Obowiązkowe terminale płatnicze od 1 stycznia 2022r.

Obowiązkowe terminale płatnicze od 1 stycznia 2022r.
Obowiązkowe terminale płatnicze od 1 stycznia 2022r.

Polski Ład wprowadza zmiany również w odniesieniu do terminali płatniczych oraz ich łączności z kasami online. Polska bezgotówkowa to cel Ministerstwa Finansów.

Obowiązek umożliwienia dokonania płatności w formie bezgotówkowej wynika z nowo dodanego art. 19a ustawy – Prawo przedsiębiorców. Przepis ten stanowi, że przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 r. każdy przedsiębiorca musi zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego (np. karty, karty zbliżeniowej, usługi BLIK).

Obowiązkowe umożliwienie płatności bezgotówkowej dotyczyć będzie od nowego roku tych przedsiębiorców, którzy ewidencjonują sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kasy fiskalnej. Natomiast podatnicy zwolnienia z konieczności posiadania kasy fiskalnej nie będą objęci nowymi regulacjami.

Wspomnianym instrumentem płatniczym może być terminal płatniczy bądź przelew czy płatność blikiem. Przepis wchodzi w życie z 1 stycznia 2022 roku, co oznacza, że już od tej daty przedsiębiorca ma obowiązek udostępnienia w każdym miejscu świadczenia działalności gospodarczej płatności bezgotówkowej np. za pomocą terminala płatniczego.

Co jednak istotne, we wspomnianym art. 19a ustawy – Prawo przedsiębiorców zastrzeżono wyjątek od powyższego obowiązku. Otóż z konieczności udostępnienia płatności bezgotówkowej wyłączeni są ci przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie o VAT.

Chodzi przede wszystkim o tych podatników, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Zwolnienia te zostały uregulowane w rozporządzeniu MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dodajmy, że obowiązek zapewnienia obejmuje wszelkie miejsca, w których faktycznie jest wykonywana działalność gospodarcza, a więc zarówno w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa, jak i w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

 

Nie mam kasy fiskalnej, ponieważ nie dokonuję sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czy muszę także posiadać terminal?

Nie, ponieważ przepisu tego nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Mam kasę fiskalną online i terminal, czy coś jeszcze muszę zrobić?

Wskazany obowiązek synchronizacji wynika z treści art. 19a ust. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, ma zapewnić współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących. Warto zatem sprawdzić dokładnie czy ta integracja jest zapewniona, aby nie być zaskoczonym sankcją.

Istotne jest to, że obowiązek zapewnienia współpracy będzie obowiązywał od 1 lipca 2022 roku.

 

Oprócz udostępnienia możliwości płatności bezgotówkowych przedsiębiorcy będą musieli zapewnić synchronizację z kasą fiskalną terminali płatniczych (jeśli te używane są w firmie). Ma to nastąpić od 1 lipca 2022 roku.

Co się stanie, jeśli nie zapewnię tej współpracy od 1 stycznia 2022 roku?

Niestety, niedopełnienie obowiązku połączenia kasy online z terminalem będzie zagrożone karą pieniężną w wysokości 5000 zł nakładaną na podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji.

Ponadto art. 87 ust. 6c ustawy VAT stanowi, że jeżeli zostanie stwierdzone, iż podatnik nie zapewnił możliwości dokonywania płatności bezgotówkowej, to nie przysługuje mu zwrot różnicy podatku naliczonego w terminie przyspieszonym (25 dni) za okres rozliczeniowy: 

 • w którym naruszenie tego obowiązku zostało stwierdzone oraz za 6 kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po tym okresie rozliczeniowym;
 • za który podatnik wykazał zwrot różnicy podatku.

Powoduje to, że podatnik naruszający obowiązek udostępnienia płatności bezgotówkowych naraża się na ryzyko odmowy prawa do przyspieszonego zwrotu podatku VAT.

 

Kolejną istotną sankcją jest możliwość kwartalnego rozliczenia podatku VAT i składania kwartalnych deklaracji podatkowych.

Otóż możliwość wyboru kwartalnego rozliczenia podatku VAT została wykluczona co do tych podatników, w których przypadku w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi nie zapewnia możliwości dokonywania zapłaty bezgotówkowo. Naruszenie tego obowiązku powoduje zatem utratę prawa do składania kwartalnych deklaracji VAT.

Dodatkowo ci podatnicy, którzy już rozliczają się w sposób kwartalny i wobec których stwierdzono naruszenie obowiązku udostępnienia płatności bezgotówkowej, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału: 

 • w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku – jeżeli stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku, gdy stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w drugim miesiącu kwartału – deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
 • następujący po kwartale, w którym zostało stwierdzone naruszenie tego obowiązku – jeżeli stwierdzenie naruszenia tego obowiązku nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

 

Opisane ograniczenia nie dotyczą tych podatników, którzy nie mają obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Takie podmioty jednocześnie są zwolnione z konieczności udostępniania płatności bezgotówkowych.

Podatnik podatku VAT, który nie zapewnił możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, naraża się na:
*  czasowe wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych;
*  czasowe wyłączenie prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym.

Czy przysługuje zwrot kosztów poniesionych na nabycie terminala?

Tak, przewidziana jest możliwość dokonania odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na nabycie terminala płatniczego:

 • 2500 zł w roku podatkowym w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
 • 1000 zł dla pozostałych podatników.

Przewidziana jest także możliwość dokonania odliczenia w wysokości 200% wydatków, ale po spełnieniu rygorystycznych warunków – dotyczy to podatników spełniając warunek tzw. podatnika bezgotówkowego.

Uwaga!
Konsekwencje brak terminala płatniczego:
– czasowe wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,
– czasowe wyłączenie prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym. 

          


Podstawa prawna:

 • art. 26hd ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym na dzień 1.01.2022 r.,
 • art. 18ef ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym na dzień 1.01.2022 r.,
 • art. 87 ust. 6c-6l, art. 99 ust. 3a pkt 4, art. 111 ust. 6kb ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym na dzień 1.01.2022 r. oraz 1.07.2022 r.,
 • art. 19a ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym na dzień 1.07.2022 r.

Stan prawny aktualny na dzień 22.11.2021 r.

źródło: taxalert.lex.pl

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl