złoto - najlepsza inwestycja

Inwestycje w złoto a podatki

Inwestycje w złoto a podatki

Rosnąca inflacja skłania do poszukiwań, w jaki sposób ochronić zgromadzone środki finansowe.

Jednym z klasycznych sposobów zabezpieczenia wartości pieniądza jest inwestycja w złoto. To świetna lokata kapitału na wypadek niestabilnej sytuacji geopolitycznej, a z taką aktualnie mamy do czynienia.

Lokując kapitał w metale szlachetne, warto jednak nie zapominać o kwestiach podatkowych.

 

Złoto złotu nie równe 

W złoto można inwestować na różne sposoby.

Wyróżnia się złoto fizyczne i złoto reprezentowane przez papiery wartościowe.

 

Złoto fizyczne może mieć postać: 

 • złotych monet bulionowych, spośród których najpopularniejsza są: Krugerrand, Wiedeński Filharmonik, Amerykański Orzeł, Australijski Kangur i Liść Klonowy,
 • monet bulionowych, sztab i sztabek złota.

 

Złoto reprezentowane przez papiery wartościowe może mieć postać:

 • giełdowych funduszy złota,
 • kontraktów terminowych na złoto CFD,
 • opcji na złoto.

Aktualnie znaczna część handlu złotem odbywa się za pośrednictwem przedstawionych powyżej instrumentów pochodnych. Inwestor w tym przypadku nie ma żadnej styczności z fizycznym złotem.

 

Cenna uwaga! 
Jest bardzo duża różnica w sposobie opodatkowania PIT dochodu uzyskanego z transakcji zbycia złota fizycznego i złota reprezentowanego przez papiery wartościowe. W pierwszym przypadku dochód może być w całości zwolniony z opodatkowania, a drugim zaś, zawsze opodatkowany 19-proc. podatkiem Belki. 
 

Złoto fizyczne - sprzedaż po pół roku zwolniona w całości od opodatkowania PIT

 

W przypadku kruszcu złota jego sprzedaż po pół roku, tak jak innych rzeczy używanych, podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Ma to miejsce tylko w przypadku zbycia złota fizycznego.

Wprawdzie, co do zasady, inwestycja w złoto ma charakter długoterminowy, niemniej gdyby miała mieć miejsce szybka sprzedaż to, jeżeli tylko złota sztabka lub moneta bulionowa będą przechowywane przez minimum pół roku, to inwestor sprzeda złoto bez konieczności uiszczania jakichkolwiek zobowiązań podatkowych.

 

Należy zadbać o dowód zakupu

Inwestując w złoto, należy zadbać o zachowanie dokumentacji. Faktura, paragon czy umowa kupna sprzedaży to dowód nie tylko na legalność pochodzenia kruszcu, ale i ważny dowód podatkowy. Dokument zakupu będzie pełnił kluczową rolę przy ocenie, czy sprzedaż ma miejsce przed upływem pół roku i jest opodatkowana, czy po upływie pół roku i jest zwolniona od podatku.

Jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem terminu półrocznego, to opodatkowany będzie dochód. Transakcję należy ujawnić w zeznaniu rocznym, wykazując odpowiednio przychód oraz koszty uzyskania przychodu. Dochód z transakcji będzie opodatkowany na zasadach ogólnych.

 

Jak liczyć pół roku?

Termin półroczny należy liczyć od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Przykład 

Podatnik nabył monety bulionowe w lutym 2022. Może je zbyć bez opodatkowania począwszy od 1 września.

 

Zamiana to transakcja nabycia i zbycia

Jako ciekawostkę warto zasygnalizować, iż  istnieją platformy internetowe, które umożliwiają inwestorom sprzedaż, zakup, ale i zamianę kruszcu. Transakcja sprzedaży raczej jest klarowna dla inwestora. Trzeba jednak zaznaczyć, że zamiana np. wymiana monety na inną monetę z innym inwestorem to jednocześnie transakcja sprzedaży (własnej monety) i transakcja zakupu monety od innego inwestora. Zatem, występują tu dwie transakcje, z których sprzedaż należy zbadać pod kątem konieczności opodatkowania. Na gruncie podatku dochodowego zawsze tu mamy do czynienia z transakcją zbycia.

 

Ważne od kogo kupujemy - od osób fizycznych z PCC, od dealera bez dodatkowych kosztów

Zakup fizycznego złota bezpośrednio z mennicy, czy od dealera nie będzie wiązał się z dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi. Zakup od osoby fizycznej zaś, to dodatkowy koszt 2-proc. PCC.

Zakup złota fizycznego wiąże się z koniecznością złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PPC- 3 oraz uregulowania należnego podatku w ciągu 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy. Obowiązek zapłaty podatku PCC spoczywa na nabywcy. Obowiązek ten nie wystąpi w sytuacji gdy transakcja będzie miała wartość do 1000 zł. Wówczas, zastosowanie znajduje zwolnienie od opodatkowania PCC.

 

Sprzedaż złota niematerialnego zawsze z podatkiem Belki 

Zupełnie odmiennie wygląda sytuacja ze zbyciem papierów wartościowych reprezentujących złoto np. certyfikatów inwestycyjnych, akcji producenta złota czy opcji na złoto, kontraktów CDF na złoto. W tym przypadku w każdej sytuacji, gdy zostanie wygenerowany zysk, to zawsze należy liczyć się z koniecznością jego pomniejszenia o 19-proc. podatek Belki. Okres pomiędzy zakupem a sprzedażą papierów pozostaje tu zupełnie bez znaczenia.
 

Zakup złota zwolniony z podatku VAT

Zakup fizycznego złota jest także atrakcyjny na gruncie VAT. Dostawa złota korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT.

