JDG czy spółka z o.o. – porównanie [Polski Ład 2022]

 

W związku z przepisami Polskiego Ładu, obserwujemy duże zainteresowanie, prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedstawiamy, zatem najważniejsze aspekty prowadzenia spółki z o.o. w porównaniu do wybranych kryteriów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

JDG czy spółka z o.o. – porównanie [Polski Ład 2022]

JDG czy spółka z o.o. – porównanie [Polski Ład 2022]

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. to forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie.

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, która może zostać utworzona w jakimkolwiek prawnie dopuszczalnym celu, takim jak np. prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzenie holdingiem czy działalność non-profit. Ideą spółki z o.o. jest oddzielenie majątku spółki od majątku wspólników i przez to wyłączenie ich z osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz stosunkowo nieskomplikowana procedura założenia i następnie funkcjonowania spółki.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Kluczowym znaczeniem w identyfikacji jednoosobowej działalności gospodarczej jest ponoszenie przez właściciela bezpośredniego ryzyka i pełnej odpowiedzialności.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka z o.o. – porównanie

Kryteria Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka z o.o.
Koszty założenia działalności gospodarczej – brak obowiązku posiadania kapitału na rozpoczęcie działalności,
– rejestracja działalności może być dokonana przez Internet – nie ma opłat związanych z rejestracją;
– kapitał początkowy obowiązkowy w kwocie minimalnej 5000 zł,
– opłaty związane z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– można samemu zarejestrować spółkę przez Internet, jednak zalecamy konsultacje prawne w związku ze złożonością struktury umowy i jej wpływu na późniejsze podejmowanie decyzji wspólników i w związku z obsługą prawną, mogą pojawić się dodatkowe koszty;
Opodatkowanie do wyboru wiele form w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:
– ryczałt,
– zasady ogólne,
– podatek liniowy,
– karta podatkowa;
ograniczony wybór:
– CIT – w wysokości 19%,
– po spełnieniu warunków, możliwy CIT w wysokości 9%,
– ryczałt od dochodów spółek kapitałowych tzw. CIT estoński;
Odpowiedzialność – całym swoim majątkiem; – wyłączenie odpowiedzialności wspólników spółki za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności,
– występuje ryzyko po stronie członków Zarządu – ryzyko związane z odpowiedzialnością cywilną, karną, za zobowiązania podatkowe, ZUS, również za zobowiązania wynikające z ustawy o rachunkowości,
– status wspólnika nie zwalnia z odpowiedzialności ponoszonej z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie;
Pamiętać przy tym należy, że nawet, jeśli dana osoba jest wspólnikiem w spółce z o.o. i jednocześnie członkiem jej zarządu, nie będzie zwolniona z odpowiedzialności, jaką ponoszą członkowie zarządu.
Sukcesja możliwa, jednak wymaga dopełnienia szeregu czynności; łatwiejsza do dokonania, nie powoduje zmian identyfikacyjnych podmiotu;
Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej – w zależności od wybranej formy opodatkowania m.in.: ewidencja przychodów, podatkowa księga przychodów i rozchodów;
Uwaga! Koszty prowadzenia księgowości uproszczonej zdecydowanie są mniejsze od kosztów prowadzenia księgowości pełnych ksiąg rachunkowych.
– wymaga prowadzenia pełnej rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz opracowania polityki rachunkowości i przyjęcia jej uchwałą;
Uwaga! Koszty prowadzenia księgowości spółki z o.o. zdecydowanie przewyższają koszty prowadzenia księgowości uproszczonej.
Składki ZUS właściciela – występują zawsze – ich wysokość zależy od konkretnych warunków, jakie musi spełnić właściciel firmy; – występują tylko w sytuacji jednoosobowej spółki z o.o.,
– spółki wieloosobowe nie są objęte składkami ZUS z tytułu prowadzenia działalności;
Sprawozdawczość, rozliczenia roczne – raz w roku rozliczenie roczne w formie zeznania podatkowego; – raz w roku zeznanie podatkowe CIT-8,
– raz w roku sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności,
– raz w roku zatwierdzenie sprawozdań podczas Walnego Zgromadzenia,
– raz w roku złożenie dokumentacji do e-KRS;
Finanse – swobodny przepływ finansów pomiędzy środkami pieniężnymi właściciela, a środkami pieniężnymi uzyskanymi w związku z prowadzoną działalnością,
– dowolność w kształtowaniu przepływów finansowych uzyskanych dochodów,
– dowolność w zakresie korzystania z uzyskanych dochodów;
– dysponowanie tylko środkami finansowymi spółki,
– możliwość dofinansowania spółki zewnętrznymi środkami pod warunkiem dopełnienia formalności prawnych,
– precyzja i skrupulatność w wydatkowaniu środków finansowych spółki,
– prowadzenie raportów kasowych – szczegółowo wskazujących wydatki gotówkowe;

 

W tabeli zaprezentowaliśmy Państwu kluczowe i naszym zdaniem najważniejsze kryteria, które warto wziąć pod uwagę, zestawiając zasady prowadzenia działalności gospodarczej dla powyższych form.

 

Do każdej z tych form należy podejść bardzo indywidualnie, z każdą z tych form wiążą się zarówno zalety jak i wady.

 

Zdecydowanie nie warto podejmować decyzji wyboru danej formy prowadzenia działalności pod wpływem impulsu, zalecamy dogłębne konsultacje w tym zakresie.

 

Polski Ład wskazuje spółkę z o.o. jako jedną z bardziej przyjaznych form, szczególnie w aspekcie ponoszenia obciążeń fiskalnych, jednak zwracamy uwagę, że czasami koszty związane z warunkami prowadzenia spółki mogą przewyższać zalety mniejszych obciążeń podatkowych.

 


Stan prawny aktualny na dzień 4.11.2021 r.

źródło: taxalert.lex.pl