VAT w handlu międzynarodowym - świadczenie i nabycie usług

VAT w handlu międzynarodowym – świadczenie i nabycie usług

USŁUGI TRANSGRANICZNE

Dzisiaj zawracamy Twoją uwagę w kierunku świadczenia i nabycia usług transgranicznych oraz związanego z tym VATu w handlu międzynarodowym. Sprawdź, kto rozlicza VAT od usług transgranicznych i jakie znaczenie ma miejsce świadczenia usług.

 

Jak ustalić miejsce świadczenia usług

Żeby prawidłowo rozliczyć VAT w zakresie usług transgranicznych, musisz ustalić miejsce świadczenia usług. To od niego zależy, w którym państwie jest płacony podatek.

 • Przy eksporcie usług do kraju poza Unią Europejską usługa nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce – miejscem świadczenia usługi jest kraj nabywcy, nabywca zapłaci VAT w swoim kraju.
 • Przy świadczeniu usług na rzecz kontrahenta z UE usługa nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce – miejscem świadczenia usługi jest kraj nabywcy, a nabywca zapłaci VAT w swoim kraju.
 • Przy imporcie usług spoza UE lub nabyciu usług z innego kraju Unii Europejskiej usługa podlega co do zasady opodatkowaniu VAT w Polsce.

 

Pamiętaj!

Miejsce faktycznego wykonania usługi nie musi być miejscem świadczenia usługi w rozumieniu ustawy o VAT.

 

Zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym podatnik, który kupuje usługę (jest usługobiorcą), posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Jednocześnie zasada uszczegółowiająca wskazuje, że jeśli usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika nabywającego usługę, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

PrzykładPan Artur prowadzi działalność gospodarczą z siedzibą i miejscem jej prowadzenia w Polsce. Swoje usługi reklamuje na portalu internetowym. Za usługi reklamowe otrzymuje fakturę bez VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie”, wystawioną przez podmiot zarejestrowany w innym kraju UE. Pan Artur jest zobowiązany do naliczenia i zapłaty podatku VAT w Polsce, gdyż miejscem świadczenia usługi jest Polska. Jednak w praktyce czynność ta będzie neutralna podatkowo, gdyż w deklaracji VAT wykaże podatek VAT naliczony tej samej wysokości co VAT należny. 

Jednocześnie przepisy przewidują szereg wyjątków od zasady, że miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym podatnik kupujący usługę (usługobiorca) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Dotyczą one:

 • usług związanych z nieruchomościami, w tym usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania (na przykład w hotelach czy w ośrodkach wczasowych), usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego – miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości
 • usług transportu pasażerów – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości
 • usług transportu towaru na rzecz przedsiębiorcy polskiego (przedsiębiorcy posiadającego w Polsce siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku braku takiej siedziby działalności lub stałego miejsca prowadzenia działalności – posiadającego na terytorium Polski stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu), jeżeli transport jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej – miejscem świadczenia usług jest terytorium znajdujące się poza Unią Europejską
 • usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy – miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają
 • usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym usług świadczonych przez organizatorów usług w wyżej wymienionych dziedzinach na rzecz podmiotów niebędących podatnikami – miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym ta działalność jest faktycznie wykonywana
 • usług restauracyjnych i cateringowych – miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi te są faktycznie wykonywane
 • usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu (nieprzerwanie przez okres do 30 dni, a w przypadku jednostek pływających – do 90 dni) – w tym przypadku miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym te środki transportu są oddawane do dyspozycji usługobiorcy
 • usług turystycznych – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a gdy ich nie posiada – miejsce, w którym posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

PrzykładPani Julia prowadzi działalność gospodarczą polegającą na szkoleniach językowych. W Polsce zorganizowała szkolenie z podstaw komunikowania się w języku polskim dla pracowników firmy mającej siedzibę na Ukrainie. Ponieważ nie są to usługi wstępu na imprezy edukacyjne, miejscem świadczenia takich usług będzie miejsce siedziby usługobiorcy, czyli Ukraina. 
PrzykładPani Justyna jest rzeczoznawcą majątkowym. Na zlecenie holenderskiej spółki dokonała wyceny nieruchomości położonej w Holandii. Usługa będzie opodatkowana w miejscu położenia nieruchomości, czyli w Holandii. 

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne to usługi świadczone drogą elektroniczną.

 

Do tej kategorii należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Przykładami usług elektronicznych jest dostawa oprogramowania, dostęp do baz danych, pobieranie aplikacji lub muzyki czy gry online.

 

Zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT jest jej stałe miejsce zamieszkania.

 

W przypadku świadczenia usług elektronicznych na rzecz polskich konsumentów miejscem świadczenia będzie więc Polska.

 

Natomiast w przypadku świadczenia usług elektronicznych przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz konsumenta z innego kraju, przedsiębiorca powinien zarejestrować się dla celów podatku VAT w kraju konsumenta i uregulować podatek VAT zgodnie z przepisami tego kraju.

 

Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • usługi elektroniczne są świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE innym niż terytorium państwa członkowskiego, w którym usługodawca ma siedzibę
 • całkowita wartość usług elektronicznych, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 tys. euro (przy czym w przypadku usługodawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej tylko na terytorium Polski kwota nie przekroczyła 42 tys. zł).

 

Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, to miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami będzie miejsce, w którym usługodawca (polski przedsiębiorca) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Polski przedsiębiorca będzie mógł zatem rozliczać VAT od świadczenia usług elektronicznych na rzecz konsumentów z UE w Polsce.

 

Jeżeli podatnik nie spełnia opisanych wyżej warunków, to może rozliczać podatek należny od świadczonych usług elektronicznych na rzecz konsumentów z UE korzystając z systemu VAT OSS (One Stop Shop).

 

Przeczytaj o OSS Jak rozliczać VAT od sprzedaży towarów i usług konsumentom z UE | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiebiorcy

 

W przypadku wykonywania usług elektronicznych na rzecz konsumentów z krajów spoza Unii Europejskiej zastosowanie znajdzie zasada ogólna, czyli miejscem opodatkowania jest kraj siedziby, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nabywcy usług elektronicznych.

 

Usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT, posiadających stałe miejsce zamieszkania w kraju trzecim (poza terytorium Unii Europejskiej) nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

 

Obowiązek rejestracji VAT-UE

Zanim zaczniesz świadczyć usługi dla unijnych kontrahentów lub nabywać od nich usługi, musisz zarejestrować się do celów VAT-UE. Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych.

Przeczytaj, jak zarejestrować się do celów VAT-UE.

 

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, zarejestruj się jako podatnik VAT-UE jeszcze przed dokonaniem:

 • nabycia usług, dla których Polska jest miejscem świadczenia usługi
 • świadczenia usług, dla których miejscem świadczenia jest inny kraj UE.

 

Jeśli jesteś zwolnionym podatnikiem VAT, powinieneś zarejestrować się jako podatnik VAT-UE, gdy:

 • nabywasz usługi od kontrahenta z Unii Europejskiej, dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy (Polska). Musisz wówczas zarejestrować się na potrzeby VAT-UE oraz rozliczyć VAT z danej transakcji
 • świadczysz usługi na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej, dla których miejscem rozliczenia jest kraj nabywcy tej usługi, czyli inny niż Polska kraj unijny.

 

Do rejestracji służy formularz VAT-R (ten sam, na którym rejestrujesz się do VAT). Jeżeli masz już status czynnego podatnika VAT dla transakcji krajowych, dokonujesz tylko odpowiedniej aktualizacji zgłoszenia VAT-R. Potwierdzenie nadania numeru VAT-UE otrzymasz na formularzu VAT-5UE.

 

Od tego momentu dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych masz obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej, poprzedzonym kodem PL.

 

Uwaga!

Musisz zweryfikować status zagranicznego kontrahenta. Jeśli nie jest podatnikiem VAT-UE, to usługi będą opodatkowane w Polsce (a nie w kraju UE jak w przypadku świadczenia usług dla podatników). Do weryfikacji służy system VIES.

 

Sprawdź:

 

VAT w handlu międzynarodowym - świadczenie i nabycie usług
VAT w handlu międzynarodowym - świadczenie i nabycie usług

 

Jak rozliczyć import usług

Import usług ma miejsce wówczas, gdy:

 • dostawcą usługi jest podmiot, który nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności
 • odbiorcą usługi (usługobiorcą) jest przedsiębiorca, który posiada siedzibę działalności gospodarczej lub też stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium Polski.

 

Import usług spoza Unii Europejskiej (podobnie jak nabycie usług z krajów UE) jest opodatkowany VAT w Polsce. Do rozliczenia VAT z tytułu importu usług jest zobowiązany usługobiorca, a więc polski przedsiębiorca.

 

PrzykładPani Ewa prowadzi działalność gospodarczą w branży odzieżowej, zarejestrowaną w Polsce i z siedzibą w Polsce. Zamówiła w ukraińskiej firmie konsultingowej opracowanie dotyczące rynku odzieży na Ukrainie. Miejscem świadczenia usługi jest Polska, gdzie Pani Ewa ma siedzibę działalności gospodarczej. Usługa była świadczona przez podmiot nieposiadający w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności. To oznacza, że Pani Ewa w Polsce rozliczy VAT od importu usług. 

Do ceny nabycia usługi doliczysz polską stawkę podatku należnego (do zapłaty). Jednocześnie, jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT i import usługi jest związany z działalnością opodatkowaną VAT, przysługuje ci odliczenie podatku naliczonego (do zwrotu) w tej samej kwocie.

 

Transakcja jest więc neutralna pod względem VAT.

 

Podatnik zwolniony z VAT, który został zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego, nie może odliczyć VAT od tej transakcji. Podatek VAT jest wówczas kosztem w podatku dochodowym.

 

Ceną nabycia jest wszystko to, co zapłacisz usługodawcy wraz z kosztami dodatkowymi takimi jak prowizje, koszty transportu i ubezpieczenia oraz podatkami, cłami i innymi należnościami o podobnym charakterze, ale bez udzielonych obniżek cen, rabatów, upustów.

 

Jeśli cena jest wyrażona w walucie obcej, to musisz ją przeliczyć na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Dniem powstania obowiązku podatkowego jest dzień wykonania usługi lub dzień dokonania zapłaty, jeśli była wcześniejsza niż wykonanie usługi.

 

Od 1 stycznia 2021 r. podatnik VAT może wybrać do przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania VAT określonych w walucie obcej zasady stosowane do rozliczenia przychodu uzyskanego w walucie obcej w podatku dochodowym obowiązujące tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

 

Terminy odliczenia VAT z tytułu importu

Warunkiem odliczenia VAT z tytułu importu jest wykazanie kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej.

Najprościej jest rozliczyć podatek należny i naliczony w jednej deklaracji.

 

Ważne!

Do września 2021 roku warunkiem odliczenia VAT od importu usług było wykazanie podatku należnego od tej transakcji w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ten warunek jednak został usunięty i podatek naliczony można obecnie wykazać wraz z podatkiem należnym.

 

PrzykładPani Alicja nabyła w lutym usługę od zagranicznego kontrahenta. W deklaracji VAT za luty powinna wykazać podatek należny (do zapłaty). Może również od razu wykazać podatek naliczony (do zwrotu). 

Problem pojawia się, gdy podatek należny nie został rozliczony w terminie. Wówczas podatek należny trzeba wykazać poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Aby odliczyć podatek naliczony, czas na złożenie korekty podatku należnego wynosi 3 miesiące od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy.