Złoto inwestycyjne w rozumieniu ustawy o VAT to:

1) złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;
2) złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
b) zostały wybite po roku 1800,
c) są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
d) są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

 


Podstawa prawna:

stan prawny na dzień 17.07.2022r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

 


ZUS - wnioski o dofinansowanie

ZUS - wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie z ZUS, dedykowane poprawie warunków pracy pracowników

 

Do 8 lipca 2022 roku ZUS przyjmuje wnioski na projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Mówiąc bardziej obrazowo - przedsiębiorcy, którzy inwestują w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników - mogą inwestycje te realizować przy współfinansowaniu z ZUS.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać do 8 lipca 2022r.

Jeżeli w tym terminie wpłynie liczba wniosków, których realizacja nie wyczerpie w całości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w ramach konkursu, ZUS ogłosi II turę naboru wniosków w konkursie oraz poda nowy termin składania wniosków na stronie www.zus.pl i stronie BIP.

 

Jakie projekty objęte są dofinansowaniem?

Dofinasowanie obejmie projekty, które:

 • poprawią bezpieczeństwo pracy,
 • zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz
 • zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

 

Ważne!
Nie można ubiegać się o dofinansowanie dla stanowisk pracy, które obecnie nie funkcjonują. Zatem, wnioskować można tylko o wsparcie dla stanowisk pracy funkcjonujących w dniu złożenia wniosku.

 

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy,
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym,
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną,
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza,
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy,
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne,
 • środki ochrony indywidualnej.

W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Szczegółowy katalog działań zawiera katalog działań inwestycyjnych i doradczych dostępny jest pod linkiem: https://bip.zus.pl/documents/493361/5439248/Za%C5%82%C4%85cznik+Nr+4+Katalog+dzia%C5%82a%C5%84+inwestycyjnych+i+doradczych.pdf

Jako przykłady można tu podać zakup: wózków magazynowych, wózków jezdniowych, ręcznych wózków platformowych dwunożycowych, wyciągów towarowych (wind dekarskich) czy zestawów do zrywki drewna oraz różnego rodzaju osłon do maszyn i urządzeń  technicznych.

 

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek ZUS,
 • nie zalega z opłacaniem podatków,
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Kluczowe warunki formalne:

 • złożenie wniosku w formie elektronicznej i na właściwym formularzu za pośrednictwem strony https://prewencja.zus.pl/,
 • wskazanie liczby kontrolnej we wniosku,
 • wskazanie przynajmniej jednego adresu mailowego.

Wniosek, który nie spełnia któregokolwiek z powyższych kryteriów, nie podlega rozpatrzeniu.

 

Wzór wniosku

https://bip.zus.pl/documents/493361/5439248/Za%C5%82%C4%85cznik+Nr+2+Formularz+wniosku+o+dofinansowanie.pdf/2101d7f4-2632-5e0a-1d6b-40cd9ff7adf5?t=1651150475463

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl z wykorzystaniem zakładki „Wysyłam wniosek”.

Wniosek należy przygotować wyłącznie z wykorzystaniem formularza wniosku w formie edytowalnej pdf.

 

Kwota dofinansowania

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 tys. złMaksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą zaś:

 • dla działań inwestycyjnych – 299 tys. zł,
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 tys. zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80 proc. szacowanej wartości projektu. Kwoty dofinansowania są kwotami brutto.

Wnioskodawca musi posiadać wkład własny na pokrycie różnicy pomiędzy wartością projektu a kwotą dofinansowania.

 

Przykład:

Wartość inwestycji wynosi 100.000,00 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania to 100.000,00 zł x 80% = 80 000,00 zł.

Kwota wypłaty I transzy wynosi 80.000,00 zł x 60% = 48.000,00 zł.

100.000,00 zł – 48.000,00 zł = 52.000,00 zł.

Wnioskodawca musi posiadać środki własne na realizację projektu w wysokości 52.000,00 zł oraz środki na koszty związane z realizacją projektu, które nie podlegają dofinansowaniu.

II transzę w wysokości 32.000,00 zł wnioskodawca otrzyma w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu odbioru projektu przez ZUS.

 

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana nie później niż do 31 grudnia br. Na liście rankingowej wskazani będą wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania oraz niezakwalifikowane do dofinansowania.

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się pod adresem: https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01

 

ZUS - wnioski o dofinansowanie
ZUS - wnioski o dofinansowanie

Podstawa prawna:

stan prawny na dzień 07.07.2022r.

źródło: taxalert.lex.pl

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

Opinie GOOGLE

 


Polski Ład 2.0 - niskie podatki 2022 [podręcznik podatnika]

Polski Ład 2.0 - niskie podatki 2022 [podręcznik podatnika]

Podręcznik Niskie Podatki

Niskie podatki to nowa odsłona Polskiego Ładu 2022 roku oznaczona symbolem 2.0. Ta wersja nanosi kluczowe zmiany na pierwotną wersję 1.0 w przestrzeni podatkowej w zakresie zarówno dotyczącej przedsiębiorców, jak i pracowników oraz emerytów. Ministerstwo Finansów przygotowało dla podatników informator z nowymi rozwiązaniami podatkowymi, który wyjaśnia poszczególne zmieniane kwestie. Jak już wcześniej informowaliśmy nowe przepisy weszły w życie w dniu 1 lipca 2022 roku. W poprzednim wpisie blogowym prezentowaliśmy prezentację medialną. Dziś postanowiliśmy przybliżyć Państwu podręcznik MF, zamieszczając go tutaj, na naszym blogu.

Zapraszamy do lektury.

