Polski Ład 2022 wpłynie na współpracę z biurem rachunkowym

 

Polski Ład wpłynie na współpracę z biurem rachunkowym
Polski Ład wpłynie na współpracę z biurem rachunkowym

 

Nie stawiamy pytania, CZY nowy Polski Ład wpłynie na współpracę z biurem rachunkowym, bo to jest pewne. Wskażemy, jak istotna jest pełna współpraca z biurem rachunkowym, w celu realizacji obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych w nowej rzeczywistości podatkowej, po 1 stycznia 2022 r.

W interesie zarówno Państwa, jak i biura rachunkowego jest zrewidowanie zasad dotychczasowej współpracy. Jest to niezbędne, aby Państwo otrzymywali informację o wynikach zobowiązań publicznoprawnych możliwie jak najwcześniej, a biuro mogło wywiązać się ze swoich obowiązków w ustawowych terminach. Mówiąc wprost, wszyscy musimy się dostosować do nowych okoliczności. 

 


Przychód i dochód – kluczowe dla wysokości składek ZUS

Z dniem 1 stycznia 2022 roku, kiedy założenia Polskiego Ładu weszły w życie, przychód i dochód staje się nie tylko istotnym terminem podatkowym, ale i ZUSowskim.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla: 

 • podatników zryczałtowanego podatku dochodowego jest – przychód 
 • podatników podatku liniowego i podatników rozliczających się wg skali jest – dochód. 

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż do tej pory wszelkie korekty kosztów, czy przychodów wpływały tylko na zmianę zobowiązań podatkowych. Obecnie, w 2022 roku, po wejściu w życie założeń Polskiego Ładu, dane te wpływają także na wysokość zobowiązań w ZUS (ubezpieczenia zdrowotnego).

Praktyczna wskazówka
Celem zadeklarowania prawidłowo określonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne i ograniczenia do minimum korekt wskazane jest, by odpowiednio przychód i dochód zostały zaewidencjonowane na podstawie kompletu dokumentów księgowych, dokumentujących zdarzenia zgodnie ze stanem faktycznym (rzetelnych) i wystawionych zgodnie z przepisami prawa.               

 


Co to oznacza?

 • dokumenty powinny wpływać do biura rachunkowego w terminie określonym umową,
 • do biura powinien być dostarczony KOMPLET dokumentów mających wpływ na określenie przychodu i dochodu,
 • faktury sprzedaży bezwzględnie powinny zawierać datę wykonania usługi/datę dokonania dostawy (jeżeli FV jest wystawiana po lub przed tym dniem),
 • w przypadku dokumentów potwierdzających wydatki – ich związek z działalnością gospodarczą nie powinien budzić żadnych wątpliwości.

 

Skutki, jakie może wywołać obliczenie przychodu/dochodu w nieprawidłowej wysokości wiążą się z koniecznością korekt złożonych do ZUS dokumentów, zmianą wysokości wpłat składek, a także dodatkowymi kosztami obsługi księgowej. 

 

Celem wyeliminowania tych skutków już dziś prosimy o zwracanie uwagi, aby dokumenty dostarczane do biura były poddane szczególnej weryfikacji, przygotowane z należytą starannością, oraz przekazane w sposób uporządkowany i terminowy.

 


Przypominamy, jakie dane mają wpływ na określenie przychodu 

 • prawidłowo udokumentowana sprzedaż ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę dokonania dostawy lub moment wykonania (zakończenia usługi),
 • odsetki in plus na wyciągach bankowych – prosimy o weryfikację, czy komplet wyciągów jest dostarczany do biura. Ewidencjonowaniu podlegają także odsetki na rachunkach firmowych oszczędnościowych i lokatach terminowych,
 • otrzymane kary umowne/odszkodowania, prosimy o informowanie o tego typu zdarzeniach,
 • otrzymane świadczenia w naturze i otrzymane świadczenia nieodpłatne – np. użytkowanie nieruchomości czy składników majątku na podstawie umowy użyczenia, otrzymane nagrody w ramach akcji marketingowych i loterii np. sprzęty, 
 • otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • kluczowe dla ustalania wyniku finansowego jest także to, czy pobierają Państwo zaliczki ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej. Jeżeli tak, a fakt ten nigdy nie był zgłoszony do biura – prosimy o tym poinformować księgową,
 • ważne jest też prawidłowe dokumentowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, w tym przede wszystkim, by raport dobowy z ostatniego dnia miesiąca wykonać dokładnie tego dnia a nie dnia kolejnego np., raport dobowy z 30 listopada należy wykonać 30 listopada,
 • należy też w sposób rzetelny opisywać przyczynę korekty w treści wystawionych faktur korygujących – od przyczyny korekty zależy termin ujęcia faktury korygującej a tym samym prawidłowe określenie przychodu. 

 

To tylko wybrane i podstawowe kwestie, które będą istotne dla realizacji obowiązków zarówno przedsiębiorcy, jak i biura rachunkowego w 2022 roku. Sukcesywnie będziemy informować o kolejnych dążąc do zoptymalizowania współpracy.  

 

 


Stan prawny aktualny na dzień 4.11.2021 r.

źródło: taxalert.lex.pl