 

PrzykładPan Paweł nabył w lutym usługę objętą importem. W deklaracji VAT za luty nie wykazał podatku należnego. W takiej sytuacji musi złożyć korektę deklaracji VAT za luty w celu wykazania VAT należnego, żeby mieć prawo do odliczenia VAT naliczonego. 

Jeśli natomiast podatek należny wykazałeś w terminie, ale zapomniałeś pomniejszyć go o podatek naliczony, możesz obniżyć kwotę VAT należnego na bieżąco za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jeśli zrobisz to później, powinieneś skorygować deklarację za okres, w którym powstało prawo do odliczenia (na korektę masz 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego).

 

Nabycie usług wykazujesz w deklaracjach:

 • JPK_V7M lub JPK_V7K – jeśli jesteś podatnikiem VAT czynnym
 • VAT-8 – jeśli jesteś podatnikiem VAT zwolnionym, ale jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT-UE
 • VAT-9M – jeśli jesteś podatnikiem VAT zwolnionym, niezarejestrowanym jako podatnik VAT-UE.

 

Jak rozliczyć eksport usług

Eksport usług to świadczenie usług przez polskiego podatnika VAT na rzecz zagranicznego kontrahenta z siedzibą w innym kraju niż Polska, kiedy miejscem opodatkowania usługi jest terytorium państwa, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.

VAT rozlicza zagraniczny nabywca w swoim kraju – miejscu świadczenia usługi.

Dla polskiego usługodawcy jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu.

 

PrzykładPan Michał prowadzi w Polsce działalność gospodarczą w zakresie badań rynku i doradztwa gospodarczego. Wykonał badania rynku samochodów na rzecz firmy zarejestrowanej w USA. Miejscem świadczenia usługi są Stany Zjednoczone, ponieważ usługobiorcą jest podmiot z siedzibą w USA. Usługa ta nie będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu VAT. 

Polski przedsiębiorca powinien udokumentować wykonanie usługi, wystawiając fakturę bez kwoty VAT należnego, z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Może wówczas odliczyć VAT od poniesionych w Polsce wydatków związanych ze świadczeniem tej usługi. Jednak prawo do odliczenia przysługuje mu wtedy, gdy podlegają one w Polsce opodatkowaniu VAT.

 

Przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję dla celów podatku VAT oraz wykazać wartość usługi w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K, mimo że usługa nie podlega opodatkowaniu. Jeśli jednak świadczy usługę na rzecz zagranicznego kontrahenta, która w Polsce jest zwolniona z VAT (na przykład szkoleniową), nie powinien jej wykazywać w deklaracji.

 

Podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą składać żadnych deklaracji w zakresie eksportu usług.

 

Dla celów dowodowych należy także dysponować dokumentami poświadczającymi fakt świadczenia usługi poza Polską i Unią Europejską. W szczególności – bankowym dowodem zapłaty i umową oraz ewentualnie dodatkowymi uzgodnieniami zawartymi z zagranicznym kontrahentem.

 

W przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Od 1 stycznia 2021 r. podatnik VAT może wybrać do przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania VAT określonych w walucie obcej zasady stosowane do rozliczenia przychodu uzyskanego w walucie obcej w podatku dochodowym obowiązujące tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

 

Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług polega na sprzedaży usług przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz podatnika mającego swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności czy też stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej.

 

Ustawa o VAT, z nielicznymi wyjątkami, identycznie określa miejsce świadczenia usług w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak i transakcji z krajami spoza Unii Europejskiej.

 

Jeśli świadczysz usługi na rzecz kontrahenta z UE, usługa nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Nabywca zapłaci VAT w swoim kraju. Wystawiasz fakturę bez VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie” – mechanizm polega na tym, że to nie świadczący usługę, ale nabywca staje się podatnikiem i to on jest zobligowany do rozliczenia podatku.

 

Przy wystawianiu faktury pamiętaj, że:

 • faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług nie zawiera:
  • stawki podatku
  • wartości sprzedaży netto
  • kwoty podatku
 • faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług powinna zawierać:
  • adnotację „odwrotne obciążenie”
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL
  • numer, za pomocą którego nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod państwa członkowskiego.

Fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce wykonanie usługi.

 

PrzykładPan Łukasz zawarł umowę o świadczenie usług ze spółką A, posiadającą siedzibę w Belgii, niemającą stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Na podstawie tej umowy świadczy usługi zarządzania na rzecz firmy B, mającej siedzibę w Polsce. Jednak świadczone przez niego usługi należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług na rzecz spółki A, z którą zawarł umowę. Nie podlegają one opodatkowywaniu podatkiem VAT w Polsce, ale w Belgii, czyli kraju siedziby zleceniodawcy. Pan Łukasz wystawia faktury bez stawki i kwoty podatku, z adnotacją „odwrotne obciążenie”. 

Informacja podsumowująca VAT-UE

Mimo iż usługi świadczone na rzecz unijnych kontrahentów nie są opodatkowane w Polsce, należy je wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE.

 

Uwaga!

W deklaracji podsumowującej wykazujesz świadczenie usług na rzecz kontrahenta z UE, które są opodatkowane w kraju siedziby nabywcy. Nie wykazujesz nabycia usług od kontrahenta z UE, które są opodatkowane w Polsce.

 

Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje wzór informacji podsumowującej VAT-UE określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

 

Formularz elektroniczny znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Informacje podsumowujące o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE) muszą być składane za okresy miesięczne, nawet jeśli rozliczasz się z VAT kwartalnie. Można je składać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji.

 

Informację podsumowującą VAT-UE wysyłasz jedynie w przypadku wystąpienia transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nie ma obowiązku składania informacji „zerowych” w przypadku braku takich transakcji.

 

Podatek z tytułu transakcji wspólnotowych – jeśli wystąpi – opłacasz w tym samym terminie co w przypadku transakcji krajowych – do 25. dnia następnego miesiąca albo 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale (przy rozliczeniu kwartalnym).

 

Jesteś polskim przedsiębiorcą zajmującym się świadczeniem usług w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii? Masz problem z rozliczeniem podatku VAT wynikający z faktu, że urząd w innym kraju nie przestrzega praw przysługujących tobie lub twojej firmie? Zgłoś swoją sprawę do Centrum SOLVIT Polska i uzyskaj bezpłatną pomoc. 

Zmiany podatkowe w 2023 roku

Zmiany podatkowe w 2023 roku

Przełom roku to dla każdego przedsiębiorcy, księgowego, kadrowego i nie tylko zawsze stresujący czas z uwagi na mnogość zmian podatkowych. Radzimy sobie z tym tworząc wykaz - "Zmiany podatkowe w 2023 roku". To opracowanie obejmuje swoim zakresem szereg dziedzin i wiele istotnych w nich zmian, obowiązujących od 1 stycznia 2023r. Zebraliśmy je wszystkie w poniższy, praktyczny zestaw, zwracając szczególną uwagę na ich rodzaj i zakres. Dodatkowo opatrzyliśmy je drobnym komentarzem lub wyjaśnieniem - szerzej natomiast omówiliśmy poszczególne tematy w specjalnie im dedykowanych artykułach, oznaczonych pod danym zagadnieniem. Polecamy ten wykaz Państwa uwadze szczerze zachęcając do jego lektury. Liczymy, że spełni on Wasze oczekiwania i będzie Wam wsparciem codziennej pracy zawodowej.

Zaczynamy.

 

          PIT          

Zmiany podatkowe w zeznaniu rocznym

W roku 2023 po raz pierwszy będziemy dokonywać rocznych rozliczeń podatkowych - PIT z uwzględnieniem Polskiego Ładu w wersji pierwszej i w wersji 2.0. Najważniejszymi zmianami są:

 1. obniżenie podstawowej stawki podatku z 17% do 12%,
 2. podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy zł,
 3. podwyżka drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy zł,
 4. brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Termin złożenia zeznania rocznego PIT w 2023r. rozpoczyna się 15 lutego, a kończy odpowiednio 2 maja. Rok 2023 jest pierwszym rokiem, w którym zrównano terminy składania zeznań podatkowych dla wszystkich podatników. Oznacza to, że osoby rozliczające się na formularzu PIT-28 nie muszą już spieszyć się, by dopełnić formalności do końca lutego, jak to było w latach ubiegłych.

Rodzice nie będą już doliczać do swoich dochodów rent uzyskiwanych przez ich małoletnie dzieci. Tego rodzaju świadczenia będą rozliczać w odrębnym zeznaniu podatkowym, który trzeba będzie złożyć jako przedstawiciel ustawowy dziecka. To korzystna zmiana dla podatników, bowiem dzięki niej renty małoletniego dziecka rozliczane osobno dodatkowo skorzystają z kwoty wolnej od podatku.

Ministerstwo Finansów szacuje, że 1,2 mln osób przy rozliczaniu rocznego PITa może dowiedzieć się, że ma do dopłacenia podatek dochodowy. Przynajmniej część tych sytuacji ma związek z chaosem związanym z Polskim Ładem, m.in. wprowadzeniem, a następnie zniesieniem tzw. mechanizmu rolowania zaliczek. Mogą zdarzyć się również sytuacje wręcz przeciwne – podatnik otrzyma wysoki zwrot podatku. Ostatecznie przekonamy się o tym już niebawem.

 

Ulgi

Polski Ład wprowadził nowe ulgi typu „PIT zero”, które po raz pierwszy możemy wykazać w zeznaniu rocznym. Są nimi:

 1. ulga na powrót,
 2. ulga dla rodzin 4+,
 3. ulgę dla pracujących seniorów.

Nowością są też ulgi dla przedsiębiorców, m.in. na:

 1. innowacyjnych pracowników,
 2. prototyp,
 3. ekspansję,
 4. robotyzację,
 5. sponsoring.

Obniżyć podatek można ponadto dzięki uldze na zabytki "Pałacyk+", która w 2023r. będzie już co prawda ograniczona, ale za rok 2022 można skorzystać z jej pierwotnych zasad. Zmiany w tej uldze dotyczą wszystkich podatników planujących zakup lub remont zabytkowego pałacu, zamku bądź dworku. Poniesione od 1 stycznia 2023 roku wydatki na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku nie stanowią podstawy dla pomniejszenia dochodu do opodatkowania. Odliczyć można tylko wydatki na ich konserwację, restaurację bądź roboty budowlane. Od 2023r. dodatkowo obowiązuje nowy warunek formalny – z ulgi skorzystać można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków (konieczność uzyskania zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, potwierdzającego wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w zabytku).

Część podatników rozliczając swojego PITa za 2022 rok może zdziwić się, że ulgi podatkowe, z których korzystali od lat, w tym roku nie przyniosą im zwrotu podatku bądź zwrot ten będzie relatywnie niższy. Dlaczego? Otóż dlatego, że Polski Ład (w obu wersjach) ostatecznie przyniósł obniżenie podatku dochodowego dla większości osób fizycznych. W dużym uproszczeniu oznacza to, że jeśli podatek będzie niższy, to ulga, która ma go jeszcze obniżyć, może być rozliczona wyłącznie do jego kwoty, nie wyższej. Wszystkie kwoty ulg przekraczające kwotę podatku nie znajdą zastosowania w maksymalnej wysokości.

Wyjątkiem będzie ulga na dzieci (tzw. ulga prorodzinna). Tutaj obowiązywać będzie tzw. dodatkowy zwrot. Podatnik będzie mógł go otrzymać, jeśli jego podatek okaże się za mały, by wykorzystać w pełni ulgę prorodzinną. Dodatkowy zwrot nie będzie mógł być wyższy niż wysokość składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne opłacone lub pobrane od podatnika.