 

podręcznik podatnika - niskie podatki
Polski Ład 2.0 → niskie podatki [podręcznik podatnika]
Polski Ład 2.0 → niskie podatki [podręcznik podatnika]


Spis treści

 

 


POLSKI ŁAD 2.0 - Najważniejsze zmiany

Nowa skala podatkowa

 

 

Uchylenie ulgi dla klasy średniej

 

Uchylenie mechanizmu "rolowania" zaliczek na podatek 

 

 

Preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci

 

 

Rozliczanie składek zdrowotnych

 

Rozliczanie składek zdrowotnych - podatek liniowy

 

 

Rozliczanie składek zdrowotnych - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

 

 

Rozliczanie składek zdrowotnych - karta podatkowa

 

Rozszerzenie zwolnień przedmiotowych

 

Zmiany w uldze dla młodych, uldze na powrót, uldze dla rodzin 4+ oraz uldze dla pracujących seniorów

 

 

Zmiany dla osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

 

 

Dodatkowy zwrot podatku w związku z likwidacją ulgi dla klasy średniej

 

 

 


NISKIE PODATKI - Zmiany w obowiązkach płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Stosowanie kwoty wolnej w trakcie roku

 

 

 

Wnioski i oświadczenia podatników

 

 

 

Brak obowiązku poboru zaliczek na podatek

 

 


Zmiany w ulgach podatkowych

 

Ulga na związki zawodowe

 

 

 

Ulga na zabytki

 

 

 

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci

 

 

 


Zmiana formy opodatkowania dochodów (przychodów) osiągniętych w 2022r.

 

Zmiana formy opodatkowania po zakończeniu 2022 roku

 

 

 

 

Zmiana formy opodatkowania w trakcie 2022 roku

 

 


Pozostałe zmiany

 

Zmiana terminu składania PIT-28 i PIT-28S

 

Zmiana terminu płatności ryczałtu za grudzień/IV kwartał

 

 

 

Zmiana terminu zaliczenia do KUP składek finansowanych przez płatnika

 

Odroczenie wdrożenia JPK PIT/CIT

 

Polski Ład 2.0 - niskie podatki 2022 [podręcznik podatnika]


źródło: mf.gov.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

opinie w GOOGLE
opinie w GOOGLE

Polski Ład 2.0 – zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej w 2022 roku

Polski Ład 2.0 – zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej w 2022 roku

Polski Ład 2.0 – zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej w 2022 roku

 

Aktualnie wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje w bezpośrednim związku z formą opodatkowania dochodów/przychodów przedsiębiorcy. Zapłacone składki nie podlegają odliczeniu od podatku. Od lipca 2022r. zasady te ulegają częściowym zmianom.

 

Podatnicy: 

 • podatku liniowego - płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4,9 proc. dochodu (ale nie mniej niż 270,90 zł za miesiąc),
 • podatku rozliczanego według skali (na zasadach ogólnych) - płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. dochodu (ale nie mniej niż 270,90 zł za miesiąc),
 • podatnicy karty podatkowej płacą stałą kwotową składkę w wysokości 270,90 zł miesięcznie,
 • zaś u podatników podatku zryczałtowanego wysokość składki ma charakter kwotowy i jest zależna od wysokości przychodu,
 • roczne przychody 0 - 60 000 zł - składka 335,94 zł,
 • roczne przychody 60 000,01 - 300 000,00 - składka 559,89 zł,
 • roczne przychody powyżej 300 000 zł - składka 1 007,81 zł.

 

W Polskim Ładzie do chwili obecnej żaden z przedsiębiorców nie miał prawa do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej nawet w najmniejszej części. 

 

Nowelizacja przepisów jednak to zmieni. Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać przychód/dochód o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Według Ministerstwa Finansów to rozwiązanie dotyczy łącznie ok. 1,4 mln podatników.


Uwaga!
Nowelizacja przepisów to nie jest powrót do rozwiązań, które były stosowane przed Polskim Ładem. Różnica jest diametralna. Do końca 2021r. przedsiębiorcy mieli prawo do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej (7,75% podstawy) od podatku. Taka konstrukcja powodowała, że znaczna część zapłaconej składki do ZUS podlegała odliczeniu od podatku. W efekcie tego, podatek był niższy do wpłaty o 328,78 zł miesięcznie. Za rok podatkowy 2021r. podatnicy mieli prawo odliczyć łącznie 3 928,60 zł zapłaconych składek, czyli mówiąc wprost na odliczeniu ZUS oszczędzali niemal 4 000 zł.


Polski Ład 2.0 – zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej w 2022 roku

 

O jakich kwotach oszczędności możemy mówić teraz?

Aktualnie odliczenie będzie realizowane od przychodu / dochodu, a co więcej odliczeniu będzie podlegała nie całość, a tylko część zapłaconych składek. Dla każdej z form opodatkowania przewidziano inny mechanizm odliczenia. Na konkretnych liczbach wskazujemy, jakie teraz będą korzyści finansowe.

 

Zasady ogólne (skala podatkowa) - bez odliczenia

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych nie będą mieli prawa do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej w ogóle. Powyższe wynika z faktu, iż ta grupa podatników skorzysta na innej zmianie podatkowej. Otóż, podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych skorzystają na obniżeniu stawki podatku PIT z 17% do 12%. Nowa, obniżona stawka podatkowa będzie stosowana już począwszy od rozliczenia miesiąca czerwca. Zatem zaliczka, na podatek dochodowy za czerwiec płatna do 20 lipca będzie obliczana już z uwzględnieniem niższej stawki podatkowej.

Co więcej, stawka 12% PIT będzie znajdowała zastosowanie do dochodów z całego roku podatkowego 2022r. Rozliczenia za poprzednie miesiące według stawki 17% nie będą wymagały korekty. Stawka 12% znajdzie zastosowanie do całości dochodów i będzie zastosowana w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy 2022. Zatem, podatnicy, którzy w pierwszym półroczu wpłacali zaliczkę na podatek dochodowy tzw. PIT-5, mogą liczyć na zwrot nadwyżki w zeznaniu rocznym.

 

Podatek liniowy - odliczenie do kwotowego limitu

Podatnicy podatku liniowego nabędą prawo do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu lub zamiennie zaliczenia ich w koszty. Jednak prawo to limitowane jest kwotą 8 700 zł. Tylko do tej kwoty będzie można zaksięgować lub odliczyć  zapłacony ZUS na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Czy to oznacza, że podatnik zaoszczędzi 8 700 zł ? Absolutnie nie.

