PODATKI – WYKAZ 99 ZMIAN PODATKOWYCH

Spis treści

wprowadzonych od 1 stycznia 2019r

Polecamy Państwa uwadze poniższy wykaz, zawierający 99 istotnych zmian podatkowych – zmian, jakie zaczęły obowiązywać na przestrzeni ostatniego roku oraz te, które niebawem wejdą w życie. Zebraliśmy je w poniższy, praktyczny zestaw, zwracając szczególną uwagę na ich rodzaj, zakres oraz datę wejścia w życie. Liczymy, że będzie on wsparciem w Waszej codziennej pracy zawodowej. Zachęcamy do lektury.

1. 2018-07-07 KASY FISKALNE KRYTERIA I WARUNKI TECHNICZNE

Określenie szczegółowych kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Najważniejsze zapisy:

* umożliwienie emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych – w formie elektronicznej, obok dotychczasowej formy papierowej;

* zapewnienie możliwości współpracy kasy z terminalem płatniczym (określenie zasad komunikacji obu typów urządzeń);

* zniesienie możliwości archiwizacji paragonów w postaci papierowej i zastąpienie jej przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej;

* umożliwienie transmisji danych do centralnego repozytorium kas;

* umożliwienie dokonywania czynności serwisowych I konfiguracyjnych w sposób zdalny;

* powiązanie sposobu zapisu dokumentów fiskalnych i niefiskalnych ze strukturami logicznymi plików JPK.

Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych stosuje się:

* w przypadku kas z papierowym zapisem kopii do 31.12.2018r.;

* w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii do 31.12.2023r.

2. 2019-01-01 KASY FISKALNE – KRYTERIA I WARUNKI TECHNICZNE CIĄG DALSZY

Wprowadzenie następujących zmian w stosunku do poprzedniej wersji rozporządzenia:

* likwidacja części zwolnień wymienionych w załączniku do rozporządzenia;

* dodanie dwóch zwolnień do załącznika rozporządzenia (np. zwolnienie dla usług i dostaw dokonywanych przez koła gospodyń wiejskich).

Podmioty, które zgodnie z nowym rozporządzeniem tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na instalację kasy mają czas do końca maja 2019r. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywało w latach 2019 – 2021.

3. 2019-01-01 ULGA ZA ZŁE DŁUGI

Skrócenie okresu korekty VAT ze 150 dni do 90 dni – zmiana okresu po jakim wierzytelność uznaje się w podatku VAT za nieściągalną. Wierzytelność jest nieściągalna po upływie 90 dni od daty terminu płatności określonego na fakturze lub umowie. Nowy termin uznania wierzytelności za nieściągalną ma zastosowanie także do wierzytelności powstałych przed 01.01.2019r. o ile ich nieściągalność na nowych zasadach została ustalona po 31.12.2018r. (90 dzień od terminu płatności faktury przypadł na dzień po 31.12.2018r.).

4. 2019-01-01 LIKWIDACJA WNIOSKÓW O ZWROT VAT

Likwidacja wniosków o zwrot VAT:

*   zwrotu VAT w terminie 60 dni (podatnik nie miał sprzedaży krajowej a jedynie opodatkowaną poza terytorium kraju);

*   zwrotu VAT w terminie 180 dni (podatnik nie miał ani sprzedaży krajowej, ani zagranicznej). Zastosowanie do okresów rozliczeniowych po 31.12.2018r.

5. 2019-01-01 CIT W WYSOKOŚCI 9%

Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%.

6. 2019-01-01 NOWE ZWOLNIENIE Z VAT – PPK

Nowa pozycja na liście zwolnień przedmiotowych z VAT – usługi zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK).

7. 2019-01-01 PKWIU 2008r.

Przedłużenie okresu stosowania PKWIU 2008r. do końca 2019r.

8. 2019-01-01 BONY

Zmiana sposobu opodatkowania, w szczególności powstania obowiązku podatkowego dla bonów

– w podziale na bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia.

9. 2019-01-01 NOWE ZASADY USTALANIA MIEJSCA OPODATKOWANIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH NADAWCZYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TERYTORIUM UE

Zmiana w zakresie ustalania miejsca opodatkowania usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych dla osób fizycznych z terytorium UE. Możliwość wyboru, miejsca opodatkowania tych usług na terytorium kraju sprzedawcy. Podstawowym warunkiem, aby z tego prawa skorzystać, jest to, aby wartość całkowita wartość netto tych usług nie przekroczyła w bieżącym i poprzednim roku kwoty 42 tysięcy złotych. Podatnicy, którzy są zarejestrowani do procedury VAT MOSS – jeśli spełniają warunki opodatkowania usług w kraju sprzedawcy i do 10.02.2019r. złożą zawiadomienie o zamiarze skorzystania z uprawnienia rozliczania VAT od sprzedaży w kraju sprzedawcy, do Naczelnika Drugiego US Warszawa Śródmieście –

– rozliczają dokonaną od początku 2019r. sprzedaż w kraju sprzedawcy. Brak zgłoszenia oznacza pozostanie przy procedurze VAT MOSS.