Preferencje mogą stosować również rodzice uczących się, dorosłych dzieci do ukończenia 25. roku życia pod warunkiem, że roczne zarobki dziecka nie przekraczają 12-krotności renty socjalnej. Renta socjalna wzrośnie z 1338,44 zł do 1588,44 zł, w związku z tym wzrośnie tez limit dorabiania przez dziecko: z 16 061,28 zł do 19 061,28 zł.

 

1,5% podatku dla OPP

Każdego roku mogliśmy przekazać 1% naszego podatku dochodowego na dowolne cele dobroczynne. W zeznaniu rocznym za 2022 rok po raz pierwszy będziemy mogli przekazać dowolnej OPP - Organizacji Pożytku Publicznego 1,5% podatku. Zmiana ta ma na celu zrekompensować organizacjom obniżenie podatków i potencjalnie niższe wpływy z 1 procenta.

 

Hipotetyczny podatek należny (ulga dla klasy średniej)

Polski Ład wprowadził ulgę dla klasy średniej, która okazała się rozwiązaniem bardzo kłopotliwym. Już po kilku miesiącach ulga została zniesiona przez Polski Ład 2.0, wtedy też podstawowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych została obniżona z 17% do 12%. Dla większości podatników PIT 12% jest rozwiązaniem lepszym niż ulga dla klasy średniej, nie mają więc czego żałować. Są jednak wyjątki. W indywidualnych przypadkach, np., gdy ktoś miał prawo do kilku ulg łącznie, rozliczenie na pierwotnych zasadach może okazać się korzystniejsze.

PITy za 2022 rok będziemy rozliczać według Polskiego Ładu 2.0. Dla osób, którym przysługiwałaby ulga dla klasy średniej, skarbówka przeliczy PIT jeszcze raz, według Polskiego Ładu 1.0. Obliczy w ten sposób „hipotetyczny podatek należny”, czyli taki, jaki musielibyśmy zapłacić, gdyby ulga dla kasy średniej nadal obowiązywała, a stawka podatku wynosiła 17%. Jeśli okaże się, że stare zasady będą dla kogoś korzystniejsze, Urząd Skarbowy zastosuje to rozwiązanie i zwróci podatnikowi różnicę. Nie trzeba będzie składać w tym celu żadnego wniosku - skarbówka obliczy hipotetyczny podatek automatycznie, na podstawie danych, jakie podamy w PIT za 2022 rok. Liczymy, że Urzędy Skarbowe wywiążą się z tego nałożonego obowiązku i nie przerzucą go na Księgowych.

 

Kolejna istotna informacja dotyczy terminów zwrotu podatków z PITów rocznych. W komunikacie Ministerstwa Finansów czytamy, że:

„Zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 45 dni dla zeznań podatkowych złożonych w formie elektronicznej lub w terminie 3 miesięcy dla zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej”.

Zwracamy na to szczególną uwagę każdego roku. W tym również, niezmiennie polecamy korzystać z tego rozwiązania.

 

Zmiana formy opodatkowania

Polski Ład umożliwia przejście na skalę podatkową w 2022 roku podatnikom, którzy wybrali jako formę opodatkowania podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli jako przedsiębiorca w 2022 roku wybrałeś dla siebie którąś z wymienionych form opodatkowania to teraz (w drodze wyjątku) jeszcze raz będziesz mógł zmienić swoją decyzję.

Zwykle wybór formy opodatkowania, dotyczący działalności gospodarczej (lub najmu), był wiążący przez cały rok. Tym razem jest jednak inaczej, ponieważ, jak już wcześniej wspomnieliśmy, w połowie 2022 roku wszedł w życie Polski Ład 2.0 i dzięki temu system podatkowy uległ wielu modyfikacjom. W ostatecznym rozrachunku może się zatem okazać, że dla kogoś, kto początkowo wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, wybrana forma opodatkowania będzie nieopłacalna i będzie wymagała kolejnej zmiany na skalę podatkową czyli wybrania zasad ogólnych.

Ustawodawca przewidział taką możliwość i wprowadził zasadę tzw. wstecznej zmiany formy opodatkowania. Dzięki czemu ryczałtowcy i liniowcy będą mogli cały 2022 rok rozliczyć ponownie, według skali. Oczywiście opłacalność tego rozwiązania zależy od indywidualnej sytuacji każdego podatnika. Niemniej jednak rekomendujemy to rozwiązanie i zachęcamy do dokonania ponownego przeliczenia. Zmianę formy opodatkowania przedsiębiorcy rozliczający swoje dochody za cały 2022 rok:

 • na podatku liniowym będą mogli to zrobić dopiero przy rozliczeniu rocznym - poprzez złożenie PIT-36 zamiast PIT-36L,
 • na ryczałcie będą mogli zmienić formę opodatkowania za cały rok przy rozliczeniu rocznym - poprzez złożenie PIT-36 zamiast PIT-28.

Dodatkowo ryczałtowcy będą zobowiązani do zaprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ponowny wybór formy opodatkowania dotyczy nie tylko podatków lecz również m.in składki zdrowotnej oraz ewentualnej możliwości skorzystania z ulg (wspólne rozliczenie z małżonkiem/dzieckiem), a co za tym idzie, decyzja o ewentualnym przejściu na skalę podatkową powinna zostać poprzedzona dokładną analizą wszystkich aspektów skali podatkowej w odniesieniu do obecnej formy.

 

Uwaga! 

Wybór dotyczy tylko roku 2022r., a co za tym idzie, ewentualny wybór formy opodatkowania na 2023r. powinien zostać dokonany do dnia 20 lutego 2023r.

 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj → wsteczna-zmiana-formy-opodatkowania-za-2022

 

Karta podatkowa - zmiana wysokości stawek

Od stycznia 2023r. zmieniły się stawki karty podatkowej – są wyższe w stosunku od tych z roku ubiegłego.

W Monitorze Polskim z dnia 29 listopada 2022r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2023r.

 

Uwaga! 

Od 2022 roku nie można już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako n owej formy opodatkowania. Z karty podatkowej mogą skorzystać tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku. Wszystko to za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu.

 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj → karta-podatkowa-w-2022-roku-polski-lad

 

PIT-2 na nowych zasadach

Od początku 2023 roku obowiązuje nowy wzór druku PIT-2, formularza, który rok temu wywołał spore zamieszanie. PIT-2 w wersji 9 ma znacznie szersze zastosowanie niż poprzednie warianty. Teraz jest to nowy formularz, który pozwala:

 • upoważnić płatnika do stosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek;
 • zgłosić zamiar rozliczenia podatku z małżonkiem lub jako samotny rodzic;
 • zgłosić zamiar korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (dla dojeżdżających do pracy);
 • zgłosić zamiar korzystania z ulgi na powrót, ulgi 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów;
 • wnioskować o niestosowanie ulgi dla młodych,
 • wnioskować o rezygnację ze stosowania pracowniczych lub autorskich kosztów uzyskania przychodów (50% kosztów uzyskania przychodu);
 • wnioskować o niepobieranie zaliczek na podatek (dotyczy to osób, których roczne dochody nie przekroczą 30 tysięcy zł);
 • wycofać poprzednie wnioski lub oświadczenia, jeśli nasza sytuacja faktyczna się zmieniła.

PIT-2 decyduje o wysokości netto wypłacanego wynagrodzenia. To oświadczenie jest podstawą rozliczenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek. W 2023 roku nowy druk PIT-2 mogą jednak składać nie tylko pracownicy, ale też m.in. zleceniobiorcy i wykonawcy dzieł. Co więcej, można złożyć PIT-2 już nie tylko jednemu płatnikowi, a maksymalnie trzem - należy wówczas bezwzględnie pamiętać, by proporcjonalnie podzielić między nich kwotę zmniejszającą podatek (odpowiedni zapis w części C druku).

 

Kwota ta wynosi:
30.000 zł * 12% PIT = 3.600 zł rocznie / 12 m-cy = 300 zł miesięcznie

300 zł - 1/12 kwoty wolnej - PIT złożony w jednym zakładzie pracy
150 zł - 1/24 kwoty wolnej - PIT złożony w dwóch zakładach pracy
100 zł - 1/36 kwoty wolnej - PIT złożony w trzech zakładach pracy

Druki PIT-2, złożone w poprzednich latach, pozostają ważne. Zatem wielu podatników nie musi w 2023 roku składać formularza po raz kolejny. Niekiedy  jednak ponowne złożenie PIT-2 będzie mimo wszystko wskazane, np. jeśli będziemy chcieli rozliczać się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, albo też nasza sytuacja faktyczna, mająca wpływ na zaliczki na podatek, zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. Zatem złożone dotąd oświadczenia PIT-2 pozostają ważne pod warunkiem, że zatrudniony nie chce złożyć aktualizacji.

PIT-2 nie trzeba składać na urzędowym formularzu – dopuszczalne jest, aby np. pracodawca przyjmował tego typu oświadczenia i wnioski poprzez swój własny system kadrowo-płacowy. Przepisy nie określają już terminu, w jakim należy złożyć PIT-2. Zatem im szybciej to zrobimy, tym szybciej oświadczenia i wnioski zaczną być stosowane.

Zgodnie z generalną zasadą płatnik ma obowiązek uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał (w zależności od okoliczności i własnych możliwości może je uwzględnić niezwłocznie po ich otrzymaniu).

Więcej czasu na realizację oświadczenia lub wniosku złożonego przez podatnika ma organ rentowy. W tym przypadku obowiązek uwzględnienia oświadczenia lub wniosku podatnika powstaje najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym organ rentowy je otrzymał.

 

Zwolnienie płatników z odpowiedzialności:

Od 1 stycznia 2023r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi w przypadku, gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez płatnika podstawy opodatkowania wynika z zastosowania przez płatnika złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń mających wpływ na obliczenie zaliczki, nie stosuje się przepisów o odpowiedzialności płatnika.

 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj → nowy-formularz-pit-2-w-2023

 

Terminy zeznań rocznych

W 2023 r. podatnicy mają więcej czasu na złożenie zeznań rocznych. Niemalże wszyscy będą składali rozliczenia w okresie od 15.02.2023r. do
02.05.2023r.

Terminy składania zeznań rocznych zostały ujednolicone. Data rozliczenia przypada na 30 kwietnia. W związku z faktem, iż 30 kwietnia br. przypada w
niedzielę termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po czyli w tym roku będzie to konkretnie 2 maja 2023r.

W terminie do 2 maja 2023r. swoje rozliczenia podatkowe składają:

 • podatnicy rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych tj. PIT-28,
 • podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych PIT-36,
 • podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym PIT 36L.

W terminie do 28 lutego 2023r. rozliczenie składają podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej PIT-16A.

 

Ważne!
Termin na wpłatę ryczałtu za grudzień 2022 r. przypada do 28 lutego. Terminy wpłat zaliczek w PIT-36 i PIT-36L za grudzień 2022 przypadają 20 stycznia.

 

Polski Ład 3.0

Polskim Ładem 3.0 nazwano nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, której większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023r. W przeciwieństwie do Polskiego Ładu 1.0 i 2.0, zmiany dotyczą przede wszystkim nie osób fizycznych, a podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (CIT), a więc np. spółek.

Korzystną dla nich zmianą jest zawieszenie stosowania minimalnego podatku dochodowego do końca 2023r. Nowelizacja wprowadziła ponadto modyfikacje w przepisach m.in. o:

 1. estońskim CIT,
 2. podatku u źródła,
 3. podatku od porzuconych dochodów,
 4. zagranicznych jednostkach kontrolowanych,
 5. cenach transferowych,
 6. polskiej spółce holdingowej.