Realna korzyść  finansowa to 1 653 zł, ponieważ tak jak wskazano powyżej odliczenie realizowane jest na poziomie dochodu a nie podatku.

 

Przykład 

Pan Adam rozlicza się w formie podatku liniowego. Jego miesięczne dochody kształtują się na poziomie około 50.000 zł. Płaci do ZUS 4,9% swojego dochodu na poczet Funduszu Ubezpieczeń  Zdrowotnych. Obliczenie: 50.000 x 4,9% = 2 450 zł miesięcznie co w skali roku daje 2450 x 12 mcy = 29.400 zł. Z zapłaconych kwot tylko 8 700 będzie mógł zaksięgować w koszty lub odliczyć od podatku: 8 700 x 19% = 1 653 w skali roku.

 

Rekomendujemy!
Podatnicy podatku liniowego mogą zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczyć do kosztów podatkowych lub odliczyć od dochodu. Rekomendujemy to pierwsze rozwiązanie, gdyż jest korzystniejsze finansowo. Jeżeli zaksięgujemy zapłacony ZUS w koszty, to obniżymy dochód firmy a tym samym, zapłacimy nie tylko niższy podatek dochodowy, ale i ZUS. Tym samym dodatkowo zaoszczędzimy na tym rozwiązaniu 8 700 x 4,9% = 426,30 zł. 

 

Ważne! Limit odliczenia składek na FUZ będzie waloryzowany co rok.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – 50% składek odliczane od przychodu

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego będą mieli prawo odliczyć od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Czy to oznacza, że odzyskają połowę zapłaconych na FUZ kwotę? Niestety nie.

Odliczenie realizowane jest od przychodu. Realnie, oznacza to, że z 50% zapłaconych składek ZUS podatnik odzyska tyle procent, ile wynosi jego stawka ryczałtu. 

 

Przykład

Pa Adam prowadzi firmę budowlaną - jego stawka ryczałtu to 5,5 proc. 

Miesięcznie płaci 559,89 zł składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z tego będzie miał prawo odliczyć od przychodu 50 proc. Obliczenie: 559,89 x 50 proc. = 279,95 zł. Aby obliczyć realną finansową korzyść Pana Adama należy kwotę 279,95 zł pomnożyć razy stawkę podatku 5,5 proc. a to daje wynik 15,40 zł i to jest kwota realnej oszczędności.  

 

Karta podatkowa – do odliczenia 19% zapłaconych składek

Podatnicy karty podatkowej obniżą swoje zobowiązania podatkowe o 19% zapłaconej składki zdrowotnej.  Wysokość składki dla tej grupy przedsiębiorców wynosi 270,90 zł. Obliczenie: 270,90 zł x 19% = 51,47 zł. Nowelizacja przepisów dla tej grupy podatników oznacza niższe wpłaty na kartę podatkową o około 50 zł miesięcznie.  

 

Osoby współpracujące - niższe składki, które też będzie można odliczyć

W przypadku osób współpracujących będą miały miejsce dwie zmiany.

Pierwsza zmiana - obniżenie wysokości miesięcznej składki do 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w  czwartym kwartale roku poprzedniego (dotychczas było to 100%).

Aktualnie osoby współpracujące płaciły FUS w kwocie 559,89 zł miesięcznie, po zmianie będzie to 419,92 zł.

Druga zmiana - składki za osoby współpracujące na FUS będą odliczane odpowiednio od przychodu/ dochodu na zasadach takich, jak w przypadku przedsiębiorców.

 

Polski Ład 2.0 nowa wersja

 


Podstawa prawna:

art. 5, 10 i 36 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)

stan prawny na dzień 01.07.2022r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"

 

opinie w GOOGLE
opinie w GOOGLE

Polski Ład 2.0 – zmiany dla ryczałtu w 2022 roku

Polski Ład 2.0 – zmiany dla podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Nowelizacja Polskiego Ładu weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Polski Ład 2.0 swoimi istotnymi zmianami objął również osoby rozliczające się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co to oznacza? Ni mniej ni więcej jak:

 • możliwość wyboru opodatkowania roku 2022 według skali podatkowej,
 • możliwość rezygnacji z ryczałtu od lipca 2022 roku i przejście na skalę podatkową,
 • zmianę terminów zapłaty ryczałtu,
 • zmianę terminu składania zeznania rocznego,
 • możliwość odliczenia składki zdrowotnej od przychodów.

 

Możliwość wyboru opodatkowania roku 2022 według skali podatkowej

Przedsiębiorca, który w roku 2022 korzysta z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będzie miał możliwość wybrania opodatkowania działalności gospodarczej według skali podatkowej.

 

Przedsiębiorcy, którzy wybrali na rok 2022 opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą podatek, w zależności od tego jakiego rodzaju przychody osiągają. Stawki podatku wynoszą od 2 do nawet 17 procent.

 

Z uwagi na zmiany w skali podatkowej w trakcie roku (zmiana z 17% na 12% stawki PIT, likwidacja ulgi dla klasy średniej) ustawodawca postanowił, że przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt, będą mieli możliwość wybrania opodatkowania działalności według skali podatkowej. Wybór ten dokonają po zakończonym 2022r.

 

Przedsiębiorca, będzie zobowiązany w terminie do końca kwietnia 2023 roku (z uwagi na fakt, iż wypada to w niedzielę, to termin upływa 2 maja 2023 roku - pierwszy dzień roboczy) wybrać, czy chce opodatkować swoją działalność na zasadach ryczałtu, czy na zasadach skali podatkowej. Przedsiębiorca nie będzie miał jednak możliwości wybrania opodatkowania ryczałtem, jeśli wybrał skalę. Wybór opodatkowania działa tylko w jedną stronę.

Na co zwrócić uwagę?

Przeliczenie zeznania rocznego będzie dotyczyło tylko 2022r.

Jeśli przedsiębiorca będzie chciał także w 2023r. wybrać opodatkowanie na zasadach skali podatkowej, to musi dokonać zmiany formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym posiada pierwszy przychód.

