Remanent na 31.12.2021r. – końcoworoczny obowiązek podatnika

 

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów muszą pamiętać, aby na dzień 31 grudnia przeprowadzić spis z natury. 

Remanent na 31.12.2021r. - końcoworoczny obowiązek podatnika
Remanent na 31.12.2021r. – końcoworoczny obowiązek podatnika

Remanent – cóż to takiego?

Remanent inaczej spis z natury lub inwentaryzacja – to spis towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, produkcji w toku, półwyrobów, wyrobów, odpadów i braków. Zadaniem remanentu jest porównanie stanu rzeczywistego, który posiadasz w swojej firmie i danymi wynikającymi z ksiąg.

Co należy spisać?

 • towary handlowe – to towary zakupione do dalszej odsprzedaży,
 • materiały, surowce podstawowe – mogą się zużyć w procesie produkcji lub stanowić element wyrobu np. opakowanie, czyli butelka,
 • materiały pomocnicze – to pozostałe materiały np. w salonie fryzjerskim – farby, lakiery, ręczniki jednorazowe,
 • wyroby gotowe – to wyroby własnej produkcji np. zakończone roboty budowlane,
 • produkcję w toku – to wyroby własnej produkcji, nad którymi prace nie zostały zakończone, usługi przed ich zakończeniem np. wartość nakładów na nieskończoną budowę budynku na dzień 31 grudnia,
 • braki – uszkodzone, niekompletne towary, materiały lub wyroby własnej produkcji niespełniające wymagań technicznych,
 • odpady – materiały powstające podczas produkcji, które utraciły swoje właściwości pierwotne lub z powodu zniszczenia czy też uszkodzenia nie spełniają swoich warunków.

 

Kto musi dokonać spisu z natury?

Wszyscy podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek zmierzyć się ze spisem z natury – niezależnie czy prowadzą sklep handlowy, czy może świadczą usługi kosmetyczne lub fryzjerskie.

Szczególne zasady sporządzania inwentaryzacji obejmują:

 • księgarnie – w spisie z natury można pod jedną pozycją obejmować wydawnictwa w tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora. Należy jednak zachować podział na książki, broszury, albumy itp.,
 • kantory – spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe,
 • działy specjalne produkcji rolnej – spisem z natury należy objąć zużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz liczbę zwierząt według gatunków i z podziałem na grupy.

Kiedy należy sporządzić spis z natury?

Najczęściej na koniec roku podatkowego, czyli 31 grudnia lub 1 stycznia. 

Remanent zamyka rok podatkowy i pozwala ustalić dochód podatkowy, jest ostatnim wpisem w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w danym roku i jednocześnie jest pierwszym wpisem na dzień 1 stycznia kolejnego roku.

Remanent należy sporządzić również, w przypadku likwidacji firmy lub zmiany wspólnika lub zmiany wysokości udziałów wspólników w spółce cywilnej.

 

Uwaga!
Remanent powinien być sporządzony również, gdy firma nie ma w swoim magazynie żadnych towarów handlowych ani materiałów – remanent jest wtedy remanentem „zerowym” i właśnie taką wartość należy wpisać w księgę przychodów i rozchodów.

Harmonogram prac związanych ze spisem z natury

Warto zorganizować pracę nad remanentem w taki sposób, aby czynność ta nie była ciężkim i pracochłonnym obowiązkiem. Jak to zrobić?

1. Pierwszy krok to uporządkowanie towarów i innych materiałów, które należy spisać. Można je pogrupować rodzajami, opakowaniami tak, żeby już sam spis był czynnością, która nie zabierze zbyt dużo czasu – można to już zrobić znacznie wcześniej, nie czekając do dnia 31.12.

2. Następnie należy spisać wszystkie towary, materiały, wyroby gotowe, produkty – spis musi zostać dokonany w dniu 31 grudnia na formularzu.

 

Pobierz formularz spisu z natury

 

3. W kolejnym kroku w ciągu 14 dni należy wycenić wszystkie spisane artykuły – w tym celu muszą mieć Państwo dostęp do swoich faktur zakupu, bo właśnie na tych fakturach znajdą Państwo wartości, które pomogą ustalić wartość remanentu.

Rekomendujemy skontaktowanie się z biurem rachunkowym w celu umówienia terminu, w którym będą mogli Państwo skorzystać z danych znajdujących się w biurze.

Wycena to nic innego jak pomnożenie ilości towarów lub materiałów (wyrobów gotowych, braków, odpadów) przez wartość tego samego towaru lub materiału kupionego w ostatnim czasie.

 

Uwaga!
- jeśli są Państwo czynnym podatnikiem VAT – z faktury zakupu należy pobrać jednostkowe wartości netto,
- jeśli są Państwo zwolnionym podatnikiem VAT – z faktury zakupu należy pobrać jednostkowe wartości brutto.

Zasady wyceny

W przypadku półfabrykatów, wyrobów gotowych i własnej produkcji – do wyceny należy ustalić koszty wytworzenia danego wyrobu.

Produkcję zwierzęcą należy wycenić z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt.

Walutę obcą wyceniamy według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy.

 

Przykład:

Pan Kowalski prowadzi sklep odzieżowy na dzień 31 grudnia 2021 r. w jego sklepie znajdują się następujące towary:

– bluzka – 3 sztuki zakupione po 100 zł/szt. netto,

– spodnie – 4 sztuki zakupione po 150 zł/szt. netto,

– kurtka zimowa – 5 sztuk zakupione po 300 zł/szt. netto.

Pan Kowalski prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i jest czynnym podatnikiem VAT, zobowiązany jest na koniec roku sporządzić inwentaryzację.

Spis z natury p. Kowalskiego będzie się przedstawiał następująco:

 


Dane firmy:

Sklep Odzieżowy Jan Kowalski

ul. Podatkowa 5;

00-345 Poznań

 

SPIS Z NATURY sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

 

Rodzaj spisu: z natury

Przedmiot spisu: towary handlowe

Spis rozpoczęto dnia 31 grudnia 2020 r. o godz. 15.00

Lp. Nazwa towaru Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa Wartość
1  Bluzka Sztuki 3 100 300
2  Spodnie Sztuki 4 150 600
3  Kurtka zimowa Sztuki 5 300 1500
Wartość remanentu razem 2400

 

Spis zakończono dnia 31 grudnia 2021 r. o godz. 15.30 na pozycji nr 3

Wartość spisu z natury wynosi 2400 zł

Osoby sporządzające spis:

1.     Jan Kowalski – właściciel

2.     Janina Wiśniewska – pracownik

 

                                                                                                                                                                ………………………………………………

                                                                                                                                                                  (podpis właściciela zakładu)

 


 

4. Ostatnim etapem jest przekazanie gotowego, wyliczonego i podpisanego remanentu do biura rachunkowego. Na jego podstawie biuro będzie mogło dokonać zamknięcia roku podatkowego i ustalić Państwa dochód podatkowy.

 

 


Podstawa prawna:

 • art. 24-26 rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544 ze zm.).

Stan prawny aktualny na dzień 23.12.2021r.   

źródło: taxalert.lex.pl