 

          CIT          

"Ukryta dywidenda" - uchylenie przepisów

Ustawodawca w ramach przepisów Polskiego Ładu, chciał w określonych sytuacjach wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wartość świadczeń, których beneficjentem byłby wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem.

Przepisy te były kontrowersyjne, m.in. ze względu na nieprecyzyjne sformułowania.

Nowelizacja zakłada uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie z dniem, w którym miały zacząć obowiązywać, tj. 1 stycznia 2023r.

 

Minimalny CIT – zawieszenie na lata 2022/2023

Podatek minimalny został wprowadzony 1 stycznia 2022r. w ramach Polskiego Ładu. Głównym celem ustawodawcy wprowadzającego „nowe” rozwiązanie było opodatkowanie podatników, którzy funkcjonują przez dłuższy czas na rynku i wykazują niski dochód albo stratę.

Ustawodawca zdecydował się na zawieszenie obowiązujących aktualnie przepisów dotyczących podatku minimalnego w latach 2022 i 2023. Pierwszy raz podatnicy zapłacą minimalny CIT w 2025r. za rok 2024. Nowelizacja przewiduje ponadto szereg innych zmian, w tym m.in. w zakresie wyłączeń i zwolnień z opodatkowania.

 

Oświadczenia WH-OSC na potrzeby podatku u źródła

Przepisy w brzmieniu dotychczasowym budziły sporo wątpliwości w kwestii częstotliwości składania oświadczenia WH-OSC w sytuacji, gdy płatnik - po złożeniu powyższego oświadczenia - dokonywał na rzecz tego samego podatnika (zagranicznego kontrahenta) dalszych wypłat należności podlegających WHT w reżimie „pay and refund”.

Dzięki zmianom w ustawie o CIT, z dniem 1 stycznia 2023r., pierwsze złożone przez płatnika oświadczenie WH-OSC pozwoli mu nie stosować przepisu art. 26 ust. 2e ustawy o CIT do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym złożył to oświadczenie. Natomiast oświadczenie WH-OSC następcze (wtórne) będzie miał obowiązek złożyć dopiero w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

 

Koszty uzyskania przychodów dla kosztów finansowania dłużnego - ograniczenie zakresu stosowania wyłączenia

Od początku roku 2022 wprowadzono nowe wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, tj. całkowity zakaz rozliczania podatkowego kosztów finansowania dłużnego zaciągniętego od podmiotów powiązanych, przeznaczonego na transakcje kapitałowe (np. na nabycie udziałów/akcji lub nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną).

Po nowelizacji z 26 października 2022r. z datą wsteczną od 1 stycznia 2022r., powyższe wyłączenie z kosztów nie ma zastosowania do kosztów finansowania dłużnego udzielonego:

 • na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem, w tym na nabycie lub objęcie kolejnych udziałów (akcji) w tych podmiotach niepowiązanych, w których podatnik uprzednio nabył lub objął część udziałów (akcji), w przypadku gdy kolejne nabycie lub objęcie nastąpi w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia nabycia lub objęcia pierwszych udziałów (akcji),
 • przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatkowo, w celu wyeliminowania niejasności z praktycznym stosowaniem ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT, w nowym brzmieniu tego przepisu zostało sprecyzowane, że uzyskującym finansowanie ma być „spółka albo spółka niebędąca osobą prawną”, a także zrezygnowano ze wskazania, że finansowanie ma być przeznaczone „bezpośrednio lub pośrednio” na transakcje kapitałowe.

Zmiana wprowadzona w nowelizacji odpowiada również na zgłaszane postulaty w zakresie wątpliwości związanych z ograniczeniem zaliczania do kosztów uzyskania przychodu kosztów finansowania dłużnego. Podatnik będzie mógł zastosować limit odliczenia w wysokości 3 mln zł albo 30% EBITDA, w zależności od tego, która kwota jest w jego przypadku wyższa (art. 15c Ustawy o CIT).

 

Estoński CIT od 1 stycznia 2023r.

zmiany część I 

Zmiany dotyczą wszystkich spółek rozliczających się Estońskim CIT, jak również innych podmiotów, które planują przejść na tę formę opodatkowania po 1 stycznia 2023r. Zmianie ulegają:

 • wydatki związane z używaniem samochodów osobowych

Od początku 2023 roku obowiązuje przepis wskazujący, że dochody podlegające opodatkowaniu Estońskim CIT powstają również na skutek wykorzystywania samochodów służbowych do celów mieszanych przez pracowników niebędących jednocześnie wspólnikami lub podmiotami powiązanymi ze wspólnikiem. Dochody takie są opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek w 50% jako dochody niezwiązane z działalnością gospodarczą.

 • doprecyzowanie terminu wygaśnięcia zobowiązania z tytułu korekty wstępnej

Przepisy w dotychczasowym brzmieniu przewidywały, że wygaśnięcie zobowiązania z tytułu tzw. korekty wstępnej dotyczy podatników, którzy opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek stosowali „w sposób nieprzerwany przez okres dłuższy niż cztery lata podatkowe”. Przepis ten powodował wątpliwość, czy obowiązek zapłaty podatku z tytułu korekty wstępnej dotyczy tych podatników, którzy stosowali ryczałt dokładnie przez okres czterech lat.

Przepis w nowym brzmieniu rozwiewa powyższą wątpliwość, bowiem została zmieniona ostatnia część zdania i brzmi następująco: „w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej czterech lat podatkowych”.

 

zmiany część II

Zmianie ulega:

 • wymóg minimalnego zatrudnienia

Warunkiem skorzystania z Estońskiego CITu jest obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej trzech osób w przeliczeniu na pełne etaty, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym. Wymóg ten uznaje się za spełniony również w przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawych, jednak pod warunkiem, że w związku z wypłatą wynagrodzeń z tego tytułu na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na PIT i składek ZUS. Dotychczasowy przepis nie precyzował natomiast sytuacji, w której wobec osób zatrudnionych stosowane są zwolnienia, np. brak poboru składek ZUS dla osób posiadających status studenta.

Od 1 stycznia 2023r. nie ma znaczenia, czy podatnik CIT estońskiego faktycznie pobrał te należności, bowiem treść przepisu wymaga wyłącznie tego, aby podatnik występował w roli płatnika.

 • termin zapłaty podatku z tytułu podzielonego zysku

Przepisy w dotychczasowym brzmieniu - jako moment powstania zobowiązania podatkowego z tytułu podzielonego zysku - określały 20. dzień siódmego miesiąca roku podatkowego. Jeśli zatem rok podatkowy był równy kalendarzowemu, zobowiązanie podatkowe powstawało 20 lipca tego samego roku podatkowego. Powyższe oznaczało, że w przypadku wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy po 20 lipca, podatnik był w zwłoce z zapłatą podatku (w związku z czym musiał go uiścić wraz z odsetkami).

Nowe przepisy przewidują, że na zapłatę podatku oraz złożenie deklaracji podatnik będzie miał czas do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku lub - stosując odpowiednio przepisy do zaliczek - uchwałę o wypłacie zaliczki.

 • termin zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia

Przepisy w brzmieniu dotychczasowym przysparzały wiele wątpliwości w zakresie terminu zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia. Od 1 stycznia 2023r. nie ma wątpliwości, że termin zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia upływa z końcem trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (pozostała również dotychczasowa możliwość zapłaty tego podatku w częściach w okresie nie dłuższym niż 2 lata).

 • zawiadomienie ZAW-RD

Od 1 stycznia 2023r. został sprecyzowany termin złożenia zawiadomienia o wyborze ryczałtu od dochodów spółek – od tego momentu nie budzi wątpliwości fakt, że ZAW-RD należy złożyć do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana ryczałtem - także wówczas, gdy spółka chce wejść w model estoński w trakcie roku (skracając tym samym obecnie trwający rok podatkowy).

 

Podatek od przerzuconych dochodów

Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony do polskiego porządku prawnego wraz z początkiem 2022r., a jego deklarowanym celem jest eliminacja możliwości uzyskania korzyści podatkowej poprzez transfer dochodów do podmiotu powiązanego z innego kraju o znikomej efektywnej stawce opodatkowania – podatek z tytułu przerzucanych dochodów wynosi 19%.

Niestety konstrukcja omawianego art. 24aa ustawy o CIT poprzez swój poziom niejasności wzbudziła liczne wątpliwości interpretacyjne, dlatego zdecydowano się na dokonanie zmian w całej instytucji, do których można zaliczyć:

 • doprecyzowanie zakresu kosztów objętych podatkiem od przerzucanych dochodów,
 • zmiany w przesłance dotyczącej preferencyjnego opodatkowania,
 • doprecyzowanie, że za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione na rzecz podmiotu powiązanego niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Polski,
 • doprecyzowanie przesłanki 50% przychodów pasywnych,
 • pojawi się dodatkowa przesłanka opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów - konieczne będzie, aby podmiot powiązany, na którego rzecz ponoszone są koszty, przekazywał co najmniej 10% uzyskiwanych z tego tytułu przychodów na rzecz innego podmiotu,
 • zostanie dodana definicja podstawy opodatkowania,
 • nowelizacja przewiduje zmiany w kwestii podmiotów transparentnych podatkowo,
 • pojawi się szczególna regulacja w kwestii przerzuconych dochodów w odniesieniu do rajów podatkowych,
 • zostanie doprecyzowana kwestia pomniejszenia podatku od przerzuconych dochodów o kwotę pobranego podatku u źródła.

 

Polska Spółka Holdingowa

Jest to instytucja, która została wprowadzona do polskiego systemu prawnego wraz z 1 stycznia 2022r. Zasadniczo pozwala ona na zwolnienie z opodatkowania przychodów z dywidend wypłacanych przez spółkę zależną (spoza UE oraz EOG) do polskiej spółki holdingowej oraz zwolnienie z opodatkowania dochodu ze zbycia udziałów w takiej spółce do podmiotu niepowiązanego. Skorzystanie z tej preferencji jest uzależnione od spełnienia określonych w ustawie warunków.

Z uwagi na swój nowy charakter i krótki czas obowiązywania sama instytucja wymagała doprecyzowania, na co zdecydował się ustawodawca w Polskim Ładzie 3.0. Od 1 stycznia 2023r. zmieniła się definicja spółki holdingowej oraz definicja spółki zależnej. Ponadto obowiązuje całkowite zwolnienie z podatku CIT od przychodów z dywidend uzyskiwanych przez spółkę holdingową od spółki zależnej. Dodatkowo z przepisów wprost wynika, że krajowa spółka zależna nie jest obowiązana do poboru podatku u źródła od dywidend zwolnionych od podatku w związku ze spełnianiem przez odbiorcę dywidendy definicji spółki holdingowej.

 

Nowe regulacje w zakresie transakcji rajowych

Na mocy zmian podatkowych wraz z początkiem 2021r. zostały wprowadzone kontrowersyjne przepisy o weryfikacji kontrahentów i dokumentowaniu dla potrzeb cen transferowych tzw. pośrednich transakcji rajowych.

Ustawodawca zdecydował się na zniesienie obowiązku odpowiedniego stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych – sama likwidacja nastąpiła z dniem ogłoszenia ustawy z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2021r. Oznacza to, iż obowiązek ten został uchylony już dla dokumentacji sporządzanej za rok 2021.

Ponadto zostały podniesione progi dokumentacyjne dla tzw. bezpośrednich transakcji rajowych:

 • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej, lub
 • 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

Przepis przejściowy przewiduje zastosowanie podwyższonych progów do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021r. - w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020r. oraz dla transakcji zawartych po 31 grudnia 2020r. Oznacza to, że nowe progi dokumentacyjne stosuje się dla dokumentacji sporządzanej za rok 2021 i lata kolejne.

