraz później prowadzące działalność gospodarczą. Tego wyboru dokonują zarówno przyszli jak i obecni przedsiębiorcy. Osoby zakładające działalność gospodarczą dokonują tego wyboru w momencie zakładania firmy, natomiast przedsiębiorcy czynni dokonują tego wyboru na początku każdego roku, wszyscy w oparciu o szereg różnorodnych czynników, w tym wysokość stawki podatkowej właściwej dla danej formy opodatkowania oraz przypisanej jej procentowo określonej stawki na ubezpieczenie zdrowotne. Każdy przedsiębiorca dokonuje wyboru między: zasadami ogólnymi (skala), podatkiem liniowym, ryczałtem. Przy podejmowaniu decyzji związanej z założeniem działalności gospodarczej warto dokładnie zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania,
 • wyboru biura rachunkowego.

Instrukcja 2022 - krok 3: zaplanowanie pozostałych spraw

Na koniec musimy zastanowić się jeszcze czy:

 • zakładamy konto bankowe,
 • wybieramy pełnomocnika i ewentualnie zarządcę sukcesyjnego.

Jak zauważyliście wszystkie wyżej wskazane punkty są szalenie ważne, gdyż budują firmę od podstaw. Natomiast gruntownie przemyślane podstawy dają kolejno bezpieczeństwo, stabilność i pewność, co z kolei przekłada się na spokój i dalszy rozwój, bez potrzeby cofania się i korygowania. Należy tutaj pamiętać również i o tym, że nie wszystkie aspekty są możliwe do skorygowania od ręki. Czasami błędnie podjęta decyzja będzie możliwa do zmiany dopiero po upływie roku zatem zadbaj o swój interes już na samym jego początku. Rekomendujemy spotkania z profesjonalistami.

Warto zatem wybrać sobie profesjonalne Biuro Rachunkowe, które będzie Wam wsparciem w dalszej biznesowej drodze. 
Takie znajdziecie tutaj ↓

 

współpraca z biurem rachunkowym - współpraca z profesjonalistami
współpraca z biurem rachunkowym - współpraca z profesjonalistami

Instrukcja 2022 - krok 4: wypełnienie druku CEIDG

Aby skutecznie i bez kłopotów założyć własną firmę należy wypełnić formularz CEIDG-1. Dokument można złożyć na kilka sposobów:

- osobiście lub listem poleconym (poświadczonym notarialnie) w urzędzie miasta lub gminy,
- elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
- elektronicznie bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

We wniosku trzeba wpisać pełne dane przedsiębiorcy wraz z numerem PESEL, nazwę firmy, adres siedziby i miejsce wykonywanej działalności, a także jej rodzaj czyli PKD. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej pełna nazwa firmy zawsze musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Warto też zapoznać się z rejestrem PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Można wpisać dowolną liczbę rodzajów działalności. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre wymagają koncesji lub specjalnych zezwoleń (np. sprzedaż paliw albo alkoholu).

 

Instrukcja 2022 - krok 5: informacje dotyczące US i ZUS

W Polsce obowiązuje tzw. zasada "jednego okienka". Oznacza to, że rejestrując firmę w Urzędzie Gminy nie musimy dokonywać już kolejnych rejestracji w US czy ZUS. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego i ZUS. Tym samym wnioskiem zgłasza się również wszelkie zmiany, jakie zachodzą już w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli wniosek złożymy niepoprawnie, system CEIDG niezwłocznie informuje zainteresowanego o niepoprawności.

Złożenie formularza w urzędzie jest szybkie. Urzędnik pomoże rozwikłać na miejscu ewentualne niejasności. Co istotne dokument od razu jest procedowany i proces uruchamiania firmy skrócony do minimum. W przypadku wyboru wariantu z listem poleconym cały proces wydłuża się o czas dostarczenia przesyłki. Jest także kosztowny. Za notarialne poświadczenie dokumentu trzeba bowiem zapłacić kilka złotych. Zdecydowanie najwygodniejszym sposobem jest złożenie formularza CEiDG-1 z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Osoby, które takiego podpisu nie posiadają, mogą założyć i wysłać formularz przez internet i złożyć wizytę w urzędzie gminy, aby go na miejscu podpisać. Dopiero wówczas ruszy cała procedura rejestracyjna.

