Wnioski o dofinansowanie z ZUS, dedykowane poprawie warunków pracy pracowników

 

Do 8 lipca 2022 roku ZUS przyjmuje wnioski na projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Mówiąc bardziej obrazowo – przedsiębiorcy, którzy inwestują w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników – mogą inwestycje te realizować przy współfinansowaniu z ZUS.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać do 8 lipca 2022r.

Jeżeli w tym terminie wpłynie liczba wniosków, których realizacja nie wyczerpie w całości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w ramach konkursu, ZUS ogłosi II turę naboru wniosków w konkursie oraz poda nowy termin składania wniosków na stronie www.zus.pl i stronie BIP.

 

Jakie projekty objęte są dofinansowaniem?

Dofinasowanie obejmie projekty, które:

 • poprawią bezpieczeństwo pracy,
 • zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz
 • zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

 

Ważne!
Nie można ubiegać się o dofinansowanie dla stanowisk pracy, które obecnie nie funkcjonują. Zatem, wnioskować można tylko o wsparcie dla stanowisk pracy funkcjonujących w dniu złożenia wniosku.

 

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy,
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym,
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną,
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza,
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy,
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne,
 • środki ochrony indywidualnej.

W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Szczegółowy katalog działań zawiera katalog działań inwestycyjnych i doradczych dostępny jest pod linkiem: https://bip.zus.pl/documents/493361/5439248/Za%C5%82%C4%85cznik+Nr+4+Katalog+dzia%C5%82a%C5%84+inwestycyjnych+i+doradczych.pdf

Jako przykłady można tu podać zakup: wózków magazynowych, wózków jezdniowych, ręcznych wózków platformowych dwunożycowych, wyciągów towarowych (wind dekarskich) czy zestawów do zrywki drewna oraz różnego rodzaju osłon do maszyn i urządzeń  technicznych.

 

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek ZUS,
 • nie zalega z opłacaniem podatków,
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Kluczowe warunki formalne:

 • złożenie wniosku w formie elektronicznej i na właściwym formularzu za pośrednictwem strony https://prewencja.zus.pl/,
 • wskazanie liczby kontrolnej we wniosku,
 • wskazanie przynajmniej jednego adresu mailowego.

Wniosek, który nie spełnia któregokolwiek z powyższych kryteriów, nie podlega rozpatrzeniu.

 

Wzór wniosku

https://bip.zus.pl/documents/493361/5439248/Za%C5%82%C4%85cznik+Nr+2+Formularz+wniosku+o+dofinansowanie.pdf/2101d7f4-2632-5e0a-1d6b-40cd9ff7adf5?t=1651150475463

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl z wykorzystaniem zakładki „Wysyłam wniosek”.

Wniosek należy przygotować wyłącznie z wykorzystaniem formularza wniosku w formie edytowalnej pdf.

 

Kwota dofinansowania

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 tys. złMaksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą zaś:

 • dla działań inwestycyjnych – 299 tys. zł,
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 tys. zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80 proc. szacowanej wartości projektu. Kwoty dofinansowania są kwotami brutto.

Wnioskodawca musi posiadać wkład własny na pokrycie różnicy pomiędzy wartością projektu a kwotą dofinansowania.

 

Przykład:

Wartość inwestycji wynosi 100.000,00 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania to 100.000,00 zł x 80% = 80 000,00 zł.

Kwota wypłaty I transzy wynosi 80.000,00 zł x 60% = 48.000,00 zł.

100.000,00 zł – 48.000,00 zł = 52.000,00 zł.

Wnioskodawca musi posiadać środki własne na realizację projektu w wysokości 52.000,00 zł oraz środki na koszty związane z realizacją projektu, które nie podlegają dofinansowaniu.

II transzę w wysokości 32.000,00 zł wnioskodawca otrzyma w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu odbioru projektu przez ZUS.

 

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana nie później niż do 31 grudnia br. Na liście rankingowej wskazani będą wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania oraz niezakwalifikowane do dofinansowania.

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się pod adresem: https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01

 

ZUS - wnioski o dofinansowanie
ZUS – wnioski o dofinansowanie

Podstawa prawna:

stan prawny na dzień 07.07.2022r.

źródło: taxalert.lex.pl

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

Opinie GOOGLE