Ukraina – pomoc dla uchodźców    wszystkie informacje 2022

Spis treści

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię skierowaną do osób potrzebujących pomocy. Znajdziecie na nich wszelkie informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje dotyczące aktualnie panującej sytuacji w kraju.

 

Інформація для громадян України/Informacje dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim → https://www.gov.pl/web/ua

 1. Перетин кордону → https://www.gov.pl/web/ua/-

 2. Прийомні пункти → https://www.gov.pl/web/ua/-2

 3. Залишайтеся в Польщі → https://www.gov.pl/web/ua/–

 4. Медична допомога → https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy

 5. Pобота → https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-dla-obywateli-ukrainy-1

 6. Освіта → https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-na-rzecz-ukrainy–najwazniejsze-dzialania-mein

 7. Переваги ZUS → https://www.zus.pl/

 8.  Юридична допомога → https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

 9. Безкоштовний проїзд потягом для громадян України → https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18518,Bezplatne-przejazdy-pociagami-dla-obywateli-Ukrainy.html

 10. Мова жестів → https://www.youtube.com/watch?v=7EzSn3SH2sM; https://www.youtube.com/watch?v=s-HKomdP45c

 11. nota ambasady Ukrainy → https://www.gov.pl/web/ua-pl/nota-ambasady-ukrainy-ws-dokumentow-osob-przybywajacych-do-polski

 12. Питання що часто задаються →https://www.gov.pl/web/ua/—

 

Infolinie – ważne numery telefonów

Uruchomiono specjalne numery telefoniczne, dedykowane uzyskiwaniu najpilniejszych informacji:

 1. +48 47 721 75 75 tutaj uzyskasz informacje o punktach recepcyjnych, warunkach, zasadach wjazdu, pobytu na terenie Polski. Przypominamy, że MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.
 2. +48 22 523 88 80 dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie. Specjalna infolinia uruchomiona została przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Ważne infografiki

Przekroczenie granicy – miasta i kontakty dla uchodźców


Zgoda rodzica na wyjazd małoletniego dziecka z UkrainyPunkty recepcyjne

 

 


Przewóz gotówki przez granicę

 


Informacje dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy


Instytucja prekarium czyli jakie dokumenty podpisać, goszcząc uchodźców z Ukrainy?

 

Pozostałe ważne informacje

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

 

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

Wsparcie na rzecz Ukrainy – najważniejsze działania MEiN

Wspieramy uchodźców z Ukrainy! Każdy uczeń czy student uciekający przed wojną i potrzebujący pomocy w Polsce – otrzyma ją! Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało szereg rekomendacji oraz wskazówek, jak zapisać dziecko do szkoły i jak otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną. To również informacje dla studentów i naukowców z Ukrainy.

 

Pomoc dla uczniów

Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki na swoim terenie.

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół znajdują się w niniejszym komunikacie.

 

Dziecko nie zna dobrze języka polskiego, jak sobie poradzi w szkole? 

Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego. W szkole może być także utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów nauczania) organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia

Uczniowie cudzoziemcy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Taką pomoc organizuje w szkole dyrektor.

Rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To zestaw wskazówek dotyczących wsparcia polskich uczniów, uczniów z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, którzy dotrą do Polski w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.

Informacje są dostępne na stronie.

Pomoc dla studentów i naukowców 

Minister Edukacji i Nauki skierował list do rektorów uczelni, w którym zwrócił się z prośbą o umożliwienie kontynuowania studiów na polskich uczelniach przez ukraińskich studentów. Ministerstwo opracowało również wskazówki, jak krok po kroku zgłosić się do uczelni w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

Szczegółowe informacje o kontynuowaniu studiów oraz kariery naukowej w Polsce są dostępne na stronie MEiN.

