Najlepszy dzień ever - 9 czerwca Dzień Twojej Księgowej

9 czerwca - Dzień Księgowej / Księgowego

9 czerwca - Dzień Księgowej / Księgowego

W tak ważnym dla Nas dniu chcemy podkreślić wagę i rangę tego zawodu, Naszego zawodu. Oczywiście Wielu z Was może się z tym nie zgodzić, macie takie prawo. Jednakże My chcemy Wam uzmysłowić jedną prostą prawdę - Drodzy Moi, bez Nas nie ma Was. Dlaczego? Otóż wyobraźcie sobie świat bez księgowych, kadrowych i innych zawodów branżowych. W tym świecie nie byłoby wówczas:

 1. wyliczonych i wpłaconych podatków,
 2. wyliczonych i wpłaconych składek ZUS,
 3. wyliczonych i wypłaconych wynagrodzeń, świadczeń, wsparć, itp.

A teraz wyobraźcie sobie konsekwencje braku tych trzech prostych, dla niektórych trywialnych, zupełnie niepotrzebnych punktów. Bo przecież Księgowa / Księgowy to zło konieczne, to zbyteczny zawód, osoba, której zupełnie nie potrzebujesz, bo przecież wiesz lepiej, znasz się doskonalej, robisz to szybciej, liczysz dokładniej. 

 

Hmmm... Doprawdy? Jesteś o tym przekonany? Faktycznie radzisz sobie sam i nie masz żadnych problemów, żadnych wątpliwości, żadnych pytań?

 

Nie sądzę.

 

Każdy z Nas, aby dobrze wykonać zakres swojej pracy, musi poznać jej zasady. Zdobyte wieloletnie doświadczenie zawodowe jest w tej materii rzeczą nie do przecenienia. A doświadczenie zdobywa się latami. Podobnie rzecz się ma z przedstawicielami tego zawodu. Księgowa / Księgowy to potocznie mówiąc szara administracja rządu, każdego rządu bez wyjątku (i nie mylmy tego z "szarą strefą"). Dbamy o Nasz wspólny interes, o podatki, o terminowości, dbamy o sprawy różne, trudne, wymagające ogromnej wiedzy i skupienia. Stoimy na posterunku i za wszelką cenę trzymamy rękę na pulsie. Dla kogo? Dla Ciebie, Drogi Przedsiębiorco!

 

Widzisz to?

Dostrzegasz różnicę?

Dostrzegasz konsekwencje braku tych ludzi, braku Twojej Księgowej / Twojego Księgowego w Twoim otoczeniu?

Widzisz, jak ważnymi trybikami są w systemie, jak ważni są w Twojej firmie? 

 

 

A zatem Moi Drodzy, szanujmy swoich Księgowych, doceniajmy ich wkład i zaangażowanie w Wasze sprawy i nie utrudniajmy im życia, które i tak jest już dość skomplikowane.

 


 

9 czerwca w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

Dzisiaj i My, Księgowi "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ obchodzimy swoje święto. Pragniemy zatem Drodzy

 

Koleżanki i Koledzy,

w tym szczególnym dniu życzyć Nam cierpliwości społecznej do wszystkich i wszystkiego ...

 

Wszystkiego najlepszego 💐

Wszystkiego dobrego 🌷

 

Jesteśmy fenomenem tych czasów ‼️

Jesteśmy Simply The Best 🔝🔝🔝👌

 

#manufakturakonin #twojaksięgowość #kampaniaksięgowa #radzimysobie #twojaksięgowa #twojaeksięgowa #księgowa #wstrefierelaksu #księgowawpodróży

Najlepszy dzień ever - 9 czerwca Dzień Twojej Księgowej

 


 

Życzenia Księgowym składają również:

 

Księgowa w krainie czarów - dr Nelli Artienwicz

Przestrzeń rozwojowa dla księgowych: neurobilansowanie, asertywność, komunikacja, work-life balance

życzenia na 9 czerwca od NELLI
ŻYCZENIA NA 9 CZERWCA

stan prawny aktualny na dzień 09.06.2023r.

źródło: facebook.com/art.n.witch

źródło: facebook.com/profile.php?id=100080338221893

źródło: facebook.com/samirkayyalipl

źródło: facebook.com/swbrpl

źródło: facebook.com/KrajowaIzbaBiurRachunkowych

źródło: facebook.com/skwp.poznan

źródło: facebook.com/Sukcespopoznansku

źródło: facebook.com/ksiegowebazgroly

źródło: facebook.com/akademialtca

źródło: facebook.com/smolarekbizpl

źródło: facebook.com/anna.kedzierska.adamczyk

źródło: instagram.com/symfonia.oprogramowanie

źródło: facebook.com/magda.danaj

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:

 


Konsekwencje nieterminowego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego w 2023 roku

Konsekwencje nieterminowego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego w 2023 roku

Czy nieterminowe przekazywanie dokumentów do biura rachunkowego ma swoje konsekwencje?

Oczywiście, że tak. I to nie małe. Co się zatem dzieje w takich przypadkach? Jakiego rodzaju konsekwencje grożą podatnikowi za niedochowanie terminów zawartych w umowach z Biurem Rachunkowym? Kto za to bezpośrednio odpowiada? Wyjaśnijmy te zależności.

 

Zapisy w umowach a stan faktyczny

Niektórzy klienci przekazują dokumenty z opóźnieniem. Bardzo często robią to dzień przed ustawowym terminem do złożenia np. deklaracji, JPK_VAT czy uregulowania zobowiązania wobec budżetu. Zdarza się, że dokumenty są przekazywane również po upływie terminu do złożenia deklaracji czy zapłaty zobowiązania podatkowego. Opóźnienia w dostarczaniu dokumentacji prowadzą do dezorganizacji pracy w każdym Biurze Rachunkowym bez wyjątku i niepotrzebnych napięć w relacjach Biuro – Klient. 

Takie opóźnienia mogą również, w wyniku szybkiej, błędnej dekretacji czy niewłaściwej oceny dokumentów w świetle prawa podatkowego, doprowadzić do błędów w dokonywanych zapisach księgowych. To w konsekwencji doprowadzić może do ustalenia niewłaściwej wysokości zaliczek na podatek dochodowy, błędnych rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczeń dokumentacji pracowniczej i ustalenia w nieprawidłowej wysokości zobowiązań z tytułu ubezpieczeń.

 

praca w biurze rachunkowym

 

Zatem konsekwencje są bardzo poważne, wyniki zaniedbań mogą nieść za sobą potężne kary finansowe dlatego bezwzględnie nie należy bagatelizować swoich podstawowych obowiązków wynikających z zawartych umów z Biurem Rachunkowym. Każdy Klient bowiem, w swojej umowie na usługowe prowadzenie księgowości, ma jasno określoną datę, do której winien przekazać swoje dokumenty do Biura Rachunkowego. To pozwala stronom zachować terminowość rozliczeń i płatności, zabezpiecza czas na ewentualne poprawki, korekty, wyjaśnienia kłopotliwych sytuacji i pozostawia przestrzeń na niespodziewane zdarzenia losowe.

Księgi rachunkowe muszą być nie tylko rzetelne

Określone podmioty zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Księgi rachunkowe uznaje się za:

 • rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty,
 • prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych,
 • sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych,
 • prowadzone bieżąco, jeżeli m.in. pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.

 

Każda transakcja musi być zaksięgowana

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Zazwyczaj okresem sprawozdawczym jest miesiąc, a więc klient powinien dostarczać dokumenty do biura rachunkowego, do momentu zamknięcia ksiąg za dany okres sprawozdawczy - miesiąc. Dostarczenie dokumentów do biura po zamknięciu miesiąca doprowadza do sytuacji, w której należy ująć je w księgach w miesiącu następnym, ale w zakresie rozliczeń podatkowych należy sporządzić ewentualne korekty.

 

Ważne!

 To kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości przejmie inna osoba czy przedsiębiorstwo usługowo prowadzące księgi.

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określone  podmioty są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

 

kalendarz podatnika

 

W razie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe zapisy muszą być dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie dowodów, przekazywanych przez podatnika zgodnie z postanowieniami umowy, w czasie zapewniającym prawidłowe terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jak wskazują przepisy rozporządzenia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia, według ustalonego wzoru księgi i zgodnie z objaśnieniami do wzoru księgi. Księgę uważa się za rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Księgę uznaje się za rzetelną m.in. gdy: niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5 proc. przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym organ podatkowy stwierdził te błędy, lub błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny. Opóźnienia w zakresie dostarczania dokumentów uniemożliwiają więc właściwe prowadzenie księgi.

 

Konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług (VAT)

Nieterminowe dostarczenie dokumentów do biura rachunkowego powoduje również konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług. Jeżeli klient dostarczy faktury kosztowe, z wykazanym vat naliczonym, ze znacznym opóźnieniem (już po ustawowych terminach możliwości rozliczenia vat naliczonego), to biuro będzie mogło tylko sporządzić korekty JPK_VAT (nie później jednak niż w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego). Podobnie w przypadku opóźnienia w dostarczaniu do biura faktur sprzedaży, po okresie w którym powstał dla transakcji obowiązek podatkowy, również będzie już tylko możliwa korekta JPK_VAT i pojawi się konieczność zapłaty odsetek za zwłokę.