 

Przykład:

Przedsiębiorca uzyska przychód w styczniu 2023 r. Aby wybrać opodatkowanie według skali podatkowej, zamiast dotychczasowego ryczałtu, konieczne jest dokonanie zmiany w CEIDG do 20 lutego 2023 roku.

 

Konieczne będzie wykazanie w zeznaniu PIT-36 zaliczek płaconych w roku 2022 na ryczałcie. Zaliczki te będą rozliczone na poczet zeznania PIT-36.

 

Konieczne będzie wyliczenie składki zdrowotnej przy skali podatkowej. Przedsiębiorca na skali podatkowej płaci składkę w wysokości 9% dochodu, natomiast na ryczałcie płacił odpowiednio dla pierwszej grupy (przychód w roku do 60 tysięcy zł) 335,94 zł miesięcznie, dla drugiej grupy (przychód od 60 tysięcy do 300 tysięcy zł) 559,89 zł miesięcznie, dla trzeciej grupy (przychód w roku powyżej 300 tysięcy zł) 1007,81 zł miesięcznie. Różnica w kwocie składki zdrowotnej powinna być brana pod uwagę podczas podejmowania decyzji przy zmianie formy opodatkowania.

 

Konieczne będzie sporządzenie remanentów, zaprowadzenie księgi przychodów i rozchodów. To jest dodatkowa praca dla księgowych i biur rachunkowych.

Uwaga!
Jeśli przedsiębiorca zostawi analizy na koniec kwietnia i dojdzie do wniosku, że skala generalnie będzie dla niego korzystniejsza także w 2023 roku, może już nie zdążyć ze zmianą formy opodatkowania. Termin na dokonanie zmiany upłynie w większości przypadków 20 lutego 2023 (po osiągnięciu przychodów w styczniu 2023). Nie zostawiajmy więc analiz na koniec kwietnia!

 

Ważne! W przypadku prowadzenia spółki opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zawiadomienie o wyborze skali podatkowej za 2022r. dokonują wszyscy wspólnicy.

 

Polski Ład 2.0 – zmiany dla ryczałtu w 2022 roku

 

Możliwość rezygnacji z ryczałtu od lipca 2022 roku i przejście na skalę podatkową

Przedsiębiorca w terminie do 22 sierpnia 2022 roku może złożyć zawiadomienie o rezygnacji od 1 lipca 2022 z opodatkowania działalności na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz skali podatkowej.  Nie ma żadnego obowiązującego wzoru takiego oświadczenia. Powinno z niego wynikać jedynie, że podatnik rezygnuje od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku z opodatkowania ryczałtem na rzecz skali podatkowej. Oświadczenie składa się pisemnie do naczelnika urzędu skarbowego.

 

Ważne!
Decyzja ta jest zmianą formy opodatkowania, a zatem jeśli przedsiębiorca w roku 2023 będzie chciał ponownie wrócić do ryczałtu będzie musiał dokonać wyboru do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyska pierwszy przychód.

Na co zwrócić uwagę?

Za 2022r. przedsiębiorca będzie miał dwa PIT-y, jeden dla ryczałtu, a drugi dla skali podatkowej.

Przedsiębiorca za pół roku będzie miał prowadzoną ewidencję przychodów, a za drugie pół roku księgę przychodów i rozchodów.

Od lipca 2022 r. będzie płacił składki zdrowotne według na zasadach dotyczących skali podatkowej, czyli 9% dochodu z działalności gospodarczej

 

Zmiana terminów zapłaty ryczałtu

W odniesieniu z kolei do płatności podatku, ulega skróceniu czas zapłaty za grudzień lub IV kwartał roku. Nowy termin zapłaty upływać będzie 20 stycznia. Za rok 2022 jeszcze nadal obowiązuje dotychczasowy termin zapłaty - 28.02.2023 roku.

 

Zmiana terminów składania deklaracji

Od 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie zasada, że termin na składanie PIT-28 dla osób rozliczających się na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych upływać będzie 30 kwietnia kolejnego roku. Podatnicy będą więc mieli więcej czasu na składanie zeznań rocznych.

 

Odliczenie składek zdrowotnych

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składki zdrowotne od przychodu w wysokości 50% zapłaconych składek.

Dodatkowo ustawodawca zdecydował się na umożliwienie odliczenia zapłaconych składek w okresie od stycznia do czerwca w rozliczeniach za okres od lipca do grudnia 2022 roku.

Już przy obliczaniu ryczałtu za czerwiec 2022 r. można pomniejszyć przychód za czerwiec o połowę składek zdrowotnych zapłaconych za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2022r.

 

Ważne!
W przypadku, kiedy przedsiębiorca stosuje różne stawki podatku np. 8,5 proc. oraz 17 proc., wtedy w odliczeniach stosuje się proporcję. Proporcja odliczenia zapłaconej składki sprawdzana będzie co miesiąc i odliczenie od przychodów dokonywane w oparciu o nią.

 

Polski Ład 2.0 nowa wersja

 


nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin - Twoja Księgowość"
opinie w GOOGLE
opinie w GOOGLE
Polski Ład 2.0 – zmiany w podatku liniowym w 2022 roku

Polski Ład 2.0 – zmiany w podatku liniowym w 2022 roku

Polski Ład 2.0 – zmiany w podatku liniowym w 2022 roku

 

Jak już wspominaliśmy, nowelizacja Polskiego Ładu 2.0 obowiązuje od 1 lipca 2022 roku. Polski Ład 2.0 (bo o nim tu mowa) wnosi zasadnicze zmiany przede wszystkim dla osób rozliczających się podatkiem liniowym w 2022 roku. Jakie? Otóż daje:

 • możliwość wyboru opodatkowania roku 2022 na zasadach skali podatkowej,
 • limituje możliwość odliczenia składki zdrowotnej od dochodu.