Zawieszenie zajęć w szkołach na terenie przy granicy z Ukrainą

W związku z sytuacją na Ukrainie na obszarze powiatów bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma oraz Przemyśla dyrektorzy mogą – w razie konieczności – zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. Minister Edukacji i Nauki wydał stosowne przepisy w tym zakresie.

Należy podkreślić, że przepisy te są analogiczne do tych, które stosowane były jesienią ubiegłego roku w gminach graniczących z Białorusią. Oznaczają one wyłącznie możliwość, a nie konieczność podejmowania takich decyzji przez organy prowadzące, np. w sytuacji, gdy prosić o to będą rodzice dzieci.

Dyrektor, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia dla grupy uczniów, oddziału klasowego, etapu edukacyjnego lub dla całej szkoły/placówki.

Więcej informacji znadziesz tutaj.

Przydatne telefony i adresy mailowe 

 • Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy     mail: ukraina-szkola@mein.gov.pltel. 22 3474708
 • Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy,      mail: ukraina-studia@mein.gov.pltel. 22 5292662

Zachęcamy również do śledzenia strony.

 

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi – komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

 

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

 

 

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi – obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Link do strony SG:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

 

          

Służby MSWiA i wojewodowie pomagają osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną

 

Wszystkie służby podległe MSWiA oraz wojewodowie są zaangażowani w pomoc uchodźcom. Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawiają w przejściach granicznych z Ukrainą osoby uciekające przed wojną, a wojewodowie koordynują dla nich całościowo pomoc – m.in. utworzyli punkty recepcyjne i informacyjne. Strażacy pomagają w transportach uchodźców, natomiast Policja czuwa nad bezpieczeństwem w punktach recepcyjnych i informacyjnych.

 

Straż Graniczna

Od początku wojny w Ukrainie, polska Straż Graniczna wzmocniła obsadę przejść granicznych. Działają wszystkie przejścia graniczne, a ich przepustowość została zwiększona. Na wszystkich 8 przejściach granicznych z Ukrainą odbywa się ruch pieszy i samochodowy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawiają podróżnych, prowadzą kontrole, potwierdzają tożsamość osób wjeżdżających do Polski, strzegą bezpieczeństwa tzw. „zielonej granicy” oraz udzielają informacji osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną.

Każdej osobie przybywającej z Ukrainy przekazywana jest także specjalna ulotka. Zawiera ona podstawową informację dla uchodźców w 4 językach: ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim.

Aktualne statystyki dotyczące przekraczania granicy polsko-ukraińskiej są podawane na profilu Straży Granicznej na Twitterze.

Wojewodowie

Wojewodowie zarówno w województwach przygranicznych: lubelskim i podkarpackim, jak i w całej Polsce zorganizowali punkty recepcyjne dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymują tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostaje im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

We wszystkich miastach wojewódzkich, przy dworcach PKP i wybranych dworcach autobusowych, działają też punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy. Takie 2 punkty funkcjonują także na lotnisku im. Fryderyka Chopina na Okęciu. Uchodźcy z Ukrainy otrzymują w nich podstawowe informacje o tym, jak uzyskać wsparcie w Polsce.

Straż Pożarna

Uchodźcy są także bezpłatnie dowożeni do punktów recepcyjnych, a następnie do bezpłatnych miejsc zakwaterowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W udzielaniu wsparcia uchodźcom z Ukrainy zaangażowani są strażacy PSP z całego kraju oraz podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Strażacy PSP i OSP wspierają także działanie punktów recepcyjnych, m.in. udostępniając namioty wraz z nagrzewnicami, łóżkami, krzesłami, stolikami itp. W związku z apelem komendanta głównego PSP, strażacy OSP i PSP zebrali ponad 2000 palet niezbędnego wyposażenia oraz ponad 100 samochodów pożarniczych, które przekazywane są stronie ukraińskiej. Ponadto, Komenda Główna PSP koordynuje organizację zbiórki sprzętu pożarniczego od strażaków z całego świata dla Ukrainy.