Konsekwencjami późnego dostarczania dokumentów mogą być więc nie tylko frustracje ze strony pracowników biura rachunkowego, ale dodatkowe płatności dla biura za sporządzenie korekt deklaracji, zeznań, dopłaty do podatków czy odsetki od zaległości budżetowych.

 

Ważne!


 Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, karze podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę. Ważne jest, aby to podatnik dbał o terminowe dostarczanie dokumentów do biura rachunkowego, ponieważ to on, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, odpowiada za swoje rozliczenia całym swoim majątkiem.


Jak to wygląda w Naszym Biurze Rachunkowym?

Konsekwencje nieterminowego przekazywania dokumentów do biura rachunkowego w 2023 roku


Podstawa prawna:

stan prawny aktualny na dzień 05.06.2023r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:

 


dziesiątka rzecznika mśp

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców - złóż podpis!

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców - złóż podpis!

Ruszyły zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców". To bardzo ważny projekt, pod którym podpisać może się każdy pełnoletni obywatel Naszego kraju. Nie ma znaczenia czy pracujesz na umowie, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nim byłeś lub dopiero zamierzasz nim pozostać. To dotyczy NAS Wszystkich, OBYWATELI RP, ludzi, którzy budują swoją przyszłość w tym kraju!

 

Z ważnych informacji

 

Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 16 stycznia 2023r. przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce, który realizuje 1 punkt 10-tki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. Pełnomocnikiem Komitetu został dr n. pr. Marek Woch, a Zastępcą Poseł na Sejm RP Paweł Kukiz. Komitet zaczyna zbiórkę minimum 100 tysięcy podpisów pod projektem, ma na to 3 miesiące.

 

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców - ważne informacje - kliknij tutaj

 

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców - złóż podpis w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ!
Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców - złóż podpis w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ!

 

Poniżej zamieszczamy szczegóły projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców. Przeczytaj i dołącz do zbierania podpisów.

Projekt ustawy Dobrowolny ZUS

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Projekt-ustawy-Dobrowolny-ZUS-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022-r

Uzasadnienie Dobrowolny ZUS

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Uzasadnienie-Dobrowolny-ZUS-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Dobrowolny ZUS

dr-n.-pr.-Marek-Woch-OSR-Dobrowolny-ZUS-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022

Lista poparcia

Poniżej znajduje się link do pliku PDF zawierającego tabelę do zbierania podpisów w sprawie projektu ustawy: Projekt ustawy – Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce.

 

Ważne!

Wypełniony druk dostarcz osobiście lub odeślij na adres:

"MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, lok. 205, 62-500 Konin

lub
Marek Woch, ul. Biskupia 48 C m. 16, 04-216 Warszawa

 

Lista poparcia - do wydruku

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najintensywniejszą mobilizację – każdy podpis się liczy! 

Wszystkie rubryki na listach poparcia muszą być w pełni poprawnie uzupełnione oraz dostarczone lub przesłane fizycznie na wyżej wskazane adresy. W razie pytań prosimy o kontakt z Naszym Biurem https://manufakturakonin.pl/kontakt/. Pełna mobilizacja i wszystkie ręce na pokład – działamy!

Termin na zebranie podpisów upływa 31 marca 2023 roku!

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób udzielających poparcia komitetowi inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce na rzecz projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce

Obowiazek-informacyjny-RODO-Dobrowolny-ZUS

 

Plakaty informacyjne 

Prezentacje edukacyjne

dr_M._Woch_Dobrowolny_ZUS_-_wersja_ostateczna_zalozenia_7.11.2022-MW-4.11-skr

Dzialania_ws.-inicjatywy_ustawodawczej_Dobrowolny_ZUS_prezentacja_16.01.2023_r

Materiały online

https://lublin.tvp.pl/65931488/projekt-ustawy-dobrowolny-zus-dla-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR0ce7hz0UuOOBVER2m3UD4UknLHJXB1THPUDuTvLQZIxqDRiKiJxXHJDhw

 

https://www.youtube.com/watch?v=HdGZspOCKmY

https://www.youtube.com/watch?v=d-kO9AamllQ&t=8013s

 

 

Artykuły tematyczne

Dobrowolność podlegania ubezpieczeniom społecznym jako przeciwdziałanie rozwijaniu się działalności gospodarczej w szarej strefie:

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Opracowanie-pt.-Szara-Strefa-druk-wersja-Sejm-RP-20.12.2022-r

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Opracowanie-pt.-Mit-o-wypychaniu-na-samozatrudnienie-z-17.12.2022-r.-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022-r

Analiza skutków finansowych wprowadzenia Dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców w Polsce:

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Analiza-skutkow-finansowych-wprowadzenia-Dobrowolnego-ZUS-dla-Przedsiebiorcow-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022

https://fpg24.pl/mit-o-wypychaniu-na-samozatrudnienie/

https://rzecznikmsp.pl/mitem-sa-twierdzenia-ze-wprowadzenie-dobrowolnego-zus-dla-przedsiebiorcow-zrujnuje-finanse-zakladu-ubezpieczen-spolecznych/

https://managerplus.pl/dobrowolnosc-podlegania-ubezpieczeniom-spolecznym-jako-przeciwdzialanie-rozwijaniu-sie-dzialalnosci-gospodarczej-w-szarej-strefie-54973

 

Wszystkie ręce na pokład!
Cały czas zbieramy podpisy na listy poparcia
pod Obywatelskim Projektem Ustawy Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców na wzór niemiecki.
Bardzo prosimy o pełną mobilizację!
Bardzo prosimy o przesyłanie niniejszej wiadomości do rodziny, znajomych, współpracowników. Zachęcamy do zbierania podpisów.

Poniżej przydatne linki:
1. Wszelkie powyższe oraz dodatkowe informacje dot. naszego projektu, znajdą Państwo także pod poniższym linkiem: 
2. Strona fundacji z niezbędnymi informacjami: https://rzecznikmsp.pl/dobrowolny-zus-w-pl/
3. Twitter promujący inicjatywę: https://twitter.com/DobrowolnyZ

 

Zagrzewamy wszystkich do działania - razem zmieńmy rzeczywistość polskich przedsiębiorców i dajmy możliwość wyboru. Każdy głos się liczy!
Poprawnie wypełnione listy poparcia dostarczamy na adres:
 ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, lok. 205, 62-500 Konin
lub 
Marek Woch, ul. Biskupia 48C m. 16, 04-216 Warszawa.

Dziękujemy za zaangażowanie.

Bierzemy sprawy w swoje ręce!


stan prawny aktualny na dzień 16.03.2023r.

źródło: Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców

źródło: rzecznikmsp.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


Jak prawidłowo skompletować dokumentację do biura rachunkowego w 2022 roku

Kompletujemy dokumenty do biura rachunkowego w 2022

Kompletujemy dokumenty do biura rachunkowego w 2022 roku

Po raz kolejny zbliża się okres rozliczeniowy i po raz kolejny Nasze Biuro będzie miało przyjemność pracować  z Państwa dokumentami księgowymi.

Przypominamy, podpowiadamy, zwracamy Państwa uwagę na dokumenty, jakie należy przekazać do biura rachunkowego, aby Państwa księgi były rzetelne.

 

Księgi rzetelne to księgi prowadzone zgodnie ze stanem rzeczywistym. 

 

Zatem księga rzetelna, to taka księga, której zapisy odzwierciedlają stan faktyczny jaki ma miejsce w Państwa Firmach. To takie księgi, które zawierają zapisy dotyczące wszystkich transakcji, jakie miały miejsce w okresie rozliczeniowym.

 

Jak prawidłowo skompletować dokumentację do biura rachunkowego

 


Komplet dokumentów przekazany do biura rachunkowego - to zatem, punkt wyjścia dla rzetelności ksiąg

 

Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. 

W sytuacji gdy księga będzie nierzetelna podatnikowi grożą sankcje karne z kodeksu karnego skarbowego za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. 

 

Najlepsza Księgowa - Księgowa Konin - Twoja Księgowa w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Kompletujemy dokumenty do biura rachunkowego w 2022 roku

 


Jakie dokumenty należy przygotować, skompletować  i przekazać do biura rachunkowego w 2022 roku?

 

Do biura dostarczamy dokumenty sprzedaży, czyli:

 • faktury sprzedaży (w tym zaliczkowe, końcowe, faktury do paragonów, oraz faktury anulowane),
 • raporty z kas fiskalnych,
 • paragony dotyczące uznanych reklamacji, zwrotów towarów, pomyłek, itp.,
 • ewidencję sprzedaży bezrachunkowej lub dowody wewnętrzne sprzedaży (w sytuacji, gdy sprzedaż nie jest dokumentowana za pomocą kasy fiskalnej).

 

Przychodem do zaksięgowania są także nieodpłatne świadczenia np. użytkowanie ruchomości czy nieruchomości na podstawie umowy użyczenia (w pewnych przypadkach są to czynności objęte zwolnieniem) a także otrzymane kary umowne i odszkodowania. Informacje w tym zakresie bezwzględnie muszą być przekazywane do biura rachunkowego.

 

Najlepsze Biuro Rachunkowe → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Najlepsze Biuro Rachunkowe → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

Do biura dostarczamy dokumenty potwierdzające poniesione wydatki tj.

 • faktury zakupu towarów (zarówno towarów handlowych, jak i materiałów podstawowych i pomocniczych) - dokumenty te muszą być opatrzone datą i podpisem osoby, która je przyjęła;
 • FV za paliwo, które bezwzględnie muszą zawierać numer rejestracyjny pojazdu. Jeżeli takiego numeru brak w fakturze, to należy go wpisać odręcznie;
 • wszystkie wyciągi bankowe firmowe (w tym z rachunków oszczędnościowych);
 • listy płac i rachunki do umów zleceń (podpisane przez pracownika/zleceniobiorcę, gdy wypłata wynagrodzenia jest w gotówce);
 • oraz wszelkie inne faktury/dokumenty, jakie potwierdzają nabycie towarów i usług poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

 

Proszę pamiętać, o stałych kosztach, jakie Państwo ponoszą. Do najczęściej ponoszonych wydatków należą: usługi księgowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty leasingowe, czynsze najmu, opłaty za media (energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, opłaty za śmieci), itp.

 

Kosztem podatkowym są także wydatki poniesione na zakup wyposażenia oraz koszty remontów i serwisowania firmowych maszyn, urządzeń czy nieruchomości.

 

Najlepsza Księgowa w Najlepszym Biurze Rachunkowym → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Najlepsza Księgowa w Najlepszym Biurze Rachunkowym → "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

Ważnym aspektem prowadzonej działalności gospodarczej są wydatki poniesione na szeroko rozumiane ubezpieczenia, np. ubezpieczenie OC z racji rodzaju wykonywanej działalności, czy ubezpieczenia składników majątku. Podstawą do dokonania zapisu księgowego jest polisa ubezpieczeniowa.

 

Zwracamy Państwa uwagę, iż księgowaniu podlegają zdarzenia związane, zarówno z nabyciem środków trwałych, jak i z ich wykreśleniem (sprzedaż, wycofanie na cele prywatne) czy zaprzestaniem ich użytkowania (likwidacja, złomowanie, itp.). Proszę zatem, przekazywać do biura rachunkowego nie tylko faktury zakupu środków trwałych, ale też i informacje o fakcie zaprzestania ich użytkowania.

 

Prosimy też o przekazywanie list obecności pracowników i ewidencji godzin wykonywanego zlecenia przez zleceniobiorców, stanowią one, bowiem podstawę do naliczenia wynagrodzeń  w sposób prawidłowy.

 

Ważne dla czynnych podatników podatku VAT!

Wszystkie faktury dostarczane do biura muszą być podpisane tj. powinny zawierać datę odbioru dokumentu i podpis. Datę odbioru i podpis należy wpisać odręcznie w dowolnym miejscu. Powyższe dotyczy także dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej – proszę zeskanować tylko dokumenty podpisane i opatrzone datą odbioru.

 

Przypominamy o konieczności terminowego dostarczania dokumentów księgowych do biura rachunkowego!!! 

 

Kalendarium Przedsiębiorcy w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Kalendarium Przedsiębiorcy w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 


Podstawa prawna:

 • art. 53 § 22 i art. 61 § 1 ustawy z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 408),
 • § 15 ust. 1 oraz załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2544),
 • art. 86 ust. 10b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685).

źródło: taxalert.lex.pl

 

Kliknij w link, a znajdziesz Nas na Facebooku:


 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura:


zmiany w zawodzie księgowego?

Zmiany w zawodzie księgowego?

Zmiany w zawodzie księgowego?

 

W 2014 roku, na mocy ustawy, zawód Księgowego został zderegulowany wraz z ponad 200 innymi zawodami. Dziś, jak bumerang, znów powraca ten temat. W naszym środowisku zawodowym kolejny raz rozważamy ponowną regulację zawodu księgowego. Ale czy słusznie? Czy zmiany w zawodzie księgowego są konieczne? Czy są one uzasadnione? Jakich możemy spodziewać się konsekwencji ponownej regulacji? Komu ma ona służyć? Jaki będzie jej skutek? Jakie przyniesie efekty? Kto na tym skorzysta? Jakie będą nowe warunki regulacji? Ile biur rachunkowych spełni wymogi? Ile biur zniknie z rynku? Kto przejmie ten rynek? Kto docelowo ma w tym swój interes?

 

Te i wiele, wiele innych kwestii, pojawiło się w procesie analizy pytań, jakie zadało Ministerstwo Finansów w ramach przeprowadzonych w tym zakresie prekonsultacji. Do wyrażenia swojej opinii Ministerstwo Finansów zaprosiło całe Nasze środowisko zawodowe. Wzięliśmy w nim czynny udział z ramienia: SWBR, KIBR i innych instytucji. My, zawodowi Księgowi, zmierzyliśmy się z kolejnym wyzwaniem, jakie znów stanęło na naszej zawodowej drodze. Przemyśleliśmy ten temat, szczegółowo go przeanalizowaliśmy, zastanowiliśmy się nad Naszą przyszłością i odpowiedzieliśmy na pytania. Poniżej prezentujemy Nasze oficjalne stanowiska w tej sprawie.

 

Stanowisko SWBR

 

 

Stanowisko KIBR

 


Publikacja: 16.10.2022r.

źródło: SWBR, KIBR

 

Zostaw Nam swoją opinię:

opinie w GOOGLE


Polski Ład 2.0 - Kolejne zmiany podatkowe w roku już od 1 lipca.

Polski Ład 2.0 - Kolejne zmiany podatkowe w roku już od 1 lipca.
 
W czwartek 9 czerwca 2022 roku posłowie głosowali za zmianami dotyczącymi przepisów Nowego Ładu 2.0 - każdy z Nas zastanawia się co się zmieni 🤔
 
- Po pierwsze PIT, który będzie obowiązywał za 2022 roku będzie wynosił 12% w pierwszym progu podatkowym, ale składka zdrowotna pozostaje na poziomie 9%. 🧐 Obniżenie PIT'u do 12% powoduje również zmiany w kwocie zmniejszającej podatek, która zmieni się z aktualnych 5100 zł na 3600 zł 😉
 
- Po drugie ulga dla klasy średniej ma zostać zlikwidowana! Jednak, jeśli podczas rozliczenie za 2022 rok - zastosowanie ulgi będzie dla podatnika korzystniejsze niż zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 r. 😃
 
- Co do składki zdrowotnej nie będzie ona odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych - jednak podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli zaliczyć koszty składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności (maksymalnie do kwoty 8700 zł rocznie), podatnicy płacący ryczałt będą mogli obniżyć stanowiący podstawę opodatkowania przychód o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych, podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych 😎
 
Co ciekawe niektórzy podatnicy będą mieli możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku! Warto podkreślić, że zmiany formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie wobec roku podatkowego 2022 😁
 
Może również zniknąć obowiązek podwójnego naliczania zaliczek, a samotni rodzice będą mogli rozliczyć 2022 r. wraz z dzieckiem🤩
 
W ramach nowych przepisów zostanie ujednolicony terminu składania rocznego zeznania podatkowego - do 30 kwietnia👌

przerwa-wielkanocna-2022

Wesołego Alleluja - przerwa świąteczna 19 KWIETNIA 2022r.

WESOŁEGO ALLELUJA

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci, Mili Moi

Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy pragnę w imieniu swoim oraz całego Zespołu "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

życzyć wszystkim Państwu tu obecnym:

🌷🌷🌷

* spełnienia   * radości   * szczęścia
* miłości   * wytrwałości
* zdrowia

🌷🌷
* humoru   * dystansu   * szczerości
* wrażliwości   * zrozumienia
* czasu   * obecności

🌷

Pięknych i wyjątkowych ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Wesołego Alleluja - święta wielkanocne 2022 roku w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Wesołego Alleluja - święta wielkanocne 2022 roku w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Szanowni Klienci,

święta tuż tuż, nadszedł zatem czas wypoczynku, oderwania się od pracy i spędzenia kilku chwil w gronie najbliższych, złapania oddechu i dystansu. Pragniemy poinformować, że My również zamierzamy skorzystać z tego przywileju - Naszą przerwę świąteczną zaczynamy od jutra, tj. 14 kwietnia 2022r. Biuro będzie nieczynne. Zapraszamy wszystkich Państwa po Naszym powrocie.

Wracamy 19 kwietnia 2022r.

Wesołego Alleluja! 🌷

 

Wesołego Alleluja - przerwa świąteczna 19 KWIETNIA 2022r. w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Wesołego Alleluja - przerwa świąteczna 19 KWIETNIA 2022r. w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 


Ukraina - pomoc uchodźcom

Ukraina - wszystkie informacje 2022

Ukraina - pomoc dla uchodźców    wszystkie informacje 2022

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię skierowaną do osób potrzebujących pomocy. Znajdziecie na nich wszelkie informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje dotyczące aktualnie panującej sytuacji w kraju.