Zmiany przewidują również, że obowiązek dokumentacyjny w zakresie tzw. bezpośrednich transakcji z zagranicznym zakładem położonym w raju podatkowym stosuje się dla dokumentacji sporządzanej za rok 2023 i lata kolejne.

 

Zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC)

Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) to określenie używane w kontekście przepisów, które przewidują obowiązek uwzględniania w podstawie opodatkowania u krajowego rezydenta podatkowego (osoby fizycznej oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów uzyskiwanych przez kontrolowany podmiot zagraniczny z miejscem siedziby lub zarządu w kraju o niższym poziomie opodatkowania niż obowiązujący w państwie rezydencji tego rezydenta.

Zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023r., w większości są kosmetyczne, jednakże warto zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz, a mianowicie przy ustalaniu dochodu spółki CFC nie bierze się pod uwagę ulg i zwolnień wymienionych w ustawie o CIT.

 

Inne zmiany

Składki ZUS - zmiana momentu ujmowania w kosztach.

Likwidacja obowiązku składania załącznika (CIT/WZ) przy korzystaniu z „ulgi na złe długi” - dopiero od zeznania za 2023r.

Uproszczenia w zakresie zwrotu podatku od przychodów z budynków.

 

          VAT          

Formularz VAT-R

Od 2023 roku obowiązuje nowa wersja formularza VAT-R, w którym została dodana sekcja przeznaczona dla rejestracji do VAT, tzw. grup VAT. W związku z tym, formularz VAT-R składają zarówno podmioty krajowe, zagraniczne, grupy VAT oraz przedsiębiorcy zakładający działalność na mocy ustawy o podatku od towarów i usług, którzy mają bezwzględny obowiązek rejestracji do VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Niemniej jednak jeśli obowiązek ten nie występuje podatnik indywidualnie podejmuje decyzję o dokonaniu rejestracji w celu uzyskania statusu podatnika VAT czynnego.

 

Ważne!
Podatnik zwolniony z obowiązku rejestracji do VAT w trybie zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego nie ma obowiązku informowania o tym fakcie urzędu skarbowego.

 

Niemniej jednak, jeśli podatnik, któremu przysługuje zwolnienie chce złożyć formularz VAT-R wnioskując o zwolnienie, otrzyma on w wyniku rejestracji status podatnika VAT zwolnionego.

Rejestracja do VAT jest bezpłatna i należy jej dokonać za pośrednictwem formularza VAT-R składając zgłoszenie we właściwym urzędzie skarbowym dla celów VAT przedsiębiorcy.

 

Ważne!
W przypadku osób fizycznych urzędem właściwym dla celów VAT będzie urząd właściwy dla miejsca faktycznego zamieszkania przedsiębiorcy - miejsce zameldowania nie będzie zatem stanowiło kryterium wyboru właściwego urzędu skarbowego. 

W pozostałych przypadkach urząd skarbowy właściwy dla celów VAT ustala się zgodnie z adresem siedziby.

 

Przedsiębiorca może złożyć dokumenty rejestracyjne przez Internet za pośrednictwem www.biznes.gov.pl, bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub przesłać je korespondencyjnie.

Rejestracja do VAT przez Internet jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy podatnik posiada Profil Zaufany bądź kwalifikowany podpis elektroniczny, bowiem to właśnie za ich pośrednictwem można poświadczyć dane zawarte w formularzu rejestracyjnym online.

W przypadku bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym lub przesłania dokumentu korespondencyjnie, przedsiębiorca nie musi poświadczać danych ujętych w zgłoszeniu dokumentem tożsamości czy też potwierdzonym notarialnie podpisem wnioskodawcy (w przypadku wysyłki korespondencyjnej).

 

Grupa VAT - uproszczenia w rozliczeniach podmiotów powiązanych

Kolejne uproszczenie dla podatników, które wprowadziły Polski Ład od 1 stycznia 2023 roku, dotyczy podatku od towarów i usług. Chodzi tu o prawo do tworzenia grup VAT pomiędzy podatnikami VAT czynnymi – dzięki czemu mają oni mniej obowiązków sprawozdawczych, jak również ograniczoną ilość dokumentacji w transakcjach między podmiotami, z których złożona jest tzw. grupa VAT.

Zmiany dotyczą w zasadzie wszystkich czynnych podatników VAT, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również polskie oddziały spółek zagranicznych, spełniających określone warunki przewidziane ustawą, tzn. powiązanych finansowo, ekonomiczne i organizacyjne, chcących zmniejszyć obowiązki sprawozdawcze, jak również ograniczyć ilość dokumentacji na potrzeby transakcji wewnątrzgrupowych.

 

Czym jest grupa VAT i kto może ją utworzyć?

Zgodnie z nową definicją ustawową, grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, która jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT. Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy o VAT w skład grupy VAT mogą wchodzić wyłącznie podmioty, które:
• posiadają siedzibę na terytorium kraju, czyli w Polsce lub
• nie posiadają siedziby w Polsce, ale na terytorium Polski znajduje się ich oddział, za pośrednictwem którego prowadzą działalność gospodarczą – członkiem grupy VAT może być taki oddział.

Co ważne, podmioty należące do grupy, muszą spełniać jednocześnie warunki wszystkich trzech powiązań (finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych) pomiędzy sobą, które zostały wymienione w art. 15a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o VAT. Innymi słowy, klauzula ta wprowadza fikcję prawną podatku VAT,
która powoduje, że co najmniej dwa niezależne podmioty gospodarcze stanowią jednego podatnika podatku VAT. 

 

Od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy umożliwiające utworzenie przez podmioty powiązane tzw. grupy VAT. Istotą tego rozwiązania jest to, że podmioty wchodzące w skład takiej grupy stają się jednym podatnikiem dla celów VAT – a zatem zamiast kilku niezależnych podatników na gruncie przepisów regulujących VAT występuje jeden podatnik reprezentujący wszystkie podmioty wchodzące w skład tej grupy.

W efekcie, dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu (art. 8c ust. 1 ustawy o VAT), tzn. są neutralne podatkowo na gruncie VAT.

Instytucja ta niesie jednak za sobą zarówno nowe możliwości jak i pewne ryzyka. Podejmując decyzję o utworzeniu grupy VAT należy dokładne zweryfikować, czy podmioty mające wejść w jej skład spełniają warunki dotyczące powiązania finansowego, ekonomicznego oraz organizacyjnego. W przypadku, gdyby w trakcie trwania grupy VAT okazało się, że te warunki nie były spełnione na określonym etapie działania grupy, ryzyka podatkowe z tym związane mogą być o wiele większe niż korzyść płynąca z wdrożenia takiej instytucji.

 

Powrót stawek VAT na energię i paliwo

Z końcem 2022 roku przestała obowiązywać tarcza antyinflacyjna. Oznacza to powrót od 1 stycznia 2023 roku do starych, wyższych stawek VAT, a zatem ich wzrost:

 • na gaz ziemny – z 0% do 23%;
 • na energię elektryczną – z 5% do 23%;
 • na ciepło systemowe – z 5% do 23%;
 • na paliwa silnikowe – z 8% do 23%;
 • na nawozy – z 0% do 8%.

Przestaną też obowiązywać obniżone stawki akcyzy. W pierwszym półroczu 2023 roku utrzymana zostanie również zerowa stawka VAT na żywność, jak i zwolnienie sprzedaży paliw silnikowych z podatku handlowego.

Przed podwyżkami cen energii w 2023 roku mają natomiast chronić inne rozwiązania, jak maksymalne ceny prądu i gazu, dodatki elektryczne i gazowe, itp. „Dodatek gazowy” to w istocie zwrot VAT za gaz z rachunków dokumentujących jego zużycie w 2023 roku. Świadczenie przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest piec gazowy, zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązuje ponadto kryterium dochodowe:

 • 2,1 tys. zł miesięcznie dla gospodarstw jednoosobowych i
 • 1,5 tys. zł miesięcznie dla gospodarstw wieloosobowych.

Wnioski o „dodatek gazowy” wraz z fakturą za gaz i potwierdzeniem jej opłacenia będą przyjmować gminy.

 

Zerowa stawka VAT na żywność do 30 czerwca 2023r.

Od 1 stycznia 2023r. została przedłużona zerowa stawka VAT na żywność, która będzie obowiązywać do końca połowy przyszłego roku. Rozporządzenie przewiduje także przedłużenie preferencji w VAT dla darowizn na rzecz Ukrainy oraz obniżenie stawki VAT na niektóre produkty nawozowe.

Rozporządzenie przewiduje ponadto:

 • utrzymanie do końca czerwca 2023r. stawki VAT 0% na darowizny na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie;
 • obniżenie do 8%, na 2 lata, stawki produktów nawozowych, które przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej były opodatkowane według tej stawki.

 

Slim VAT 3

Kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług (VAT) miał obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, ale proponowane przepisy nadal są procedowane. Zatem nowy przewidywany termin wejścia w życie większości z nich to 1 kwietnia 2023r. Zmiany dotyczą między innymi:

 • zwiększenia limitu przychodów, jakie uprawniają do korzystania ze statusu małego podatnika – z 1,2 mln euro do 2 mln euro;

W świetle obecnie obowiązujących przepisów małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 1,2 mln euro. Projektowana ustawa przewiduje podwyższenie tego progu do 2 mln euro.

Tym samym oznacza to, że większa liczba przedsiębiorców będzie mogła korzystać z uproszczeń m.in.:

   • VAT należny rozliczać w okresie przypadającym na datę uzyskania płatności od klienta (tj. metoda kasowa),
   • adekwatnie wzrośnie również liczba podmiotów rozliczających się w okresach kwartalnych – taka możliwość przysługuje obecnie podatnikom, których obrót w ciągu roku nie przekracza kwoty 1,2 mln euro (po zmianach 2 mln euro).
 • alokacji transportu w dostawach łańcuchowych;
 • zniesienia obowiązku drukowania raportów fiskalnych - posiadania papierowych raportów fiskalnych i innych dokumentów przez przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych online lub wirtualnych;
 • powierzenia wydawania wiążących informacji jednemu organowi – dyrektorom Krajowej Informacji Skarbowej (KIS);

Pakiet Slim VAT 3 zakłada możliwość wystąpienia o wydanie WIS do Dyrektora KIS w zakresie podatku akcyzowego.

Właściwość Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej będzie również dotyczyć:

   • wydawania informacji taryfowych (dotyczy klasyfikacji towarów na terenie Unii Europejskiej, która określa właściwy kod taryfy celnej jednego, dowolnie zgłoszonego towaru) oraz
   • wydawania informacji o pochodzeniu (tj. pisemna decyzja poświadczająca pochodzenie towarów i jest wiążąca w Unii Europejskiej).

Dodatkowo planowane jest całkowite zniesienie opłaty za wniosek o wydanie WIS – z obecnych 40 zł.
Jednocześnie z przepisów ma wynikać, że WIS wiąże nie tylko organy podatkowe, lecz także adresatów, którzy będą musieli się stosować do wydanej informacji.

 • doprecyzowania stosowania kursów przeliczeniowych na fakturach korygujących;

Zmiana ma dotyczyć ujednolicenia i uszczegółowienia sposobu przeliczenia obcych walut w przypadku faktur korygujących (tj. dokumentu wystawianego w przypadku popełnienia błędu lub dokonania zmian na fakturze pierwotnej). Proponowany przepis – art. 31b ustawy o VAT – wprowadzi generalną zasadę w zakresie przeliczenia kursu waluty obcej - zarówno w wystawianych fakturach korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania), jak też in minus (zmniejszających podstawę opodatkowania).