 

Możliwość wyboru opodatkowania roku 2022 na zasadach skali podatkowej

Przedsiębiorca, który w roku 2022 korzysta z opodatkowania podatkiem liniowym od teraz będzie miał możliwość wybrania opodatkowania działalności gospodarczej według skali podatkowej.

 

Przedsiębiorca, który w roku 2022 korzysta z opodatkowania podatkiem liniowym płaci podatek w wysokości stałej, tj.  19% osiąganego dochodu. Dodatkowo od 1 stycznia 2022 roku składka zdrowotna w jego przypadku wynosi 4,9% dochodu, jaki osiąga z działalności gospodarczej.

 

Z uwagi na zmiany w skali podatkowej w trakcie roku (zmiana z 17% na 12% oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej) ustawodawca postanowił, że przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy, będą mieli możliwość wybrania opodatkowania działalności na zasadach skali podatkowej. Wybór ten dokonają po zakończonym roku 2022.

 

Przedsiębiorca, będzie zobowiązany w terminie do końca kwietnia 2023 roku (z uwagi na fakt, iż wypada to w niedzielę, to termin upływa 2 maja 2023 roku - pierwszy dzień roboczy) wybrać, czy chce opodatkować swoją działalność na zasadach podatku liniowego, czy według skali podatkowej (dochód opodatkowany 12/32 procent).

Ważne! Przedsiębiorca nie będzie miał jednak możliwości wybrania opodatkowania podatkiem liniowym, jeśli wybrał skalę. Wybór opodatkowania działa tylko w jedną stronę.

 

Polski Ład 2.0 – zmiany w podatku liniowym w 2022 roku

Na co zwrócić uwagę?

Przeliczenie zeznania rocznego będzie dotyczyło tylko roku 2022.

Jeśli przedsiębiorca będzie chciał także w roku 2023 wybrać opodatkowania na zasadach skali podatkowej, to musi dokonać zmiany formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym posiada pierwszy przychód.

 

Przykład:

Przedsiębiorca uzyska przychód w styczniu 2023. Aby wybrać opodatkowanie według skali podatkowej zamiast dotychczasowego podatku liniowego konieczne jest dokonanie zmiany w CEIDG do 20 lutego 2023 roku.

Konieczne będzie wykazanie w zeznaniu PIT-36 zaliczek płaconych w roku 2022 na podatek liniowy. Zaliczki te będą rozliczone na poczet zeznania PIT-36.

Konieczne będzie wyliczenie składki zdrowotnej według skali podatkowej. Przedsiębiorca na skali podatkowej płaci składkę w wysokości 9 proc. dochodu, natomiast na podatku liniowym płacił 4,9 proc. dochodu.

Nie ma możliwości, aby w przypadku, kiedy przedsiębiorca ma nadpłatę w podatku przeksięgować to na poczet dopłaty do składki zdrowotnej. W przypadku składki zdrowotnej przedsiębiorca będzie musiał odrębnie dopłacić do ZUS różnicę.

 

Ważne!
Jeśli przedsiębiorca zostawi analizy na koniec kwietnia i dojdzie do wniosku, że skala generalnie jest dla niego lepsza także w 2023 roku, może już nie zdążyć ze zmianą na skalę za rok 2023. W większości przypadków, termin na zgłoszenie zmiany formy opodatkowania minie 20 lutego 2023 (jeśli przychód był w styczniu 2023). Nie zostawiajmy więc analiz na koniec kwietnia!

Odliczenie składek zdrowotnych w 2022 roku

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składki zdrowotne w wysokości 8 700 zł rocznie od dochodu. Odliczenie dotyczy zarówno składek zdrowotnych przedsiębiorcy, jak i osoby współpracującej. Limit 8 700 zł odliczenia od dochodu lub ujęcia w kosztach uzyskania przychodu jest jeden. Kwota ta będzie rokrocznie aktualizowana. Skorzystanie z pełnego odliczenia może przynieść oszczędności w wysokości 1653 zł rocznie.

 

Dodatkowo ustawodawca zdecydował się na umożliwienie odliczenia zapłaconych składek w okresie od stycznia do czerwca w rozliczeniach za okres od lipca do grudnia 2022 roku.

 

Ważne!
Nie ma wskazanego jednego sposobu, w jaki sposób rozliczyć kwotę zapłaconych składek.
Przedsiębiorca może tego dokonać w jednym miesiącu lub w kilku, aż do wyczerpania rocznego limitu.
Już przy obliczaniu zaliczki na podatek za czerwiec 2022 r. można pomniejszyć dochód za czerwiec/II kwartał 2022 o połowę składek zdrowotnych zapłaconych w okresie 01.01-30.06.2022

 

Polski Ład 2.0 nowa wersja


Podstawa prawna:

stan prawny na dzień 01.07.2022 r.

źródło: taxalert.lex.pl

 

nowe logo biura rachunkowego "Manufaktura.Konin" - Twoja Księgowość
opinie w GOOGLE
opinie w GOOGLE

Polski Ład 2.0 – zmiany dla skali podatkowej w 2022 roku

Polski Ład 2.0 – zmiany dla skali podatkowej w 2022 roku

Polski Ład 2.0 – zmiany dla skali podatkowej w 2022 roku

 

Doczekaliśmy się pierwszej nowelizacji Polskiego Ładu, która weszła w życie 1 lipca 2022 roku. Polski Ład 2.0 (tak brzmi aktualna wersja) wnosi konkretne zmiany dla podatników rozliczających się według skali podatkowej w 2022 roku. Są nimi:

 • obniżenie stawki podatku z 17 do 12 procent;
 • zmiana kwoty zmniejszającej podatek (kwota wolna pozostaje bez zmian);
 • brak możliwości rozliczania składek zdrowotnych;
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej;
 • możliwość rozliczenia jako samotny rodzic.