 

Інформація для громадян України/Informacje dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim → https://www.gov.pl/web/ua

 1. Перетин кордону → https://www.gov.pl/web/ua/-

 2. Прийомні пункти → https://www.gov.pl/web/ua/-2

 3. Залишайтеся в Польщі → https://www.gov.pl/web/ua/--

 4. Медична допомога → https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy

 5. Pобота → https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-dla-obywateli-ukrainy-1

 6. Освіта → https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-na-rzecz-ukrainy--najwazniejsze-dzialania-mein

 7. Переваги ZUS → https://www.zus.pl/

 8.  Юридична допомога → https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

 9. Безкоштовний проїзд потягом для громадян України → https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18518,Bezplatne-przejazdy-pociagami-dla-obywateli-Ukrainy.html

 10. Мова жестів → https://www.youtube.com/watch?v=7EzSn3SH2sM; https://www.youtube.com/watch?v=s-HKomdP45c

 11. nota ambasady Ukrainy → https://www.gov.pl/web/ua-pl/nota-ambasady-ukrainy-ws-dokumentow-osob-przybywajacych-do-polski

 12. Питання що часто задаються →https://www.gov.pl/web/ua/---

 

Infolinie - ważne numery telefonów

Uruchomiono specjalne numery telefoniczne, dedykowane uzyskiwaniu najpilniejszych informacji:

 1. +48 47 721 75 75 tutaj uzyskasz informacje o punktach recepcyjnych, warunkach, zasadach wjazdu, pobytu na terenie Polski. Przypominamy, że MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.
 2. +48 22 523 88 80 dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie. Specjalna infolinia uruchomiona została przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Ważne infografiki

Przekroczenie granicy - miasta i kontakty dla uchodźców


Zgoda rodzica na wyjazd małoletniego dziecka z UkrainyPunkty recepcyjne

 

 


Przewóz gotówki przez granicę

 


Informacje dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy


Instytucja prekarium czyli jakie dokumenty podpisać, goszcząc uchodźców z Ukrainy?

 

Pozostałe ważne informacje

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

 

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

Wsparcie na rzecz Ukrainy – najważniejsze działania MEiN

Wspieramy uchodźców z Ukrainy! Każdy uczeń czy student uciekający przed wojną i potrzebujący pomocy w Polsce – otrzyma ją! Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało szereg rekomendacji oraz wskazówek, jak zapisać dziecko do szkoły i jak otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną. To również informacje dla studentów i naukowców z Ukrainy.

 

Pomoc dla uczniów

Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie.

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół znajdują się w niniejszym komunikacie.

 

Dziecko nie zna dobrze języka polskiego, jak sobie poradzi w szkole? 

Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego. W szkole może być także utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów nauczania) organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia

Uczniowie cudzoziemcy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Taką pomoc organizuje w szkole dyrektor.

Rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To zestaw wskazówek dotyczących wsparcia polskich uczniów, uczniów z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, którzy dotrą do Polski w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.

Informacje są dostępne na stronie.

Pomoc dla studentów i naukowców 

Minister Edukacji i Nauki skierował list do rektorów uczelni, w którym zwrócił się z prośbą o umożliwienie kontynuowania studiów na polskich uczelniach przez ukraińskich studentów. Ministerstwo opracowało również wskazówki, jak krok po kroku zgłosić się do uczelni w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

Szczegółowe informacje o kontynuowaniu studiów oraz kariery naukowej w Polsce są dostępne na stronie MEiN.

Zawieszenie zajęć w szkołach na terenie przy granicy z Ukrainą

W związku z sytuacją na Ukrainie na obszarze powiatów bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma oraz Przemyśla dyrektorzy mogą – w razie konieczności – zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. Minister Edukacji i Nauki wydał stosowne przepisy w tym zakresie.

Należy podkreślić, że przepisy te są analogiczne do tych, które stosowane były jesienią ubiegłego roku w gminach graniczących z Białorusią. Oznaczają one wyłącznie możliwość, a nie konieczność podejmowania takich decyzji przez organy prowadzące, np. w sytuacji, gdy prosić o to będą rodzice dzieci.

Dyrektor, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia dla grupy uczniów, oddziału klasowego, etapu edukacyjnego lub dla całej szkoły/placówki.

Więcej informacji znadziesz tutaj.

Przydatne telefony i adresy mailowe 

 • Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy     mail: ukraina-szkola@mein.gov.pltel. 22 3474708
 • Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy,      mail: ukraina-studia@mein.gov.pltel. 22 5292662

Zachęcamy również do śledzenia strony.

 

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi - komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

 

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

 

 

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Link do strony SG:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

 

          

Służby MSWiA i wojewodowie pomagają osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną

 

Wszystkie służby podległe MSWiA oraz wojewodowie są zaangażowani w pomoc uchodźcom. Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawiają w przejściach granicznych z Ukrainą osoby uciekające przed wojną, a wojewodowie koordynują dla nich całościowo pomoc – m.in. utworzyli punkty recepcyjne i informacyjne. Strażacy pomagają w transportach uchodźców, natomiast Policja czuwa nad bezpieczeństwem w punktach recepcyjnych i informacyjnych.

 

Straż Graniczna

Od początku wojny w Ukrainie, polska Straż Graniczna wzmocniła obsadę przejść granicznych. Działają wszystkie przejścia graniczne, a ich przepustowość została zwiększona. Na wszystkich 8 przejściach granicznych z Ukrainą odbywa się ruch pieszy i samochodowy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawiają podróżnych, prowadzą kontrole, potwierdzają tożsamość osób wjeżdżających do Polski, strzegą bezpieczeństwa tzw. „zielonej granicy” oraz udzielają informacji osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną.

Każdej osobie przybywającej z Ukrainy przekazywana jest także specjalna ulotka. Zawiera ona podstawową informację dla uchodźców w 4 językach: ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim.

Aktualne statystyki dotyczące przekraczania granicy polsko-ukraińskiej są podawane na profilu Straży Granicznej na Twitterze.

Wojewodowie

Wojewodowie zarówno w województwach przygranicznych: lubelskim i podkarpackim, jak i w całej Polsce zorganizowali punkty recepcyjne dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymują tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostaje im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

We wszystkich miastach wojewódzkich, przy dworcach PKP i wybranych dworcach autobusowych, działają też punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy. Takie 2 punkty funkcjonują także na lotnisku im. Fryderyka Chopina na Okęciu. Uchodźcy z Ukrainy otrzymują w nich podstawowe informacje o tym, jak uzyskać wsparcie w Polsce.

Straż Pożarna

Uchodźcy są także bezpłatnie dowożeni do punktów recepcyjnych, a następnie do bezpłatnych miejsc zakwaterowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W udzielaniu wsparcia uchodźcom z Ukrainy zaangażowani są strażacy PSP z całego kraju oraz podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Strażacy PSP i OSP wspierają także działanie punktów recepcyjnych, m.in. udostępniając namioty wraz z nagrzewnicami, łóżkami, krzesłami, stolikami itp. W związku z apelem komendanta głównego PSP, strażacy OSP i PSP zebrali ponad 2000 palet niezbędnego wyposażenia oraz ponad 100 samochodów pożarniczych, które przekazywane są stronie ukraińskiej. Ponadto, Komenda Główna PSP koordynuje organizację zbiórki sprzętu pożarniczego od strażaków z całego świata dla Ukrainy.

Policja

We wszystkich punktach, do których przybywają uchodźcy z Ukrainy, o bezpieczeństwo przebywających tam osób dbają policjanci. Decyzją komendanta głównego Policji funkcjonariusze zostali skierowani do punktów recepcyjnych, na dworce oraz w inne miejsca, gdzie przebywają uchodźcy. Od pierwszych godzin funkcjonowania tych punktów, policjanci nieprzerwanie dbają o bezpieczeństwo i spokój uchodźców.

Policjanci ruchu drogowego zapewniają płynność przejazdu licznym konwojom jadącym z pomocą w kierunku granicy. Policjanci służby prewencyjnej patrolują miejsca, gdzie przebywają uchodźcy, ale również pomagają w ich  przyjęciu i opiece nad nimi. Są również obecni w pociągach, które kierowane są z granicy w głąb kraju.

Policja uruchomiła również specjalną infolinię przeznaczoną do kontaktu w przypadku zagubienia osób przybywających z Ukrainy. Umożliwia ona także informowanie o występowaniu przestępstw (np. handel ludźmi).

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię, która obsługuje zgłoszenia osób potrzebujących pomocy oraz stronę internetową: ua.gov.pl. Są na niej zamieszczone i zebrane najważniejsze informacje dotyczące m.in. przekraczania granicy, punktów recepcyjnych, pobytu w Polsce, opieki medycznej, pracy czy edukacji.

Pracownicy urzędu są obecni w punktach recepcyjnych udzielając bezpośredniego wsparcia przebywających w nim cudzoziemcom. Eksperci UdSC przygotowują także przepisy prawne dotyczące pobytu w kraju osób przybywających z Ukrainy.

Informacje podawane są również na bieżąco na profilu MSWiA na Twitterze.

***

Служби у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ і адміністрації допомагають особам, які втікають з України від війни

Усі державні служби, що підпорядковані Міністерству внутрішніх справ і адміністрації, а також воєводи беруть участь у допомозі біженцям. Функціонери Прикордонної служби пропускають на українсько-польському кордоні тих, хто втікає від війни. Воєводи координують цілісну допомогу – вони утворили зокрема рецепційні центри, а також інформаційні пункти. Пожежники допомагають перевозити біженців, а Поліція піклується про безпеку у рецепційних центрах та інформаційних пунктах.

Прикордонна служба

Від початку війни в Україні польська Прикордонна служба збільшила чисельність прикордонників у пунктах перетину українсько-польського кордону. Працюють усі пункти перетину кордону, а їх пропускну спроможність збільшено. В усіх 8 пунктах перетину кордону відбувається пішохідний та автомобільний рух.

Функціонери Прикордонної служби: виконують необхідні процедури; проводять паспортний контроль; перевіряють, чи особи, які перетинають кордон Польщі – це ті самі особи, які вказані у документах; бережуть безпеку т. зв. «зеленого кордону», а також надають необхідну інформацію особам, які втікають від війни в Україні.