Przy korekcie kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej będzie zasadniczo powieleniem kursu przyjmowanego dla pierwotnego rozliczenia. Generalnie oznacza to, że przedsiębiorca, który przykładowo zastosował dla świadczonej usługi kurs z 1 września 2021r., będzie mógł ten sam kurs zastosować w przypadku faktury korygującej pierwotne rozliczenie.

Zmiana obejmie również możliwość korekty wielu faktur jednocześnie (tzw. faktury zbiorcze) w przypadku udzielonego rabatu.

Zgodnie z założeniami projektu, w takim przypadku będzie stosowany jeden zbiorczy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
wystawienia faktury korygującej (rozwiązanie będzie miało charakter fakultatywny).

 • zróżnicowania sankcji VAT – obniżenie i możliwość odstąpienia od jej wymierzenia;

Proponowane przepisy w tej kwestii stanowią implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. C-935/19) dotyczącego zasady proporcjonalności w przypadku sankcji VAT.

Po wejściu przepisów w życie, organy podatkowe będą musiały uwzględniać wiele czynników mogących mieć wpływ na powstanie nieprawidłowości, co będzie również miało wpływ na wysokość sankcji, która nie będzie już ustalana w stałej wysokości jak dotychczas.

Dla przedsiębiorców oznacza to, że sankcję VAT będą wymierzane w wysokości do 30%, 20% lub 15% kwoty odpowiadającej kwocie nieprawidłowości w rozliczeniu VAT, a nie w stałej wysokości (a przynajmniej można mieć taką nadzieję).

 • uproszczenia w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);

Rozliczenie WDT za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy

W świetle obecnych regulacji, jeżeli podatnik w wyznaczonym terminie nie zgromadził dokumentów potwierdzających WDT, obowiązany jest wykazać w ewidencji taką transakcję jako dostawę krajową.

   • Skutkuje to zastosowaniem stawki podatku w wysokości 23%. Dopiero otrzymanie dokumentów uprawnia do skorygowania tej transakcji i zastosowania stawki 0%. W takim przypadku przepisy zobowiązują podatnika do wykazania transakcji WDT w rozliczeniu za okres, w którym dostawa została dokonana.

Projektowana ustawa zakłada, że podatnik będzie miał prawo do wykazania/skorygowania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (z chwilą wystawienia faktury), co uprości obowiązek korygowania tej transakcji.

Zlikwidowanie wymogu posiadania faktury przy WNT

W świetle obecnie obowiązujących przepisów, prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT powstaje pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentująca taką transakcję w ciągu 3 miesięcy od zadeklarowania WNT. W sytuacji niedotrzymania terminu, podatnik jest obowiązany pomniejszyć kwotę podatku naliczonego za okres, w którym upłynął termin.

Projektowana ustawa zakłada rezygnację z obowiązku posiadania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – przedsiębiorcy będą mieli prawo odliczyć VAT, nie czekając na fakturę od klienta.

W efekcie wprowadzanych zmian faktura nie będzie formalnym warunkiem odliczenia podatku.

Powyższe spowoduje, iż podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym.

 • zarządzania funduszami inwestycyjnymi;
 • zwolnienia z VAT przy imporcie towarów dla potrzeb przedstawicielstw dyplomatycznych;
 • sprzedaży mieszanej;

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów w sytuacji, gdy podatnik dokonuje sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej (czyli tzw. sprzedaży mieszanej), zobowiązany jest do stosowania proporcji odliczenia kwoty podatku naliczonego:

   •  jeśli proporcja odliczenia przekroczy 98%, a kwota, która wynika z zastosowania tej proporcji jest mniejsza niż 500 zł, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku VAT.

Pakiet Slim VAT 3 ma zwiększyć tę kwotę do 10 tysięcy zł. Dla przedsiębiorców oznacza to, że gdy proporcja sprzedaży mieszanej wyniesie 98% na rzecz sprzedaży opodatkowanej VAT, a sprzedaż nieopodatkowana nie przekroczy 10 tysięcy zł, to będą mogli odliczyć 100% VAT.

Projektowana ustawa przewiduje również możliwość rezygnacji z dokonania korekty rocznej w przypadku różnicy pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną (obliczaną po zakończeniu roku), gdy nie przekracza 2 punktów procentowych oraz kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu nie przekracza 10 tysięcy zł (w przypadku proporcji ostatecznej mniejszej od proporcji wstępnej).

Tutaj warto zaznaczyć, że w przypadku sprzedaży mieszanej współczynnik proporcji ustalany jest z wyprzedzeniem rocznym, a na koniec roku musi zostać skorygowany. Jeśli zatem realny współczynnik będzie niższy od ustalonego (z korzyścią dla przedsiębiorcy) o mniej niż 2% z uwzględnieniem powyższej kwoty - to korekta nie będzie wymagana.

 • wystawiania faktury zaliczkowej;
 • zwolnienia z odpowiedzialności solidarnej podatnika;
 • korygowania deklaracji w procedurze OSS i IOSS;
 • zmian w ustawie Prawo bankowe dotyczące m.in.: grup VAT, grupy podatków i opłat regulowanych z środków zgromadzonych na rachunkach VAT;

Proponowane zmiany mają rozszerzyć możliwość regulowania należności publicznoprawnych z rachunku VAT.

Ustawa ma wprowadzić ułatwienie dla przedsiębiorców w postaci możliwości regulowania za pośrednictwem tego rachunku m.in.:

   • podatku od kopalin,
   • opłat od środków spożywczych,
   • opłat od sprzedaży detalicznej oraz
   • opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • zmian w ustawie Prawo celne wprowadzające zwolnienie od należności przywozowych.

 

Samochody służbowe - odliczenie VAT od zakupu i eksploatacji

W styczniu 2023r. nie doszło do zmian w sposobie odliczania stawki VAT od zakupu i eksploatacji samochodów służbowych, które są używane również do zadań prywatnych. Chodzi o trzyletnie upoważnienie Polski do stosowania odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi użytkowanymi także prywatnie, które pierwotnie miało wygasnąć z końcem 2022 roku. Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na utrzymanie dotychczasowej derogacji.

 

          ZUS          

Podstawowe zmiany

Przedsiębiorców czeka wzrost składek na ubezpieczenie społeczne, których wysokość zależy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dla firmy w standardowej sytuacji, która nie korzysta z preferencji w ZUS, oznacza to podwyżkę o 207,20 zł miesięcznie. Oczywiście nie ominie ich również wzrost składki zdrowotnej (kwoty minimalnej, podstawowej), która zależna jest od najniższego wynagrodzenia i od osiąganego miesięcznego przychodu.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych muszą liczyć się ponadto z wyższymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Dokładną wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców na 2023r. poznamy, gdy GUS poda wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale poprzedniego roku. Zwykle takie dane publikuje w drugiej połowie stycznia.

Przedsiębiorców stosujących kartę podatkową czekają podwyżki zarówno stawek podatku (te są waloryzowane co roku), jak i składki zdrowotnej (jest zależna od minimalnego wynagrodzenia).

Są również zmiany korzystne dla podatników. W przypadku podatku liniowego, wzrośnie limit odliczenia składki zdrowotnej z kwoty 8 700 zł do kwoty 10 200 zł. 

 

Nowe kwoty składek ZUS

Od nowego roku wzrasta wysokość składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Duży ZUS:

składki emerytalne: 812,23 zł
składki rentowe: 332,88 zł
składki wypadkowe: 69,49 zł
składki chorobowe: 101,94 zł
Fundusz Pracy: 101,94 zł

RAZEM 1.418,48 zł + składki na ubezpieczenie zdrowotne rozliczane indywidualnie (kwoty od 300 zł wzwyż)

 

ZUS preferencyjny do czerwca 2023r. i od lipca 2023r.

składki emerytalne: 204,37 zł / 210,82 zł
składki rentowe: 83,76 zł / 86,40 zł
składki wypadkowe: 17,48 zł / 18,04 zł
składki chorobowe: 25,64 zł / 26,46 zł

RAZEM 331,26 zł / 341,72 zł + składki na ubezpieczenie zdrowotne rozliczane indywidualnie (kwoty od 300 zł wzwyż)

 

Wysokość składki zdrowotnej

Bez zmian pozostaje sposób ustalania składki zdrowotnej.

Wysokość składki zdrowotnej:

 • podatek liniowy - 4,9% dochodu
 • zasady ogólne - 9% dochodu
 • karta podatkowa

od I do VI - 314,10 zł
od VII - XII - 324,00 zł

 • osoby współpracujące 468,11 zł
 • ryczałt: w zależności od przychodu na ten moment wysokość składki jeszcze jest nieznana. Będą to kwoty około:
  • przychód <60.000 zł - 375 zł
  • przychód 60.000 do 300.000 zł - 625 zł
  • przychód >300.000 zł - 1.123 zł.

 

Odliczenie składki zdrowotnej

W 2022 r. pierwotnie przedsiębiorcy, po wejściu w życie przepisów nowego ładu - nie mieli prawa do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej. Z 1 lipca 2022r. przywrócono możliwość odliczenia ale w zupełnie innym zakresie niż to miało miejsce w 2021r.

Zasady odliczania składki zdrowotnej:

 • Karta podatkowa → 19% zapłaconej składki podlega odliczeniu od karty podatkowej (realna korzyść 59,70 zł m-c do 07/2023 i 61,56 zł m-c od 08/2023),
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych → 50% zapłaconej składki podlega odliczeniu we właściwej stawce podatkowej od przychodu,
 • Podatek liniowy → 10 200 zł - kwota zapłaconych składek zdrowotnych do odliczenia od dochodu lub zaksięgowania w koszty podatkowe (realna roczna korzyść 1 938 zł),
 • Zasady ogólne → brak odliczenia, konstrukcja taka uzasadniona jest faktem kwoty wolnej od opodatkowania 30 000 zł.

 

PUE

Od 1 stycznia 2023r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób, natomiast po zmianach od 1 stycznia 2023r., obowiązek ten dotyczy także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Posiadanie konta PUE ZUS umożliwia załatwianie wielu spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

 1. Aby założyć profil na PUE ZUS trzeba wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE].
 2. Wybrać, dla kogo zakładany jest profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm].

Płatnicy składek mieli czas do 30 grudnia 2022r., aby założyć takie konto osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS.

 

Ważne!
Jeżeli płatnik składek nie założył dotychczas samodzielnie konta PUE ZUS, we wskazanym terminie, to ZUS wskazane konto założy każdemu z urzędu. Zatem, jeśli przedsiębiorcy umknął ten obowiązek - nie ma powodów do niepokoju.

 

Dobra wiadomość jest taka, że wskazane konta w większości przypadków już dawno zostały przez płatników aktywowane.

 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj → konto-na-pue-zus-w-2023

 

Rozliczenie roczne w ZUS

Przedsiębiorcy opłacający ZUS w 2023 roku po raz pierwszy będą dokonywać rocznego rozliczenia składek we wskazanym okres rozliczeniowym. Taki okres składkowy obejmuje termin od 1 lutego 2022r. do 31 stycznia 2023r.

Obowiązek rocznego rozliczenia składki ZUS obejmuje przedsiębiorców opodatkowanych:

 • według skali podatkowej,
 • w formie podatku liniowego,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Natomiast obowiązek ten nie obejmuje:

 • podmiotów płacących podatek w formie karty podatkowej,
 • właścicieli jednoosobowych spółek z o.o.,
 • właścicieli spółek komandytowych.