 

Polski Ład 2.0 – zmiany dla skali podatkowej w 2022 roku

 

Obniżenie stawki podatku z 17% do 12% 

Zmiana stawki podatku następuje z dniem 1 lipca 2022 roku, jednakże zwrócić należy uwagę na to, że:

 • przedsiębiorcy już w rozliczeniu dochodu za czerwiec 2022 lub II kwartał 2022 mogą stosować stawkę 12%,
 • wynagrodzenia wypłacane po 1 lipca będą mieć stosowaną stawkę 12%, nawet jeśli są to wynagrodzenia za czerwiec.

Za cały rok 2022 zastosowanie znajdzie już stawka 12%, mimo, że przepisy wchodzą w życie od 1 lipca 2022 roku.

 

Zmiana kwoty zmniejszającej podatek (kwota wolna pozostaje bez zmian)

W związku ze zmianą stawki podatku z 17 do 12 procent konieczne było, przy zachowaniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy zł wprowadzenie zmiany wysokości kwoty zmniejszającej podatek. Kwota zmniejszająca podatek wynosić będzie od 1 lipca 2022 roku 3,6 tysięcy zł rocznie. W przypadku osób, które pracują na etacie lub na zleceniach, kwota zmniejszająca podatek wyniesie miesięcznie 300 zł, zamiast dotychczasowych 425 zł.

 

Brak możliwości rozliczania składek zdrowotnych

Ustawodawca w ramach pakietu Polski ład 2.0 zdecydował się na umożliwienie części przedsiębiorcom rozliczenie składki zdrowotnej. W przypadku osób, które mają swoje działalności gospodarcze lub osiągają przychody np. ze stosunku pracy opodatkowane na skali podatkowej, nie zostało przewidziane takie rozwiązanie. Osoby te zatem nadal (tak jak w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.) nie będą mogły rozliczyć składek zdrowotnych ani w kosztach uzyskania przychodu, ani odliczyć od podatku czy dochodu.

 

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ustawodawca w ramach pakietu Polski Ład 1.0 wprowadził rozwiązanie tzw. ulgi dla klasy średniej, która w zamyśle miała doprowadzić do tego, aby tzw. klasa średnia nie straciła na Polskim Ładzie. Jednocześnie okazała się rozwiązaniem skomplikowanym, którego zastosowania nawet Ministerstwo Finansów nie mogło w sposób jednoznaczny i prosty wyjaśnić. Zdecydowano się zatem na obniżenie od 1 lipca 2022 roku stawki podatku z 17% do 12% oraz likwidację ulgi dla klasy średniej. Już za cały rok 2022 podatnicy nie będą mieli stosowanej ulgi dla klasy średniej. Jeśli ulga stosowana była w okresie od stycznia do czerwca 2022, to po zmianach podatnicy podczas sporządzania zeznania rocznego będą rozliczali się bez ulgi, a ewentualne różnice dopłacą lub otrzymają zwrot.

 

Możliwość rozliczenia jako samotny rodzic

Ustawodawca w ramach pakietu Polski Ład 1.0 wprowadził rozwiązanie zmieniające możliwość rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem. Wprowadzono stałe odliczenie kwoty 1500 zł od podatku. W efekcie tych zmian, część rodziców na nowym rozwiązaniu straciła. W ramach pakietu Polski Ład 2.0 ustawodawca zdecydował się na powrót w pewnej części do starego rozwiązania.

Tym samym w przypadku dochodów jednego rodzica lub opiekuna prawnego, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 • małoletnie,
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie

- podatek jest określony w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

Pamiętać należy jednak, iż mechanizm tego rozliczenia nie jest możliwy w odniesieniu do osoby, która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko.

Jak wynika z przepisów przejściowych, nowe regulacje od 1 lipca 2022 roku, dotyczące wspólnego rozliczenia się osób samotnych z dziećmi mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022r.

 

Preferencyjne opodatkowanie nie ma zastosowania w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko stosuje przepisy:

 • art. 30c (podatek liniowy) lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a ustawy o PIT (najem prywatny)

- w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;

 • podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

 

W nowym rozwiązaniu wskazano także, iż w przypadku rozliczenia z dzieckiem pełnoletnim do ukończenia 25 roku życia, uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie, konieczne jest, aby dziecko nie osiągało:

 • dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych,
 • przychodów objętych ulgą na powrót lub do 26 roku życia

- w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w przepisach ustawy o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Od marca 2022r. kwota renty socjalnej wynosi 1338,44 zł, tym samym jej dwunastokrotność wynosi 16 061,28 zł.

 

Polski Ład 2.0 nowa wersja


Podstawa prawna:

stan prawny na dzień 01.07.2022r.

źródło: taxalert.lex.pl

 


Polski Ład 2.0 nowa wersja

Polski Ład 2.0

Polski Ład 2.0

Polski Ład 2.0 - podręcznik MF

1 lipca 2022 roku to znamienna data, bowiem od dziś zaczynają obowiązywać nowe przepisy Polskiego Ładu oznaczone wersją 2.0. Poniżej prezentujemy Państwu

Podręcznik Niskie Podatki

oraz prezentację medialną, materiały przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Znajdziecie w nich Państwo kluczowe informacje dotyczące ważnych zmian, między innymi:

 • obniżkę PIT z 17 procent do 12 procent dla podatników na skali;
 • możliwość rozliczenia części składek zdrowotnych w podatku dochodowym przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej;

Bez zmian pozostają korzystne rozwiązania, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., w tym m.in. wyższa kwota wolna - 30 tysięcy zł i wyższy próg podatkowy - 120 tysięcy zł.

Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2022 r.

 

Co to oznacza? Obniżenie stawki PIT z 17 procent na 12 procent umożliwia likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej. Kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30 tysięcy zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tysięcy zł. Dla niektórych przedsiębiorców (niekorzystających z obniżonej stawki PIT) wprowadzono odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej mogą rozliczyć w podatku dochodowym zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku "liniowców" limit wynosi 8,7 tysięcy zł (pomniejszenie dochodu). Dla "ryczałtowców" to 50 procent zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie podatkowej – 19 procent zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Nowe rozwiązania dają również możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

Preferencje prorodzinne

Ustawa Niskie podatki przywraca preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 r. Z podwójnej kwoty wolnej (60 tysięcy zł) mogą korzystać wszyscy samotni rodzice. Zwiększono limit kwoty dochodów dziecka, który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.), a renta rodzinna rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z „własnej” kwoty wolnej.