Кожна особа, яка прибуває з України, отримує спеціальний інформаційний бюлетень. У ньому найважливіші для біженців інформації викладено чотирма мовами: українською, польською, російською, англійською.

Найновіші статистичні дані щодо перетину польсько-українського кордону публікуються у акаунті Прикордонної служби на соціальному порталі Твіттер.

Воєводи

Воєводи – у прикордонних воєводствах: Люблінському і Підкарпатському, а також в усій Польщі організували рецепційні центри для осіб, які втікають від війни в Україні. Усі особи,які втікають від війни в Україні, і в яких у Польщі немає гарантованого місця перебування, можуть звернутися у рецепційний центр. Там вони одержать: інформацію про перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; інформацію про те, де буде їх тимчасове місце проживання. Усі біженці мають безкоштовний доступ до медичної допомоги та польських лікарів.

В усіх польських містах – на залізничних вокзалах і на деяких автовокзалах – є інформаційні пункти для біженців з України. 2 такі пункти є в аеропорту ім. Фридерика Шопена у районі Окенцє. У цих пунктах біженці з України одержують основні інформації щодо того, як одержати у Польщі підтримку.

Пожежна охорона

Біженців безкоштовно підвозять до рецепційних центрів, а потім – до безкоштовних місць проживання. Цим займаються пожежники Державної пожежної охорони. У підтримці біженців з України беруть участь пожежники Державної пожежної охорони з усієї Польщі, а також підпрапорщики з Головної школи пожежної служби і кадети Школи аспірантів Державної пожежної охорони у Кракові. Пожежники Державної пожежної охорони та члени Добровільних пожежних загонів підтримують також роботу рецепційних центрів. Вони передають намети й обігрівачі, ліжка, крісла, столики тощо. Відповідаючи на заклик Головного коменданта Державної пожежної охорони, пожежники з Добровільних пожежних загонів та Державної пожежної охорони зібрали понад 2000 піддонів необхідного оснащення, а також понад 100 пожежних машин, що передаються в Україну. Окрім цього, Головне командування Державної пожежної охорони збирає пожежне оснащення для України, заохочуючи долучитися пожежників з усього світу.

Поліція

В усіх місцях, куди прибувають біженці з України, про безпеку осіб, які там перебувають, піклуються поліцейські. Головний комендант Поліції прийняв рішення про скерування функціонерів до рецепційних центрів, на вокзали, а також в інші місця, де перебувають іноземці. Від перших годин роботи цих центрів поліцейські безперервно піклуються про безпеку та спокій біженців.

Дорожня поліція гарантує плинний проїзд чисельних конвоїв, що везуть гуманітарну допомогу у напрямку кордону. Поліцейські превентивної служби патрулюють місця перебування біженців, а також допомагають їх приймати та піклуватися про них. Вони їдуть також у поїздах, що відправляються з кордону вглиб Польщі.

Поліція утворила також спеціальну інфолінію, призначена для тих, чиї родичі загубилися у Польщі, прибувши з України. За номером інфолінії можна також повідомляти про злочини (до прикладу, про торгівлю людьми).

Управління у справах іноземців

Управління у справах іноземців підготувало спеціальну інфолінію. Вона займається зверненнями осіб, які потребують допомоги, а її працівники обслуговують сайт: ua.gov.pl. На сайті публікуються та накопичуються найважливіші інформації, що стосуються зокрема: перетину кордону, рецепційних центрів, перебування у Польщі, медичної допомоги, роботи чи освіти.

Працівники Управління присутні у рецепційних центрах, де вони надають підтримку іноземцям, які там перебувають. Експерти Управління у справах іноземців підготовляють також проекти правових актів, що стосуються перебування у Польщі осіб, які прибули з України.

Інформації – у поточному режимі – публікуються також у акаунті Міністерства внутрішніх справ і адміністрації на соціальному порталі Твіттер.

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Rząd chce pomóc obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z agresją militarną Rosji na terytorium Ukrainy. Chodzi m.in. o możliwość podjęcia pracy w naszym kraju oraz zapewnienie opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Dzięki nowym przepisom, obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Wsparcie finansowe otrzymają również osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli ukraińskich

24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę. W wyniku tego, do Polski przybyło już ponad 1 mln osób poszukujących schronienia. Rząd przygotował przepisy, dzięki którym osoby uciekające przed wojną będą mogły legalnie i bezpiecznie przebywać w naszym kraju.

W Polsce działa już 30 punktów recepcyjnych przygotowanych we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi dla osób, które uciekają z Ukrainy przed wojną. Osoby te otrzymują m.in. informacje na temat pobytu, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek, posiłek oraz zaopatrzenie w niezbędne artykuły osobiste.

Legalny pobyt na terytorium Polski

 • Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.
 • Przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, którym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.
 • Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W tym celu przewidziano specjalny tryb uzyskania numeru PESEL, na wniosek zawierający katalog podstawowych danych. Będzie to odformalizowana procedura umożliwiająca uzyskanie numeru PESEL bez konieczności wykazywania podstawy prawnej dla jego posiadania.
 • W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.
 • Uzyskanie numeru PESEL przez obywateli Ukrainy nie wpłynie na kwestię uzyskania polskiego obywatelstwa.

Dostęp do rynku pracy

 • Zagwarantowany zostanie dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.
 • Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 7 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.​​​​​​

Pomoc socjalna i wsparcie na utrzymanie

 • Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego.
 • Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Przewiduje się, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 • Udzielana będzie także pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Świadczenia rodzinne

 • Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Opieka zdrowotna

 • Każdy obywatel Ukrainy legalnie przebywający w Polsce będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach, co obywatele Polscy.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń będzie zagwarantowane z budżetu państwa.

Oświata i wychowanie

 • Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy. W tym celu będą mogły być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom.
 • Rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy.
 • Ukraińscy studenci, którzy uciekli przed wojną będą mogli kontynuować naukę na polskich uczelniach.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Materiały

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Projekt​_ustawy​_o​_pomocy​_obywatelom​_Ukrainy​_w​_związku​_z​_konfliktem​_zbrojnym​_na​_terytorium​_tego​_państwa.pdf 0.87MB

Specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy i ich rodzin na terenie RP

Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne oraz kontakty drogą mailową dla osób, które chcą przekazać Policji informacje o przypadkach handlu ludźmi, przestępstwach na tle seksualnym oraz zaginięciach uchodźców i ich rodzin, przebywających na terenie RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji uruchomiło specjalny numer telefonu 47 72 123 07 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 123 07) oraz skrzynkę e-mail: cpozkgp@policja.gov.plpod którymi można przekazywać, jak również uzyskiwać informacje oraz pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

CPOZ KGP na bieżąco monitorując działania prowadzone przez jednostki Policji na terenie kraju w zakresie poszukiwania osób zaginionych stale współpracować będzie w tym zakresie z jednostkami administracji rządowej, publicznej i organizacjami pozarządowymi, które zajmują się wsparciem Policji w poszukiwaniu osób zaginionych.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP prowadzi dwa kanały komunikacji. Na adres e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.plmożna przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Dodatkowo obsługiwana jest specjalna infolinia o numerze: 47 72 56 502 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 56 502). Dzwoniąc pod ten numer przekazać można informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.

Infolinia ta jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi ►

(Biuro Kryminalne KGP)

 

System rejestracji uchodźców z Ukrainy ruszy 16 marca

 

- Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca – poinformował wiceminister Paweł Szefernaker podczas konferencji prasowej (12 marca br.) w KPRM. W konferencji wzięli również udział Piotr Müller, rzecznik Rządu, Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

 

Jesteśmy po spotkaniu z prezydentami miast, ustaliliśmy wspólny model działania. Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce i mieć nadany numer PESEL rozpocznie się w środę 16 marca. Rejestracja będzie prowadzona przez gminy

– powiedział Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Wiceminister zwrócił się do uchodźców z Ukrainy, by nie wszyscy, którzy chcą uzyskać numer PESEL udali się pierwszego dnia do urzędów.

Otrzymacie Państwo pełne wsparcie od dnia, w którym przekroczyliście granicę. Data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymaną pomoc. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie dla funkcjonowania całej administracji państwowej. Przedstawiciele i pracownicy urzędów administracji centralnej będą wspierać samorząd w tym, aby dokonać tej rejestracji

– podkreślił.

Wiceminister dodał, że od środy 16 marca również mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy do własnych domów, będą mogli składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu.

To 40 zł za dzień za osobę, której udzielone zostało schronienie. Bez wglądu na to, kiedy rodzina złoży wniosek o refinansowanie, to będzie ono przydzielone od momentu, w którym przyjęło się pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Będziemy wypłacać środki wstecz, a nie „z góry”

– podkreślił.

Sekretarz stanu w MSWiA ogłosił, że w sobotę i niedzielę kursować będą specjalne pociągi do Niemiec i Czech.

 Jednocześnie w tych kierunkach jeżdżą także zwykłe pociągi rejsowe. Codziennie wyjeżdża 17 pociągów do Niemiec i 12 do Czech z całej Polski. Jeżeli ktoś nie chce zostać w Polsce, ma plany udania się dalej – my taką możliwość stwarzamy właśnie poprzez ten transport specjalny

– zaznaczył.