 

Rozliczenie korygujące będzie składane na druku DRA lub RCA za mc kwiecień 2023r., specjalnie przygotowanych i udostępnionych przez ZUS.

 

Ważne!
Ustalona roczna składka zdrowotna może być wyższa lub niższa od sumy składek, którą przedsiębiorca opłacał miesięcznie w trakcie trwania roku. W tej sytuacji przedsiębiorca albo będzie musiał dopłacić powstałą różnicę (w terminie do 20 maja 2023r.) lub wystąpić o zwrot nadpłaty (w terminie do 31 maja 2023r.) . Wnioski o zwrot złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nadpłaty w tej sytuacji nie będą przepadać - będą zaliczane na poczet przyszłych składek.

 

Składki ZUS - zmiana momentu ujmowania w kosztach

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15 ust. 4h ustawy o CIT (odpowiednio 22 ust. 6bb ustawy o PIT) składki z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na FP, FS oraz FGŚP, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne pod warunkiem że składki te zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (czyli zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W przypadku uchybienia temu terminowi składki te - tak jak obecnie - będzie się ujmowało w kosztach podatkowych w momencie ich zapłaty, co spowoduje obowiązek dokonania korekty.

Zmiana w tym zakresie weszła w życie 1 stycznia 2023r. i będzie miała zastosowanie do składek należnych od 1 stycznia 2023r.

 

Obowiązkowe ubezpieczenia komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej

Zmiany dotyczą wszystkich komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych.

Wraz z początkiem nowego roku komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zostali objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Dla celów tych ubezpieczeń komplementariusz jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność.

Komplementariusz takiej spółki zgłasza się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi: 05 43.

 

Wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych

Od 1 stycznia 2023r. wyłączony został obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych. Osoby te nadal pozostają w ubezpieczeniu zdrowotnym lecz bez obowiązku comiesięcznego opłacania za nie składek na to ubezpieczenie.

Płatnicy składek za te grupy ubezpieczonych nie powinni składać za styczeń 2023r. i kolejne miesiące raportów ZUS RCA za wskazane osoby, jeśli podlegają one wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będą opłacane za:

 1. osoby pobierające rentę, którym przyznano rentę na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujące dochody z tytułu emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów (zgłaszane z kodem tytułu ubezpieczenia: 25 10 xx, 25 11 xx);
 2. żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, pełniących terytorialną służbę wojskową, zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia, żołnierzy powołanych do służby w aktywnej rezerwie w dniach pełnienia tej służby, żołnierzy pasywnej rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe w dniach odbywania tych ćwiczeń lub pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 11 10 xx);
 3. uczniów w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 21 10 xx);
 4. dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej (zgłaszane z kodem tytułu ubezpieczenia 21 10 xx);
 5. bezrobotnych niepobierających zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 09 11 xx);
 6. niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 09 40 xx, 09 41 xx);
 7. studentów i doktorantów (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 18 11 xx, 18 12 xx);
 8. kombatantów i osoby represjonowane niepodlegające ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierające emerytury lub renty (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 22 10 xx);
 9. działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierające emerytury lub renty (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 22 10 xx);
 10. cywilne niewidome ofiary działań wojennych (zgłaszane z kodem tytułu ubezpieczenia 25 10 22, 25 10 23);
 11. absolwentów, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz osoby odbywające kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych – nowy tytuł do ubezpieczenia (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 21 10 xx).

 

          WYNAGRODZENIA          

Wzrasta wysokość wynagrodzeń.

W 2023r. wynagrodzenia minimalne będą podwyższane dwa razy w roku:

 • 1 stycznia 2023r.
 • 1 lipca 2023r.

Wysokość wynagrodzeń od 1 stycznia 2023r.:

 • wynagrodzenie minimalne (umowa o pracę) - 3 490 zł
 • minimalna stawka godzinowa (umowa zlecenie) - 22,80 zł/1h

Wysokość wynagrodzeń od 1 lipca 2023r.:

 • wynagrodzenie minimalne (umowa o pracę) - 3 600 zł
 • minimalna stawka godzinowa (umowa zlecenie) - 23,50 zł/1h

 

          PPK          

PPK to dobrowolny system oszczędzania emerytalnego.

 
Ważne!
Od 1 stycznia do 28 lutego 2023r. pracodawcy mają obowiązek poinformować wszystkich swoich zatrudnionych, którzy wcześniej złożyli pisemne rezygnacje z PPK, iż od 1 kwietnia 2023r. zaczną za nich przekazywać wpłaty na PPK.

 

Oczywiście będzie można ponownie dokonać rezygnacji z PPK. Określono termin od 1 marca do 10 marca 2023r., w którym to osoby zatrudnione, rezygnujące z PPK, mogą ponownie złożyć swoje oświadczenia. W tym wskazanym krótkim terminie pracodawcy będą przyjmować takie rezygnacje od zatrudnionych i przekazywać je do działów kadrowych lub biur rachunkowych.

W PPK obowiązuje cykliczny, tzw. autozapis. Oznacza on, że osoby w wieku 18 - 55 lat są zapisywane do programu automatycznie, o ile nie złożyły deklaracji o rezygnacji. Taki autozapis ma miejsce co 4 lata. Pierwszy ma miejsce w 2023r. Jeśli zatrudnieni nie złożą ponownie oświadczeń o rezygnacji konieczne będzie przystąpienie do programu.

 

Ważne!

28 luty 2023r. to ostatni dzień, obowiązywania poprzednio złożonych rezygnacji. Ponowną deklarację o rezygnacji zatrudnieni mogą złożyć od 1 marca 2023r. Złożone w tym terminie deklaracje będą ważne przez 4 lata. Jeżeli rezygnacje nie wpłyną do 10 marca 2023r. zakład pracy będzie obowiązany dokonać wpłat do PPK za pracownika.

 

          KSeF - Krajowy System e-Faktur          

KSeF to systemem teleinformatyczny służący do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych (w xml) czyli faktur elektronicznych. Obecnie faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z 3 dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i faktur elektronicznych.

Od 1 stycznia 2022 roku system w Polsce stosowany jest dobrowolnie. Przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie OBOWIĄZKOWY od 1 stycznia 2024r.  Będzie to oznaczać całkowity elektroniczny obieg dokumentów i niemalże całkowite wyeliminowanie z obiegu dokumentów papierowych – tak wynika z niedawno opublikowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

Nowym obowiązkiem będą objęci WSZYSCY podatnicy, zarówno VAT czynni jak i z VAT zwolnieni, posiadających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Ponadto ma zostać wprowadzony surowy system kar pieniężnych w przypadku nie wystawiania faktur w KSeF – kara wyniesie do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – kara pieniężna wyniesie do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze (nie mniej niż 1 000 zł).

 

Ważne!
Do tak rewolucyjnej zmiany należy się przygotować z wyprzedzeniem. W ciągu 2023r. musimy wspólnie przygotować się do wdrożenia KSeF. Każdy z Państwa najlepiej do I półrocza 2023r. powinien wystawiać już wyłącznie FV w formie elektronicznej. Do tego czasu aplikacje do fakturowania zostaną zintegrowane z KSeF co pozwoli Państwu na dobrowolne korzystanie z systemu, zanim jeszcze jego stosowanie stanie się obowiązkowe.

 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj → ksef-czyli-e-faktury-w-2023-roku

 

          POZOSTAŁE ZMIANY PODATKOWE          

Podatki i opłaty lokalne

W związku z inflacją i wzrostem wynagrodzeń, waloryzacji uległy niektóre wskaźniki mające wpływ na wysokość danin publicznych. Dotyczy to m.in. podatków i opłat lokalnych. Podatek od nieruchomości lub środków transportu może być wyższy niż w 2022 roku, szczegółowe stawki zależą natomiast od decyzji radnych w danej gminie.

Maksymalna stawka podatku nie może przekroczyć wysokości ustawowego limitu, który jest określony corocznie w drodze obwieszczenia ministra finansów, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji w pierwszym półroczu, zaokrąglając do pełnych groszy w górę.

Wraz z początkiem sierpnia zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną w 2023 r. o ok. 12%.

Co jednak istotne, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od nieruchomości ustala w uchwale rada gminy lub miasta, więc stawki te mogą się różnic w zależności od decyzji poszczególnych jednostek, niemniej jednak nie mogą przekroczyć limitu, o który mowa w powyższym rozporządzeniu.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2023r.:

od gruntów (1m2 powierzchni)

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z 1,03 zł na 1,16 zł,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – z 5,17 zł na 5,79 zł,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z 0,54 zł, na 0,61 zł,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – z 3,40 na 3,81 zł.

od budynków lub ich części (1m2 powierzchni)

 • mieszkalnych – z 0,89 zł na 1 zł,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z 25,74 zł na 28,78 zł,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – z 12,04 zł na 13,47 zł,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z 5,25 zł na 5,87 zł,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z 8,68 zł na 9,71 zł.

 

Najem prywatny - tylko na ryczałcie

Osoby fizyczne zarabiające na prywatnym wynajmie nieruchomości (poza działalnością gospodarczą) nie będą miały wyboru i za rok 2023 rozliczą podatek jedynie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie będzie już możliwości rozliczenia na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

Natomiast najem w ramach działalności gospodarczej nadal będzie mógł być opodatkowany według skali, ryczałtem lub liniowo. 

Zmiany dotyczą w zasadzie wszystkich osób osiągających dochody z najmu prywatnego nieprowadzących działalności gospodarczej w tym zakresie. Ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy dotychczas rozliczali się na skali podatkowej korzystając z możliwości odliczania kosztów na m.in: remonty, odpisy amortyzacyjne, odsetki od kredytu hipotecznego.

Od 1 stycznia 2023r. możliwe jest skorzystanie wyłącznie z jednej formy opodatkowania najmu prywatnego. Dotychczas podatnicy mieli możliwość wyboru pomiędzy skalą podatkową a ryczałtem, natomiast na skutek zmian wprowadzonych Polskim Ładem, możliwość ta została ograniczona tylko do tej ostatniej formy.

Podstawowa stawka ryczałtu w przypadku tego rodzaju działalności wynosi 8,5%. Po przekroczeniu rocznego przychodu 100 tysięcy zł, od nadwyżki należy zapłacić ryczałt według stawki 12,5%. Ryczałt liczymy od przychodu, a nie od dochodu. Oznacza to, że od podstawy opodatkowania nie można odliczyć kosztów, ponieważ ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie daje możliwości odliczania kosztów. Powinni na to zwrócić uwagę wszyscy podatnicy
dotychczas rozliczający się na zasadach ogólnych. Oprócz tego ograniczenia, należy również pamiętać o tym, że przy ryczałcie nie uwzględnia
się kwoty wolnej od podatku.

 

Ważne!

Powyższe dotyczy tak najmu nieruchomości prywatnych, np. domów, mieszkań, garaży, jak i ruchomości, np. samochodów, przyczep, furgonetek.
Stawka podatku wynosi:
 • 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł,
 • 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.
W 2023r. nie ma już możliwości wybrania dla prywatnego najmu formy opodatkowania, gdzie mogą być rozliczone również koszty. 

 

Ważne!

Podatek dochodowy z tytułu najmu prywatnego każdy z Państwa może rozliczyć poza biurem rachunkowym. Jednak fakt najmu, w przypadku podatników VAT czynnych MUSI być zadeklarowany w plikach JPK_VAT. Niezbędne jest zatem, poinformowanie biura o tym fakcie i dostarczanie dokumentów księgowych dotyczących najmu do zaksięgowania. 