 

Instrukcja 2022 - krok 6: pozostałe informacje

Do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej niezbędny jest numer NIP (numer identyfikacji podatkowej) i REGON. Jeśli w momencie zakładania działalności gospodarczej masz już numer NIP (bo z różnych względów został Ci on już wydany wcześniej), to będzie on obowiązywał i nie ulegnie zmianie. Jeśli tego numeru nie posiadasz, zostanie Ci on nadany automatycznie, przy rejestracji firmy. NIP potrzebny jest do celów podatkowych. Urzędnicy skarbowi identyfikują po tym numerze przedsiębiorcę, szczególnie w przypadku rozliczania podatku od towarów i usług (podatek VAT).
Podobna sytuacja dotyczy numeru REGON. Ten z kolei jest podstawą identyfikacji nie tylko w Urzędzie Skarbowym ale i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba go także używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów.
Według wspomnianej już zasady tzw. "jednego okienka" wpis do rejestru REGON następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

 Zakładamy jednoosobową działalność gospodarczą – krok po kroku 

publikacja: 24.09.2022r.

źródło: cik.org.pl

 

 

Zostaw Nam swoją opinię:złoto - najlepsza inwestycja

Inwestycje w złoto a podatki

Inwestycje w złoto a podatki

Rosnąca inflacja skłania do poszukiwań, w jaki sposób ochronić zgromadzone środki finansowe.

Jednym z klasycznych sposobów zabezpieczenia wartości pieniądza jest inwestycja w złoto. To świetna lokata kapitału na wypadek niestabilnej sytuacji geopolitycznej, a z taką aktualnie mamy do czynienia.

Lokując kapitał w metale szlachetne, warto jednak nie zapominać o kwestiach podatkowych.

 

Złoto złotu nie równe 

W złoto można inwestować na różne sposoby.

Wyróżnia się złoto fizyczne i złoto reprezentowane przez papiery wartościowe.

 

Złoto fizyczne może mieć postać: 

 • złotych monet bulionowych, spośród których najpopularniejsza są: Krugerrand, Wiedeński Filharmonik, Amerykański Orzeł, Australijski Kangur i Liść Klonowy,
 • monet bulionowych, sztab i sztabek złota.

 

Złoto reprezentowane przez papiery wartościowe może mieć postać:

 • giełdowych funduszy złota,
 • kontraktów terminowych na złoto CFD,
 • opcji na złoto.

Aktualnie znaczna część handlu złotem odbywa się za pośrednictwem przedstawionych powyżej instrumentów pochodnych. Inwestor w tym przypadku nie ma żadnej styczności z fizycznym złotem.

 

Cenna uwaga! 
Jest bardzo duża różnica w sposobie opodatkowania PIT dochodu uzyskanego z transakcji zbycia złota fizycznego i złota reprezentowanego przez papiery wartościowe. W pierwszym przypadku dochód może być w całości zwolniony z opodatkowania, a drugim zaś, zawsze opodatkowany 19-proc. podatkiem Belki. 
 

Złoto fizyczne - sprzedaż po pół roku zwolniona w całości od opodatkowania PIT

 

W przypadku kruszcu złota jego sprzedaż po pół roku, tak jak innych rzeczy używanych, podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Ma to miejsce tylko w przypadku zbycia złota fizycznego.

Wprawdzie, co do zasady, inwestycja w złoto ma charakter długoterminowy, niemniej gdyby miała mieć miejsce szybka sprzedaż to, jeżeli tylko złota sztabka lub moneta bulionowa będą przechowywane przez minimum pół roku, to inwestor sprzeda złoto bez konieczności uiszczania jakichkolwiek zobowiązań podatkowych.

 

Należy zadbać o dowód zakupu

Inwestując w złoto, należy zadbać o zachowanie dokumentacji. Faktura, paragon czy umowa kupna sprzedaży to dowód nie tylko na legalność pochodzenia kruszcu, ale i ważny dowód podatkowy. Dokument zakupu będzie pełnił kluczową rolę przy ocenie, czy sprzedaż ma miejsce przed upływem pół roku i jest opodatkowana, czy po upływie pół roku i jest zwolniona od podatku.

Jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem terminu półrocznego, to opodatkowany będzie dochód. Transakcję należy ujawnić w zeznaniu rocznym, wykazując odpowiednio przychód oraz koszty uzyskania przychodu. Dochód z transakcji będzie opodatkowany na zasadach ogólnych.

 

Jak liczyć pół roku?

Termin półroczny należy liczyć od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Przykład 

Podatnik nabył monety bulionowe w lutym 2022. Może je zbyć bez opodatkowania począwszy od 1 września.

 

Zamiana to transakcja nabycia i zbycia

Jako ciekawostkę warto zasygnalizować, iż  istnieją platformy internetowe, które umożliwiają inwestorom sprzedaż, zakup, ale i zamianę kruszcu. Transakcja sprzedaży raczej jest klarowna dla inwestora. Trzeba jednak zaznaczyć, że zamiana np. wymiana monety na inną monetę z innym inwestorem to jednocześnie transakcja sprzedaży (własnej monety) i transakcja zakupu monety od innego inwestora. Zatem, występują tu dwie transakcje, z których sprzedaż należy zbadać pod kątem konieczności opodatkowania. Na gruncie podatku dochodowego zawsze tu mamy do czynienia z transakcją zbycia.

 

Ważne od kogo kupujemy - od osób fizycznych z PCC, od dealera bez dodatkowych kosztów

Zakup fizycznego złota bezpośrednio z mennicy, czy od dealera nie będzie wiązał się z dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi. Zakup od osoby fizycznej zaś, to dodatkowy koszt 2-proc. PCC.

Zakup złota fizycznego wiąże się z koniecznością złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PPC- 3 oraz uregulowania należnego podatku w ciągu 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy. Obowiązek zapłaty podatku PCC spoczywa na nabywcy. Obowiązek ten nie wystąpi w sytuacji gdy transakcja będzie miała wartość do 1000 zł. Wówczas, zastosowanie znajduje zwolnienie od opodatkowania PCC.

 

Sprzedaż złota niematerialnego zawsze z podatkiem Belki 

Zupełnie odmiennie wygląda sytuacja ze zbyciem papierów wartościowych reprezentujących złoto np. certyfikatów inwestycyjnych, akcji producenta złota czy opcji na złoto, kontraktów CDF na złoto. W tym przypadku w każdej sytuacji, gdy zostanie wygenerowany zysk, to zawsze należy liczyć się z koniecznością jego pomniejszenia o 19-proc. podatek Belki. Okres pomiędzy zakupem a sprzedażą papierów pozostaje tu zupełnie bez znaczenia.
 

Zakup złota zwolniony z podatku VAT

Zakup fizycznego złota jest także atrakcyjny na gruncie VAT. Dostawa złota korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT.

Złoto inwestycyjne w rozumieniu ustawy o VAT to:

1) złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;
2) złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
b) zostały wybite po roku 1800,
c) są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
d) są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

 


Podstawa prawna:

stan prawny na dzień 17.07.2022r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

 


ZUS - wnioski o dofinansowanie

ZUS - wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie z ZUS, dedykowane poprawie warunków pracy pracowników

 

Do 8 lipca 2022 roku ZUS przyjmuje wnioski na projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Mówiąc bardziej obrazowo - przedsiębiorcy, którzy inwestują w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników - mogą inwestycje te realizować przy współfinansowaniu z ZUS.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać do 8 lipca 2022r.