10. 2019-01-01 UTRZYMANIE OBECNYCH STAWEK VAT

Pozostawienie na niezmienionym poziomie obecnych stawek VAT. Zgodnie z dodanym art. 146Aa, możliwość powrotu do niższych stawek VAT zależna jest od osiągnięcia wskazanych w ustawie wskaźników ekonomicznych. O osiągnięciu tych wskaźników w drodze obwieszczenia poinformuje MF w drodze obwieszczenia do 31.10 roku poprzedzającego.

11. 2019-01-01 PODPISYWANIE PLIKÓW JPK

Kontynuacja możliwości wysyłania plików JPK przez osoby fizyczne za pomocą danych autoryzujących.

12. 2019-01-01 NOWE ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO – PPK

Dodanie nowych zwolnień z podatku dochodowego np. dla kwot dopłat rocznych i powitalnych    w ramach pracowniczych planów kapitałowych a także wskazanych w ustawie dochodów oraz wypłat transferowych w związku z uczestnictwem w PPK .

13. 2019-01-01 NOWE ZRYCZAŁTOWANE PODATKI DOCHODOWE – PPK

Dodanie nowych pozycji na liście przychodów, od których pobiera się zryczałtowany 19% podatek dochodowy – wskazane w ustawie wypłaty w ramach PPK.

14. 2019-01-01 NOWE ZASADY ROZLICZANIA STRAT Z LAT UBIEGŁYCH

Zmiany w zakresie możliwości rozliczenia straty z lat poprzednich – możliwość jej rozliczenia jednorazowo do kwoty 5 000 000 zł. Zapis ten ma zastosowanie do strat poniesionych wyłącznie po 31.12.2018r.

15. 2019-01-01 NOWE ZASADY Z LAT UBIEGŁYCH WYBORU FORMY OPODATKOWANIA

Zmiany w zgłoszeniach dotyczących wyboru formy opodatkowania:

*   wybór opodatkowania w formie liniowej – zmiana terminu zgłoszenia – do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku. W przypadku nowych firm rozpoczynających działalność – w grudniu danego roku do końca roku. Powyższy wybór dotyczy także lat następnych, o ile podatnik nie dokona zmiany w terminach wskazanych w przepisach.   Rezygnacja z opodatkowania w formie liniowej lub złożenie oświadczenia o opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – zmiana terminy zgłoszenia –  do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku. W przypadku nowych firm rozpoczynających działalność – w grudniu danego roku do końca roku.

*   wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy – zmiana terminu zgłoszenia – do 20 dnia miesiąca po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku, a jeśli został uzyskany w grudniu – do końca roku.

Powyższy wybór dotyczy także lat następnych, o ile podatnik nie dokona zmiany w terminach wskazanych w przepisach. Rezygnację z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub wybór opodatkowania podatkiem liniowym podatnik zgłasza do we wskazanym wyżej terminie. Powyższe zgłoszenia mogą zostać dokonane na podstawie przepisów ustawy o CEiDG.

16. 2019-01-01 NOWE ZASADY ZGŁASZANIA MOMENTU UZYSKANIA PRZYCHODU Z ZALICZEK PODLEGAJĄCYCH EWIDENCJI NA KASIE FISKALNEJ

Zmiana formy zgłaszania przyjętego założenia, iż datą uzyskania przychodu w przypadku zaliczek podlegających ewidencji na kasie jest data wpłaty zaliczki. O przyjęciu takiego założenia podatnik informuje w zeznaniu rocznym, w przypadku spółki niebędącej osobą prawną wspólnicy na złożonych przez siebie zeznaniach. Powyższa zasada dotyczy także podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zawiadomienia złożone w tym zakresie przed 01.01.2019r. wg zasad obowiązujących do końca 2018r. nie wywołują skutków na kolejne lata.

17. 2019-01-01 NOWA FORMA ZGŁASZANIA WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z PRYWATNEGO NAJMU

Zmiana formy zgłoszenia dla podatników uzyskujących przychody z tytułu prywatnego najmu – zgłoszeniem wyboru formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie wpłata z tego tytułu dokonana do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku a jeśli pierwszy przychód podatnik uzyskał w grudniu – wyboru dokonuje składając zeznanie roczne.

18. 2019-01-01 LIKWIDACJA EWIDENCJI PRZYCHODÓW DLA PRYWATNYCH NAJMÓW

Likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów dla uzyskujących przychody z tytułu najmu prywatnego. Wysokość przychodu będzie ustalana na podstawie wpłat na konto.

19. 2019-01-01 ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY W ŚR. TRWAŁYCH

Na liście zwolnień z podatku dochodowego dodano zwolnienie dla odszkodowań za szkody w środku trwałym (innych niż samochody osobowe). Zwolnienie to dotyczy również podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym.