 

Nieruchomości mieszkalne - zakaz amortyzacji

16 listopada 2021 roku prezydent podpisał ustawę o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie. Celem wdrożonych zmian, jak wyjaśnia rząd, było stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego. Od 2022 roku, na skutek zmian, weszły w życie przepisy dotyczące m.in. zakazu amortyzowania lokali mieszkalnych. Ustawodawca jednak wprowadził przepisy przejściowe, na mocy których niektóre lokale mogły być poddane amortyzacji do końca 2022 roku. Od 2023 roku natomiast został wprowadzony bezwzględny zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych.

Zmiany dotyczą wszystkich podatników, posiadających nieruchomości mieszkalne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, chcących zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu. Tylko do końca 2022r. można było zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu - nabyte / wybudowane przed 2022r. (przepis przejściowy). Zakaz obejmuje:

 • budynki mieszkalne,
 • lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Zakaz dotyczy zarówno nieruchomości mieszkalnych będących własnością podatników PIT (osób prowadzących jak i nieprowadzących działalności gospodarczej), jak i podatników CIT.

Pozostałe koszty związane z nieruchomościami (media, remonty, odsetki od kredytu) stanowią koszty podatkowe.

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2023r. amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne i lokale mieszkalne. 
Nie będą też mogły być rozliczane w kosztach podatkowych inwestycje w obcych budynkach i lokalach mieszkalnych, np. użytkowanych na podstawie umowy najmu czy użyczenia.

 

Zatem bezwzględnie należy ustalić, w jakim budynku/lokalu prowadzona jest Firma. Mieszkalnym czy niemieszkalnym? Pomocne będą tu dokumenty typu:

 • akt notarialny,
 • pozwolenie na budowę,
 • projekt budowlany,
 • decyzja o oddaniu obiektu do użytkowania,
 • wypis z rejestru budynków.

 

Wyniki tych ustaleń będą kluczowe dla wysokości kosztów podatkowych w 2023r. bowiem nieruchomości:

 • mieszkalne – będzie obowiązywał bezwzględny brak amortyzacji/brak kosztu podatkowego,
 • niemieszkalne – amortyzacja bez zmian pozostanie kosztem.

 

Ważne !
Kosztem nadal będą wydatki związane z eksploatacją nieruchomości mieszkalnych oraz koszty remontów. 

 

Kasa fiskalna - zmiany

Kasy fiskalne służą do ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych i rolników ryczałtowych. Nie każdy przedsiębiorca dokonujący sprzedaży dla tych grup ma obowiązek zakupu i używania kasy fiskalnej w swojej firmie. Ustawodawca przewidział szereg zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Firmy sprzedające usługi i towary wyłącznie innym firmom nie używają kasy fiskalnej w działalności gospodarczej. Transakcje zawarte z innymi podmiotami dokumentowane są na podstawie faktur i rachunków. Obowiązek używania kasy fiskalnej odnosi się do podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych.

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych powinien zapoznać się z przepisami w celu stwierdzenia, czy przysługuje mu zwolnienie z obowiązku instalacji kasy fiskalnej, i jakie są warunki tego zwolnienia.

 

Zwolnienie podmiotowe

Wielu przedsiębiorcom przysługuje zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej, jednak zazwyczaj tylko w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej charakteryzuje się bowiem limitem obrotów, po którego przekroczeniu podatnik ma 2 miesiące na zakup i rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Limit jest niewielki, wynosi 20 000 zł w skali roku. Przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub podatników którzy rozpoczęli sprzedaż na rzecz osób prywatnych bądź rolników ryczałtowych w trakcie roku obowiązuje proporcjonalnie niższy limit. Tracą oni prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w momencie, gdy obrót na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych przekroczy 20 000 zł w proporcji do ilości dni od momentu rozpoczęcia tego rodzaju sprzedaży w danym roku. Oznacza to, że w razie rozpoczęcia prowadzenia działalności w trakcie roku, przedsiębiorca przelicza proporcjonalnie limit uprawniający go do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej.

 

Zwolnienie przedmiotowe

Kolejnym rodzajem zwolnienia z kasy fiskalnej jest zwolnienie przedmiotowe przysługujące wąskiej grupie podatników wykonujących określone czynności. Niektóre czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostały zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Ze zwolnienia przedmiotowego przedsiębiorcy mogą korzystać bez względu na limit obrotów.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnień z kasy fiskalnej. W art. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymieniono katalog czynności, do których nie można stosować żadnych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

 

Wprowadzone zmiany dotyczą w zasadzie wszystkich podatników, którzy są objęci obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. 

 

Wycofanie kas z elektronicznym zapisem kopii

Obowiązek zakupu i instalacji kas fiskalnych online wprowadzony został etapami - w pierwszej kolejności do stosowania kas fiskalnych online zobligowane zostały branże, które w ocenie Ministerstwa Finansów są najbardziej narażone na nadużycia. Dotyczy to m.in. podatników świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi związane z wyżywieniem, usługi budowlane, fryzjerskie czy prawnicze. Pozostali przedsiębiorcy nadal mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” typu/rodzaju – w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii było możliwe to do 31 grudnia 2022r.

Wprowadzenie kas online dla podatników nieposiadających obowiązku ich stosowania nastąpiło poprzez brak faktycznej możliwości nabycia przez nich kas starego typu.

Tym samym od 2023r. funkcjonują równolegle dwa rodzaje kas fiskalnych – kasy online, oraz nabyte przez podatników do dnia 31 grudnia 2022r. kasy z elektronicznym systemem zapisu.

 

Sprzedaż węgla przez gminy bez kas rejestrujących

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 2442 ze zm.) dodana zostanie poz. 53 załącznika w następującym brzmieniu:

„53. Dostawa węgla kamiennego dokonywana z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), jeżeli dostawa ta w całości jest udokumentowana fakturą.”

Planowane zmiany weszły w życie z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2022r.

 

Kasa fiskalna w myjniach automatycznych – zmiany

Zwolnienie przedmiotowe

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z poz. 40 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia 2023 roku są usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

 1. bilonie lub banknotach lub
 2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Myjnie automatyczne mogą zatem korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej w myjniach automatycznych obowiązuje do 31 stycznia 2023 roku. Aktualnie nie ma zatem konieczności instalacji kasy fiskalnej w myjni automatycznej.

 

Kasy fiskalne w myjniach automatycznych – zmiany

Od 1 lutego 2023 roku zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej nie będzie można stosować w szczególności w przypadku świadczenia usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

W ramach wyjaśnienia do projektu nowego rozporządzenia czytamy:
„Przedmiotowy projekt rozporządzenia rozszerza zakres czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), także usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). Do tych czynności nie będzie miało zastosowania również zwolnienie wskazane w poz. 40 załącznika do projektu”.

Oznacza to, że od 1 lutego 2023 roku bezwzględnym obowiązkiem stosowania kas fiskalnych zostaną objęci w szczególności właściciele myjni automatycznych.

 

Ważne!
Z dniem 1 lutego 2023r. objęte obowiązkiem fiskalizacji zostaną usługi „mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej)”.

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących została wprowadzona możliwość rezygnacji z obowiązku umieszczania drukarki jako elementu konstrukcyjnego w kasach rejestrujących stosowanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

W uzasadnieniu projektu czytamy: „Projekt rozporządzenia zmieniającego wprowadza regulacje dostosowujące wymagania techniczne do warunków środowiskowych, jakie panują w myjniach samochodowych, tj. duża wilgoć, brak obsługi. Regulacje przewidują możliwość rezygnacji z obowiązku umieszczania drukarki w kasie rejestrującej do obsługi myjni”. Wyjaśniono także, że ta kategoria urządzeń fiskalnych obejmuje kasy, które mogą mieć zastosowanie np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych, rozporządzenie uwzględnia dostosowanie wymagań technicznych do warunków środowiskowych, charakterystycznych dla tej działalności.

Zmiany w rozporządzeniu mają na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań dla urządzeń do automatycznej sprzedaży towarów lub usług. Przepisy zostały dostosowane do planowanego rozszerzenia objęcia bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych automatycznej sprzedaży, w szczególności automatycznych myjni samochodowych.

 

Limity płatności gotówkowych - zmiany

Ustawodawca odracza obniżone limity płatności gotówkowych do 2024r. W tym roku jeszcze nie będziemy ich stosować.

Płatności gotówkowe to transakcje realizowane pomiędzy firmami. W tym ustawowym zapisie są one niestety limitowane. Proces polega na tym, że takie płatności mogą być regulowane w gotówce ale wyłącznie do kwoty 15 000 zł. Przyjęcie gotówki, czy zapłata gotówką w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę FV) przekracza 15 000 zł może być realizowana wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy (przelewem). Sankcją za naruszenie obowiązku płatności jest brak możliwości zaksięgowania takiego poniesionego wydatku w koszty podatkowe.

Natomiast transakcje realizowane z osobami fizycznymi w 2023r. mogą być rozliczane bez limitu w gotówce.

Od 1 stycznia 2024r.:

 • w transakcjach B2B limit płatności gotówkowych wyniesie 8 000 zł
 • w transakcjach B2C - limit płatności gotówkowych wyniesie 20 000 zł

 

Ważne!
Na skutek zmian, wprowadzonych Polskim Ładem, od początku 2024r. będą obowiązywały następujące limity:
* dla przedsiębiorców – limit płatności gotówką 8000 zł w ramach jednej transakcji z innym przedsiębiorcą (limit został zatem obniżony z 15 000 zł),
* dla konsumentów – limit płatności gotówką 20 000 zł w ramach jednej transakcji z przedsiębiorcą.

Początkowo zmiany miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022r., później od 1 stycznia 2023r., jednak zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1719), zmiany w tym zakresie będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024r.

 

Wydłużenie stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2736) został wydłużony czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego poprzez zmianę terminu końca jego obowiązywania z 31 grudnia 2022r. na 31 marca 2023r.

Przedłużenie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ma wpływ na:

 • bieg terminów w zakresie MDR – w przypadku schematu krajowego terminy MDR nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
 • ważność certyfikatów rezydencji – do 2 miesięcy po okresie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego płatnik może posłużyć się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019r. lub 2020r., pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie,
 • termin zgłoszenia wpłaty na rachunek spoza białej listy podatników VAT, który jest wydłużony do 14 dni – do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
 • czas oczekiwania na wydanie interpretacji indywidualnej, który do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego jest wydłużony o 3 miesiące.

 

Wskaźniki księgowe i podatkowe w 2023 roku

Wzrost stawek kilometrówki

Od 17 stycznia 2023r. wzrosną stawki za kilometr przebiegu samochodu osobowego, motocykli i motorowerów – wynika z rozporządzenia ministra infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. (Dz.U. 2023 poz. 5). Stawki te nie były zmieniane od 16 lat.

Nowe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wyniosą:

a) dla samochodu osobowego:
- o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześć. – 0,89 zł,
- o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześć. – 1,15 zł,

b) dla motocykla – 0,69 zł,

c) dla motoroweru – 0,42 zł.

 

Uwaga! 

Jeżeli oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (czyli przed 17 stycznia 2023r.), to do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu stosuje się już nowe stawki.

 

 


stan prawny aktualny na dzień 14.01.2023r.

źródło: podatki.gov.pl

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl

źródło: gazetaprawna.pl

źródło: kibr.pl

źródło: ltca.pl

 

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

Kliknij w linki, a znajdziesz Nas w social mediach:

 

                                              

 

 

Kliknij w ikonkę, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią na temat Naszego Biura: