Zatrudnienie pracownika krok po kroku – poradnik 2022 rok

 

Zatrudnienie pracownika w firmie to bardzo odpowiedzialna decyzja, dlatego należy się do niej odpowiednio przygotować.

Przedstawimy kolejno najważniejsze etapy, które ułatwią Państwu przejść ten proces.

 


ETAP

Jeśli znaleźli Państwo odpowiednią osobę należy sporządzić dokumentację kadrową:

1. W pierwszej kolejności należy pozyskać od przyszłego pracownika dane osobowe do sporządzenia dokumentacji kadrowej – do tego służy kwestionariusz osobowy dla pracownika

pobierz kwestionariusz osobowy dla pracownika

2. Następnie musicie Państwo dopilnować, żeby kandydat na pracownika przed przystąpieniem do pracy wykonał badania lekarskie – w tym celu wystawiają Państwo kandydatowi skierowanie na badania lekarskie

pobierz skierowanie na badania lekarskie

Koszty badań lekarskich zawsze pokrywa pracodawca, otrzymane zaświadczenie o zdolności podjęcia pracy przechowujemy w aktach osobowych w części B.

3. Następnie należy przygotować umowę o pracę – jeśli umowę o pracę przygotowuje biuro rachunkowe należy wypełnić i przekazać do niego druk zlecenia zatrudnienia pracownika

pobierz druk zlecenia zatrudnienia pracownika

4. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy pracownik musi zostać przeszkolony z bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – wzór karty szkolenia wstępnego BHP

pobierz wzór karty szkolenia wstępnego BHP

 

Od tej ogólnej zasady istnieje jeden wyjątek – mianowicie szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które już zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

Ponadto pracodawca jest obowiązany:

 • zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz
 • wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

Ustawowym obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie szkoleń BHP dla pracowników – muszą się one odbywać w ich godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy. Do szkoleń obowiązkowych należą:

 • szkolenie wstępne organizowane przy zatrudnieniu nowego pracownika, zawierające podstawowe informacje na temat zasad BHP oraz z instruktarzu stanowiskowego,
 • szkolenia okresowe.

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie spraw BHP w swojej firmie na własną rękę, musi pamiętać, że konieczne jest spełnienie warunków określonych w przepisach.

 

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Zatrudnienie pracownika krok po kroku - poradnik 2022 rok


ETAP II

Na pracodawcy spoczywa obowiązek utworzenia i prowadzenia dokumentów każdego pracownika, czyli akt osobowych. Od 2019 r. powinny one się składać się z czterech części:

 • część A – tu znajdują się dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • część B – zawiera dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia,
 • część C – w której gromadzi się dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby,
 • część D – miejsce na przechowywanie dokumentów związanych z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonych w innych przepisach.

Kompletując dokumentacją pracowniczą, należy pozyskać od pracownika dodatkowe dokumenty i oświadczenia, m.in.:

 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
 • kopię dyplomu ukończenia ostatniej szkoły,
 • oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodów, jeśli miejscowość zamieszkania pracownika jest inna niż siedziba pracodawcy

pobierz oświadczenie o KUP

 • informację o równym traktowaniu

pobierz informację o równym traktowaniu

 • informację o warunkach zatrudnienia

pobierz informację o warunkach zatrudnienia

 • klauzulę do przetwarzania danych RODO

pobierz klauzulę do przetwarzania danych RODO

 • oświadczenie o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich

pobierz oświadczenie o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich

 • wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczeń

pobierz wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczeń

 • PIT-2

pobierz PIT-2

 • oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia gotówką lub na rachunek bankowy

pobierz oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia gotówką lub na rachunek bankowy 

 

Od 1 stycznia 2019 r. skrócił się czas przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat. Dotyczy to przede wszystkim pracowników, którzy rozpoczęli pracę od 2019 r. Ich dokumentację przechowują Państwo teraz przez skrócony okres 10 lat. Jest on liczony od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

 

 


ETAP III

Zgłoszenie pracownika do ZUS w terminie 7 dni od podpisania umowy o pracę.

 

Z reguły tym etapem zajmuje się już Państwa biuro rachunkowe, natomiast muszą Państwo pamiętać, że 7 dni to bardzo mało, w związku z tym informację o zatrudnieniu pracownika należy przesyłać do swojego biura rachunkowego niezwłocznie, żeby umożliwić kadrom terminową realizację zgłoszenia.

 

Warto również wiedzieć, że brak dochowania terminu zgłoszenia pracownika do ZUS jest zagrożony karą nawet w wysokości 5000 zł.

 

UWAGA!!!
Pracodawca, który:
• nie prowadzi dokumentacji pracowniczej,
• nie przechowuje dokumentacji pracowniczej,
• pozostawia dokumentację pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem
podlega karze grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny (Dz.U. Nr 180, poz. 1860),
 • ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
źródło: taxalert.lex.pl