Policja

We wszystkich punktach, do których przybywają uchodźcy z Ukrainy, o bezpieczeństwo przebywających tam osób dbają policjanci. Decyzją komendanta głównego Policji funkcjonariusze zostali skierowani do punktów recepcyjnych, na dworce oraz w inne miejsca, gdzie przebywają uchodźcy. Od pierwszych godzin funkcjonowania tych punktów, policjanci nieprzerwanie dbają o bezpieczeństwo i spokój uchodźców.

Policjanci ruchu drogowego zapewniają płynność przejazdu licznym konwojom jadącym z pomocą w kierunku granicy. Policjanci służby prewencyjnej patrolują miejsca, gdzie przebywają uchodźcy, ale również pomagają w ich  przyjęciu i opiece nad nimi. Są również obecni w pociągach, które kierowane są z granicy w głąb kraju.

Policja uruchomiła również specjalną infolinię przeznaczoną do kontaktu w przypadku zagubienia osób przybywających z Ukrainy. Umożliwia ona także informowanie o występowaniu przestępstw (np. handel ludźmi).

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię, która obsługuje zgłoszenia osób potrzebujących pomocy oraz stronę internetową: ua.gov.pl. Są na niej zamieszczone i zebrane najważniejsze informacje dotyczące m.in. przekraczania granicy, punktów recepcyjnych, pobytu w Polsce, opieki medycznej, pracy czy edukacji.

Pracownicy urzędu są obecni w punktach recepcyjnych udzielając bezpośredniego wsparcia przebywających w nim cudzoziemcom. Eksperci UdSC przygotowują także przepisy prawne dotyczące pobytu w kraju osób przybywających z Ukrainy.

Informacje podawane są również na bieżąco na profilu MSWiA na Twitterze.

***

Служби у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ і адміністрації допомагають особам, які втікають з України від війни

Усі державні служби, що підпорядковані Міністерству внутрішніх справ і адміністрації, а також воєводи беруть участь у допомозі біженцям. Функціонери Прикордонної служби пропускають на українсько-польському кордоні тих, хто втікає від війни. Воєводи координують цілісну допомогу – вони утворили зокрема рецепційні центри, а також інформаційні пункти. Пожежники допомагають перевозити біженців, а Поліція піклується про безпеку у рецепційних центрах та інформаційних пунктах.

Прикордонна служба

Від початку війни в Україні польська Прикордонна служба збільшила чисельність прикордонників у пунктах перетину українсько-польського кордону. Працюють усі пункти перетину кордону, а їх пропускну спроможність збільшено. В усіх 8 пунктах перетину кордону відбувається пішохідний та автомобільний рух.

Функціонери Прикордонної служби: виконують необхідні процедури; проводять паспортний контроль; перевіряють, чи особи, які перетинають кордон Польщі – це ті самі особи, які вказані у документах; бережуть безпеку т. зв. «зеленого кордону», а також надають необхідну інформацію особам, які втікають від війни в Україні.

Кожна особа, яка прибуває з України, отримує спеціальний інформаційний бюлетень. У ньому найважливіші для біженців інформації викладено чотирма мовами: українською, польською, російською, англійською.

Найновіші статистичні дані щодо перетину польсько-українського кордону публікуються у акаунті Прикордонної служби на соціальному порталі Твіттер.

Воєводи

Воєводи – у прикордонних воєводствах: Люблінському і Підкарпатському, а також в усій Польщі організували рецепційні центри для осіб, які втікають від війни в Україні. Усі особи,які втікають від війни в Україні, і в яких у Польщі немає гарантованого місця перебування, можуть звернутися у рецепційний центр. Там вони одержать: інформацію про перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; інформацію про те, де буде їх тимчасове місце проживання. Усі біженці мають безкоштовний доступ до медичної допомоги та польських лікарів.

В усіх польських містах – на залізничних вокзалах і на деяких автовокзалах – є інформаційні пункти для біженців з України. 2 такі пункти є в аеропорту ім. Фридерика Шопена у районі Окенцє. У цих пунктах біженці з України одержують основні інформації щодо того, як одержати у Польщі підтримку.

Пожежна охорона

Біженців безкоштовно підвозять до рецепційних центрів, а потім – до безкоштовних місць проживання. Цим займаються пожежники Державної пожежної охорони. У підтримці біженців з України беруть участь пожежники Державної пожежної охорони з усієї Польщі, а також підпрапорщики з Головної школи пожежної служби і кадети Школи аспірантів Державної пожежної охорони у Кракові. Пожежники Державної пожежної охорони та члени Добровільних пожежних загонів підтримують також роботу рецепційних центрів. Вони передають намети й обігрівачі, ліжка, крісла, столики тощо. Відповідаючи на заклик Головного коменданта Державної пожежної охорони, пожежники з Добровільних пожежних загонів та Державної пожежної охорони зібрали понад 2000 піддонів необхідного оснащення, а також понад 100 пожежних машин, що передаються в Україну. Окрім цього, Головне командування Державної пожежної охорони збирає пожежне оснащення для України, заохочуючи долучитися пожежників з усього світу.

Поліція

В усіх місцях, куди прибувають біженці з України, про безпеку осіб, які там перебувають, піклуються поліцейські. Головний комендант Поліції прийняв рішення про скерування функціонерів до рецепційних центрів, на вокзали, а також в інші місця, де перебувають іноземці. Від перших годин роботи цих центрів поліцейські безперервно піклуються про безпеку та спокій біженців.

Дорожня поліція гарантує плинний проїзд чисельних конвоїв, що везуть гуманітарну допомогу у напрямку кордону. Поліцейські превентивної служби патрулюють місця перебування біженців, а також допомагають їх приймати та піклуватися про них. Вони їдуть також у поїздах, що відправляються з кордону вглиб Польщі.

Поліція утворила також спеціальну інфолінію, призначена для тих, чиї родичі загубилися у Польщі, прибувши з України. За номером інфолінії можна також повідомляти про злочини (до прикладу, про торгівлю людьми).

Управління у справах іноземців

Управління у справах іноземців підготувало спеціальну інфолінію. Вона займається зверненнями осіб, які потребують допомоги, а її працівники обслуговують сайт: ua.gov.pl. На сайті публікуються та накопичуються найважливіші інформації, що стосуються зокрема: перетину кордону, рецепційних центрів, перебування у Польщі, медичної допомоги, роботи чи освіти.

Працівники Управління присутні у рецепційних центрах, де вони надають підтримку іноземцям, які там перебувають. Експерти Управління у справах іноземців підготовляють також проекти правових актів, що стосуються перебування у Польщі осіб, які прибули з України.

Інформації – у поточному режимі – публікуються також у акаунті Міністерства внутрішніх справ і адміністрації на соціальному порталі Твіттер.

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Rząd chce pomóc obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w związku z agresją militarną Rosji na terytorium Ukrainy. Chodzi m.in. o możliwość podjęcia pracy w naszym kraju oraz zapewnienie opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Dzięki nowym przepisom, obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Wsparcie finansowe otrzymają również osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli ukraińskich

24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę. W wyniku tego, do Polski przybyło już ponad 1 mln osób poszukujących schronienia. Rząd przygotował przepisy, dzięki którym osoby uciekające przed wojną będą mogły legalnie i bezpiecznie przebywać w naszym kraju.

W Polsce działa już 30 punktów recepcyjnych przygotowanych we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi dla osób, które uciekają z Ukrainy przed wojną. Osoby te otrzymują m.in. informacje na temat pobytu, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek, posiłek oraz zaopatrzenie w niezbędne artykuły osobiste.