Jeżeli w tym terminie wpłynie liczba wniosków, których realizacja nie wyczerpie w całości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w ramach konkursu, ZUS ogłosi II turę naboru wniosków w konkursie oraz poda nowy termin składania wniosków na stronie www.zus.pl i stronie BIP.

 

Jakie projekty objęte są dofinansowaniem?

Dofinasowanie obejmie projekty, które:

 • poprawią bezpieczeństwo pracy,
 • zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz
 • zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

 

Ważne!
Nie można ubiegać się o dofinansowanie dla stanowisk pracy, które obecnie nie funkcjonują. Zatem, wnioskować można tylko o wsparcie dla stanowisk pracy funkcjonujących w dniu złożenia wniosku.

 

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy,
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym,
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną,
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza,
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy,
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne,
 • środki ochrony indywidualnej.

W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Szczegółowy katalog działań zawiera katalog działań inwestycyjnych i doradczych dostępny jest pod linkiem: https://bip.zus.pl/documents/493361/5439248/Za%C5%82%C4%85cznik+Nr+4+Katalog+dzia%C5%82a%C5%84+inwestycyjnych+i+doradczych.pdf

Jako przykłady można tu podać zakup: wózków magazynowych, wózków jezdniowych, ręcznych wózków platformowych dwunożycowych, wyciągów towarowych (wind dekarskich) czy zestawów do zrywki drewna oraz różnego rodzaju osłon do maszyn i urządzeń  technicznych.

 

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek ZUS,
 • nie zalega z opłacaniem podatków,
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Kluczowe warunki formalne:

 • złożenie wniosku w formie elektronicznej i na właściwym formularzu za pośrednictwem strony https://prewencja.zus.pl/,
 • wskazanie liczby kontrolnej we wniosku,
 • wskazanie przynajmniej jednego adresu mailowego.

Wniosek, który nie spełnia któregokolwiek z powyższych kryteriów, nie podlega rozpatrzeniu.

 

Wzór wniosku

https://bip.zus.pl/documents/493361/5439248/Za%C5%82%C4%85cznik+Nr+2+Formularz+wniosku+o+dofinansowanie.pdf/2101d7f4-2632-5e0a-1d6b-40cd9ff7adf5?t=1651150475463

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl z wykorzystaniem zakładki „Wysyłam wniosek”.

Wniosek należy przygotować wyłącznie z wykorzystaniem formularza wniosku w formie edytowalnej pdf.

 

Kwota dofinansowania

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 tys. złMaksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą zaś:

 • dla działań inwestycyjnych – 299 tys. zł,
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 tys. zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80 proc. szacowanej wartości projektu. Kwoty dofinansowania są kwotami brutto.

Wnioskodawca musi posiadać wkład własny na pokrycie różnicy pomiędzy wartością projektu a kwotą dofinansowania.

 

Przykład:

Wartość inwestycji wynosi 100.000,00 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania to 100.000,00 zł x 80% = 80 000,00 zł.

Kwota wypłaty I transzy wynosi 80.000,00 zł x 60% = 48.000,00 zł.

100.000,00 zł – 48.000,00 zł = 52.000,00 zł.

Wnioskodawca musi posiadać środki własne na realizację projektu w wysokości 52.000,00 zł oraz środki na koszty związane z realizacją projektu, które nie podlegają dofinansowaniu.

II transzę w wysokości 32.000,00 zł wnioskodawca otrzyma w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu odbioru projektu przez ZUS.

 

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana nie później niż do 31 grudnia br. Na liście rankingowej wskazani będą wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania oraz niezakwalifikowane do dofinansowania.

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się pod adresem: https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01

 

ZUS - wnioski o dofinansowanie
ZUS - wnioski o dofinansowanie

Podstawa prawna:

stan prawny na dzień 07.07.2022r.

źródło: taxalert.lex.pl

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

Opinie GOOGLE