20. 2019-01-01 WYNAGRODZENIE MAŁŻONKA I MAŁOLETNICH DZIECI W KUP

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Dotyczy to wynagrodzeń z tytułów wskazanych w ustawie np. stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście.

21. 2019-01-01 ZMIANA ZGŁASZANIA FORMY WPŁAT ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY W SYSTEMIE KWARTALNYM I UPROSZCZONYM

Zmiana formy zgłoszenia w przypadku: kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek oraz wpłaty zaliczek uproszczonych. O dokonanym wyborze podatnik nie będzie informował w terminie do 20 lutego ale w zeznaniu rocznym złożonym za rok, w którym z danej formy wpłaty zaliczek korzystał. Zawiadomienia złożone w tym zakresie przed 01.01.2019r. wg zasad obowiązujących do końca 2018r. nie wywołują skutków na kolejne lata.

22.2019-01-01 LIKWIDACJA KART PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW DLA RYCZAŁTOWCÓW

Uchylenie obowiązku prowadzenia kart przychodów dla pracowników w przypadku podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

23. 2019-01-01 LIKWIDACJA EWIDENCJI WYPOSAŻENIA DLA RYCZAŁTU

Zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia dla ryczałtu.

24. 2019-01-01 LIKWIDACJA OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA SPISÓW Z NATURY DLA RYCZAŁTOWCÓW

Dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uchylenie obowiązku sporządzania spisu z natury na dzień zaprowadzenia ewidencji, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień likwidacji działalności a także w razie zmiany umowy spółki lub zmiany wspólnika.

25. 2019-01-01 KWARTALNE OPŁACANIE RYCZAŁTU DLA PODATNIKÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Dodanie możliwości kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Wybór tej formy wpłacania ryczałtu podatnik nie informuje już US do 20 stycznia danego roku ale taką informację zamieszczają w zeznaniu rocznym złożonym za rok, w którym dokonywali kwartalnej wpłaty ryczałtu. Zawiadomienie złożone w tym zakresie przed 01.01.2019r. wg zasad obowiązujących do końca 2018r. nie wywołują skutków na kolejne lata.

26. 2019-01-01 DANINA SOLIDARNOŚCIOWA

Wprowadzenie obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej. Do jej zapłaty zobowiązani będą podatnicy uzyskujący dochód w kwocie wyższej niż 1 mln zł. Wpłacana jest ona do 30 kwietnia za rok poprzedni. Podatnicy zobowiązani do jej zapłaty dodatkowo będą zobowiązani do złożenia w US deklaracji o wysokości tej daniny. Zgodnie z przepisami przejściowymi danina solidarnościowa będzie pobierana począwszy od dochodów uzyskanych od 01.01.2019r.

27. 2019-01-01 NOWE ZASADY WSPÓLNEGO ROZLICZANIA MAŁŻONKÓW W ZEZNANIACH ROCZNYCH PIT

Możliwość wspólnego rozliczenia małżonków, także przy nieterminowym złożeniu zeznania lub jego korekcie. Zapis ten stosuje się do zeznań złożonych za 2018r. – Ustawa o PIT art. 6 ust. 10 (Dz. U. 2018r. poz. 2159 art. 1 pkt 1)

28. 2019-01-01 NOWY TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: PIT-11, PIT-8C DO US TERMIN: DO 31 STYCZNIA

Zmiana terminu składania informacji: PIT-11, PIT-8C do US na termin do końca stycznia roku kolejnego po roku, którego dotyczą. W przypadku podatników kończących działalność muszą być one złożone nie później niż w dniu zaprzestania działalności. Deklaracje te mogą być składane jedynie drogą elektroniczną. Zapis ten ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 2018r.

29. 2019-01-01 NOWE ZASADY WPŁATY OSTATNIEJ ZALICZKI ROKU A ROCZNY PIT ZŁOŻONY DO 20 STYCZNIA

Usunięcie zapisu wskazującego na możliwość niedokonania wpłaty zaliczki (z działalności gospodarczej lub najmu) za grudzień/ IV kwartał jeśli podatnik do 20 stycznia złoży zeznanie i w tym terminie dokona wpłaty podatku. Ma zastosowanie od przychodów za 2019r.

30. 2019-01-01 NOWA FORMA I TERMIN SKŁADANIA ROCZNYCH DEKLARACJI: PIT-37 I PIT-38; ZEZNANIA PRZYGOTOWYWANE PRZEZ KAS TERMIN: OD 15 LUTEGO DO KOŃCA KWIETNIA

Zmiana formy i terminu składania zeznań rocznych PIT-37 i PIT-38. Będą one składane od 15 lutego do końca kwietnia. Złożone przed tym terminem będą uznane za złożone 15 lutego. Zeznanie podatnik będzie przygotowywał samodzielnie lub akceptował/wprowadzał zmiany w zeznaniu udostępnionym przez Krajową Administrację Skarbową. Brak działań oznacza akceptację zeznania przygotowanego przez KAS. Forma będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 2018r.

31. 2019-01-01 NOWY TERMIN ZWROTU PODATKU Z ROCZNEGO PITA ZŁOŻONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – 45 DNI

Zmiana terminu zwrotu podatku wynikającego z zeznania rocznego lub jego korekty w przypadku jego złożenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – 45 dni od dnia złożenia zeznania.

32. 2019-01-01 NOWY TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI RYCZAŁTOWYCH: PIT-28/PIT-28A DO US ZEZNANIA PRZYGOTOWYWANE PRZEZ KAS TERMIN: OD 15 LUTEGO DO KOŃCA LUTEGO

Zmiana terminu złożenia zeznania rocznego dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – nowy termin przypada na zakres dat od 15 lutego do końca lutego. Zeznania złożone przed 15 lutym uznaje się za złożone 15 lutego. KAS udostępnia podatnikowi w dniu 15 lutego zeznanie roczne na podstawie danych posiadanych przez KAS. Podatnik może zaakceptować zeznanie bez zmian lub po wprowadzeniu zmian, wówczas zeznanie jest złożone w terminie akceptacji. Podatnik może złożyć zeznanie w tradycyjnej formie. Zapis ten obowiązuje od dochodów (przychodów) osiągniętych od 2019r.

33. 2019-01-01 ZMIANA W ZAKRESIE OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

Zmiany w zakresie opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości:

– zmiana sposobu ustalania 5 letniego okresu po upływie, którego dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku jest zwolniony – okres ten będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył lub wytworzył nieruchomość;

– zmiana sposobu ustalania 5 letniego okresu po upływie, którego dochód ze sprzedaży nieruchomości przez małżonków jest zwolniony – 5 letniego okresu liczony jest także okres posiadania nieruchomości nieruchomości w czasie trwania wspólnoty. Otrzymanie przez jednego z małżonków po drugim udziału w nieruchomości nie jest uznawane jako jej nabycie (nie powoduje, że dla części otrzymanej 5 letni okres liczony jest od nowa);

– wydłużenie do 3 lat okresu na wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, warunkujące skorzystania ze zwolnienia z PIT, poszerzenie katalogu ponoszonych wydatków na własne cele mieszkaniowe o wydatki np. na przebudowę czy remont lokalu zanim podatnik staje się jego właścicielem (o ile stanie się nim w ciągu wskazanych 3 lat). Dodatkowo doprecyzowanie, iż we wskazanym okresie musi dojść do nabycia nieruchomości, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku.

34. 2019-01-01 ZWIĘKSZENIE LIMITU ZALICZENIA DO KOSZTÓW SKŁADEK NA RZECZ ORGANIZACJI, DO KTÓRYCH PRZYNALEŻNOŚĆ NIE JEST OBOWIĄZKOWA

Zwiększenie limitu zaliczenia do kosztów z tytułu składek na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa do 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w roku poprzednim lub kwoty 250 zł

35. 2019-01-01 ZMIANY W ZASADACH ZALICZANIA DO KOSZTÓW WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z SAMOCHODAMI OSOBOWYMI

Zmiany w zasadach zaliczania do kosztów wydatków związanych z samochodami osobowymi, w zakresie:

  1. a) amortyzacji – podniesienie limitu wartości początkowej, która może być kosztem do 150 tys. zł . Nowy limit ma zastosowanie do pojazdów wprowadzonych do ewidencji po 31.12.2018r.;
  2. b) ubezpieczenia AC – podniesienie limitu wartości pojazdu, dla której ubezpieczenie może być kosztem (z 20 tys. EUR do 150 tys. zł);
  3. c) kosztów użytkowania pojazdów niefirmowych będących własnością lub współwłasnością podatnika – kosztem jest 20% poniesionych wydatków;
  4. d) kosztów użytkowania innych pojazdów niefirmowych, np. Użyczonych, w wynajmie i leasingu –kosztem jest 75% poniesionych wydatków;
  5. e) kosztów rat leasingowych i opłat za najem w zakresie spłaty wartości pojazdu – prawo do zaliczenia wydatków do kosztów zależne jest od wartości pojazdu (limit 150 tys. zł). Ma zastosowanie do umów zawartych, zmienionych lub odnowionych po 31.12.2018r.
  6. f) zniesienia obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów PIT;

Powyższe ograniczenia (poza związanymi z limitem 150 tys. zł) nie są stosowane jeśli pojazd jest używany jedynie w związku działalnością. Potwierdzeniem tego jest spełnienie wymagań wymienionych w art. 86a ust. 3 – 8,  i 12 – 14 ustawy o VAT.

36. 2019-01-01 OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI ZALICZANIA DO KUP WARTOŚCI NIEZAMORTYZOWANEJ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Wprowadzenie ograniczenia możliwości zaliczenia w koszty niezamortyzowanej wartości samochodu osobowego o wartości powyżej 150 tys. zł w przypadku jego sprzedaży. Kosztem może być tylko wartość niezamortyzowana do limitu. Stosuje się dla pojazdów wprowadzonych do ewidencji po 31.12.2018r.

37. 2019-01-01 PODWYŻSZENIE KWOTY LIMITU DO 10 TYS. NA ULEPSZENIA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Podwyższenie do 10 tys zł limitu uznania wydatków na ulepszenie czy rozbudowę środka trwałego nabytego przed 2018r, które nie muszą być amortyzowane.

38. 2019-01-01 KRYPTOWALUTY

Do listy przychodów kwalifikowanych jako kapitały pieniężne dodano przychody ze zbycia walut wirtualnych. Podatek wg stawki 19% ustalany jest od dochodu, będącego różnicą między przychodem ze zbycia a kosztami ustalonymi w art. 22 ust. 14-16 ustawy o PIT.

39. 2019-01-01 ZMIANA WARUNKÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO OPODATKOWANIA ZRYCZAŁTOWANĄ STAWKĄ 2% PRZYCHODÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Zmiana warunków uprawniających do opodatkowania zryczałtowaną stawką 2% przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1c (sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych). Na liście warunków usunięto zapis, iż taka sprzedaż nie może odbywać się na rzecz podmiotów prowadzących działalność a także wymóg, iż może być ona prowadzona tylko w określonych miejscach (miejscach ich wytworzenia i miejsce przeznaczone do prowadzenia handlu). Dodatkowo powiększono do 40 tys. zł kwotę limitu do wysokości którego przychody o których mowa w art 20 ust. 1c są zwolnione z podatku dochodowego.

40. 2019-01-01 MINIMALNE WYNAGRODZENIE

Minimalne wynagrodzenie w 2019r.: 2.250,00 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa: 14,70 zł brutto.

41. 2019-01-01 NOWE SKŁADKI ZUS OD PRZYCHODU

Możliwość opłacania składek ZUS zależnych od przychodu czyli składek na ubezpieczenie społeczne od kwoty uzależnionej od przychodów osiągniętych w poprzednim roku. Podatnik opłacający „mały ZUS” ma obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności oraz najniższej podstawie wymiaru Składek. Dodatkowo, na żądanie, ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość rocznego przychodu.

42. 2019-01-01 OBOWIĄZEK WYPŁATY WYNAGRODZENIA 2019-01-22 NA KONTA BANKOWE

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika. Wypłata gotówkowa możliwa po złożeniu przez pracownika wniosku o wypłatę do rąk własnych. Obowiązek poinformowania pracowników, którzy otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o konieczności podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia lub złożenia oświadczenia o wypłacie wynagrodzenia do rąk własnych. Pracownik na złożenie informacji/oświadczenia ma 7 dni od dnia przekazania informacji przez pracodawcę. Jeśli do dnia otrzymania od pracownika numeru rachunku bankowego/oświadczenia wynagrodzenie jest wypłacane, wypłata może być dokonana w gotówce.

43. 2019-01-01 E-AKTA z uwzględnieniem przepisów przejściowych.

Możliwość przechowywania dokumentacji papierowej w formie elektronicznej. Skrócenie okresu z uwzględnieniem przechowywania dokumentów pracowniczych przepisów przejściowych.

44. 2019-01-01 ZUS RIA

Nowy rodzaj dokumentów składanych w ZUS – raport informacyjny (ZUS RIA)

45. 2019-01-01 w zależności od liczby zatrudnionych: 01.07.2019 r . – 01.01.2021 r. (zatrudniający mniej niż 20 osób) PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Tworzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) – jako powszechnego I dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych świadczeń po osiągnięciu 60 roku życia. Obowiązek pracodawcy w zakresie wyboru odpowiedniej instytucji prowadzącej PPK i zgłoszenia do niej pracowników objętych PPK. Obowiązek pracodawcy w zakresie rozliczania wpłat na PPK.

46. 2019-01-01 SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wprowadzenie składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Składka ta będzie wykazywana i opłacana razem ze składką na Fundusz Pracy. ZUS po otrzymaniu wpłaty dokona wyodrębnienia składki na wspomniany fundusz. Zgodnie z ustawą budżetową będzie ona stanowiła 0,15% składki na Fundusz Pracy.

47. 2019-01-01 ZMIANY ZASAD STOSOWANIA PODWYŻSZONYCH KUP DLA TWÓRCÓW

Zmiany zasad stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 (dla twórców) w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o zaprzestaniu ich stosowania

48. 2019-05-01 KASY ON-LINE

Możliwość stosowania kas on-line.

49. 2019-08-01 NOWA MATRYCA STAWEK VAT

Ujednolicenie kolejności wszystkich stawek VAT na kasach fiskalnych.

50. 2019-08-01 ZWOLNIENIE Z PIT 26 LAT

Zwolnienie z PIT pracowników poniżej 26. roku życia.

51. 2019-09-01 BIAŁA LISTA

Jedna baza podatników VAT tzw. „biała lista”. Obowiązek posiadania rachunku firmowego (konto firmowe) przez podatników podatku VAT, zgłoszonego do US za pośrednictwem CEIDG. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT, wyłącznie do momentu przeprowadzenia pierwszej transakcji wykluczającej podatników ze tego zwolnienia.

52. 2019-09-01 NOWE ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

Obowiązek dokonywania płatności za faktury kontrahentom/płatnikom podatku VAT wyłącznie      na rachunki bankowe dostępne w wykazie szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Kontrahenci korzystających ze zwolnienia z VAT nie mają obowiązku zakładania kont firmowych i zgłaszania ich do KAS ale posiadają obowiązek płacenia przelewem na dowolnie podane konto – sankcja za niestosowanie się do nowych przepisów wchodzą w życie od 1 stycznia 2020r. Wszystkie płatności powyżej 15 tysięcy złotych w ramach jednej transakcji handlowej należy dokonywać na rachunek bankowy zgłoszony przez sprzedawcę-vatowca (kontrahenta VAT) do Urzędu Skarbowego, widoczny na tzw. „białej liście”, natomiast dla sprzedawcy zwolnionego z vat (sprzedawcy-nie vatowca, kontrahenta bez VAT) na dowolnie wskazane przez niego konto bankowe. Zapłata przez rachunek bankowy to również: zapłata kartą płatniczą, wpłata na poczcie, wpłata na konto bankowe na okienku w banku.

53. 2019-09-01 KASY FISKALNE BEZ PAPIEROWEJ KOPII

Brak możliwości zakupu kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii paragonu – od tego momentu nie można już kupić tego rodzaju kas fiskalnych.

54. 2019-09-01 UTRATA ZWOLNIENIA Z VAT DLA HANDLU TOWARAMI WRAŻLIWYMI W INTERNECIE

Brak możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT dla firm handlujących w internecie niektórymi towarami „wrażliwymi” na oszustwa, np. kosmetykami, sprzętem elektronicznym i elektrycznym, komputerami, RTV i AGD, sprzedaży hurtowej i detalicznej częściami do pojazdów samochodowych i motocykli oraz dla firm świadczących usługi ściągania długów.

55. 2019-09-01 OPŁATA RECYKLINGOWA

Opłata recyklingowa od wszystkich toreb na zakupy z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem bardzo lekkich, tzw. zrywek. Obecnie opłata wnoszona jest do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

56. 2019-09-01 UPROSZCZENIA DLA ROLNIKÓW RYCZAŁTOWYCH

Uproszczenia dla rolników ryczałtowych:

*   zlikwidowano konieczność zamieszczania na fakturach VAT RR numeru i innych danych dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość rolnika ryczałtowego

*   wprowadzono opcjonalne, elektroniczne faktury VAT RR, które muszą być opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi obu stron

*   wprowadzono elektroniczną formę oświadczenia rolnika ryczałtowego o posiadaniu przez niego takiego statusu (tutaj również potrzebny jest podpis kwalifikowany)

*   zapłata za fakturę VAT RR nie musi już być realizowana w terminie 14 dni.

57. 2019-09-01 NOWA DEFINICJA PIERWSZEGO ZASIEDLENIA

Wprowadzenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z nią do pierwszego zasiedlenia dochodzi nie tylko na skutek oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również rozpoczęcia użytkowania ich na potrzeby własne.

58. 2019-10-01 PIT Z 18% NA 17%

Zmniejszenie stawki PIT z 18% na 17%.

59. 2019-10-01 PODWYŻSZENIE KUP

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w PIT z kwot w wysokości 111,25 zł/139,06 zł do kwot w wysokości 250,00 zł/300,00 zł odpowiednio miesięcznie.

60. 2019-11-01 OBNIŻENIE STAWEK VAT

Obniżone stawki VAT na książki, gazety, dzienniki, czasopisma.

61. 2019-11-01 LIKWIDACJA OO –„ODWROTNE OBCIĄŻENIE”

Likwidacja stawki VAT oo – „odwrotnego obciążenia” w Polsce.

62. 2019-11-01 SPLIT PAYMENT (MPP/SP)

Wprowadzenie obowiązkowego SPLIT PAYMENT (SP) – Mechanizm podzielonej płatności (MPP) dla towarów i usług „wrażliwych” z załącznika nr 15 ustawy o VAT.

63. 2019-11-01 ROZSZERZENIE KATALOGU TOWARÓW/USŁUG WRAŻLIWYCH W VAT

Rozszerzenie katalogu towarów i usług „wrażliwych” dla podatku VAT w załączniku nr 15 ustawy, m.in. o: węgiel, koks, brykiet części samochodowe, akumulatory, odpady i usługi budowlane.

64. 2019-11-01 ZMIANA ZASAD PŁATNOŚCI PRZELEWY ZWYKŁE/MPP

Za towary i usługi „wrażliwe” o wartości powyżej 15 tysięcy złotych w ramach jednej transakcji handlowej należy płacić jedynie poprzez Split Payment (Mechanizm Podzielonej Płatności – w skrócie MPP/SP) – specjalny rodzaj przelewu. W wątpliwych sytuacjach (o które nie trudno w obliczu tej nowej sytuacji) doradza się, aby za pomocą MPP/SP dokonywać wszystkich płatności, zarówno tych wymagalnych jak i tych nie wymagających udziału MPP/SP. Za pomocą MPP/SP można zapłacić wszystkie faktury konkretnego kontrahenta z danego miesiąca oraz PIT, CIT, VAT oraz ZUS.

65. 2019-11-01 OZNACZENIE MPP/SP NA FAKTURACH

Obowiązek umieszczania na fakturach typu MPP/SP stosownego opisu/napisu/oznaczenia: „mechanizm podzielonej płatności”. Brak tej adnotacji będzie skutkowało dotkliwymi sankcjami/karami karno-skarbowymi. Obowiązek stosują wszyscy Podatnicy, nie tylko czynni VAT.

66. 2019-11-01 OBRÓT PALIWAMI

Znika lista certyfikowanych dostawców, nie ma kaucji gwarancyjnej, dotychczasowa podlega zwrotowi wraz z kontrolą. Obowiązuje solidarna odpowiedzialność w VAT.

67. 2019-11-01 PŁATNOŚCI Z RACHUNKU VAT INNYCH DANIN

Możliwość płacenia z rachunku VAT nie tylko podatku VAT ale również podatków: PIT, CIT, akcyzy, cła i składek ZUS.

68. 2019-11-01 WIS

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – prawna możliwość zabezpieczenia danych i stawek VAT. Decyzja wydawana w ciągu 3 m-cy od złożenia wniosku, opłata 40,00 zł od jednego towaru lub usługi + opłata za badania i analizy.

69. 2019-11-01 LIKWIDACJA INDYWIDUALNYCH INTERPRETACJI PODATKOWYCH

Znika możliwość występowania o indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie WIS. Od tego momentu rolę tą przejmuje Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).

70. 2019-11-01 LIKWIDACJA ZBIORCZYCH PRZELEWÓW

Likwidacja przelewów zbiorczych z tytułu wprowadzenia MPP/SP, zastąpienie ich przelewami okresowymi.

71. 2019-11-01 PRZELEWY OKRESOWE

Wprowadzenie przelewów okresowych w miejsce zlikwidowanych przelewów zbiorczych. Przelew okresowy – nie mniej niż 1 dzień nie więcej niż 1 miesiąc.

72. 2020-01-01 OPŁATA RECYKLINGOWA ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI

Pobrana opłata recyklingowa od „foliówek” będzie wnoszona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Obecnie opłata wnoszona jest do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

73. 2020-01-01 OPŁATA RECYKLINGOWA OBOWIĄZEK PROWADZENIA EWIDENCJI ZAKUPU

Przedsiębiorcy, prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, od 2020 roku będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

74. 2020-01-01 OPŁATA RECYKLINGOWA OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY

Przedsiębiorcy, prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, zobowiązani będą do składania sprawozdań o ilości nabytych i wydanych toreb. Sprawozdania te będą składane od 2020 roku za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

75. 2020-01-01 KASY FISKALNE ON-LINE

Kasy on-line dla branży paliwowej (sprzedaż paliw), usług naprawy pojazdów i wulkanizacji (warsztatów samochodowych).

76. 2020-01-01 FAKTURY DO PARAGONU Z NR NIP

Wystawienie faktury wyłącznie do paragonu z numerem NIP kontrahenta.

77. 2020-01-01 SANKCJE ZA FAKTURY DO PARAGONU BEZ NR NIP

Wprowadzenie sankcji w podatku VAT za wystawienie faktury do paragonu bez numeru NIP kontrahenta. Za złamamie tego przepisu kwota sankcji równa jest 100% wartości VAT z faktury x 2.

78. 2020-01-01 INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY

Wprowadzenie indywidualnego rachunku bankowego tzw. mikrorachunku podatkowego do wpłat podatków dla każdego podatnika (na wzór indywidualnych rachunków w ZUS). Numer swojego mikrorachunku podatowego znajdziesz na stronie podatki.gov.pl

79. 2020-01-01 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W VAT I „DONOS”

Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności w VAT dla transakcji powyżej 15 tysięcy złotych. Uniknięcie solidarnej odpowiedzialności możliwe będzie wyłącznie poprzez złożenie tzw. „donosu” – zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta VAT inny niż wymieniony na „białej liście” do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Wyłącza to ryzyko solidarnej odpowiedzialności i ratuje KUP. Nie stosuje się tego do transakcji opłaconych w MPP/SP.

80. 2020-01-01 SANKCJE + SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W VAT + NKUP

Wprowadzenie sankcji w podatku dochodowym PIT i CIT, wraz z wykluczeniem z KUP (NKUP) za płatność na inny rachunek bankowy kontrahenta VAT niż ten wymieniony na „białej liście” + wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności w VAT dla transakcji powyżej 15 tysięcy złotych.

81. 2020-01-01 SANKCJE + NKUP ZA BRAK PŁATNOŚCI W MPP/SP

Wprowadzenie sankcji w podatku dochodowym PIT i CIT, wraz z wykluczeniem z KUP (NKUP) za brak płatności w mechaniźmie podzielonej płatności, gdy faktura posiadała stosowną informację „MPP – mechanizm podzielonej płatności” i opiewała na kwotę większą lub równą 15 tysięcy złotych.

82. 2020-01-01 SANKCJE + NKUP ZA PŁATNOŚCI FAKTUR GOTÓWKĄ POW.15 TYS. ZŁ

Wprowadzenie sankcji w podatku dochodowym PIT i CIT, wraz z wykluczeniem z KUP (NKUP) za płatność dokonaną gotówką powyżej kwoty 15 tysięcy złotych.

83. 2020-01-01 WDROŻENIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH PPK W WIĘKSZYCH FIRMACH

Obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w większych firmach, zatrudniających powyżej 50 pracowników.

84. 2020-01-01 NOWE DEKLARACJE

Nowe druki deklaracji podatkowych rozliczeniowych w liczbie 18 sztuk.

85. 2020-01-01 MAŁY PODATNIK – NOWY LIMIT

Nowy limit małego podatnika PIT: 2 000 000 EUR

86. 2020-01-01 ZMIANA ZASAD POBIERANIA ZALICZKI NA PODATEK OD PRACOWNIKA

Zmiana zasady pobierania zaliczek przez pracodawcę w przypadku, kiedy dochód pracownika przekracza pierwszy próg skali podatkowej, a także w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o niepobieraniu 1/12 kwoty zmniejszenia wynikającej ze skali podatkowej.

87. 2020-01-01 MINIMALNE WYNAGRODZENIE

Minimalne wynagrodzenie w 2020r.: 2.600,00 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa: 17,00 zł brutto.

88. 2020-04-01 NOWA MATRYCA STAWEK VAT

Nowa matryca stawek VAT. Wprowadzenie nowych symboli nomenklatury scalonej CN dla towarów i PKWiU 2015 dla usług. Zmieniają się stawki VAT na towary/usługi – w szczególności stawka 8%         na towary/usługi z załącznika nr 3 ustawy o VAT. Bezwzględnie należy sprawdzić wszystkie dotychczas stosowane stawki VAT.

89. 2020-04-01 WIS OCHRONA

Wprowadzenie ochrony z tytułu WIS – Wiążącej Informacji Stawkowej.

90. 2020-04-01 LIKWIDACJA INDYWIDUALNYCH INTERPRETACJI PODATKOWYCH W ZAKRESIE WIS

Przestają obowiązywać wszystkie dotychczas wydane indywidualne interpretacje podatkowe, w zakresie WIS, tj. wydane przed dniem 01.04.2020r.

91. 2020-04-01 JPK_VDEK

Wprowadzenie JPK_VDEK – zastąpienie deklaracji VAT i plików JPK_VAT wspólnym plikiem JPK_VDEK.

92. 2020-04-01 KARA 500+ ZA BŁĘDY W JPK_VDEK

Wprowadzenie kary w wysokości 500,00 zł za błędy dużej wagi w plikach JPK_VDEK. Kardynalne błędy w rejestrach i JPK_VDEKach, niepoprawione we wskazanym terminie 14 dni, będą skutkowały naliczeniem kary w kwocie 500,00 zł za każdą błędną pozycję.

93. 2020-07-01 KASY FISKALNE ON-LINE

Kasy on-line dla branży gastronomicznej, krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla.

94. 2020-07-01 WDROŻENIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH PPK W MNIEJSZYCH FIRMACH

Obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w mniejszych firmach, zatrudniających od 20 do 49 pracowników.

95. 2021-01-01 KASY FISKALNE ON-LINE

Kasy on-line dla branży budowlanej, usług fryzjerskich i kosmetycznych, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych.

96. 2021-01-01 WDROŻENIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH PPK W MIKRO FIRMACH

Obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w mikro firmach, zatrudniających poniżej 20 pracowników.

97. 2021-01-01 MINIMALNE WYNAGRODZENIE

Minimalne wynagrodzenie w 2021r.: 3.000,00 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa: jeszcze nie wskazana

98. 2023-01-01 MINIMALNE WYNAGRODZENIE

Minimalne wynagrodzenie w 2023r.: 4.000,00 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa: jeszcze nie wskazana

99. 2023-01-01 KASY FISKALNE ON-LINE

Kasy on-line dla wszystkich pozostałych podatników, którzy dotychczas nie byli objęci ustawowym obowiązkiem wcześniejszego wprowadzenia tego typu kas fiskalnych.