***

Система реєстрації біженців з України почне працювати 16 березня

– Реєстрація біженців з України, які хочуть одержати персональний номер PESEL і залишитися в Польщі, розпочнеться найближчої середи, 16 березня, – повідомив заступник міністра Павел Шефернакер під час прес-конференції, що відбулася 12 березня ц.р. в Адміністрації Голови Ради Міністрів. У конференції також взяли участь: Пьотр Мюллер, прес-аташе польського уряду, Януш Цєшиньскі, уповноважений уряду з питань кібербезпеки, а також Павел Яблоньскі, заступник держсекретаря у Міністерстві закордонних справ.

Ми зустрілися із мерами міст і опрацювали спільний механізм роботи. Реєстрація біженців з України, які хочуть залишитися в Польщі і отримати персональний номер PESEL, розпочнеться у середу, 16 березня. Реєстрація проводитиметься ґмінами.

– сказав Павел Шефернакер, держсекретар Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

Заступник міністра звернувся до біженців з України, щоб не всі, хто хоче одержати персональний номер PESEL, йшли саме 16 березня до управлінь ґміни.

Ви отримаєте повну підтримку заднім числом, починаючи від дати, коли перетнули польський кордон. Дата подачі клопотання не впливає на отримання допомоги. Це дуже важливе ініціатива, що впливає на функціонування цілого апарату державної адміністрації. Представники і працівники органів державної адміністрації з Варшаві підтримуватимуть органи місцевого самоврядування у тому, щоб реєстрація проводилася відповідним чином.

– підкреслив заступник міністра.

Заступник міністра додав також, що – починаючи від середи, 16 березня – громадяни Польщі, які відчинили для біженців двері своїх будинків чи помешкань, можуть подавати клопотання з метою отримання додаткового фінансування на проживання і харчування біженців.

Це 40 злотих на день для однієї особи, якою громадянин Польщі опікується в себе вдома. Без огляду на те, коли польська родина подасть клопотання про додаткове фінансування, воно нараховуватиметься від дня, коли до тієї чи іншої родини прибули біженці з України. Ми виплачуватимемо допомогу заднім числом, а не «із випередженням».

– підкреслив заступник міністра.

Держсекретар Міністерства внутрішніх справ і адміністрації повідомив також, що щосуботи та щонеділі їздитимуть спеціальні потяги, що прямуватимуть до Німеччини і до Чехії.

До цих держав їздять також звичайні пасажирські потяги. Щодня з території усієї Польщі від’їжджає 17 потягів до Німеччини і 12 – до Чехії. Якщо хтось не хоче залишитися у Польщі, а планує їхати до інших держав, ми створюємо таку можливість, надаючи спеціальні потяги.

– зазначив держсекретар.

 

W tym jednym miejscu zebraliśmy mnóstwo istotnych i szalenie ważnych informacji. Dzielimy się nimi ze wszystkimi. W ten sposób angażujemy się w pomoc wszystkim stronom, zarówno uchodźcom z Ukrainy jak i obywatelom Polski. 

Pomagamy informacją!

Jak prawidłowo skompletować dokumentację do biura rachunkowego


 

 

 


polski ład i winna księgowa

Środowisko Księgowe oburzone!!! Polski ład 2022

Środowisko Księgowe oburzone!!!

Trzeba nie mieć zbyt dużej wyobraźni, bądź nie posiadać jej wcale, aby posunąć się do takiej narracji. W dniu wczorajszym, 5 stycznia 2022 roku, wydarzyła się jedna z pierwszych, choć na pewno nie ostatnich takich sytuacji, w której Polski Ład zwyczajnie nie zadziałał ... przepraszam, zadziałał, ale w sposób inny niż oczekiwany. W efekcie starcia "oczekiwania" kontra "rzeczywistość" wygrała ... RZECZYWISTOŚĆ! Wynikiem tego było wypłacenie pensji nauczycielom, służbom mundurowym, itd. niższych pensji niż pierwotnie to zakładano, a zakładano wiele. W konsekwencji rząd wraz ze swoimi Ministrami postanowili całą winą za zaistniałą sytuację obarczyć środowisko Księgowych, Kadrowych, Doradców Podatkowych. Służby księgowe, szara administracja tego rządu, mocno odczuły to na własnej skórze, padły ofiarą szkalowania pomimo tego, że zrobiły wszystko zgodnie z obowiązującym aktem prawnym. Gdzie tu logika? Logiki brak! Ale pozostał ogromy niesmak i wrażenie, którego nie da się cofnąć. Poniżej odpowiedzi służb księgowych, jakie znalazły się w internecie.

 

 

 

Niższe wypłaty wynagrodzeń to nie wina księgowych → SKwP

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z niepokojem obserwuje zrzucanie na księgowych winy za nieprawidłowości związane z naliczaniem wynagrodzeń nauczycieli.

Rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Programu 1 Polskiego Radia, 5 stycznia 2022 r., mówiąc o niższych wynagrodzeniach otrzymanych przez nauczycieli, stwierdził, że „jednym z powodów, dla których w niektórych miejscach mogło dojść do złego naliczenia jest faktycznie błąd księgowego czy kadrowego, jeżeli chodzi o naliczenie z poziomu PIT-2". (https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/8327671,nauczyciele-z-nizsza-wyplata-otrzymaja-wyrownanie.html).

 

W podobnym tonie wypowiadał się wiceminister Dariusz Piontkowski w Telewizji Republika, mówiąc, że księgowi „nie do końca zrozumieli, jakie są zasady nowego systemu podatkowego" (https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/nauczyciele-a-polski-lad-wiceminister-znalazl-winnych-zamieszania-z-pensjami/lgrbcqx,79cfc278).

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce stanowczo sprzeciwia się takim stwierdzeniom. Jako instytucja działająca na rzecz księgowych wielokrotnie apelowaliśmy o rozważne i stopniowe wprowadzanie nowych przepisów, z którymi jako pierwsi muszą zmierzyć się księgowi. Dotyczyło to również Polskiego Ładu, wprowadzającego w ekspresowym tempie rewolucyjne zmiany w zakresie podatków i ubezpieczenia zdrowotnego. Wiele z tych rozwiązań budzi wątpliwości interpretacyjne. Nie można jednak twierdzić, że w przypadku wynagrodzeń nauczycieli księgowi popełnili jakiś błąd czy nie zrozumieli nowych przepisów. W wielu przypadkach, mając na względzie bezpieczeństwo podatkowe pracowników i przedsiębiorców, księgowi zdecydowali się na ostrożne rozwiązania. Nie jest to jednak dowód braku kompetencji. Trudności związane z funkcjonowaniem nowych rozwiązań podatkowych oraz płacowych od 2022 r. są raczej dowodem na niejasność przepisów i są skutkiem ogromnego pośpiechu przy ich przygotowywaniu oraz wdrożeniu.

 

Każdy przypadek, w tym wynagrodzenia każdego nauczyciela, powinny być rozpatrywane indywidualnie. Ogólne stwierdzenia polityków o błędach popełnionych przez księgowych przy naliczaniu wynagrodzeń nauczycieli negatywnie wpływają na zaufanie społeczne do osób zajmujących się księgowością. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce apeluje o uszanowanie pracy księgowych w tym trudnym okresie i wstrzymanie się z podobnymi komentarzami, tym bardziej że nie są one merytorycznie uzasadnione.

 

Link do stanowiska SKwP → Niższe wypłaty wynagrodzeń to nie wina księgowych

 

 

Środowisko Księgowe oburzone!!! Polski ład 2022

Środowisko Księgowe oburzone!!! Polski ład 2022

W OBRONIE KSIĘGOWYCH I KADROWYCH → członkowie SWBR

 

W OBRONIE KSIĘGOWYCH I KADROWYCH ❗❗❗

W ostatnich dniach odebrałam mnóstwo telefonów od znajomych z zapytaniem, jakie oświadczenia, powinni podpisać a jakich nie, w związku w wejściem w życie NOWEGO ŁADU.
Dziś czytam, wypowiedzi polityków, że winę za niższe wypłaty ponoszą księgowe.
 1.  Księgowa nie ma obowiązku wyjaśniania co komu się bardziej opłaci, to zadanie dla doradcy podatkowego. Nie wiem czy nauczyciela czy policjanta, który w styczniu dostał niższą wypłatę stać na usługę doradcy podatkowego.
 2. Obowiązkiem księgowej/kadrowej jest prawidłowe naliczenie wynagrodzenia zgodnie z oświadczeniami jakie złoży pracownik.
 3. Rząd wprowadza w pośpiechu ogromne zmiany i nie informuje obywateli o konsekwencjach wynikających z tych zmian. Niedawno dowiedzieliśmy się, że rząd wydał 4,1 miliona zł na wydruk i kolportaż ulotek opisujących korzyści podatkowe Polskiego Ładu, ale chyba te ulotki nie pomogły w prawidłowym wypełnieniu odpowiednich oświadczeń przez pracowników.
 4. Księgowi poświęcili dużo czasu i pieniędzy aby w tak krótkim czasie przygotować się do zmian. To nie księgowi ponoszą odpowiedzialność za niższe pensje pracowników. Odpowiedzialny jest rząd który, nie informuje swoich obywateli o konsekwencjach wprowadzonej w pośpiechu ustawy.

 

Przy rozliczeniu rocznym za 2022r spodziewam się jeszcze większego zamieszania i zrzucania winy na księgowe za obowiązkowe stosowanie ulgi dla klasy średniej.

Link do stanowiska członkini SWBR → Magda Osiwała

 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

Dzisiaj dowiedziałam się, że to moja wina, że pracownicy dostali mniejsze pensje. To nie wina Nowego Ładu, tylko moja. Tak, moja. No zapomniałabym – jeszcze moich koleżanek i kolegów księgowych oraz kadrowych. Wszyscy się zmówiliśmy i źle liczymy wypłaty, bo tak! Bo mamy ochotę albo po prostu nie zrozumieliśmy przepisów. Powiedział to Pan w taki sposób, że odbiór mógł być tylko i wyłącznie taki: „Nowy Ład jest dobry, tylko kadrowi są źli, bo nie potrafią liczyć!”.

Dobrze, to może troszkę opiszę to, co robiłam przez ostatnie kilka miesięcy. Nie, nie byłam na wakacjach, nie odpoczywałam, nie zlekceważyłam przepisów. Te kilka ostatnich miesięcy, a zwłaszcza ostatnie dwa, to wyścig z czasem. Oprócz standardowych, comiesięcznych obowiązków, musiałam przyswoić nowe przepisy. Gdybym na ich przyswojenie miała dwa, trzy albo i więcej miesięcy, to z pewnością ułatwiłoby mi to pracę. Niestety, żyjemy w Państwie, w którym przepisy wprowadza się na ostatnią chwilę, choćby były na tyle niedopracowane, że zanim jeszcze zaczną obowiązywać, wymagałyby przynajmniej kilku nowelizacji. Zamiast życzeń noworocznych, czy świątecznych słyszałam jedno zdanie: „O co chodzi z Nowym Ładem?”. Od wielu tygodni nie słyszę o niczym innym jak tylko o nim. No może jeszcze o rosnącej inflacji. Czy to my mamy za zadanie tłumaczyć i edukować ludzi? Podczas gdy Pan, Panie Ministrze zrobił sobie wolne, my – księgowi, kadrowi – spędzaliśmy długie godziny na studiowanie przepisów. Na ich głęboką analizę i dociekanie. Potrafiliśmy uczestniczyć w szkoleniach nawet podczas weekendów, tylko po to, aby przygotować się na zmiany.

Może przypomnę, że Nowelizacje ustawy powstały na skutek NASZYCH uwag i NASZYCH próśb. To my zauważyliśmy błędy i nieścisłości WASZEJ ustawy, a teraz dowiadujemy się, że ludzie otrzymują mniejsze pensje przez Naszą nieznajomość ustawy?! A przy okazji nadmieniam, że błędów i nieścisłości ustawy jest dużo więcej, ale tych korzystnych dla Państwa się nie nowelizuje…

W telewizji i w radiu słyszeliśmy wręcz propagandowe zapewnienia o tym, ile zyskamy. To nie dziwne, że większość osób zaskoczyła mniejsza wypłata, skoro wszędzie słyszeli o tym, że zyskają. Na ulotki wydaliście z NASZYCH pieniędzy ponad 4 mln zł, a ich przekaz był niekompletny i wprowadzający w błąd. W ulotkach dane dotyczące tego, ile „zyskamy” porównywane były do 2018 roku, w którym to dla przypomnienia: nie istniało zwolnienie z podatku dla osób do 26go roku życia, a podstawowa stawka opodatkowania dochodów wynosiła 18%. Skoro w tej chwili dla większości pracujących osób stawka ta wynosi 17%, to czy już na tym nie zyskaliśmy? I do tego kompletnie nijak mają się przepisy Polskiego Ładu. A skoro już porównujemy dane z 2022 roku do 2018, to Szanowny Panie Ministrze – ile w 2018 roku kosztowały chleb, gaz i paliwo? Może w następnej ulotce porównamy także te „niewygodne" rzeczy?!

Wracając do tematu, jeśli w 2011 roku rząd podwyższył podstawową stawkę VAT z 22% do 23%, to 1 stycznia 2011 roku, przedsiębiorca, doliczając do swojego produktu wyższy VAT, był winny podwyżkom, czy Państwo? Może też powiemy, że to wina sprzedawcy, bo nie potrafił dobrze policzyć?

Skoro już tak otwarcie piszę, to może mi Pan wytłumaczyć, Panie Ministrze – jakich przepisów mamy przestrzegać? Dotychczas wydawało mi się, że powszechnie obowiązującym prawem w Polsce jest prawo tworzone poprzez ustawy i rozporządzenia. To dlaczego w ostatnim okresie przepisy tworzy ZUS i Ministerstwo? Dlaczego tworzycie własne prawo bez poszanowania ustaw? Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu, osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, za styczeń powinny zapłacić 4,9% składki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami. Zgodnie z przepisami. Powtórzę jeszcze raz – zgodnie z przepisami. Tylko że chyba mamy trochę inne przepisy, bo ZUS i Pan twierdzicie, że nie 4,9% tylko 9%. Jeśli naliczymy za styczeń 9%, a ludzie zaczną się burzyć, to też powiecie, że to wina księgowych, bo nie zrozumieli?! Dlaczego zmiany od jakiegoś czasu publikowane są na Twitterze, a nie w Dzienniku Ustaw?

Proszę wybaczyć, ale jestem już zmęczona tłumaczeniem się za Was.

Powtórzę jeszcze raz – to nie my tworzymy prawo, tworzycie je wy i tylko Wy jesteście winni temu, że pracownicy otrzymali niższe pensje. Pracują tak samo ciężko, a może i ciężej, odczuwają podwyżki tak samo, jak inni, także mają kredyty hipoteczne droższe o kilkaset złotych, a do tego nagle otrzymują wynagrodzenia w niższych kwotach.

Super, Nowy Ład jest super!

 

Link do stanowiska członkini SWBR → meritumpuck

 

 

 

Księgowa w krainie czarów - dr Nelli Artienwicz

 

‼️ Obwinianie księgowych i kadrowych za nieprawidłowości związane z naliczaniem wynagrodzeń nauczycieli to manipulacyjny i agresywny chwyt poniżej pasa.‼️ Dzisiejsza reakcja rządu RP pięknie pokazuje, jak NIE NALEŻY się komunikować i jak komunikacja oparta na manipulacji jest krzywdząca i dezinformująca.

 

Osoba asertywna, czy instytucja, w której "tone at the top" jest asertywny, umie przyznać się do błędu i wprowadzić modyfikacje na otwartych zasadach.

Nawet jeśli wcześniej fanatycznie zapędzi się za daleko z jakimś pomysłem i nie wysłucha środowisk specjalizujących się w danym zagadnieniu.

 

‼️ Osoba lub instytucja, której styl komunikacji opiera się na manipulacji, gdy zda sobie sprawę z syfu, jak narobiła tzw Nowym Ładem - zrzuca winę na innych - w tym wypadku na księgowych i kadrowych.

👎 Tekst wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piontkowskiego - "księgowi nie zrozumieli zasad" bardzo źle świadczy o podatkowej wiedzy wiceministra! Niesłychane, że taka osoba w jakikolwiek sposób wypowiada się w tym temacie i wstyd mi, jako badaczowi, że ktoś taki reprezentuje/zarządza nauką i edukacją w naszym kraju.

👎 Tekst Piotra Millera - "Mogło dojść w kilku miejscach do złego naliczenia zaliczki na podatek dochodowy. To błąd, który był zastosowany w kilku miejscach i pewna nieścisłość przepisów, która daje taką możliwość interpretacji, żeby w ten sposób do tego podejść" - to typowy ‼️ manipulacyjny bełkot.

 

‼️ Ale to tylko jaskrawy i bolesny przykład tego, co robi komunikacja oparta na manipulacji, na pasywnej agresji, na braku autorefleksji i chronieniu swojego fałszywego wizerunku za wszelką cenę. — wkurzony(a).

 

Link do stanowiska → Księgowa w krainie czarów - dr Nelli Artienwicz

 

 

Dawid Milczarek - Akademia VAT

 

Po tym, gdy okazało się, że część nauczycieli otrzymała w ostatnich dniach pensje niższe nawet o kilkaset złotych, wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski bardzo szybko namierzył winnych. Otóż są to księgowi, którzy "nie do końca zrozumieli, jakie są zasady nowego systemu podatkowego".

Przedstawiciele obecnej ekipy rządzącej są doskonali, po swojej stronie wszystko zrobili jak należy. Proces legislacyjny przebiegał wzorowo, konsultacje społeczne również, przepisy zostały napisane bardzo dobrze, przygotowano świetne materiały informacyjne tak szczegółowo i przejrzyście omawiające wszystkie aspekty zmian, że osoby zajmujące się księgowością nie musiały wydawać grosza na specjalistyczne szkolenia...

***

Wcześniej, gdy wdrażano inne wspaniałe "reformy" i gdy okazywało się, że nie tylko nie przynoszą obiecywanych efektów, ale pogarszają to, co miały polepszyć, winni byli nauczyciele, lekarze, sędziowie, samorządowcy itd. Teraz do tego grona dołączają osoby zajmujące się księgowością. Generalnie jeżeli na czymś się znasz i jesteś w stanie obnażyć mizerność tego, co produkuje obecny rząd, to szykuj się na to, że zostaniesz zaliczony do tych, którzy są za tę mizerność odpowiedzialni.

 

Link do stanowiska → Dawid Milczarek - Akademia VAT

 

 

 

Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe

Wieczór dzisiaj dla Was. Solidarnie. Dość tego Kancelaria Premiera. Lajkujcie i udostępniajcie jak się zgadzacie i używajcie hashtagu #MojaWina.
Pozdrawiam cieplutko🤩Samir

https://www.facebook.com/samirkayyalipl/videos/1220621015091851/

 

Link do stanowiska → Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe

 

 

 

Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych

 

Oświadczenie Fundacji WiRBR.

Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych stanowczo nie zgadza się ze słowami Rzecznika Rządu, Piotra Müllera, oraz Wiceministra Edukacji i Nauki, Dariusza Piontkowskiego, jakoby za niższe wynagrodzenia nauczycieli czy pracowników innych sektorów, odpowiadali księgowi lub kadrowi. Sprzeciwiamy się zrzucaniu winy na księgowych i podważaniu ich kompetencji. A stwierdzenia, iż księgowi popełnili błąd lub nie zrozumieli przepisów są dla nas krzywdzące.

 

Organizacje zrzeszające księgowych, biura rachunkowe oraz doradców podatkowych od kilku miesięcy zwracały uwagę na błędy w przepisach, na niejasne zapisy oraz na tempo wprowadzanych zmian. Jednak nasze zastrzeżenia nie zostały uwzględnione i przepisy podatkowe weszły w życie w zatrważająco szybkim tempie. W naszej ocenie wątpliwości w interpretacji przepisów oraz brak zrozumienia zmian przez Obywateli wynikają właśnie z tego, że rewolucyjne zmiany zostały wprowadzone chaotycznie. Reakcje pracowników na otrzymane wypłaty wynagrodzeń są dowodem na to, że nowe przepisy są zawiłe i niezrozumiałe dla Obywateli.

 

Ostatnie tygodnie były dla księgowych i kadrowych bardzo trudne ze względu na konieczność zapoznania się z nowymi przepisami oraz wdrożenia ich w życie. Kolejne miesiące będą jeszcze trudniejsze, generujące więcej wątpliwości, pytań i problemów z interpretacją przepisów. Apelujemy do przedstawicieli Rządu o szacunek dla naszej pracy i zaangażowania. Dzisiejsze komentarze wpływają negatywnie na zaufanie społeczeństwa dla księgowych i kadrowych.

 

Link do stanowiska → Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych

Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych

OŚWIADCZENIE

Podobnie jak inne organizacje zrzeszające księgowych oraz właścicieli Biur Rachunkowych, jesteśmy oburzeni i zażenowani zrzuceniem winy za nieudolność rządu na księgowych i kadrowych.

My, w przeciwieństwie do ustawodawcy, bardzo dogłębnie analizowaliśmy przepisy – ich treść, zgodność z innymi ustawami, a przede wszystkich zgodność z Konstytucją. Poza przepisami warto byłoby przeanalizować także rzeczywiste skutki ich wprowadzenia i zwrócić uwagę, czy godzi się między innymi z zasadą sprawiedliwości.
My, w przeciwieństwie do ustawodawcy, edukowaliśmy ludzi na temat faktycznych praw i obowiązków wynikających z wprowadzenia Nowego Ładu. Nie zwracaliśmy uwagi jedynie na to, co wygodne. Nie manipulowaliśmy faktami. Fakt jest faktem.

My, w przeciwieństwie do ustawodawcy, znaleźliśmy całą masę błędów i nieścisłości, a także pułapek. Poinformowaliśmy rząd. Co otrzymaliśmy w zamian? Nowelizację mało istotnych, wręcz kosmetycznych rzeczy oraz odpowiedź, że wiedzą o pułapce związanej z nieuwzględnianiem różnic remanentowych, ale tak właśnie ma być.
Rozumiecie? Wiedzą, że będzie źle i nieuczciwie i celowo nic nie zmieniają.

Ustawa została napisana na kolanie i chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, jak opłakane skutki przyniesie. Inflacja to dopiero początek.

A teraz drodzy Państwo, Pan Minister wychodzi i z uśmiechem na twarzy informuje ludzi, że jest źle, ale to nie ich wina – to wina kadrowych i księgowych!

Nie, nie godzimy się na to, aby posługiwano się nami dla osiągnięcia swoich celów politycznych!

Nie godzimy się na to, żeby Państwo oszukiwało obywateli i manipulowało faktami!

 

Link do stanowiska → Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych

 


 

"MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

"My Księgowi, Kadrowi, Doradcy podatkowi, My, Szara Administracja Rządu, 
jesteśmy oburzeni tą sytuacją, stanowczo protestujemy przeciwko takim przekazom i oczekujemy przeprosin."


- Monika Jadwiga Maria Gaj - założyciel, właściciel, główna księgowa

 

 


 

ANKIETA → JAKA JEST TWOJA OPINIA?

 

A jaka jest Twoja opinia w rzeczonej sprawie? Masz swoje zdanie - wyraź je! Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej Polskiego Ładu. Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii oraz zebranie informacji jak wprowadzone zmiany są postrzegane wśród Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców. Wyniki zostaną przedstawione w artykule na naszej stronie.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

ANKIETA → WYRAŹ SWOJE ZDANIE

 

 


 

MINISTERSTWO FINANSÓW

 

Rząd, w wyniku kategorycznego sprzeciwu środowiska księgowego, zareagował. Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał dziś rozporządzenie zmieniające sposób poboru zaliczek na podatek dochodowy.

 

 

Ponadto rząd postanowił w sobotni wieczór zorganizować spotkanie online z ekspertami Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej - w godzinach od 18:00 do 24:00. 

 

 

I, jak się teraz okazuje, będzie kontynuacja. Poniżej szczegółowe informacje z tego zakresu:

Polski Ład: Zapraszamy na cykl spotkań online

 

 

 • Eksperci Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej odpowiadają na pytania dotyczące zmian w zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.
 • W niedzielę 9 stycznia livechat obędzie się w godz. 10.00-18.00.
 • Od poniedziałku 10 stycznia do piątku 14 stycznia w godz. 8.00-20.00.

 

Od 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

Ministerstwo Finansów chcąc pomóc w interpretacji i zastosowaniu nowych przepisów, organizuje spotkania dla księgowych dotyczące zmian w rozliczeniu podatkowym wynagrodzeń.

Data i godzina:

 

 

No cóż, tonący brzytwy się chwyta. Nasze środowisko natomiast bada nastroje publiczne w rzeczonej sprawie. Poniżej treść przekazu.

Szanowni Państwo,

Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych, Krajowa Izba Biur Rachunkowych Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych Komisja Biur Rachunkowych przy SKwP zwracają się do Państwa z prośbą o merytoryczny udział w poniższej ankiecie.

Z niepokojem obserwujemy zmiany w polskim prawie podatkowym, które w ostatnim czasie dzieją się bardzo dynamicznie i niestety bardzo chaotycznie.

Księgowość, Kadry i płace to nie tylko ta w biurach rachunkowych. To również grupa Księgowych, działy kadr pracujące bezpośrednio u przedsiębiorców czy też w jednostkach budżetowych.

Postanowiliśmy wspólnie przeprowadzić ankietę, której celem jest zbadanie opinii całego środowiska zajmującego się podatkami i płacami na zmiany wprowadzane przez ustawodawcę.

Chcemy dowiedzieć się, jak one wpływają na Państwa pracę.

Ponadto pragniemy dowiedzieć się, jakich działań oczekują Państwo od naszych Organizacji.

 

 


stan aktualny na dzień 5 stycznia 2022r.

aktualizacja na dzień 9 stycznia 2022r.

źródło:

 • https://skwp.pl/aktualnosc/nizsze-wyplaty-wynagrodzen-to-nie-wina-ksiegowych/?fbclid=IwAR3PKex89ldwbcRqRimTr3LRdtvtuGvpxL4SK4B2ubdqgn0jbbp6kvgw4Wg
 • https://www.facebook.com/magdalenaosiwala?__cft__[0]=AZUxtRSSE5q809T5Chi-FLkxMhkqz-1uHoe8ZnSl85K4XM4wYqV5czXSdjzXDVIyWydWhE8clKov8jU3Ela7kx9zb1xU4BPp4G0oEIbqIs2SqClmb3VH8lHtNuJwoFAT0f4&__tn__=-UC%2CP-R
 • https://www.facebook.com/meritumpuck
 • https://www.facebook.com/art.n.witch/photos/a.131997540490762/1634765253547309
 • https://www.facebook.com/akademiavat/
 • https://www.facebook.com/samirkayyalipl/videos/1220621015091851
 • https://fundacjawirbr.pl/aktualnosci/oswiadczenie-fundacji-wspierania-i-rozwoju-biur-rachunkowych-14?fbclid=IwAR1g0ESN2C2E-T6K3VqxjIFFG1Zq6mmYYLWW0gLYMPg6Kc_Aql-CZ1cWW7g
 • https://www.facebook.com/swbrpl

 


AML - JESTEŚMY GOTOWI

PROCEDURY AML od 31 LIPCA 2021r.- JESTEŚMY GOTOWI!

anti-money laundering - nowe obowiązki biur rachunkowych i procedury AML wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) już w "MANUFAKTURA.KONIN" - TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 

 

Drodzy Klienci!

Bardzo cenimy naszą dotychczasową współpracę, której podstawą jest dobra komunikacja, szczerość i rzetelny przekaz, dlatego chcielibyśmy od czasu do czasu opowiedzieć Wam o tym, jakie dodatkowe obowiązki nakłada na nas nasz ustawodawca. W skrócie i konkretnie.

 

 

akt prawny → ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

 

 


procedury AML od 31 lipca 2021r.


Więcej Info