Legalny pobyt na terytorium Polski

 • Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.
 • Przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, którym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.
 • Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W tym celu przewidziano specjalny tryb uzyskania numeru PESEL, na wniosek zawierający katalog podstawowych danych. Będzie to odformalizowana procedura umożliwiająca uzyskanie numeru PESEL bez konieczności wykazywania podstawy prawnej dla jego posiadania.
 • W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.
 • Uzyskanie numeru PESEL przez obywateli Ukrainy nie wpłynie na kwestię uzyskania polskiego obywatelstwa.

Dostęp do rynku pracy

 • Zagwarantowany zostanie dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.
 • Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 7 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.​​​​​​

Pomoc socjalna i wsparcie na utrzymanie

 • Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego.
 • Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Przewiduje się, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie.
 • Obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 • Udzielana będzie także pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Świadczenia rodzinne

 • Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Opieka zdrowotna

 • Każdy obywatel Ukrainy legalnie przebywający w Polsce będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach, co obywatele Polscy.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń będzie zagwarantowane z budżetu państwa.

Oświata i wychowanie

 • Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy. W tym celu będą mogły być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom.
 • Rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy.
 • Ukraińscy studenci, którzy uciekli przed wojną będą mogli kontynuować naukę na polskich uczelniach.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Materiały

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Projekt​_ustawy​_o​_pomocy​_obywatelom​_Ukrainy​_w​_związku​_z​_konfliktem​_zbrojnym​_na​_terytorium​_tego​_państwa.pdf 0.87MB

Specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy i ich rodzin na terenie RP

Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne oraz kontakty drogą mailową dla osób, które chcą przekazać Policji informacje o przypadkach handlu ludźmi, przestępstwach na tle seksualnym oraz zaginięciach uchodźców i ich rodzin, przebywających na terenie RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji uruchomiło specjalny numer telefonu 47 72 123 07 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 123 07) oraz skrzynkę e-mail: cpozkgp@policja.gov.plpod którymi można przekazywać, jak również uzyskiwać informacje oraz pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

CPOZ KGP na bieżąco monitorując działania prowadzone przez jednostki Policji na terenie kraju w zakresie poszukiwania osób zaginionych stale współpracować będzie w tym zakresie z jednostkami administracji rządowej, publicznej i organizacjami pozarządowymi, które zajmują się wsparciem Policji w poszukiwaniu osób zaginionych.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP prowadzi dwa kanały komunikacji. Na adres e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.plmożna przesłać policjantom informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi. Dodatkowo obsługiwana jest specjalna infolinia o numerze: 47 72 56 502 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 56 502). Dzwoniąc pod ten numer przekazać można informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.

Infolinia ta jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi ►

(Biuro Kryminalne KGP)

 

System rejestracji uchodźców z Ukrainy ruszy 16 marca

 

– Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca – poinformował wiceminister Paweł Szefernaker podczas konferencji prasowej (12 marca br.) w KPRM. W konferencji wzięli również udział Piotr Müller, rzecznik Rządu, Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

 

Jesteśmy po spotkaniu z prezydentami miast, ustaliliśmy wspólny model działania. Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce i mieć nadany numer PESEL rozpocznie się w środę 16 marca. Rejestracja będzie prowadzona przez gminy

– powiedział Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Wiceminister zwrócił się do uchodźców z Ukrainy, by nie wszyscy, którzy chcą uzyskać numer PESEL udali się pierwszego dnia do urzędów.

Otrzymacie Państwo pełne wsparcie od dnia, w którym przekroczyliście granicę. Data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymaną pomoc. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie dla funkcjonowania całej administracji państwowej. Przedstawiciele i pracownicy urzędów administracji centralnej będą wspierać samorząd w tym, aby dokonać tej rejestracji

– podkreślił.

Wiceminister dodał, że od środy 16 marca również mieszkańcy, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy do własnych domów, będą mogli składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu.

To 40 zł za dzień za osobę, której udzielone zostało schronienie. Bez wglądu na to, kiedy rodzina złoży wniosek o refinansowanie, to będzie ono przydzielone od momentu, w którym przyjęło się pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Będziemy wypłacać środki wstecz, a nie „z góry”

– podkreślił.

Sekretarz stanu w MSWiA ogłosił, że w sobotę i niedzielę kursować będą specjalne pociągi do Niemiec i Czech.

 Jednocześnie w tych kierunkach jeżdżą także zwykłe pociągi rejsowe. Codziennie wyjeżdża 17 pociągów do Niemiec i 12 do Czech z całej Polski. Jeżeli ktoś nie chce zostać w Polsce, ma plany udania się dalej – my taką możliwość stwarzamy właśnie poprzez ten transport specjalny

– zaznaczył.

***

Система реєстрації біженців з України почне працювати 16 березня

– Реєстрація біженців з України, які хочуть одержати персональний номер PESEL і залишитися в Польщі, розпочнеться найближчої середи, 16 березня, – повідомив заступник міністра Павел Шефернакер під час прес-конференції, що відбулася 12 березня ц.р. в Адміністрації Голови Ради Міністрів. У конференції також взяли участь: Пьотр Мюллер, прес-аташе польського уряду, Януш Цєшиньскі, уповноважений уряду з питань кібербезпеки, а також Павел Яблоньскі, заступник держсекретаря у Міністерстві закордонних справ.

Ми зустрілися із мерами міст і опрацювали спільний механізм роботи. Реєстрація біженців з України, які хочуть залишитися в Польщі і отримати персональний номер PESEL, розпочнеться у середу, 16 березня. Реєстрація проводитиметься ґмінами.

– сказав Павел Шефернакер, держсекретар Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

Заступник міністра звернувся до біженців з України, щоб не всі, хто хоче одержати персональний номер PESEL, йшли саме 16 березня до управлінь ґміни.

Ви отримаєте повну підтримку заднім числом, починаючи від дати, коли перетнули польський кордон. Дата подачі клопотання не впливає на отримання допомоги. Це дуже важливе ініціатива, що впливає на функціонування цілого апарату державної адміністрації. Представники і працівники органів державної адміністрації з Варшаві підтримуватимуть органи місцевого самоврядування у тому, щоб реєстрація проводилася відповідним чином.

– підкреслив заступник міністра.

Заступник міністра додав також, що – починаючи від середи, 16 березня – громадяни Польщі, які відчинили для біженців двері своїх будинків чи помешкань, можуть подавати клопотання з метою отримання додаткового фінансування на проживання і харчування біженців.

Це 40 злотих на день для однієї особи, якою громадянин Польщі опікується в себе вдома. Без огляду на те, коли польська родина подасть клопотання про додаткове фінансування, воно нараховуватиметься від дня, коли до тієї чи іншої родини прибули біженці з України. Ми виплачуватимемо допомогу заднім числом, а не «із випередженням».

– підкреслив заступник міністра.

Держсекретар Міністерства внутрішніх справ і адміністрації повідомив також, що щосуботи та щонеділі їздитимуть спеціальні потяги, що прямуватимуть до Німеччини і до Чехії.

До цих держав їздять також звичайні пасажирські потяги. Щодня з території усієї Польщі від’їжджає 17 потягів до Німеччини і 12 – до Чехії. Якщо хтось не хоче залишитися у Польщі, а планує їхати до інших держав, ми створюємо таку можливість, надаючи спеціальні потяги.

– зазначив держсекретар.

 

W tym jednym miejscu zebraliśmy mnóstwo istotnych i szalenie ważnych informacji. Dzielimy się nimi ze wszystkimi. W ten sposób angażujemy się w pomoc wszystkim stronom, zarówno uchodźcom z Ukrainy jak i obywatelom Polski. 

Pomagamy informacją!

Jak prawidłowo skompletować dokumentację do biura rachunkowego