W wyniku zmian nie będzie pobierana składka zdrowotna od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6 tysięcy zł wynagrodzenia rocznie.

Więcej informacji na temat zmian, m.in. dotyczących ulg podatkowych i form opodatkowania dochodów (przychodów) osiągniętych w 2022 r. oraz pytania i odpowiedzi znajdziesz w przewodniku Niskie podatki.

 

 

Więcej Info


Residence and work of Ukrainian citizens in Poland - a guide in English

Residence and work of Ukrainian citizens in Poland [2022] - guide in English

Residence and work of Ukrainian citizens in Poland - a guide in English (Pobyt i praca w Polsce obywateli Ukrainy – poradnik w języku angielskim)

 

2022 is a strange year, a year marked by war, shock, chaos, loss and pain, diplomatic and political chess with a huge wave of refugees in the background. Behind our eastern border, unimaginable and unpredictable things are happening in the 21st century. And yet. We have been confronted with new situations, geopolitical changes that we have to deal with, whether we like it or not. Bearing in mind the recent very difficult events, we want and support Ukraine and its citizens in our own individual, accounting way - we support them with information!

Below we present a guide on the stay and work of Ukrainian citizens in Poland, its legalization and entry into the territory of the Republic of Poland. The guide has been prepared in 3 language versions: Polish, Ukrainian and English. It contains all (at the moment) relevant information and valuable tips, organizing and systematizing knowledge on the current situation in the country and the rules accompanying it when crossing the Polish-Ukrainian border and legalizing the stay of war refugees. We encourage you to read.

Residing and working in Poland (Guide for citizens of Ukraine) - Zamieszkanie i praca w Polsce (Przewodnik dla obywateli Ukrainy)

Border crossing (Przejście graniczne)

General remarks (Uwagi ogólne)

Visa-free entry (Bezwizowy wjazd)

Exceptional entry (with no passport) (Wjazd wyjątkowy (bez paszportu))

Refugee procedure (Procedura uchodźcza)

Residing in Poland (Zamieszkanie w Polsce)

Temporary residency permits (Zezwolenia na pobyt czasowy)

Permanent residency permits (Zezwolenia na pobyt stały)

National (D) visas (Wizy krajowe (D))

Working in Poland (Praca w Polsce)

Statements (Sprawozdania)

Work permits (Pozwolenia na pracę)

Temporary residency permits (Zezwolenia na pobyt czasowy)

Poland. Business harbour programme (“PBH”) (Polska. Program Portu Biznesowego („PBH”))

Specjalista IT - Poland.Business Harbour (Angielski) - Gov.pl strona internetowa (www.gov.pl)

Family Members (Członkowie rodziny)

Temporary residency permits for family members and relatives (Zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodziny i krewnych)


Residing and working in Poland (Ukrainian citizens) - pdf guide in Ukrainian 

(Pobyt i praca w Polsce (obywatele Ukrainy) – poradnik pdf w języku angielskim)Jak prawidłowo skompletować dokumentację do biura rachunkowego


Проживання та робота громадян України в Польщі [2022]

Проживання та робота громадян України в Польщі [2022] - довідник українською мовою

Проживання та робота громадян України в Польщі [2022] - довідник українською мовою (Pobyt i praca w Polsce obywateli Ukrainy [2022] - poradnik w języku ukraińskim)

 

2022 рік – це дивний рік, рік, позначений війною, шоком, хаосом, втратами і болем, дипломатичними та політичними шахами з величезною хвилею біженців на задньому плані. За нашим східним кордоном у 21 столітті відбуваються немислимі й непередбачувані речі. І все ж таки. Ми зіткнулися з новими ситуаціями, геополітичними змінами, з якими ми маємо справу, хочемо ми цього чи ні. Зважаючи на останні дуже важкі події, ми хочемо та підтримуємо Україну та її громадян по-своєму індивідуально, бухгалтерським шляхом – підтримуємо їх інформаційно!

Нижче наводимо довідник про перебування та роботу громадян України в Польщі, її легалізацію та в’їзд на територію Республіки Польща. Посібник підготовлено у 3-х мовних версіях: польській, українській та англійській. У ньому міститься вся (на даний момент) актуальна інформація та цінні поради, які систематизують та систематизують знання про поточну ситуацію в країні та правилах, які супроводжують її при перетині польсько-українського кордону та легалізації перебування біженців з війни. Ми радимо вам прочитати.

Перетин кордону і легалізація в Польщі (путівник для громадян України) - Przekraczanie granicy i legalizacja w Polsce (przewodnik dla obywateli Ukrainy)

Перетин кордону (Przejście graniczne)

Перетин кордону неповнолітніми особами (Przekraczanie granicy przez nieletnich)

Допомога на території Польщі (Pomoc w Polsce)

Допомога громадянам України - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Pomoc dla obywateli Ukrainy - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Міжнародний захист (Ochrona międzynarodowa)

Право перебування в Польщі після в’їзду на її територію (Prawo do pobytu w Polsce po wjeździe na jej terytorium)

Легалізація проживання членів сім'ї працівників, працевлаштованих у Польщі (Legalizacja pobytu członków rodzin pracowników zatrudnionych w Polsce)   

Дозвіл на тимчасове проживання з метою проживання з іноземцем (поєднання з родиною) (Zezwolenie na pobyt czasowy w celu zamieszkania z cudzoziemcem (łączenie rodzin))

Дозвіл на тимчасове проживання через інші обставини (Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności)     

     


Перебування та робота в Польщі (громадяни України) - pdf довідник українською 

(Pobyt i praca w Polsce (obywatele Ukrainy) - poradnik pdf w języku ukraińskim)Jak prawidłowo skompletować dokumentację do biura rachunkowego