Korzystne zmiany w stawkach ryczałtu w 2022 roku

Polski Ład wprowadza korzystne zmiany dla podatników opłacających podatek zryczałtowany, polegające na obniżeniu niektórych stawek podatku. Przyjrzyjmy się bliżej tematowi.

 

Korzystne zmiany w stawkach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r.
Korzystne zmiany w stawkach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r.

Obniżka stawki ryczałtu z 17% na 14%

Od 2022 r. stawka 14% dotyczyć będzie usług:

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
 • architektonicznych i inżynierskich,
 • usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Dodatkowo wykreślono frazę „innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów”. Zatem lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, psychologowie i fizjoterapeuci mogą płacić ryczałt 14% niezależnie od tego czy zatrudniają pracowników czy też nie.

 


Obniżka stawki ryczałtu z 15% na 12%

Stawka 12% dotyczyć będzie usług związanych z wydawaniem:

 • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,
 • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online.

Ponadto stawka ta będzie także dotyczyć usług:

 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
 • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
 • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
 • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
 • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
 • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

 

 


Usunięcie frazy „innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów”

W przypadku przychodów ze świadczenia usług:

 • pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87) opodatkowanych stawką 8,5% do 100.000 zł przychodu i 12,5% powyżej tej kwoty,
 • w zakresie edukacji (PKWiU dział 85) opodatkowanych stawką 8,5%

wykreślono frazę „innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów”.

Usunięcie tej frazy oznacza, że przedsiębiorcy świadczący usługi, o których mowa powyżej, posiadają pełną dowolność w zatrudnianiu pracowników i wciąż mogą korzystać z danej stawki ryczałtu.

 


Świadczenie usług opodatkowanych kilkoma stawkami ryczałtu

Prosimy pamiętać, że w przypadku świadczenia usług opodatkowanych kilkoma stawkami ryczałtu, należy prowadzić ewidencję przychodów w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. Jeśli podatnik nie prowadzi w odpowiedni sposób ewidencji to stosowana jest stawka najwyższa stawka ryczałtu, nie mniej niż 8,5%

Zwracamy uwagę, że odpowiednie określenie stawki ryczałtu jest ściśle związane z dokładną analizą rodzaju wykonywanej działalności. Błędy w tym zakresie mogą się okazać wyjątkowo kosztowne podatkowo. Przykładowo, zapis na fakturze „usługa informatyczna” może odnosić się, zarówno do usługi instalacji oprogramowania (stawka 12%), jak i do usługi naprawy komputera, opodatkowanej stawką 8,5%.

Ważne!
W przypadku wątpliwości do co klasyfikacji rodzaju działalności sugerujemy wystąpić o indywidualne ustalenie kodu PKD działalności do GUS.

 


Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 pkt 11 oraz art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.).

Stan prawny aktualny na dzień 22.11.2021 r.

źródło: taxalert.lex.pl